Теми статей
Обрати теми

Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення

Редакція БР
Наказ від 17.12.2012 р. № 1340

Бо загрожує — від 10 до 15...*

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
 01.02.2013 р. за № 201/22733

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1340

Про затвердження форми
Реєстру виданих та отриманих
податкових накладних
та порядку його ведення

(витяг)

<...>

1. Затвердити форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1002 «Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1402/18697.

<...>

4. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем з дня його офіційного опублікування.**

<...>

Міністр
Ю. Колобов

Погоджено:

Голова Державної
податкової служби України
О. Клименко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М. Бродський

* Див. с. 25.

** Тобто з 01.03.2013 р. (опубліковано в «Офіційному віснику України» № 11 від 19.02.2013 р.).— Ред.

 

img 1

img 2

img 3

img 4

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України
 від 17.12.2012 р. № 1340

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
 01.02.2013 р. за № 201/22733

Порядок
 ведення реєстру виданих
 та отриманих податкових накладних

I. Загальні положення

1. Упровадження реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі — Реєстр) обумовлене вимогами пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України (далі — Кодекс).

Реєстр є формою для запису (реєстрації) виданих та отриманих податкових накладних.

Виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом «сторно» за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення такої помилки.

Коригування помилкових записів у Реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів.

2. Реєстр ведеться особами, зареєстрованими як платники податку на додану вартість.

Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють придбання/постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право ведення частини Реєстру в межах діяльності такої філії (структурного підрозділу). Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий числовий код (номер, шифр), про що письмово проінформувати орган державної податкової служби за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість. У разі якщо платником податку делеговано філіям або структурним підрозділам право ведення частин Реєстрів, дані таких частин Реєстрів є складовими частинами Реєстру платника податку.

Під час виконання договорів про спільну діяльність або договорів управління майном Реєстр ведеться особою, яка веде облік результатів такої діяльності.

Реєстр ведеться інвестором (оператором), який веде окремий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.

Платники податку на додану вартість складають окремі Реєстри за такими видами діяльності:

сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 розділу V Кодексу,— з позначкою 022;

сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 Кодексу, але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах,— з позначкою 023;

переробні підприємства усіх форм власності, які згідно з пунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно), спрямовують суми податку на додану вартість до спеціального фонду державного бюджету та на спеціальний рахунок,— з позначкою 024.

Особа, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність або договорів управління майном, інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції, веде окремі Реєстри із зазначеної діяльності.

3. Реєстр ведеться в електронному вигляді у затвердженому форматі та за власним бажанням платника у паперовому вигляді.

Усі графи Реєстру, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками.

Платники податку щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких встановлено звітний податковий період — квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у Реєстрах за такий період в електронному вигляді. Копії записів у Реєстрах подаються за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису (за умови отримання їх у визначеному законодавством України порядку) у затвердженому форматі.

Особа, яка реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, і першим звітним (податковим) періодом якого є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця, має надати до органу державної податкової служби окремо копії записів у Реєстрах за місяць, в якому відбулась реєстрація платником податку, та окремо за місяць, що настає за місяцем реєстрації.

4. При проведенні планової або позапланової виїзної документальної перевірки платник податку зобов’язаний забезпечити доступ посадових осіб органів державної податкової служби до Реєстру.

5. У Реєстрі окремо обліковуються операції:

з постачання товарів/послуг, які оподатковуються податком на додану вартість за основною чи нульовою ставкою, звільнених від оподаткування, тих, що не є об’єктом оподаткування, послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено за межами митної території України;

з придбання товарів/послуг з метою використання у господарській діяльності платника для здійснення операцій, які оподатковуються податком на додану вартість за основною чи нульовою ставкою, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності цього платника податку.

6. Реєстр є основою для відображення зведених результатів такого обліку в податкових деклараціях з податку на додану вартість.

II. Особливості заповнення службових полів Реєстру

1. У службовому полі для відмітки про тип декларації (рядки 011–012) та службовому полі для відмітки про подання податкової декларації з позначкою (рядки 021–024) проставляється позначка «´» у рядку службового поля, яке відповідає типу декларації, до якої складено Реєстр.

При поданні платником податку на додану вартість нової звітної податкової декларації з податку на додану вартість до такої декларації додаються копії записів у Реєстрах, де у рядку 012 «Звітної нової» проставляється позначка «´».

При поданні платником окремих Реєстрів у службовому полі для відмітки про форму податкової декларації (рядки 021–024) проставляється позначка «´» у рядку службового поля, яке відповідає декларації з позначкою, а саме: 021 — декларації з позначкою 0110 (загальній); 022 — декларації з позначкою 0121/0122/0123 (стаття 209 розділу V Кодексу); 023 — декларації з позначкою 0130 (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу); 024 — декларації з позначкою 0140 (пункт 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу).

2. У службовому полі «номер порції реєстру» (рядок 013) вказується номер порції Реєстру від 01 до 99. При цьому стандарт порції становить не більше 20 тисяч записів.

3. У службовому полі 03 «Звітний (податковий) період» зазначається звітний (податковий) період (місяць), за який подається Реєстр.

У разі подання Реєстру платником, у якого звітним (податковим) періодом є квартал, заповнюється службове поле «ознака квартального звітування».

4. У разі ведення частини Реєстру філіями та структурними підрозділами платника (відповідно до пункту 2 розділу I цього Порядку) у службовому полі 04 «Платник» зазначається найменування платника і через дріб найменування та номер, установлений для цих філій та інших структурних підрозділів.

III. Порядок заповнення розділу I Реєстру

1. У розділі I Реєстру відображаються видані податкові накладні, в тому числі складені у випадках, визначених пунктом 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 1 листопада 2011 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1333/20071, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної, затвердженої зазначеним наказом (далі — додаток 2 до податкової накладної)), митні декларації (далі — МД), документи бухгалтерського обліку.

1.1. Облік виданих податкових накладних проводиться у день виникнення податкових зобов’язань, дата виникнення яких визначається відповідно до вимог статті 187 розділу V Кодексу.

1.2. Облік операцій з постачання товарів/послуг ведеться на підставі податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

1.3. Записи на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної) здійснюються у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань відповідно до статті 192 розділу V Кодексу.

1.4. Облік операцій з постачання товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість відповідно до вимог статті 196 розділу V Кодексу, ведеться на підставі документів бухгалтерського обліку.

2. Особливості заповнення деяких граф розділу I Реєстру.

2.1. У графі 1 записується порядковий номер податкової накладної (порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі), розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

При цьому нумерація записів здійснюється зручним для платника податку способом або з першого номера кожного звітного податкового періоду (щомісяця, щокварталу) або наростаючим підсумком з початку року.

2.2. У графі 2 вказується дата складання податкової накладної (дата складання податкової накладної відповідає даті запису в Реєстрі), розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

2.3. У графі 3 вказується порядковий номер податкової накладної, що відповідає номеру з графи 1, номер розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

У разі якщо платником здійснюються операції з вивезення товарів за межі митної території України, у графі 3 проставляється номер МД.

2.4. У графі 4 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:

ПНП — податкова накладна, складена на паперових носіях;

ПНЕ електронна податкова накладна.

У разі складання податкової накладної за окремими операціями, визначеними у пункті 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 1 листопада 2011 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1333/20071, до виду документа додається тип причини (наприклад, ПНП01 — паперова податкова накладна, виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною);

РКПрозрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), складений на паперових носіях;

РКЕелектронний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної);

МДП митна декларація, складена на паперових носіях;

МДЕ електронна митна декларація;

БО — документ бухгалтерського обліку.

У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період, до виду документа додається літера «У» (наприклад, ПНЕ електронна податкова накладна, ПНЕУ електронна податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

2.5. У графі 5 вказується найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи — підприємця) покупця.

2.6. У графі 6 вказується індивідуальний податковий номер покупця — платника податку на додану вартість.

У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється нуль, то при заповненні графи 6 також проставляється нуль.

2.7. У графах 7–12 відображається інформація щодо постачання товарів/послуг.

2.8. У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи –).

IV. Порядок заповнення розділу II Реєстру

1. У розділі II Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), МД на ввезення товарів, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг.

1.1. Придбання або виготовлення товарів/послуг та придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв’язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності), на митній території України відображається на підставі податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), МД, а також:

товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, копії яких додаються до заяви зі скаргою на постачальника цих товарів/послуг, що додається покупцем товарів/послуг до податкової декларації за звітний (податковий) період,— у разі відмови з боку продавця цих товарів/послуг надати податкову накладну або у разі порушення ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних;

транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

касових чеків, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника), на загальну суму отриманих товарів/послуг не більше 200 гривень за день (без урахування податку).

1.2. Операції з ввезення товарів на митну територію України відображаються на підставі митної декларації, оформленої відповідно до вимог законодавства.

1.3. Операції з отримання послуг від нерезидента на митній території України відображаються на підставі податкової накладної, податкові зобов’язання за якою включені до податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року № 1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1490/20228 (далі — податкова декларація з податку на додану вартість), попереднього періоду.

1.4. Облік придбаних товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, ведеться на підставі документів, що засвідчують постачання таких товарів/послуг.

2. Особливості заповнення деяких граф розділу II Реєстру.

2.1. У графі 1 проставляється номер запису податкової накладної, розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), інших подібних документів, указаних у пунктах 201.10 та 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, та документа, який засвідчує факт придбання товарів, МД на ввезення товарів на митну територію України. Указаний номер запису переноситься на зазначений документ.

2.2. У графі 2 вказується дата отримання податкової накладної чи іншого документа, указаного в підпункті 2.1 цього пункту.

При занесенні до Реєстру податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних та видані покупцю у місяці, що настає за місяцем їх складання, вказується фактична дата їх отримання незалежно від того, в якому звітному періоді вони будуть відображені у складі податкового кредиту (у звітному періоді їх складання або у звітному періоді їх отримання).

2.3. До граф 3, 4 переносяться відповідні реквізити податкової накладної чи іншого документа, указаного в підпункті 2.1 цього пункту.

2.4. У графі 5 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:

ПНП податкова накладна, складена на паперових носіях;

ПНЕ електронна податкова накладна;

РКП розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), складений на паперових носіях;

РКЕ електронний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної);

МДП — митна декларація, складена на паперових носіях;

МДЕ електронна митна декларація;

ЧК — касовий чек.

У разі якщо загальна сума отриманих товарів/послуг за касовим чеком перевищує 200 гривень, платник податку не має права віднести до складу податкового кредиту ні всю суму податку на додану вартість, сплачену при придбанні таких товарів/послуг, ні її частину, платник податку у графі 5 проставляє позначення «ЧК» — касовий чек та заповнює графи 13 та 14 Реєстру;

ТК — транспортний квиток;

ГР готельний рахунок;

ПЗ — рахунок за послуги зв’язку;

ПО — послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку;

ЗП заява платника та копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу;

НП документ, що засвідчує придбання товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість;

БО — документ бухгалтерського обліку, в тому числі бухгалтерська довідка, яка складається у випадку:

коригування внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського та переробного виробництва (рядок 16.2 податкової декларації з податку на додану вартість);

коригування із постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства у митному режимі експорту (переноситься з декларації з позначкою 0121/0122/0123 або декларації з позначкою 0140);

коригування, що проводиться у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях за останній податковий період календарного року (рядок 16.4 податкової декларації з податку на додану вартість);

якщо до податкового кредиту включаються суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких були визначені податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

Бухгалтерська довідка має бути складена згідно із податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 Кодексу, які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, з урахуванням норм пункту 198.6 статті 196 Кодексу, та містити вичерпний їх перелік.

У Реєстрі бухгалтерська довідка записується таким чином: у графі 2 дата складання бухгалтерської довідки, у графах 3, 4, 6, 7 — відповідно дата складання, порядковий номер податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної), найменування та індивідуальний податковий номер постачальника, який її склав, у графі 5 — зазначається вид документа БО, до якого додаються позначення виду документа, яким підтверджується операція з постачання (БОПНП — у разі віднесення до податкового кредиту сум податку на підставі паперової податкової накладної, БОПНЕ — на підставі електронної податкової накладної тощо). При цьому суми у графах 9, 10 зазначаються із знаком «+», а в графах 11, 12, 13, 14, 15, 16 — із знаком «–».

У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера «У» (наприклад, ПНП паперова податкова накладна, ПНПУ — паперова податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків; ПНЕ — електронна податкова накладна, ПНЕУ — електронна податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

2.5. У графі 6 вказується найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи — підприємця) постачальника.

У разі придбання товарів за межами митної території України та отримання послуг від нерезидента на митній території України у графі 6 проставляються країна нерезидента та найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) — для фізичної особи) нерезидента.

2.6. У графі 7 вказується індивідуальний податковий номер постачальника — платника податку на додану вартість.

У разі якщо товари/послуги, придбані в нерезидента, не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Кодексу, у графі 7 відображається умовний ІПН «200000000000».

Якщо товари/послуги придбані в нерезидента, у графі 7 відображається умовний ІПН «300000000000».

У разі якщо товари/послуги придбані в особи, яка не зареєстрована як платник податку, у графі 7 відображається умовний ІПН «400000000000».

2.7. У графі 8 вказується загальна сума, включаючи податок на додану вартість.

2.8. У графах 9, 11, 13 та 15 вказується вартість товарів/послуг та необоротних активів без податку на додану вартість.

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи –).

2.9. У графах 10, 12, 14 та 16 вказується сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість за товарами/послугами та необоротними активами, визначена, виходячи з їх вартості, зазначеної у графах 9, 11, 13 та 15 (відповідно).

Сума податку на додану вартість, указана в графах 12, 14 та 16, до податкового кредиту не включається.

У разі придбання у платника податку на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, а також придбання в особи, не зареєстрованої платником податку на додану вартість, у графах 10, 12, 14 та 16 проставляється нуль.

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи –).

2.10. У разі якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу, в день отримання податкової накладної сума, що відповідає частці використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, записується у графах 9, 10 Реєстру, а сума, що відповідає частці використання в операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування,— у графах 11, 12.

Коригування податкового кредиту, що проводиться у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях за підсумками календарного року, проводиться на підставі бухгалтерської довідки. При реєстрації такої бухгалтерської довідки у розділі II Реєстру за останній податковий період календарного року робиться такий запис: у графі 2 дата останнього дня звітного періоду календарного року, у графі 3 дата складання бухгалтерської довідки, у графі 5 вид документа (БО), у графі 10 сума коригування податку на додану вартість, визначена у додатку 7 до декларації (рядок 16.4 декларації з податку на додану вартість) з відповідним знаком (+ чи –).

Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять такий розподіл сум податкового кредиту в останній день звітного (податкового) періоду та здійснюють запис щодо коригування записів податкових накладних, відповідно до яких придбавались такі товари/послуги.

При цьому у графі 5 до виду документа додається літера «Р» (наприклад, ПНПР паперова податкова накладна, за якою проведено розподіл суми податкового кредиту, ПНЕР електронна податкова накладна, за якою проведено розподіл суми податкового кредиту).

На суму коригування, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, проводяться такі записи: із знаком «–» у графах 9, 10 та одночасно зі знаком «+» у графах 11, 12.

V. Порядок здійснення уточнення показників

1. Платники податку за звітний (податковий) період визначають підсумки щоденно зареєстрованих операцій та окремо визначають підсумки для уточнюючих розрахунків за кожним розділом.

2. При виправленні помилки методом «сторно» до Реєстру одночасно вноситься два записи: помилковий запис із знаком «–» та правильний запис із знаком «+».

Метод «сторно» здійснюється шляхом зворотного запису на величину помилки в тому звітному періоді, у якому вона виявлена. При здійсненні такого зворотного запису платником податку: в колонці 1 розділів I та/або II Реєстру зазначається порядковий номер запису; в колонках 2–6 розділу I та/або колонках 2–7 розділу II Реєстру дублюються реквізити документа, кількісні показники якого сторнуються; у відповідних колонках 7–12 розділу I та/або колонках 8–16 розділу II Реєстру кількісні показники зазначаються з відповідним знаком «+» чи «–». При цьому, якщо виправлення помилки потребує подання платником податку уточнюючого розрахунку, то до виду документа додається літера «У» (наприклад: ПНПУ). Крім того, запис щодо включення показників такого документа до уточнюючого розрахунку зазначається окремим рядком у рядку «З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період» Реєстру.

Директор Департаменту податкової,
 митної політики та методології
 бухгалтерського обліку
 
М. Чмерук

Коментар від А. Погребняк

Мінфін наказом від 17.12.2012 р. № 1340 затвердив нову форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі — Реєстр) і Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі — Порядок № 1340). «Старий» наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002, яким було затверджено документи-попередники, відповідно втратив чинність.

На що у зв’язку з цим слід звернути увагу платникам ПДВ?

Реєстр

1. У службовому полі Реєстру відмітки про подання декларації (рядки 021–024) тепер відповідають новій уніфікованій декларації з ПДВ*, затвердженій наказом Мінфіну від 17.12.2012 р. № 1342 (див. «Бухгалтер» № 6’2013, с. 2т–7т ).

2. У таблиці розділу I Реєстру з’явилася нова графа 13 «Постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено за межами митної території України». Однак, як її заповнювати,— у Порядку № 1340 не йдеться.

Графу 12 цього розділу переіменовано на «Вивезення товарів за межі митної території України (база оподаткування)». У «Бухгалтері» № 6’2013 на с. 22–23 підкреслювалося, що це теж елемент уніфікації декларації із ПДВ.

3. У розділах I та II Реєстру (і в Порядку № 1340) замінено деякі поняття: замість слів «дата виписки» тепер значиться «дата складання»; замість «ВМД»«митна декларація»; замість «ставка 20%»«основна ставка». Для митних декларацій тепер окремо наводиться реєстраційний номер, який слід зазначати в графі 3 розділу I і графі 4 розділу II Реєстру.

Порядок № 1340

1. Структурно Порядок № 1340 складається з п’яти розділів.

Усі графи Реєстру, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками** (п. 3 розділу I).

2. Копії записів у Реєстрах подаються за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування (з використанням ЕЦП) (п. 3 розділу I). Чи означає це, що у платників ПДВ не буде можливості подавати копії Реєстрів на електронних носіях (флеш-картах, компакт-дисках)? Найімовірніше, так. Водночас відповідно до п. 49.3 ПКУ податкова декларація подається на вибір платника податків, у тому числі й засобами електронного зв’язку. Необхідність подання копій записів у Реєстрах в електронному вигляді змушує платників ПДВ перейти на електронне ПДВ-декларування...

3. У разі реєстрації платником ПДВ у середині місяця необхідно подати в орган ДПС окремо копії записів у Реєстрах за місяць реєстрації й окремо за наступний місяць (п. 3 розділу I). Про те, що саме так і треба подавати Реєстри у разі «внутрішньомісячної» реєстрації платником ПДВ, ДПСУ роз’ясняла й раніше в ЄБПЗ (див. «Бухгалтер» № 29’2011, с. 31т).

4. Нумерація записів у Реєстрі здійснюється у зручний для платника податку способіб або з першого номера кожного звітного періоду (щомісяця, щокварталу), або наростаючим підсумком з початку року — п. 2.1 розділу III.

Свого часу ДПАУ спантеличила платників ПДВ, видавши роз’яснення про те, що нумерація податкових накладних щомісяця починається з одиниці, оскільки її порядковий номер присвоюється відповідно до її порядкового номера в Реєстрі (див. «Бухгалтер» № 8’2011, с. 35). Що таке порядковий номер, ДПАУ роз’яснила в листі від 18.07.2011 р. № 12901/6/16-1115 (див. «Бухгалтер» № 33’2011, с. 22–23). А взагалі ДПАУ не заперечувала самостійний вибір платниками податку періоду, протягом якого здійснюється наскрізна нумерація (ЄБПЗ, підрозділ 130.23).

5. Оскільки підтвердні документи можуть складатися як у паперовому, так і в електронному вигляді, для них змінено умовні позначення, які зазначаються в графі 4 розділу I і графі 5 розділу II Реєстру (п. 2.4 розділу III і п. 2.4 розділу IV). Букви «П» або «Е» вказують на вид документа — «паперовий» чи «електронний».

6. Якщо загальна сума отриманих товарів/послуг за касовим чеком перевищує 200 грн, платник податку не може віднести до складу податкового кредиту ні всю суму сплаченого ПДВ, ні її частину. Це, нагадаємо, випливає із п/п. 201.11«б» ПКУ. У такому разі у графі 5 розділу II Реєстру проставляють позначку «ЧК» (касовий чек) і заповнюють графи 13 і 14 розділу 2 Реєстру (п. 2.4 розділу IV). У них зазначаються придбані товари/послуги, не призначені для їх використання в господарській діяльності.

7. Чималу увагу в п. 2.4 розділу IV Порядку № 1340 приділено бухгалтерській довідці, яка у деяких випадках є підставою для відображення в Реєстрі сум ПДВ або коригування податкового кредиту.

У «Бухгалтері» № 6’2013 на с. 23 підкреслювалося, що на підставі бухгалтерської довідки можна відновити ПДВ, якщо товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях.

8. Новий розділ V Порядку № 1340 присвячено виправленню помилок. У принципі, й раніше, й зараз помилки, допущені в Реєстрі за попередні періоди, треба було виправляти методом «сторно» за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, в момент виявлення такої помилки. Про це йдеться в абз. 3 п. 1 як старогоого Порядку, так і абз. 3 п. 1 розділу I Порядку № 1340. При цьому складати нові (уточнені) реєстри не потрібно. Про це ДПСУ повідомляла і раніше (див. «Бухгалтер» № 29’2011, с. 28т).

У Порядку № 1340 узаконений метод «сторно» має такий вигляд. У періоді виявлення помилки необхідно зробити в Реєстрі два записи: помилковий зі знаком «» і правильний зі знаком «+». При цьому якщо виправлення помилки вимагає подання уточнюючого розрахунку до декларації з ПДВ, то до умовного позначення виду документа додається буква «В». Крім того, запис про включення показників такого документа до уточнюючого розрахунку зазначається окремим рядком у рядку «З них включено в уточнюючі розрахунки за звітний період» Реєстру.

Аналогічні роз’яснення відображення в Реєстрі у разі подання уточнюючих розрахунків ДПСУ надавала й раніше (див. «Бухгалтер» № 29’2011, с. 28т–29т).

9. Відповідно до п. 4 коментованого наказу Мінфіну він набуває чинності «з першого числа місяця, наступного за місяцем з дня його офіційного опублікування».

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті бюлетеня «Офіційний вісник України», коментований наказ опубліковано в № 11 від 19.02.2013 р.

Таким чином, застосовувати нову форму Реєстру треба з 1 березня 2013 року. Тобто за березень разом із декларацією з ПДВ за новою формою*** треба подавати й новий Реєстр.

Що станеться, якщо платник ПДВ вестиме Реєстр за старою формою? У цій ситуації можна говорити про порушення порядку ведення податкового обліку, що може спричинити накладення адмінштрафу в розмірі від 5 до 10 нмдг на керівників та інших посадових осіб підприємств (див. ст. 1631КпАП у «Бухгалтері» № 9’2005 на с. 6). Повторне порушення протягом року карається адмінштрафом від 10 до 15 нмдг. Тож краще — не порушувати, а час ознайомитися з новою формою Реєстру й Порядком № 1340 у платників ПДВ ще є.

 

* Див. коментар до оновлених форм звітності з ПДВ у «Бухгалтері» № 6’2013 на с. 22–23.

** Так було й раніше, просто тепер це узаконено.

*** У «Бухгалтері» № 6’2013 на с. 23 ми говорили про те, що дотримуючись букви Закону, вперше звітувати за новими формами звітності платникам ПДВ необхідно за підсумками березня 2013 року (а для квартальних платників ПДВ — за підсумками II кварталу 2013 року), однак сумнівалися, чи погодяться з цим податківці. Сумніви розвіяно: ДПС у м. Києві на офіційному сайті повідомила, що нова ПДВ-звітність подається за березень 2013 року.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі