Оренда чи позичка: що краще?

Солошенко Людмила, податковий експерт
Хочете передати або, навпаки, самі взяти в тимчасове користування майно? Тоді зазвичай укладають договір оренди або позички. Порівняємо обидва варіанти, щоб обрати привабливіший.

Чужим майном можна користуватися платно і безоплатно. Якщо майно в тимчасове користування передають:

— за плату — то укладають договір оренди;

— безоплатно — то укладають договір позички.

Таким чином, ключовою відмінністю позички від оренди є безоплатність (коли плата за користування майном не передбачена, про що краще прямо зазначити в договорі позички). Хоча водночас у позички й оренди багато спільного. Розглянемо основну схожість і відмінності двох договорів.

Таблиця 1. Порівняльний аналіз договорів оренди і позички

Договір оренди:

Договір позички:

Схожість/відмінності:

Регулюючі норми

Гл. 58 (ст. 759 — 809) ЦКУ

ч. 6 ст. 283 ГКУ

Гл. 60(ст. 827 — 836) ЦКУ

з урахуванням положень

«орендної» гл. 58 ЦКУ

до договору позички також застосовують положення ЦКУ про оренду;

вимоги до форми цих договорів багато в чому ідентичні*

* Наприклад, нотаріального посвідчення і держреєстрації права користування вимагають і договір оренди (ст. 793, 794 ЦКУ), і договір позички (ч. 3 ст. 828 ЦКУ) нерухомості, укладений на строк 3 роки і більше.

Нотаріального посвідчення вимагає договір оренди транспортного засобу (ч. 2 ст. 799 ЦКУ) за участю фізособи — звичайного громадянина (непідприємця). Те ж вимагається і для договору позички транспортного засобу за участю фізособи, але за винятком випадку, коли предмет договору — наземний самохідний транспортний засіб (нотаріальне посвідчення у випадку з наземним самохідним транспортним засобом не вимагається) (п. 4 ст. 828 ЦКУ).

Зміст договору

Орендодавець передає

орендареві майно

в користування за плату

на встановлений

договором строк.

Орендар приймає майно, сплачує орендну плату і зобов’язаний повернути майно у встановлений строк Орендодавцем може бути (ст. 761 ЦКУ):

— власник майна;

— особа, якій належать майнові права;

— особа, уповноважена

укладати договір оренди

Позичкодавець безоплатно передає користувачеві річ для користування протягом установленого договором строку.

Користувач зобов’язаний повернути річ у встановлений договором строк у такому ж стані, у якому вона була на момент її передачі (п. 3 ч. 2 ст. 833 ЦКУ)*.

Позичкодавцем може бути

(ч. 1 ст. 829 ЦКУ):

— фіз- або юрособа;

— особа, яка здійснює управління майном

(за згодою власника)

Спільне: і при оренді

і при позичці речі передаються в користування без переходу права власності.

Майно, передане

власником, повинно

бути повернено в

установлений договором строк Відмінність: за договором

позички юрособа не може передавати майно своїм

(ч. 2 ст. 829 ЦКУ):

— засновникам;

— учасникам;

— керівникам;

— членам органу управління або контролю

* Буквально вимагається повернути річ у такому ж стані. Проте враховуючи, що будь-яке використання речі спричиняє її знос (нормальне погіршення стану), то краще в договорі позички обумовити наявність такого зносу при поверненні.

Оплата

Платне користування

Безоплатне користування

На відміну від оренди, користування річчю за договором позички є безоплатним

Ремонти та поліпшення

Згідно зі ст. 776 ЦКУ,

якщо інше не передбачене договором або законом:

поточний ремонт виконує орендар;

капітальний ремонт виконує орендодавець.

Орендар має право поліпшити річ, передану за договором, тільки з дозволу орендодавця (ст. 778 ЦКУ)

Згідно зі ст. 833 ЦКУ користувач несе звичайні витрати для підтримки належного стану речі, отриманої в користування.

При поліпшеннях речі керуються загальними положеннями гл. 58 ЦКУ — про поліпшення орендованого майна

Спільне: і при оренді,

і при позичці речі можуть поліпшуватися тільки згідно з умовами договору, при цьому орендар/користувач може отримувати компенсацію за їх поліпшення.

Якщо поліпшення відокремлювані від речі, то орендар/користувач

має право на їх вилучення

Бухгалтерський облік

Передусім зазначимо, що, на відміну від орендних відносин, які регламентуються профільним П(С)БО 14 «Оренда», позичкові операції бухнормативкою прямо не врегульовані. Проте оскільки з правових позицій на позичку також поширюються положення гл. 58 ЦКУ щодо оренди (ч. 3 ст. 827 ЦКУ), то в бухоблікових цілях до позички можна застосовувати орендні бухправила П(С)БО 14.

Про те ж говорять і податківці, зазначаючи, що договір позички за своєю суттю близький до договору найму (оренди), тому при позичці можна керуватися бухгалтерськими правилами, встановленими П(С)БО 14 для оренди, зокрема при ремонтах/поліпшеннях «позиченого» майна.

Листи ГУ ДФС у Рівненській обл. від 19.04.2016 р. № 865/10/17-00-15-02-10 і ГУ ДФС у Запорізькій обл. від 25.05.2016 р. № 1739/10/08-01-12-03-11.

Ну а тепер про операції оренди/позички поетапно.

Передача майна в оренду/позичку. У такому разі:

— в орендодавця/позичкодавця передане майно залишається на балансі (тобто не вибуває і не списується з балансу). Щоправда, можливе переведення об’єктів основних засобів (ОЗ) на окремий субрахунок «ОЗ в оренді/позичці». При цьому за такими об’єктами орендодавець/позичкодавець у бухгалтерському обліку продовжує нараховувати амортизацію (Дт 949, 977 — Кт 131, а якщо оренда є основним видом діяльності: Дт 23 — Кт 131)*;

* Тоді як у податковому обліку позичкодавцям (які застосовують різниці) податкову амортизацію за «позиченими» об’єктами, які не приносять доходу, тобто не беруть участі в госпдіяльності (п.п. 14.1.36 ПКУ) і вписуються у визначення невиробничих (п.п. 138.3.2 ПКУ), спокійніше призупинити. Хоча якщо передача в позичку обумовлена госпдіяльністю, припустимо, пов’язана з маркетингом (наприклад, для проведення маркетингових заходів у безоплатне користування передаються стенди, обладнання тощо), вважаємо, що податкову амортизацію позичкодавцеві призупиняти не потрібно.

в орендаря/користувача отримане майно обліковується поза балансом — на позабалансовому рахунку 01, до якого можна відкрити окремі субрахунки для обліку орендованих і «позичених» ОЗ.

Платне (безоплатне) користування. За договором оренди орендна плата:

— в орендодавця включається до доходів (Дт 377 — Кт 713, а якщо оренда є основним видом діяльності: Дт 377 — Кт 703, з відображенням собівартості орендних послуг: Дт 903 — Кт 23);

— в орендаря включається до витрат (Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 685).

За договором позички:

— у позичкодавця доходів від безоплатно наданих послуг не виникає, оскільки не виконуються прибуткові критерії, передбачені п. 5 П(С)БО 15 «Дохід» (немає ані збільшення активів, ані зменшення зобов’язань);

— у користувача з’являється запитання: як у бухобліку відображати дохід від безоплатного користування об’єктом позички? Мабуть, суму доходу доведеться визначати на рівні середньої орендної плати, що стягується при оренді подібного майна.

При цьому безоплатне отримання послуг може бути відображене таким незвичним записом: Дт 23 (92, 93) — Кт 719.

Ремонти/поліпшення. Витрати на ремонти/поліпшення обліковують при оренді/позичці за схожими правилами. При цьому орендар/користувач:

— витрати на підтримку об’єкта в робочому стані (на техобслуговування, ремонти) відносить на витрати поточного періоду (Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 631, 685);

— витрати на поліпшення об’єкта (з дозволу орендодавця/позичкодавця), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигід, обліковує як капітальні інвестиції у створення інших необоротних активів (Дт 153 — Кт 631, 685; Дт 117 — Кт 153, п. 8 П(С)БО 14) та амортизує до повернення об’єкта (якщо, звичайно, такі витрати одразу після закінчення поліпшень орендодавцем/позичкодавцем не компенсуються — тоді субрахунок 117 не використовують, а компенсацію поліпшень відображають як продаж робіт).

Повернення майна. У такому разі:

— орендодавець/позичкодавець переводить (повертає) майно із субрахунку «ОЗ в оренді/позичці» назад у склад ОЗ. Причому якщо об’єкт поліпшувався орендарем/користувачем і такі поліпшення за домовленістю компенсуються, вони збільшать вартість поверненого об’єкта (Дт 152 — Кт 685; Дт 10 — Кт 152), якщо спричиняють зростання економічних вигід (п. 14 П(С)БО 7). Тоді як відшкодування перетворень і ремонтів, що не приводять до зростання економічних вигід, орендодавець/позичкодавець відносить до бухобліку на витрати звітного періоду (Дт 23, 949 — Кт 685).

А ось отримані при поверненні невід’ємні поліпшення, які орендареві/користувачеві не компенсуються, орендодавець/позичкодавець відображає як безоплатно отримані з включенням до вартості об’єкта (Дт 152 — Кт 424; Дт 10 — Кт 152) і подальшою їх амортизацією (бухгалтерською і податковою, за умови використання в госпдіяльності);

Хоча Мінфін рекомендує безоплатно отримані ОЗ зараховувати одразу на рахунок 10, минувши рахунок 15 (лист Мінфіну від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570).

— орендар/користувач при поверненні орендованого/«позиченого» об’єкта списує його з позабалансового рахунку 01. Причому якщо майно поліпшувалося (значиться об’єкт на субрахунку 117) і при поверненні поліпшення компенсуються, то орендар/користувач відображає операції подібно до продажу ОЗ (тобто записами: Дт 132 — Кт 117, Дт 286 — Кт 117; Дт 943 — Кт 286; Дт 377 — Кт 712).

Інакше якщо поліпшення не компенсуються, то їх недоамортизована вартість при поверненні об’єкта списується на інші витрати (Дт 132 — Кт 117; Дт 976 — Кт 117).

Податковий облік

Податок на прибуток. У податковому обліку й оренда, і позичка вважаються продажем послуг (п.п. 14.1.203 ПКУ). Ну а оскільки податковоприбутковий облік орієнтований на бухоблік (бухфінрезультат), то у формуванні об’єкта оподаткування візьмуть участь бухоблікові доходи і витрати від оренди/позички. При цьому високодохідники і малодохідники-добровольці також повинні враховувати податкові різниці.

Зокрема, амортизаційні за ст. 138 ПКУ і 30 %-ву — наприклад, при оренді в неприбуткових організацій на умовах п.п. 140.5.4 ПКУ.

ПДВ. Сама собою передача майна в оренду/позичку і його повернення до жодних ПДВ-наслідків не призводять: не постачання (п.п. 14.1.191 ПКУ) і не об’єкт ПДВ (п.п. 196.1.2 ПКУ). А ось платне користування майном (при оренді) / безоплатне користування майном (при позичці) вважається постачанням послуг (п.п. «в» п.п. 14.1.185 ПКУ охоплює також постачання послуг іншим особам на безоплатній основі). Тому надання послуг з місцем постачання в Україні є операцією, оподатковуваною 20 % ПДВ.

Причому і при оренді, і при позичці податківці хочуть бачити податкові зобов’язання (ПЗ) з ПДВ з урахуванням правила мінбази (тобто згідно з абзацом другим п. 188.1 ПКУ для власних послуг — виходячи зі звичайної ціни послуги).

Останню, у свою чергу, мабуть, доведеться визначати на рівні середньої орендної плати, що стягується при оренді подібного майна (лист ДФСУ від 07.12.2018 р. № 5162/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

Єдиний податок. Якщо за договором позички майно в користування візьме єдиноподатник, то користувачеві-єдиноподатнику, на жаль, доведеться відобразити дохід від безоплатно отриманих послуг.

Усе тому, що до доходів єдиноподатника включається, в тому числі, вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів, робіт, послуг (п. 292.3 ПКУ).

Причому, на думку податківців, такий дохід потрібно відображати виходячи зі звичайних цін (консультації в ЗІР 108.01.02, 107.04).

Також зазначимо, що згідно з п. 292.3 ПКУ безоплатно отриманими вважаються товари, роботи, послуги, надані платникові єдиного податку за письмовими договорами дарування або іншими письмовими договорами, укладеними відповідно до законодавства. А договори позички між юридичними особами, а також між юрособою і фізичною особою укладаються у письмовій формі (ч. 2 ст. 828 ЦКУ).

Інша річ, коли єдиноподатник — позичкодавець. Тоді жодного доходу від позичкових операцій (у грошовій/матеріальній/нематеріальній формі) у нього (!) не виникає.

Про те, що при безоплатних передачах для єдиноподатників не передбачено відображення доходу, говорять і податківці (консультації в ЗІР 108.01.02).

А якщо до того ж позичкодавець — єдиноподатник — неплатник ПДВ, то позичка не призведе й до ПДВ-наслідків.

Оподаткування договору оренди і позички для кожної зі сторін порівняємо в табл. 2.

Таблиця 2. Оподаткування договору оренди і договору позички

Оренда:

Позичка:

орендодавець

орендар

позичкодавець

користувач

Податок на прибуток

Доходи

від орендної плати.

Витрати на амортизацію об’єкта*

Витрати на:

— орендну плату;

— техобслуговування та ремонти з підтримки в робочому стані;

— поліпшення (амортизуються, якщо не компенсуються орендодавцем відразу після закінчення поліпшень).

Доходи від поліпшень, що компенсуються орендодавцем

Доходи за безоплатною послугою не відображаються. Податкова амортизація на період позички в позичкодавців, які застосовують різниці,

призупиняється

(див. п.п. 138.3.2 ПКУ)*

Доходи від безоплатного користування майном відображаються разом з витратами

(у результаті вийде нуль).

Витрати на:

— техобслуговування і ремонти з підтримки в робочому стані;

— поліпшення (амортизуються, якщо відразу не компенсуються).

Доходи від поліпшень, які компенсуються позичкодавцем

* Після повернення може бути амортизація поліпшень об’єкта, що компенсуються орендареві/користувачеві (у прибутківців, які застосовують різниці, за умови використання поверненого об’єкта в госпдіяльності).

ПДВ

ПЗ із суми

орендної плати,

але не нижче звичайної ціни послуги

(п. 188.1 ПКУ).

ПК за поліпшеннями, що компенсуються

ПК за:

— орендною платою;

— витратами на

техобслуговування

ремонти, поліпшення.

ПЗ за поліпшеннями, що компенсуються

ПЗ за безоплатно наданими послугами

(з урахуванням звичайної ціни — на рівні середньої орендної плати, п. 188.1 ПКУ).

ПК за поліпшеннями, що компенсуються

ПК за витратами на:

— техобслуговування;

— ремонти;

— поліпшення.

ПЗ за поліпшеннями, що компенсуються

Єдиний податок

Доходи

від орендної плати

(після надходження оплати)*

Доходи за поліпшеннями, що компенсуються

(за грошима)

Доходи від безоплатно отриманих послуг (щомісячно), на думку фіскалів, — виходячи зі звичайних цін (ЗІР 108.01.02)

ПДФО (ФОП на загальній системі)

Доходи

від орендної плати

(за грошима)

Витрати (за грошима) на:

— орендну плату;

— ремонт і експлуатацію майна, що використовується в госпдіяльності

(п.п. 177.4.4 ПКУ), крім подвійного призначення

(п.п. 177.4.6 ПКУ).

Доходи за поліпшеннями, що компенсуються (за грошима)

Доходи від безоплатно отриманих послуг виходячи зі звичайних цін

(ЗІР 104.04)

ПДФО (звичайна фізособа)

Доходи від орендної плати (оподатковуються податковим агентом або за річною декларацією,

якщо виплачує не податковий агент)

Доходи за поліпшеннями, що компенсуються

З урахуванням листа ДФСУ від 24.05.2017 р. № 324/6/99-99-13-02-03-15/ІПК можна говорити про відсутність доходу у фізособи

* За нерухомістю — у розмірі не менше мінімального орендного платежу, що розраховується за методикою, затвердженою постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1253, яку податківці притягують і до єдиноподатників-фізосіб (ЗІР 107.12).

Як бачимо, за договором позички вигідніше залучати майно від єдиноподатників або фізосіб (підприємців або звичайних громадян), оскільки тоді позичкодавцям: єдиноподатнику не доведеться платити єдиний податок, а фізособі — ПДФО. При цьому краще, щоб користувачем виступав платник податку на прибуток. Адже в нього доходи за безоплатно отриманою послугою будуть урівноважені витратами. Тоді як усі витрати, пов’язані з утриманням і експлуатацією такого майна, у користувача-прибутківця для цілей оподаткування будуть враховані (як і ПК з ПДВ з таких витрат). Інакше якщо користувачем виявиться єдиноподатник або фізособа, то їм світить дохід від безоплатно отриманих послуг. Або якщо, навпаки, високодохідник-прибутківець виступить як позичкодавець, то втратить на податковій амортизації, а також повинен буде нарахувати ПДВ, якщо є його платником img 1.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі