Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Редакція БР
Бухгалтер Березень, 2013/№ 11
Друк
Наказ від 07.02.2013 р. № 73

Бухоблік: початок націоналізації

(з євроремонтом)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р.
за № 336/22868

Наказ Міністерства фінансів України
від 07.02.2013 р. № 73

Про затвердження
Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» наказую.

1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684 (із змінами).

3. Установити, що юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, застосовують форми фінансової звітності, визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності», затвердженим цим наказом, починаючи із звітності за I квартал 2013 року і в наступних звітних періодах.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.*

5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

Міністр Ю. Колобов

Погоджено:

Голова Державної служби
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М. Бродський

Голова Державної служби статистики України
О. Осауленко

 

* Опубліковано в «Офіційному віснику України» № 19 за 19.03.2013 р.— Ред.

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 07.02.2013 р. № 73

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28.02.2013 р. за № 336/22868

Національне положення (стандарт)
 бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

I. Загальні положення

1. Цим Національним положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються до фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб (далі — підприємства) усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

3. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають такі значення:

активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому;

баланс (звіт про фінансовий стан) — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;

бухгалтерська звітність — звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів;

витрати зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками);

власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань;

грошові кошти (гроші) готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання;

доходи збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників);

еквіваленти грошових коштів (грошей) короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості;

збиток перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати;

звичайна діяльність — будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення;

звіт про власний капітал — звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;

звіт про рух грошових коштів — звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) — звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід;

зобов’язання заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди;

інвестиційна діяльність — придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;

інший сукупний дохід — доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства;

консолідована фінансова звітність — звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;

користувачі звітності — фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень;

міжнародні стандарти фінансової звітності — прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності;

національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку — нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності;

негрошові операції — операції, які не потребують використання грошей та їх еквівалентів;

необоротні активи всі активи, що не є оборотними;

облікова політика сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності;

оборотні активи гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

операційна діяльність основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

операційний цикл проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг;

основна діяльність — операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу;

прибуток сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати;

примітки до фінансової звітності — сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності;

принцип бухгалтерського обліку правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності;

розкриття — надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності;

рух грошових коштів надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів;

стаття — елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Національним положенням (стандартом).

сукупний дохід — зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками);

суттєва інформація — інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства;

фінансова діяльність — діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства;

фінансова звітність бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

4. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

5. Порядок подання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.

II. Склад та елементи фінансової звітності

1. Фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі — баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі — звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

2. Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (із змінами).

3. Форма і склад статей фінансової звітності визначаються цим Національним положенням (стандартом) і наводяться у додатках 1 і 2 до цього Національного положення (стандарту).

4. Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до цього Національного положення (стандарту), у разі якщо стаття відповідає таким критеріям:

інформація є суттєвою;

оцінка статті може бути достовірно визначена.

5. Показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках.

6. До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

7. У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу і відповідних форм фінансової звітності підприємства. Особливості складання окремого балансу спільної діяльності визначаються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводиться.

8. У звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період.

9. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту.

Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.

10. У звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах звіту про власний капітал, призначених для наведення складових власного капіталу, зазначаються показники, наведені у розділі I «Власний капітал» балансу. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації звіту про власний капітал підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.

11. Підприємства, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності і відповідно до міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» подають першу річну фінансову звітність за міжнародними стандартами, у балансі наводять інформацію на початок і кінець звітного періоду, а також на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.

III. Якісні характеристики
фінансової звітності
та принципи її підготовки

1. Інформація, яка надається у фінансовій звітності, повинна бути дохідлива і зрозуміла її користувачам за умови, що вони мають достатні знання та заінте-ресовані у сприйнятті цієї інформації.

2. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

3. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

4. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

фінансові звіти підприємства за різні періоди;

фінансові звіти різних підприємств.

5. Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Установлення і зміни облікової політики підприємства здійснюються підприємством, яке визначає її за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів.

6. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників; тому особисте майно і зобов’язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди з метою складання фінансової звітності;

історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей;

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

превалювання сутності над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

IV. Розкриття інформації
у фінансовій звітності

1. Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складають підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані їх застосовувати, а також ті, які прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно.

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств можуть застосовувати підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності відповідно до законодавства, а також ті підприємства, які прийняли таке рішення самостійно. Застосовування міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств не допускається підприємствами, на які не поширюється сфера його застосування. Підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, використовують форми звітів, затверджені цим Національним положенням (стандартом).

2. У фінансовій звітності обов’язково наводиться інформація, розкриття якої вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку або міжнародні стандарти фінансової звітності та/або інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.

3. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності.

Згортання статей активів і зобов’язань, доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

4. Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

4.1. Назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу).

4.2. Короткий опис основної діяльності підприємства.

4.3. Назву материнської (холдингової) компанії підприємства.

4.4. Середню кількість працівників підприємства протягом звітного періоду.

4.5. Дату затвердження фінансової звітності.

4.6. Повідомлення про складання фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності.

5. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.

6. Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:

6.1. Принципів оцінки статей звітності.

6.2. Методів обліку щодо окремих статей звітності.

7. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім зареєстрованого капіталу).

8. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

8.1. Загальну суму активів, одержаних у ході передплати на акції, у такому розрізі:

8.1.1. Сума грошей, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

8.1.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

8.1.3. Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

8.2. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

8.2.1. Кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.

8.2.2. Номінальна вартість акції.

8.2.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу.

8.2.4. Права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу.

8.2.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.

8.2.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.

8.2.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5%.

8.2.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.

8.3. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

8.4. Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

9. Усі інші підприємства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

9.1. Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками.

9.2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.

9.3. Зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі.

10. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:

10.1. Склад грошових коштів.

10.2. Склад статей звіту про рух грошових коштів «Інші надходження», «Інші платежі» та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків.

10.3. Наявність значних сум грошей, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

11. У разі придбання або продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:

11.1. Загальну їх вартість придбання або продажу.

11.2. Частину їх загальної вартості, яка, відповідно, була сплачена або отримана грошима.

11.3. Суму грошей у складі їх активів, що були придбані чи продані.

11.4. Суму активів (крім грошей) і зобов’язань придбаного або проданого дочірнього підприємства та інших господарських одиниць у розрізі окремих статей.

Директор департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку
 М. Чмерук

 

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

img 1 

Баланс
 (Звіт про фінансовий стан)

на____________20__р.

img 2 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

 

 

первісна вартість

1001

 

 

накопичена амортизація

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби

1010

 

 

первісна вартість

1011

 

 

знос

1012

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 

II. Оборотні активи

Запаси

1100

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

 

 

з бюджетом

1135

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

 

 

Баланс

1300

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал

1400

 

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

Неоплачений капітал

1425

(  )

(  )

Вилучений капітал

1430

(  )

(  )

Усього за розділом I

1495

 

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

III. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

товарами, роботами, послугами

1615

 

 

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

 

 

Усього за розділом III

1695

 

 

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.— Офіц. прим.

 

 

img 3

Звіт
 про фінансові результати
 (Звіт про сукупний дохід)

за____________20__р.

img 4 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг

2050

(  )

(  )

Валовий:

прибуток

2090

 

 

збиток

2095

(  )

(  )

Інші операційні доходи

2120

 

 

Адміністративні витрати

2130

(  )

(  )

Витрати на збут

2150

(  )

(  )

Інші операційні витрати

2180

(  )

(  )

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

 

 

збиток

2195

(  )

(  )

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

Інші доходи

2240

 

 

Фінансові витрати

2250

(  )

(  )

Втрати від участі в капіталі

2255

(  )

(  )

Інші витрати

2270

(  )

(  )

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

 

 

збиток

2295

(  )

(  )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

 

 

збиток

2355

(  )

(  )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих

та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

 

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

 

 

Витрати на оплату праці

2505

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2510

 

 

Амортизація

2515

 

 

Інші операційні витрати

2520

 

 

Разом

2550

 

 

 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

img 5

Звіт про рух грошових коштів
 (за прямим методом)

за____________20 р.

img 6

Стаття

Код

рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

 

 

Повернення податків і зборів

3005

 

 

у тому числі податку на додану вартість

3006

 

 

Цільового фінансування

3010

 

 

Інші надходження

3095

 

 

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(  )

(  )

Праці

3105

(  )

(  )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(  )

(  )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

(  )

(  )

Інші витрачання

3190

(  )

(  )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

 

 

необоротних активів

3205

 

 

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

 

 

дивідендів

3220

 

 

Надходження від деривативів

3225

 

 

Інші надходження

3250

 

 

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(  )

(  )

необоротних активів

3260

(  )

(  )

Виплати за деривативами

3270

(  )

(  )

Інші платежі

3290

(  )

(  )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

 

 

Отримання позик

3305

 

 

Інші надходження

3340

 

 

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(  )

(  )

Погашення позик

3350

 

 

Сплату дивідендів

3355

(  )

(  )

Інші платежі

3390

(  )

(  )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

img 7

Звіт про рух грошових коштів
 (за непрямим методом)

за____________20__р.

img 8

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів
у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

до оподаткування

3500

 

 

 

 

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

3505

 

×

 

×

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

 

 

 

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

 

 

 

 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

 

 

 

 

Сплачений податок на прибуток

3580

×

 

×

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

 

 

II. Рух коштів
у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

 

×

 

×

необоротних активів

3205

 

×

 

×

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

 

×

 

×

дивідендів

3220

 

×

 

×

Надходження від деривативів

3225

 

×

 

×

Інші надходження

3250

 

×

 

×

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

×

 

×

 

необоротних активів

3260

×

 

×

 

Виплати за деривативами

3270

×

 

×

 

Інші платежі

3290

×

 

×

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

 

 

III. Рух коштів
у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

 

×

 

×

Отримання позик

3305

 

×

 

×

Інші надходження

3340

 

×

 

×

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

×

 

×

 

Погашення позик

3350

×

 

×

 

Сплату дивідендів

3355

×

 

×

 

Інші платежі

3390

×

 

×

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

×

 

×

Вплив зміни валютних курсів на залишок

коштів

3410

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

img 9

Звіт
 про власний капітал за 20 р.

img 10 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований

капітал

Капітал
у дооцінках

Додатковий

капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок

на початок року

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4095

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку

до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

4295

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець року

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

img 11

Консолідований баланс
 (Звіт про фінансовий стан)

на____________20__р.

img 12 

Актив

Код
рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

 

 

первісна вартість

1001

 

 

накопичена амортизація

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби

1010

 

 

первісна вартість

1011

 

 

знос

1012

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

Гудвіл при консолідації

1055

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 

II. Оборотні активи

Запаси

1100

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

 

 

з бюджетом

1135

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

III. Необоротні активи,
утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс

1300

 

 

 

Пасив

Код
рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал

1400

 

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

Неоплачений капітал

1425

(  )

(  )

Вилучений капітал

1430

(  )

(  )

Неконтрольована частка

1490

 

 

Усього за розділом I

1495

 

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

III. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

товарами, роботами, послугами

1615

 

 

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

 

 

Усього за розділом III

1695

 

 

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.— Офіц. прим.

 

 

img 13

Консолідований звіт
про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за____________20__р.

img 14

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(  )

(  )

Валовий:

прибуток

2090

 

 

збиток

2095

(  )

(  )

Інші операційні доходи

2120

 

 

Адміністративні витрати

2130

(  )

(  )

Витрати на збут

2150

(  )

(  )

Інші операційні витрати

2180

(  )

(  )

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

 

 

збиток

2195

(  )

(  )

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

Інші доходи

2240

 

 

Фінансові витрати

2250

(  )

(  )

Втрати від участі в капіталі

2255

(  )

(  )

Інші витрати

2270

(  )

(  )

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

 

 

збиток

2295

(  )

(  )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(  )

(  )

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

 

 

збиток

2355

(  )

(  )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих

та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

 

 

Чистий прибуток (збиток), що належить:

власникам материнської компанії

2470

 

 

неконтрольованій частці

2475

 

 

Сукупний дохід, що належить:

власникам материнської компанії

2480

 

 

неконтрольованій частці

2485

 

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

 

 

Витрати на оплату праці

2505

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2510

 

 

Амортизація

2515

 

 

Інші операційні витрати

2520

 

 

Разом

2550

 

 

 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

img 15

Консолідований звіт
про рух грошових коштів
 (за прямим методом)

за____________20__р.

img 16 

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів
у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

 

 

Повернення податків і зборів

3005

 

 

у тому числі податку на додану вартість

3006

 

 

Цільового фінансування

3010

 

 

Інші надходження

3095

 

 

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(  )

(  )

Праці

3105

(  )

(  )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(  )

(  )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

(  )

(  )

Інші витрачання

3190

(  )

(  )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

II. Рух коштів
у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

 

 

необоротних активів

3205

 

 

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

 

 

дивідендів

3220

 

 

Надходження від деривативів

3225

 

 

Інші надходження

3250

 

 

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(  )

(  )

необоротних активів

3260

(  )

(  )

Виплати за деривативами

3270

(  )

(  )

Інші платежі

3290

(  )

(  )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

III. Рух коштів
у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

 

 

Отримання позик

3305

 

 

Інші надходження

3340

 

 

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(  )

(  )

Погашення позик

3350

 

 

Сплату дивідендів

3355

(  )

(  )

Інші платежі

3390

(  )

(  )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

img 17

Консолідований звіт
про рух грошових коштів
(за непрямим методом)

за____________20__р.

img 18

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів
у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

 

 

 

 

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

3505

 

×

 

×

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

 

 

 

 

збиток (прибуток) від нереалізованих

курсових різниць

3515

 

 

 

 

збиток (прибуток) від неопераційної

діяльності та інших негрошових операцій

3520

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточних

зобов’язань

3560

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

 

 

 

 

Сплачений податок на прибуток

3580

×

 

×

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

 

 

II. Рух коштів
у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

 

×

 

×

необоротних активів

3205

 

×

 

×

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

 

×

 

×

дивідендів

3220

 

×

 

×

Надходження від деривативів

3225

 

×

 

×

Інші надходження

3250

 

×

 

×

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

×

 

×

 

необоротних активів

3260

×

 

×

 

Виплати за деривативами

3270

×

 

×

 

Інші платежі

3290

×

 

×

 

Чистий рух коштів

від інвестиційної діяльності

3295

 

 

 

 

III. Рух коштів
у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

 

×

 

×

Отримання позик

3305

 

×

 

×

Інші надходження

3340

 

×

 

×

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

×

 

×

 

Погашення позик

3350

×

 

×

 

Сплату дивідендів

3355

×

 

×

 

Інші платежі

3390

×

 

×

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

 

 

Чистий рух грошових коштів

за звітний період

3400

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

×

 

×

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

img 19

Консолідований звіт
про власний капітал
за____________20__р.

img 20

Стаття

Код рядка

Належить власникам материнської компанії

Неконтрольована частка

Разом

зареєстрований

капітал

капітал
у дооцінках

додатковий

капітал

резервний капітал

нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

неоплачений

капітал

вилучений капітал

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Залишок на початок року

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до зареєстрованого

капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

4295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець року

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

Перелік додаткових статей фінансової звітності

Статті

Код рядка

1

2

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

Знос інвестиційної нерухомості

1017

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

Виробничі запаси

1101

Незавершене виробництво

1102

Готова продукція

1103

Товари

1104

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

Готівка

1166

Рахунки в банках

1167

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань

1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

резервах незароблених премій

1183

інших страхових резервах

1184

Емісійний дохід

1411

Накопичені курсові різниці

1412

Інші резерви

1435

Пенсійні зобов’язання

1505

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви

1530

у тому числі:

резерв довгострокових зобов’язань

1531

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

V.* Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

Витрат* від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

Витрат* від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

Дохід від благодійної допомоги

2241

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

Надходження від повернення авансів

3020

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Надходження від операційної оренди

3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Зобов’язання з податку на прибуток

3116

Зобов’язання з податку на додану вартість

3117

Зобов’язання з інших податків і зборів

3118

Витрачання на оплату авансів

3135

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

Надходження від погашення позик

3230

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

Витрачання на надання позик

3275

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

Витрачання на сплату відсотків

3360

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам* у дочірніх підприємствах

3375

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи,

послуги

3553

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3571

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3572

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі

страхування

3573

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3574

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3576

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3577

Сплачені відсотки

3585

Сума чистого прибутку, належна [до перерахування] до бюджету відповідно до законодавства

4215

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

 

Коментар від І. Чалого, А. Погребняк

Отже, Мінфін наказом від 07.02.2013 р. № 73 (далі — наказ № 73) затвердив Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (далі — НП(С)БО 1). Одночасно втратили чинність п’ять Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінфіну від 31.03.99 р. № 87:

— П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;

— П(С)БО 2 «Баланс»;

— П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»;

— П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»;

— П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал».

У додатку 1 до НП(С)БО 1 наведено всі основні форми фінансової звітності:

— Баланс (Звіт про фінансовий стан);

— Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

— Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);

— Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);

— Звіт про власний капітал.

У додатку 2 до НП(С)БО 1 містяться аналогічні форми для консолідованої фінансової звітності.

Доля нових форм склалася не просто. Народжувалися вони в муках: ініціативу Мінфіну було піддано обструкції з боку Держпідприємнитцва і Європейської бізнес-асоціації. Незважаючи на це Мінфін наполегливо продовжив євроінтеграцію вітчизняної бухсистеми.

Намагаючись створити уніфіковані форми звітності для тих, хто звітує за нацстандартами, і для тих, хто звітує за МСФЗ, фахівці Мінфіну постаралися пристосувати нові форми під вимоги міжнародних стандартів. І хоча перша спроба вийшла дещо невдалою*, нові українські форми фінзвітності набули помітного європейського лоску. І йдеться не лише про подвійні назви деяких форм (перші назви — звичні, а другі — по-модному, за євроМСФЗ), але й про їх зміст.

* Цілком позбутися невідповідностей вимогам МСФЗ Мінфіну, на жаль, не вдалося.

Звертаємо увагу на те, що відповідно до п. 3 наказу № 73 нові форми фінзвітності повинні застосовуватися починаючи зі звітності за I квартал 2013 року. Щодо фінзвітності за 2012 рік, то в листі від 04.01.2013 р. № 31--08410--06--5/188 (див. «Бухгалтер» № 3’2013, с. 33) Мінфін зазначив таке:

«При складанні фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в тих випадках, коли цими стандартами вимагається розкривати у фінансовій звітності інформацію, представлення якої не передбачено чинними формами фінансової звітності, така інформація розкривається у примітках до фінансових звітів».

У п. 2 розділу I «Загальні положення» НП(С)БО 1 зазначено, що норми НП(С)БО 1 застосовуються до фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Як і раніше, квартальні форми фінзвітності (крім зведеної та консолідованої) слід подавати не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річнуне пізніше 9 лютого наступного за звітним року. Квартальна або річна фінзвітність подається органу ДПС у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Нагадаємо, що Порядок подання фінансової звітності затверджено Постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, зі змінами (далі — Порядок № 419).* У коментарі до Порядку № 419 ми проаналізували, хто, коли й кому повинен подати фінзвітність.**

* Див. «Бухгалтер» № 8’2013, с. 33–35.

** Див. там же, с. 36.

Слід зазначити, що форма та порядок подання фінзвітності суб’єктами малого підприємництва не змінилися. Згідно з п. 2 розділу II «Склад та елементи фінансової звітності» НП(С)БО 1 для них і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, як і раніше, діє П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Із п. 4 розділу II НП(С)БО 1 випливає, що підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також можуть додавати статті зі збереженням їх назви та коду рядка з переліку додаткових статей фінзвітності. Такий перелік наведено в додатку 3 до НП(С)БО 1. При цьому додавати статті можна у випадку, якщо стаття відповідає таким критеріям: інформація є суттєвою; оцінка статті може бути достовірно визначена.

Проаналізувавши новації, ми звертаємо увагу головбухів, які працюють у системі нацстандартизації, на такі моменти.

Форма № 1

1. Невизначені балансові статті

У новій формі балансу немає спеціальних розділів для витрат та доходів майбутніх періодів. Також відсутній особливий розділ для забезпечень майбутніх витрат. Дані, відображені раніше в цих розділах, не ідентифікувались з погляду їх оборотності/необоротності. Це суперечило вимогам МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Тому відповідні статті розкидали по інших розділах балансу.

Забезпечення тепер розподілено на поточні та довгострокові.

Для цільового фінансування в окрему балансову статтю виділено лише довгострокову складову.

А ось доходи (і витрати) майбутніх періодів мають у своєму розпорядженні особливі статті лише для тих сум, які є поточними (оборотними).

Куди включати довгострокові (необоротні) доходи та витрати майбутніх періодів, Мінфін, очевидно, пояснить окремо.

2. Податок на прибуток

Відповідно до вимог МСБО 1 у балансі в окрему статтю виділено розрахунки за поточним податком на прибуток.

Відповідні показники наведено в рядках 1136 і 1621.

3. Запаси

Запаси в балансі детально за групами, як це було раніше, можна не розписувати.

Однак якщо суми серйозні та балансове групування важливе, то відповідні рядки можна вписати до форми балансу (див. додаток 3 до НП(С)БО 1).

4. Дебіторка

Резерв сумнівних боргів, який раніше наводився контрстаттею до торговельної дебіторської заборгованості, тепер у формі балансу не відображається.

5. Необоротка на продаж

Третій розділ активу і четвертий розділ пасиву тепер цілком відведено під сальдо, пов’язані з необоротними активами, призначеними для продажу, і групами вибуття.

Раніше ці показники вписувались до балансу.

6. Капітал у дооцінках

В окрему статтю виділено дооціночний капітал, який раніше «перебував» у безликій статті «Інший додатковий капітал».

Форма № 2

1. Непрямі податки

Вилучено зі звіту про фінрезультати статті непрямих податків. Викликано це, мабуть, усе тим самим причісуванням під МСФЗ.

Міжнародні стандарти ігнорують показники непрямих податків, оскільки ці показники законодавчо пов’язуються з виручкою, а отже, вони не характеризують реальниих результатів діяльності, породжених зусиллями самого підприємства.

2. Результат від припиненої діяльності

Чистий фінрезультат від припиненої діяльності тепер має персональну прописку у формі № 2 — рядок 2305.

Раніше цей показник до звіту про фінрезультати треба було вписувати. І робилося це за жахливим алгоритмом.

3. Надзвичайні події

Статті надзвичайних доходів і надзвичайних витрат зі звіту виключено, оскільки їх присутність суперечила вимогам МСБО 1.

4. Сукупний дохід

Під показником «сукупного доходу» у НП(С)БО 1 мається на увазі те, що в офіційному українському перекладі тексту МСБО названо «сукупним прибутком»*.

* Схоже, у Мінфіні остаточно заплуталися у варіантах перекладу терміна comprehensive income, називаючи його то «сукупним доходом», то «сукупним прибутком». Ну а головбух має чітко розуміти, що «сукупний дохід» це те саме, що «сукупний прибуток». Звісно, це дико, але що робити: у чиновників з англійською мовою справжні негаразди.

Це новий для українських бухгалтерів показник. Його взято з системи МСФЗ, до якої він прийшов нещодавно з американської системи стандартизації US-GAAP.

Якщо говорити по-простому, то загальний сукупний дохід складається зі звичного прибутку та іншого сукупного доходу.

Інший сукупний дохід складається з кількох елементів. Їх перелічено в рядках 2400–2445 другого розділу форми № 2.

Більш детальний перелік складових іншого сукупного доходу (прибутку) наведено в параграфі 7 МСБО 1.

Форма № 3

Нарешті українським головбухам дозволено подавати звіт про рух грошових коштів двома способамипрямим або непрямим.

Така лібералізація повністю відповідає М(С)БО 7 «Звіт про рух грошових коштів».

Форма № 4

У цьому звіті з’явилися показники іншого сукупного доходу, що теж, мабуть, викликано вимогами
М(С)БО 1.

 

Цікаво в Мінфіну вийшло.

Тим, хто складає звітність за П(С)БО, тепер роботи явно додалося. Вони звітуватимуть у новому форматі і за новими фінансовими показниками.

Але якщо цю жертву принесено заради того, щоб полегшити долю тих, хто звітує за МСФЗ, то, боїмося, вона виявилася даремною. Адже нові форми звітності в деяких нюансах все-таки суперечать МСФЗ. А це означає, що скласти на них повноцінний МСФЗ-звіт не вийде.

Вони напевно хотіли як краще... Ну, далі ви знаєте...

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі