Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Головний бухгалтер (бухгалтер): питання, пов’язані зі звільненням, передачею справ, визнанням посадовою особою та відповідальністю

Редакція БР
Бухгалтер Червень, 2013/№ 20
Друк
Лист від 24.04.2013 р. № 31/06/187-13

Наші відповіді на чужі запитання

(не Королевська це справа)

Головний бухгалтер (бухгалтер): питання, пов’язані зі звільненням,
 передачею справ, визнанням посадовою особою та відповідальністю

Лист Міністерства
соціальної політики України
від 24.04.2013 р. № 31/06/187-13*

* Наводимо запитання, відповіддю на які є цей лист:

«Чи можуть застосовуватися зараз норми Типових правил, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 20.07.84 р. № 213, при притягненні бухгалтера або головного бухгалтера підприємства до дисциплінарної відповідальності?

За наявності яких умов може бути оголошена догана бухгалтеру (з одночасним позбавленням премій на весь період дії догани) у разі порушення бухгалтером строків подання податкової звітності?

Чи може бути застосована до головного бухгалтера або його заступника така підстава звільнення, як п. 1 ст. 41 КЗпП?

Чи може бути підставою для звільнення бухгалтера його недостатня кваліфікація?

Чи має право підприємство прийняти на роботу «нового» головного бухгалтера до звільнення «старого» (попереднього), адже посада ще не є вакантною?

Але на момент приймання-передачі справ обидва бухгалтера повинні бути в штаті підприємства (щоб мати доступ до інформації підприємства і здійснювати приймання-передачу в межах виконання оплачуваних трудових обов’язків).

При цьому передавати документи через проміжну ланку (тобто передати іншому працівнику або керівнику і потім уже новому бухгалтеру) практично неможливо без шкоди для якості передачі справ (виникає ефект «зіпсованого телефону»).

Чи визнається посадовою особою підприємства бухгалтер, який працює за трудовою угодою один на підприємстві і не є головним бухгалтером (а є тільки бухгалтером)?

Чи визнається посадовою особою підприємства бухгалтер, який надає бухгалтерські послуги підприємству за цивільно-правовим договором (тобто який не є працівником підприємства)?

Чи може визнаватися суб’єктом злочинів, передбачених ст. 212 ККУ, ст. 364 ККУ, ст. 367 ККУ, бухгалтер, який надає бухгалтерські послуги підприємству за цивільно-правовим договором (тобто який не є працівником підприємства)?».— Ред.

На Ваші листи <...> Департамент правового забезпечення в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Постановою Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545 «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» встановлено, що до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови що вони не суперечать Конституції і законам України.

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України регулювання питань методології бухгалтерського обліку та звітності про виконання бюджетів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

Завдання та функціональні обов’язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах — головного бухгалтера та вимоги щодо його професійно-кваліфікаційного рівня визначаються Кабінетом Міністрів України.

Призначення та звільнення головного бухгалтера бюджетної установи здійснюються за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, відповідно до законодавства про працю з урахуванням типових професійно-кваліфікаційних характеристик головного бухгалтера бюджетної установи, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р. № 59 (далі — Типове положення), визначає завдання та функціональні обов’язки бухгалтерської служби бюджетної установи, повноваження її керівника — головного бухгалтера та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.

Відповідно до пункту 9 Типового положення головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених пунктом 11 Типового положення.

Прийняття (передача) справ головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт. Копія такого акта надсилається бюджетній установі, якій підпорядковується бюджетна установа (пункт 12 Типового положення).

Згідно з пунктом 20 Типового положення головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.

Позбавлення премій, передбачених системою оплати праці, провадиться відповідно до положення про преміювання, що діє на підприємстві, і може провадитися тільки за той розрахунковий період, у якому було допущено порушення, оформлюється наказом керівника підприємства, організації з обов’язковим зазначенням конкретних обставин, які стали причиною депреміювання.

Відповідно до статті 151 Кодексу законів про працю України протягом строку дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення, передбачені відповідно до статті 143 КЗпП у затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку (колективному договорі, іншому локальному нормативному акті). Це, зокрема, може бути: оголошення подяки, нагорода подарунком, виплата одноразової премії з нагоди свят тощо.

Оскільки відповідно до пункту 3 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 р. № 446, основним із завдань Мінфіну є здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності в Україні, розроблення стратегії розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначення єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності, обов’язкових для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків), адаптація законодавства з питань бухгалтерського обліку в Україні до законодавства Європейського Союзу та запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, для детальної відповіді з порушеного Вами питання рекомендуємо звернутися до Міністерства фінансів України.

Крім того, слід зазначити, що укладання цивільно-правових договорів регулюється цивільним законодавством (зокрема, Цивільним кодексом України).

Дотримання вимог цивільного законодавства при укладені цивільно-правових договорів не належить до компетенції Мінсоцполітики.

Одночасно інформуємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер і не повинні встановлювати нових правових норм, а тому державній реєстрації в Міністерстві юстиції України не підлягають.

Директор Департаменту правового забезпечення
 
В. Шило

Коментар від А. Погребняк

Відповіді на запитання, поставлені Мінсоцполітики в листі від 24.04.2013 р. № 31/06/187-13, є або неповними, або взагалі відсутні. Тому уявімо собі, що Мінсоцполітики звернулося в нашу редакцію з проханням відповісти на них, а ми в цьому проханні йому люб’язно не відмовили.

Отже, йдемо по порядку.

 

Норми Типових правил, затверджених постановою Держкомітету СРСР з праці та соціальних питань від 20.07. 84 р. № 213, на сьогодні формально не скасовані, тому діють у частині, що не суперечить законодавству України (див. п. 3 листа Мінпраці та соціальної політики від 29.05.2007 р. № 134/06/187-07 у «Бухгалтері» № 27’2007 на с. 21 або № 44’2007 на с. 28т–29т).

Невиконання бухгалтером без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором, належить до порушень трудової дисципліни. Тож якщо бухгалтер порушує строки подання податкової звітності, то керівник на підставі ст. 149 КЗпП має право вимагати в бухгалтера письмового пояснення і, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу бухгалтера, видати наказ про оголошення йому догани.

Що стосується позбавлення премій на весь період дії догани, то нагадаємо, що відповідно до ч. 3 ст. 151 КЗпП протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

У «Бухгалтері» № 37’2009 на с. 48–49 ми з’ясовували, чи належать до заохочень надбавка за високі досягнення в розмірі 50% від посадової ставки та щомісячні премії, внаслідок чого дійшли висновку, що вони є складовими елементами заробітної плати, а не заохоченням. До заохочень належать лише ті премії, які мають одноразовий характер і виплачуються у зв’язку з ювілейними датами, професійними святами тощо. До речі, приблизно в такому ж дусі міркує й Мінсоцполітики в коментованому листі.

 

Далі відповімо на запитання, чи може бути застосована до головного бухгалтера або його заступника чи до бухгалтера така підстава звільнення, як п. 1 ст. 41 КЗпП (див. «Бухгалтер» № 7’2008, с. 12т).

Справді, щодо головного бухгалтера та його заступника пунктом 1 ст. 41 КЗпП установлено додаткову підставу для розірвання трудового договору. Наприклад, ці категорії працівників можуть бути звільнені у випадку одноразового грубого порушення ними трудових обов’язків. Під час вирішення питання про те, чи є порушення трудових обов’язків грубим, слід виходити з характеру проступку, обставин, за яких його вчинено, з того, яка заподіяна ним (могла бути заподіяна) шкода (див. п. 27 Постанови Пленуму ВСУ від 06.11.92 р. № 9 там же).

На думку авторів Науково-практичного коментаря до законодавства України про працю, формулювання «головний бухгалтер підприємства, його заступники» виключає можливість поширення коментованої статті на бухгалтерів. Але у разі виконання бухгалтером функцій головного бухгалтера він потраплятиме під наведене формулювання, якщо в посадовій інструкції бухгалтера міститься вказівка на виконання ним функцій головного..*

* Див. Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Відп. ред. В. Г. Ротань.— 12-е вид., перероб. і доп.— Х.: Фактор, 2010.— С. 212.

 

Підставою для звільнення бухгалтера може бути його недостатня кваліфікація (див. п. 2 ст. 40 КЗпП там же, на с. 10т). Фахівці з трудового законодавства наголошують, що підставою для розірвання трудового договору є саме виявлена невідповідність. Якщо бухгалтера було прийнято на роботу без надання ним документа про освіту або іншого документа, що підтверджує досвід трудової діяльності, надалі його за загальним правилом не може бути звільнено з роботи лише через відсутність цих документів, тому що про таку невідповідність працівника було відомо й раніше.**

** Див. там же, с. 194.

Щодо передання справ при зміні головного бухгалтера, то, на думку Мінфіну, це визначається підприємством самостійно (див. його лист від 17.07.2007 р. № 31-34000-30-27/14518 у «Бухгалтері» № 40’2010 на с. 3т). ДПАУ також вважає, що рішення про необхідність процедури передання справ підприємство приймає саме, хоча задля уникнення непорозумінь новому головному бухгалтеру необхідно перевірити бухдокументацію (див. лист ДПАУ від 18.09.2009 р. № 11305/5/23-4018/462 там же на с. 3т–4т).

А ось прийняти на роботу нового головного бухгалтера до звільнення старого (попереднього) не можна. Такі дії суперечать вимогам чинного законодавства. Мінпраці та соціальної політики в листі від 23.10.2009 р. № 251/06/186-09 (див. там же, с. 7т–8т) роз’яснює, що

«не можна приймати на посаду, яка не є вакантною, нового працівника».

 

І, нарешті, відповімо на запитання, чи визнається посадовою особою бухгалтер, який є працівником підприємства, і бухгалтер, який надає бухгалтерські послуги підприємству за цивільно-правовим договором.

Якщо єдиний бухгалтер на підприємстві займається веденням податкового та бухгалтерського обліку, то в такій ситуації він фактично виступає в статусі головного бухгалтера і його можна визнати посадовою особою підприємства. Цей висновок підтверджує лист Головного слідчого управління МВС України від 31.03.2010 р. № 13/3-4156 (див. «Бухгалтер» № 19’2010, с. 36). У ньому роз’ясняється, що

«особа є службовою* не тільки тоді, коли вона виконує відповідні функції чи обов’язки постійно, але й тоді, коли вона робить це тимчасово або за спеціальними повноваженнями за умови, що зазначені функції чи обов’язки покладені на неї у встановленому законом порядку правомочним органом або правомочною службовою особою».

* Як ми зазначали в «Бухгалтері» № 13’2010 на с. 38, українське законодавство використовує терміни «службова особа» і «посадова особа» як синоніми. Зазначимо, що в кримінальному праві вживається термін «службова особа», а в адмінінстративному — «посадова особа».— А. П.

Така сама позиція щодо службової особи містилася в ще більш ранній Постанові Пленуму ВСУ від 26.04.2002 р. № 5 (див. його п. 1 у «Бухгалтері» № 34’2002 на с. 21–22).

А ось, як зазначається у вищезгаданому листі МВС, особа, яка веде бухоблік за цивільно-правовим договором про надання послуг з бухгалтерського та податкового обліку, якщо вона не призначена на посаду на підприємстві, не є його службовою особою, тобто виконує організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські обов’язки. Тому вона, на думку МВС, не може нести кримінальну відповідальність за вчинення злочинів, суб’єктом у яких є спеціальна (службова) особа.

До речі, податківці вважають, що особа, яка виконує обов’язки бухгалтера за цивільно-правовим договором, може бути притягнута до адміністративної відповідальності за податкові порушення на загальних підставах (див. лист ДПАУ від 29.10.2009 р. № 11145/6/10-5015/3550 у «Бухгалтері» № 46’2009 на с. 24–25 або № 40’2010 на с. 22т–23т).

Тож ЦПД-бухгалтер має ставитися до своїх обов’язків відповідально...

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі