Класифікатор професій: як ним користуватися

Носіков Олександр, завідувач відділу моніторингу соціальних процесів НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України, канд. соц. наук
Часто від працівників кадрових служб доводиться чути запитання: «Чому назви посад (професій) у штатному розписі підприємства повинні відповідати Класифікатору професій?». Відповіддю на нього є ця стаття.

Трудова книжка — це основний документ про трудову діяльність працівника (ст. 48 КЗпП). Записи про назву роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників і службовців відповідно до найменування професій і посад, наведених у Класифікаторі професій*. Це прямо зазначено в п. 2.14 Інструкції № 58**.

* Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.

** Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58.

Таким чином, Класифікатор професій є основним нормативно-правовим документом, який визначає професійні назви робіт (посад) для застосування в кадровій діяльності. Розглянемо порядок роботи з Класифікатором професій.

Етап 1. Шукаємо необхідну назву професії (посади)

Пошук у Класифікатові професій слід починати з перегляду Додатка Б «Абетковий покажчик професійних назв робіт». Чому? Усе просто.

Переважна більшість професійних назв робіт у Класифікаторі професій починається з іменника, після якого йдуть уточнюючі слова, наприклад «Директор виконавчий» (код 1210.1), «Інженер з організації праці» (2412.2), «Деревообробник будівельний» (7120) та інші.

Зазначимо, що серед посад керівників (розділ 1) можна зустріти такі посади, як: «Головний бухгалтер» (1231), «Головний електрик» (1237.1) тощо.

Попри те, що ці назви посад утворені за допомогою похідного слова «головний» і відповідних базових професійних назв робіт, перераховані посади — це самостійні базові професійні назви робіт керівників, притаманні лише для першого розділу Класифікатора професій.

До речі, на те, до якого розділу Класифікатора професій віднесено ту чи іншу посаду (професію), вказує перша цифра її коду:

1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)»;

2 «Професіонали»;

3 «Фахівці»;

4 «Технічні службовці»;

5 «Працівники сфери торгівлі та послуг»;

6 «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства»;

7 «Кваліфіковані робітники з інструментом»;

8 «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин»;

9 «Найпростіші професії».

Зверніть увагу: у Класифікаторі при утворенні професійної назви роботи на її початок можуть бути поставлені і інші похідні слова, що спрямовують посаду на більш високий (низький) рівень відповідальності, наприклад:

«генеральний» — «Генеральний директор програм» (1229.6);

«економічний» — «Економічний радник» (2141.2);

«підсобний» — «Підсобний робітник» (9322);

«технічний» — «Технічний керівник» (1222.1).

Важливо! Під час пошуку професійних назв робіт (професій, посад) у Класифікаторі професій за абеткою (Додаток Б) враховуйте наступне. У межах базового терміна спочатку стоїть професія (посада), назва якої включає лише базовий термін професії. Далі зазначені професії, які містять такі елементи, як лапки і дужки. Потім, власне, професії за абеткою. І вже наприкінці переліку — професії (посади), що мають написання з використанням риски. Для прикладу розглянемо в Додатку Б послідовність викладення професій «експертів». Перелік розпочинається з професії «Експерт» (2429). Далі йдуть професійні назви за абеткою, а закінчується перелік «експертів» професіями, що виписані через риску («Експерт-кінолог» (2211.2)…, «Эксперт-поліграфолог» (2144.2).

Додаток А та Додаток Б Класифікатора професій пов’язані між собою. Так, знайшовши потрібну професію в Додатку Б, можна за її кодом (чотирьох- чи п’ятизначним) знайти решту професій відповідної групи (підкласу).

Добираючи професійну назву роботи за видом економічної діяльності підприємства, діємо так: 1. Переглядаємо назви угруповань (підкласів, груп). 2. Визначаємося з кодом відповідного угруповання. 3. Знаходимо необхідну професійну назву роботи за допомогою Додатка А.

Етап 2. Формуємо професійну назву роботи

У Класифікаторі професій при утворенні від базових назв професій (посад) похідних назв професій (посад) зберігається код базової професії (посади). Умови застосування похідних слів до базових професій роз’яснює примітка 1 до Додатка В. Так, у ній зазначено, що похідні слова до професій (професійних назв робіт) можуть застосовуватися за умови: 1) збереження галузевої і функціональної приналежності, кваліфікаційних вимог; 2) виключення дублювання; 3) збереження коду нової професії.

Похідні назви професій (посад) можна утворювати за умови, що такі новоутворені професії (посади) не містяться в Класифікаторі як самостійні базові професійні назви робіт.

Наприклад, від базової професійної назви роботи «Експерт» (2429) працівник відділу кадрів, за необхідності, може утворити такі похідні професійні назви, як «Старший експерт» або «Провідний експерт», із тим же кодом. При цьому утворити похідну назву посади у вигляді «Головний експерт» не вийде. Адже вона вже міститься в Класифікаторі професій з кодом 1229.7.

Важливо! Використання похідного слова може істотно змінити і кваліфікаційні вимоги до посади. Це ми можемо спостерігати на прикладі такої посади, як «Молодша медична сестра з догляду за хворими» (5132). Кваліфікаційні вимоги до цієї посади відрізняються від вимог до базової професійної назви роботи «Сестра медична» (3231). Тому професійні назви робіт «Молодша медична сестра з догляду за хворими» (5132) і «Сестра медична» (3231) належать до різних розділів Класифікатора професій.

Звичайно, передбачити усі зміни, які відбуваються в різних видах економічної діяльності, і врахувати напрямки використання тих або інших професій, неможливо. Саме тому, а також з метою типізації умов праці в Додатку В є примітка 2. Вона дозволяє кадровикам розширювати базові професійні назви робіт шляхом додавання до них термінів і слів, що уточнюють:

— місце роботи;

— сферу діяльності;

— виконувані роботи.

Проте при цьому має бути дотримана лаконічність викладення.

При утворенні нової назви роботи не можна розривати, скорочувати або міняти порядок слів у найменуванні базової професійної назви роботи або дублювати її з іншим кодом.

Також уникайте застосування в новоутвореній професійній назві роботи уточнень у дужках і написання слів через дефіс. Ще раз звернемо увагу на те, що примітку 2 до Додатка В не слід сприймати як можливість розширювати (уточнювати) базові професійні назви робіт у масовому порядку. При її застосуванні слід виходити з того, що конкретні завдання і обов’язки працівника встановлені його посадовою (робочою) інструкцією. Саме у ній має сенс відобразити нюанси виконання обов’язків на конкретному робочому місці. Так, якщо бухгалтер в організації виконує функції касира, то неправильно уточнюватиме назву його посади як «бухгалтер-касир», але завдання з касового обслуговування цілком можна відобразити в посадовій інструкції цього бухгалтера.

Коли кадровику доречно розширювати або уточнювати назву посади (професії) працівника? Використовувати примітку 2 Додатка В доречно, коли:

— уточнення пов’язані з наданням певних пільг. Наприклад, унесені до базової професійної назви роботи «Чистильник» (8162) уточнюючі слова «у виробництві хлору» та відповідний запис у трудовій книжці робітника є підставою для віднесення професійної назви роботи «Чистильник у виробництві хлору» до Списку 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461, та надання відповідної пільги робітнику у вигляді додаткової відпустки;

— уточнення пов’язані з отриманням прав на виконання робіт підвищеної складності (відповідальності).

Наприклад, уточнення, що застосовується до базової професійної назви роботи «Водій автотранспортних засобів» (8322), та внесення до трудової книжки працівника запису «Водій автотранспортних засобів категорії Д» надають право такому водієві перевозити на закріпленому автомобілі більше 8 пасажирів;

— необхідно уточнити місце роботи працівника.

Наприклад, професійна назва роботи «Бухгалтер централізованої бухгалтерії» виникла завдяки використанню уточнюючих слів до назви базової посади «Бухгалтер» (3433);

— уточнення пов’язане з розміром зарплати працівника. Так, розширення, яке застосовується до базової професійної назви роботи «Інженер з нормування праці» (2412.2) та відображає конкретні завдання і обов’язки працівника у вигляді «Інженер з нормуванню праці та організації виробництва», вказує на ширше коло і рівень відповідальності працівника. Отже, це має відобразитися і на розмірі його заробітної плати.

Щоб уникнути зайвих уточнень, які дублюють завдання і обов’язки, притаманні трудовій діяльності за базовою посадою, кадровику доречно проаналізувати кваліфікаційну характеристику базової професії.

Наприклад, кваліфікаційна характеристика посади «Директор комерційний», що міститься в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1, включає, серед іншого, завдання та обов’язки щодо стратегічного розвитку організації. Тому недоречним буде розширення базової посади у вигляді «Директор комерційний та з питань стратегічного розвитку», хоча формально це не суперечить підходам Класифікатора професій щодо розширення назв професій, але суперечить вимогам щодо лаконічності їхнього викладення.

Зауважимо, що новостворені професійні назви робіт можна розділяти за категоріями, функціональними обов’язками, завданнями, кваліфікаційними вимогами тощо.

Етап 3. Визначаємося з назвою

У Класифікаторі професій є низка позицій, які узагальнюють або враховують варіанти використання споріднених, іноземних назв професій (посад). Так, у ньому є:

1) узагальнені (збірні) назви робіт, складові яких наведені в дужках. Такі професійні назви робіт виписані укрупнено і можуть існувати в кожному з наведених варіантів. Проте у разі застосування на практиці потребують конкретного визначення. Причому ті з них, що мають відмітку «і т. п.», можуть мати додаткові варіанти свого визначення. Приклад професійної назви роботи в Класифікаторі професій — «Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. п.)», код КП 1210.1. Можливі назви посади: «Директор професійно-технічного училища», «Начальник професійного училища»;

2) узагальнені (збірні) назви робіт, складові яких не обумовлюються. Приклади найменування професійної назви роботи в Класифікаторі професій:

— «Директор (начальник, інший керівник) підприємства», код КП 1210.1. Можливі назви посади: «Директор підприємства» або «Керівник підприємства»;

— «Завідувач підприємства громадського харчування», код КП 1225. Можливі назви посади: «Завідувач їдальні» або «Завідувач ресторану»;

3) споріднені (однотипні) професійні назви робіт. Приклади найменування професійної назви роботи в Класифікаторі професій:

— «Завідувач фільмобази (фільмосховища)», код КП 1229.6. Можливі назви посади: «Завідувач фільмобази» або «Завідувач фільмосховища»;

— «Інженер (механік)-випробувач бортовий», код КП 3143. Можливі назви посади: «Інженер-випробувач бортовий» або «Механік-випробувач бортовий»;

4) професійні назви робіт, виписаних з іншомовним їх синонімом. Приклади найменування професійної назви роботи в Класифікаторі професій:

— «Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)», код КП 2419.2. Можливі назви посади: «Фахівець з методів розширення ринку збуту» або «Маркетолог»;

— «Дизайнер (художник-конструктор)», код КП 2452.2. Можливі назви посади: «Дизайнер» або «Художник-конструктор», залежно від того, який принцип корпоративного управління прийнято на підприємстві;

5) професійні назви робіт, до яких пропонуються уточнюючі доповнення, наведені в дужках. Приклади найменування професійної назви роботи в Класифікаторі професій:

— «Завідувач кухні (для тварин, молочної)», код КП 1228. Можливі назви посади: «Завідувач кухні для тварин» або «Завідувач кухні молочної»;

— «Інженер з технічного нагляду (будівництво)», код КП 2142.2. Можлива назва посади: «Інженер з технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд».

Наведемо ще декілька прикладів і зауважень з питань утворення нових професійних назв робіт. Якщо в професійній назві роботи, зазначеній у Класифікаторі професій, є:

1) лапки. Використання лапок у професійній назві роботи виписане за принципом «загальновідомі слова». Проте застосовувати такий підхід у трудових книжках, посадових (робочих) інструкціях, штатному розписі тощо не рекомендується;

2) скорочення. У разі використання професійних назв робіт із скороченнями, наприклад, «Інспектор інспекції енергонагляду» запис із розшифруванням такого скорочення (тобто «Інспектор інспекції енергетичного нагляду») вважатиметься помилковим;

3) дужки. Якщо професійна назва робіт містить галузеву ознаку, вид діяльності, відношення до структурного підрозділу, то її слід виписувати не в повному обсязі, а в певній частині. Наведемо приклади:

галузева ознака. Найменування професійної назви роботи в КП «Начальник експедиції (геологічної, геологорозвідувальної, дослідної, промислової, топографо-геодезичної та ін.)», код КП 1222.2. Можливі назви посади: «Начальник експедиції геологічної», «Начальник експедиції геологорозвідувальної», «Начальник експедиції дослідної», «Начальник експедиції промислової», «Начальник експедиції топографо-геодезичної» тощо;

вид діяльності. Найменування професійної назви роботи в КП «Майстер служби (транспорт, зв’язок)», код КП 1226.2. Можливі назви посади: «Майстер служби (транспорт)» або «Майстер служби (зв’язок)»;

відношення до структурного підрозділу підприємства. Найменування професійної назви роботи в КП «Керівник художній цеху (майстерні)», код КП 1229.6. Можливі назви посади: «Керівник художній цеху» або «Керівник художній майстерні».

І на завершення пропонуємо вам поговорити про уточнення та розширення наскрізних професійних назв робіт (тобто про ті професійні назви робіт, які використовуються у багатьох видах економічної діяльності).

Розпочнемо з керівного складу. Уточнення та розширення наскрізних професій керівного складу краще робити залежно від галузевої ознаки або виду діяльності (наприклад, «Головний інженер» — «Головний інженер сільськогосподарського підприємства»).

При цьому зазначати відношення до структурного підрозділу відповідними уточнюючими словами недоцільно.

Такі найменування посад вказують на головного працівника, який керує усім загальним напрямом або видом діяльності підприємства незалежно від підгалузевого спрямування певних окремих відділів, цехів, служб підприємства тощо.

Інші наскрізні професійні назви робіт, які містяться в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, як-то, «Економіст», «Інженер», «Менеджер (управитель) з персоналу» тощо, є такими, що надають можливість підприємству використовувати відсутні в Класифікаторі професій професійні назви робіт, якщо інше в ньому не передбачено. Саме тому трудові функції цих працівників є загальними для більшості видів економічної діяльності. Вони можуть застосовуватися в різних галузях і на різних підприємствах.

Таким чином, у разі відсутності в Класифікаторі професій необхідної для підприємства професійної назви роботи зазначені вище та інші наскрізні професійні назви робіт можуть бути розширені термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу, якщо інше не передбачено в Класифікаторі професій чи відповідних законодавчо-правових актах.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі