Організація військового обліку в органах місцевого самоврядування

Васильєв Юрій, начальник відділу кадрів Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна Національної Академії наук України
У ході проведення мобілізації були виявлені суттєві недоліки, які мають місце в організації військового обліку в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях. У більшості випадків причинами цих недоліків є недостатнє знання положень керівних документів щодо організації військового обліку та не точне їх виконання. Як організувати військовий облік в органах місцевого самоврядування? Яким чином і з якою метою здійснюється бронювання військовозобов’язаних працівників? Яку відповідальність несуть посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у разі порушення ними порядку військового обліку? Мета цих рекомендацій — надати чіткий алгоритм організації військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Конституція — Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР (із змінами).

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

ВСУ — Верховний Суд України.

Установа — маються на увазі всі підприємства, установи, організації, заклади тощо.

НПК — науково-практичний коментар.

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

Згідно з положеннями ст. 14, 15 Закону України «Про оборону» від 06.12.91 р. № 1932-XII (далі — Закон № 1932) на місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування покладаються завдання у сфері оборони держави. Серед цих завдань важливе місце займає організація та ведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників, їхньої підготовки до військової служби, призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації, створення працівникам належних умов для виконання ними військового обов’язку.

Положення ст. 17, 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.11.93 р. № 3543-XII (далі — Закон № 3543) визначають завдання та повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, серед яких також має місце завдання забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України, організація бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Порядок організації військового обліку визначається главою VI Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII (далі — Закон № 2232) та більш детально конкретизовані у Положенні про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.94 р. № 377 (далі — Положення № 377) та Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затвердженій наказом Міністра оборони України від 15.12.2010 р. № 660 (далі — Інструкція № 660).

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

Військовий облік — це облік військовозобов’язаних і призовників, який ведеться з метою комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України. Система військового обліку є загальнодержавною. Її функціонування забезпечується органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, місцевими органами влади, підприємствами, установами та організаціями.

Військовий облік в Україні ведеться на усіх призовників (осіб, приписаних до призовних дільниць) і військовозобов’язаних (осіб, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави). Тобто військовий облік складається з обліку призовників і обліку військовозобов’язаних.

Військовий облік усіх призовників і військовозобов’язаних ведеться за місцем їх проживання і відповідно до обсягу та деталізації поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний (п. 3 ст. 33 Закону № 2232).

Ведення персонально-якісного обліку покладається на районні (міські) військові комісаріати.

Персонально-первинний облік призовників і військовозобов’язаних передбачає облік відомостей щодо призовників та військовозобов’язаних за місцем їх проживання. У сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні військові комісаріати, облік ведеться органами місцевого самоврядування.

За місцем роботи або навчання призовників і військовозобов’язаних здійснюють персональний облік, яким передбачено облік відповідних відомостей.

Військовому обліку в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і в навчальних закладах підлягають військовозобов’язані та призовники, яких згідно з ч. 1 і 2 ст. 37 Закону № 2232, взято на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах (п. 1.2 Інструкції № 660).

Військовий облік в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах полягає в обліку основних відомостей щодо військовозобов’язаних і призовників з метою дотримання ними законодавства про військовий обов’язок і військову службу, своєчасного оформлення бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації і воєнного часу та оперативного забезпечення достовірною інформацією військкоматів щодо змін облікових даних військовозобов’язаних та призовників, що сприятиме повноті ведення військового обліку у військових комісаріатах.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

З питань первинно-персонального обліку військовозобов’язаних і призовників на органи місцевого самоврядування покладається виконання наступних заходів (п.п. 2.2.3 Інструкції № 660):

— включення до військового обліку військовозобов’язаних та до списків призовників громадян України, які прибули на постійне місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці України, що обслуговується органом місцевого самоврядування;

— знімання з обліку військовозобов’язаних і виключення зі списку призовників громадян України після їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;

— виявлення військовозобов’язаних, які проживають на території, що обслуговується, і не перебувають на військовому обліку в органі місцевого самоврядування, та громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць. Включення виявлених військовозобов’язаних до військового обліку військовозобов’язаних та направлення до військових комісаріатів громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць;

— оповіщення на вимогу військового комісаріату військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до військового комісаріату і забезпечення їх своєчасного прибуття за цим викликом;

— підтримання постійної взаємодії з військовим комісаріатом з питань строків та способів звірки даних карток первинного обліку військовозобов’язаних і списків призовників з обліковими даними військового комісаріату, внесення відповідних змін до них та з питань оповіщення військовозобов’язаних та призовників;

— внесення в п’ятиденний термін до карток первинного обліку військовозобов’язаних і списків призовників змін, які стосуються сімейного стану, місця їх проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов’язаних і призовників. Повідомлення про всі зміни до 5 числа щомісяця військових комісаріатів донесенням про зміну облікових даних;

— звірка не менше ніж раз на рік даних карток первинного обліку військовозобов’язаних і списків призовників, які перебувають на військовому обліку, з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації громадян, а також з фактичним перебуванням військовозобов’язаних та призовників за місцем проживання шляхом подвірного обходу;

— звірка списків призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, з обліковими даними військового комісаріату (проводиться після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші терміни за рішенням військового комісара);

— складання і не пізніше 1 грудня поточного року надання до військових комісаріатів списку юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці;

— подання до 5 числа щомісяця до військових комісаріатів списків про військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміну в стані здоров’я;

— приймання під розписку від військовозобов’язаних і призовників їх військово-облікових документів для подання у військові комісаріати, звіряння з картками первинного обліку (списками призовників);

— здійснювання постійного контролю за виконанням заходів допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, дотримання правил військового обліку, проведення роз’яснювальної роботи серед громадян України про виконання обов’язків щодо військового обліку. Повідомлення про військовозобов’язаних та призовників, які порушили вимоги законодавства про військовий обов’язок і військову службу, надсилаються у військові комісаріати для притягнення винних до відповідальності згідно з законом;

— ведення журналу перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників.

Для виконання перелічених завдань в органах місцевого самоврядування необхідно призначити відповідальну особу.

Норми щодо розрахунку військово-облікового персоналу наведено у пункті 12 Положення № 377. Згідно з цим пунктом військово-обліковий персонал на підприємствах формується відповідно до того, скільки працівників — військовозобов’язаних і призовників — перебуває на військовому обліку:

— один працівник — від 500 до 2000 військовозобов’язаних і призовників;

— два працівники — від 2000 до 4000 військовозобов’язаних і призовників;

— три працівники — від 4000 до 7000 військовозобов’язаних і призовників;

— по одному працівникові — на кожних наступних 3000 осіб.

Посадові оклади військово-обліковому персоналу мають встановлюватися на рівні працівників служб персоналу.

Виходячи з наведеного за наявністю на обліку 500 (п’ятисот) і більше військовозобов’язаних і призовників, обов’язки щодо ведення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних необхідно покласти на інспектора військово-облікового столу.

За наявності на обліку менше 500 (п’ятисот) військовозобов’язаних і призовників обов’язки щодо ведення обліку покладаються на одного з працівників кадрового органу, якому встановлюється доплата у розмірі до 50 % посадового окладу.

Зразок Рішення про призначення відповідального за ведення військового обліку у сільській раді

img 1

Про призначення, звільнення і переміщення працівників, які виконують облік військовозобов’язаних і призовників, необхідно інформувати районний військовий комісаріат.

Працівник, призначений відповідальним за ведення військового обліку, повинен вивчити вимоги керівних документів щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством.

Для забезпечення ефективності роботи працівника, відповідального за військовий облік військовозобов’язаних і працівників, визначення його організаційно-правового становища, необхідно відпрацювати посадову інструкцію.

Зразок посадової інструкції

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

інспектора військово-облікового столу, відповідального за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Гайдамацької сільської ради
від 14.05.2015 року

1. Загальні положення

1.1. Інспектор військово-облікового столу, відповідальний за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території, яку обслуговує сільська рада (далі — інспектор), призначається на посаду й звільняється з посади розпорядженням голови сільської ради.

1.2. Інспектор підпорядкований секретареві сільської ради.

1.3. У своїй роботі інспектор керується посадовою інструкцією, розпорядженнями та вказівками сільського голови.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Безпосередньо забезпечує ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу.

2.2. Планує роботу на рік щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання за підприємством військовозобов’язаних у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу.

2.3. Включає до військового обліку військовозобов’язаних та списків призовників громадян, які прибули на постійне місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується сільською радою.

Знімає з обліку військовозобов’язаних і виключає зі списку призовників громадян України після їх вибуття у іншу місцевість.

При прийнятті військовозобов’язаних і призовників на військовий облік та зняття з військового обліку перевіряє наявність у них військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, виданих замість військових квитків, а у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць) і встановлює, чи перебувають вони на військовому обліку за місцем проживання.

2.4. Забезпечує повноту і якість обліку всіх військовозобов’язаних і призовників за правилами і формами, установленими Міністерством оборони України.

2.5. Вивчає військовозобов’язаних, які проживають на території, що обслуговується, і не перебувають на військовому обліку, та громадян, які не пройшли приписки до призовних дільниць. Включає виявлених військовозобов’язаних до військового обліку та направляє до військових комісаріатів громадян, які не пройшли приписки до призовних дільниць.

2.6. Оповіщає на вимогу військових комісаріатів військовозобов’язаних і призовників про їх виклик до військового комісаріату й забезпечує їх своєчасне прибуття за цим викликом.

2.7. Веде облік усіх підприємств, організацій, установ незалежно від підпорядкованості і форм власності, що розміщується на території, яка обслуговується місцевим органом самоврядування, здійснює систематичний контроль за станом їх військово-облікової роботи і не рідше одного разу на рік звіряє облікові дані карток первинного обліку і списку призовників з особовими картками форми № П-2 і П-2 ДС.

2.8. Здійснює постійний контроль за виконанням заходів допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, дотриманням правил військового обліку. Надсилає у військові комісаріати повідомлення про військовозобов’язаних і призовників, які порушили вимоги законодавства про військовий обов’язок і військову службу, для притягнення винних до відповідальності згідно з законом.

2.9. Вносить у 5-денний термін до карток первинного обліку військовозобов’язаних і списків призовників зміни, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади. Повідомляє до 5 числа щомісяця військовий комісаріат донесенням про зміну облікових даних.

2.10. Систематично, не менше ніж раз на рік, звіряє дані карток первинного обліку військовозобов’язаних і списків призовників, які перебувають на військовому обліку, з домовими книгами (даними реєстрації обліку), іншими документами з питань реєстрації громадян, а також з фактичним перебуванням військовозобов’язаних і призовників за місцем проживання шляхом подвірного обходу. Звіряє списки призовників, які перебувають на військовому обліку, з обліковими даними військового комісаріату (після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші терміни за рішенням військового комісара).

2.11. Складає і не пізніше 1 грудня поточного року направляє у районний військовий комісаріат списки громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці.

2.12. Приймає на облік військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміни у стані здоров’я, і один раз на місяць повідомляє про це районний військовий комісаріат.

2.13. Систематично роз’яснює громадянам обов’язки щодо військового обліку і здійснює контроль за виконанням встановлених правил військового обліку. Готує доповідь вищому органу виконавчої влади про стан військового обліку на території, яку обслуговує сільська рада, і випадки порушення Правил військового обліку військовозобов’язаними і призовниками.

2.14. Приймає під розписку від домовласників, військовозобов’язаних і призовників їх військово-облікові документи для подання у військові комісаріати і звіряння з картками первинного обліку (списками призовників).

2.15. Своєчасно оформлює бронювання військовозобов’язаних із числа працівників сільської ради.

2.16. Проводить систематичний аналіз забезпеченості робочою силою в особливий період.

2.17. Складає плани заміни працівників, які вибувають за мобілізацією та у воєнний час, розробляє і здійснює заходи з підготовки кадрів для заміщення військовозобов’язаних, які підлягають призову до складу Збройних Сил України.

2.18. Розробляє плани щодо вручення заброньованим військовозобов’язаним посвідчень про відстрочку від призову за мобілізацією та у воєнний час.

2.19. Оформлює бронювання уперше прийнятих або призначених на нові посади військовозобов’язаних, а також при зміні у них військово-облікових ознак (як-то: склад, військово-облікова спеціальність (ВОС), ступінь придатності до військової служби, вік), якщо вони підлягають бронюванню згідно з переліком та повідомляють про це військові комісаріати.

2.20. У 5-денний термін анулює відстрочки від призову та повідомляє військові комісаріати у разі:

— звільнення військовозобов’язаного із сільської ради;

— закінчення терміну відстрочки;

— переміщення військовозобов’язаного на посаду, за якою відстрочка від призову не надається;

— зміни військово-облікових ознак, унаслідок яких військовозобов’язаний втрачає право на відстрочку;

— виключення військовозобов’язаного з обліку у зв’язку з хворобою або досягненням граничного віку перебування у запасі;

— виїзду заброньованого за кордон терміном понад три місяці;

— ліквідації сільської ради.

2.21. Вчасно вносить зміни та виправлення у посвідчення про відстрочку від призову на військовозобов’язаних при зміні облікових даних або умов бронювання з повідомленням до відповідних військових комісаріатів.

2.22. Веде облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового обліку.

2.23. У семиденний строк повідомляє у військові комісаріати про військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи у сільській раді.

2.24. Веде Журнал перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання.

2.25. Складає звіти про чисельність працівників та військовозобов’язаних і доповідь про стан роботи з бронювання військовозобов’язаних та подає їх щорічно до військового комісаріату й районної державної адміністрації.

2.26. Постійно взаємодіє з підрозділами військового комісаріату, надає їм допомогу у вирішенні мобілізаційних завдань.

3. Права

Інспектор має право:

3.1. Контролювати на всій території, яку обслуговує сільська рада, виконання призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку;

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо прийняття на роботу, звільнення з роботи, переміщення на інші посади військовозобов’язаних і призовників;

3.3. Проводити перевірку підприємств, установ та організацій, які розміщуються на території, що обслуговує сільська рада;

3.4. Перевіряти, збирати військово-облікові та інші потрібні для роботи документи у військовозобов’язаних і призовників;

3.5. Звіряти облікові дані карток первинного обліку військовозобов’язаних і списку призовників, які перебувають на військовому обліку у сільській раді, з обліковими даними підприємств, установ, організацій і домовласників.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор несе персональну відповідальність за:

— недодержання трудової і виконавської дисципліни;

— неналежне виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією;

— правопорушення, вчинені в процесі своєї трудової діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України.

5. Повинен знати

5.1. Інспектор повинен знати:

— нормативно-правові акти щодо організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та воєнного часу, обліку бланків суворої звітності;

— правила документообігу й технологію оброблення облікової інфор-мації в сільській раді та її виконавчому комітеті;

— порядок обліку, зберігання і використання бланків суворої звітності;

— чисельність військовозобов’язаних за складом, військовими званнями, військово-обліковими спеціальностями, ступенями придатності до військової служби;

— кількість заброньованих військовозобов’язаних, які залишаються для роботи на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих на території, підпорядкованій сільській раді;

— кількість військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження та підлягають призову за мобілізацією, способи їх оповіщення та допровадження до збірних пунктів;

— кількість військовозобов’язаних, які не заброньовані, та таких, що не мають мобілізаційних розпоряджень і тимчасово залишаються для роботи на підприємстві;

— кількість водіїв, які вибувають за мобілізацією до складу Збройних Сил України разом із технікою, що постачається, та без неї, і про кількість водіїв, які залишаються на підприємстві, розташованих на території, яку обслуговує сільська рада.

6. Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікаційні вимоги: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

 

Ознайомлений(на):
(посада, підпис, П. І. Б.)
(дата)

Працівникові, відповідальному за військовий облік, необхідно прибути до військового комісаріату за місцем розташування органу місцевого самоврядування і офіційно повідомити про своє призначення, пройти інструктаж, налагодити контакти з працівниками військкомату.

Документи, які відпрацьовуються в органі місцевого самоврядування з питань військового обліку військовозобов’язаних і призовників.

У процесі виконання своїх обов’язків працівник, відповідальний за військовий облік військовозобов’язаних і працівників, повинен відпрацювати певні документи і матеріали. Наводимо перелік основних документів з військового обліку військовозобов’язаних, які повинні відпрацьовуватись у сільській, селищній раді, та коментар щодо відпрацювання цих документів.

1. Картотека карток первинного обліку.

Картка первинного обліку є основним документом військового обліку військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування. Форма картки первинного обліку наведена у додатку 6 до Інструкції № 660. Правила заповнення картки первинного обліку викладені у пункті 2.7 Інструкції № 660. Порядок зберігання карток первинного обліку військовозобов’язаних наведений у пункті 2.8 Інструкції № 660.

Картки первинного обліку на військовозобов’язаних, які виключені з військового обліку у військовому комісаріаті, знищуються встановленим порядком після чергового звіряння їх з даними військового комісаріату. Для підтвердження знищення карток первинного обліку складається акт, у якому перелічуються знищені картки на кожного військовозобов’язаного окремо.

2. План роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на рік.

3. Журнал перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників. Форма Журналу наведена у додатку 5 до Інструкції № 660.

№ з/п

Дата

перевірки

Посада, прізвище, ім’я, по-батькові особи, що проводить перевірку

Результати

перевірки

Інформування Р(М)ВК про усунення недоліків

         

 

4. Список військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміну в стані здоров’я. Форма списку та пояснення щодо його складання наведені у додатку 3 до Інструкції № 660.

5. Список призовників, які перебувають на військовому обліку у виконкомі сільської (селищної) ради. Форма списку та пояснення щодо його ведення наведені у додатку 7 до Інструкції № 660 та пункті 2.9 Інструкції № 660.

6. Справа з іменними списками військовозобов’язаних, які змінили місце проживання. Складання вказаного списку та його надсилання до військового комісаріату здійснюється до 5 числа щомісяця. Інформація, яка повинна включатись до списків, перелічена у пункті 2.10 Інструкції № 660.

7. Справа з донесеннями про зміну облікових даних. До справи включаються щомісячні донесення про зміну облікових даних. Форма донесення наведена у додатку 1 до Інструкції № 660.

8. Справа зі списками юнаків _____ року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці. Ці списки складаються органами місцевої влади не пізніше 1 грудня поточного року та надаються до військових комісаріатів. Форма списку і порядок його заповнення наводяться у додатку 2 до Інструкції № 660.

9. Справа з повідомленнями про військовозобов’язаних і призовників, які порушили вимоги законодавства про військовий облік і військову службу.

На органи місцевого самоврядування покладається обов’язок здійснювати постійний контроль за дотриманням правил військового обліку. По фактам порушень правил військового обліку інспектор військово-облікового столу органу місцевого самоврядування зобов’язаний надсилати повідомлення до військкомату. Форма такого повідомлення нормативно не встановлена. Повідомлення робиться у довільній формі.

Зразок повідомлення

img 2

10. Перелік підприємств, установ, організацій, які розташовані на території, яку обслуговує сільська (селищна) рада.

№ з/п

Найменування підпри-ємства, установи, організації

Адреса

П. І. Б. керівника

Телефони

         

 

11. Список військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в сільській (селищній) раді.

№ з/п

П. І. Б.

Рік народження

Військове звання

ВОС

Домашня адреса, телефон

Сімейний стан

Місце роботи, посада

Примітки

                 

 

12. Журнал обліку звірки карток первинного обліку з домовими книгами.

Згідно з положеннями п. 2.2 Інструкції № 660 органи місцевого самоврядування зобов’язані не менше ніж раз на рік проводити звірку даних карток первинного обліку військовозобов’язаних і призовників, які перебувають на обліку, з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації громадян, а також з фактичним перебуванням військовозобов’язаних та призовників за місцем проживання.

№ з/п

Найменування вулиці

Кількість книг

Дата звірки

П. І. Б. того,

хто перевіряв

Відмітка про виконання

           

 

13. Журнал обліку звірки з військовим комісаріатом.

Після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову службу, а також в інші терміни за рішенням військового комісара органи місцевого самоврядування зобов’язані проводити звірку списків призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування з обліковими даними військового комісаріату.

№ з/п

Час звірки

П. І. Б. того,

хто проводив

Кількість військовозобов’язаних, призовників

Підпис представника РВК

         

 

Вищевказані журнали дозволяється вести в одній книзі, яку необхідно поділити на розділи і зробити зміст на окремому аркуші. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, опечатана, скріплена підписом сільського секретаря.

БРОНЮВАННЯ

Задля планового переведення господарства держави з оголошенням мобілізації на умови роботи під час особливого періоду та забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств під час мобілізації та у воєнний час проводиться бронювання військовозобов’язаних осіб з-поміж керівних працівників, працівників науки та мистецтва, висококваліфікованих спеціалістів та робітників.

У організації бронювання військовозобов’язаних на органи місцевого самоврядування (виконавчі органи сільських, селищних, міських рад) покладаються наступні завдання:

— оформлення, разом з військовими комісаріатами за місцезнаходженням органу місцевого самоврядування, бронювання військовозобов’язаних;

— здійснення контролю за організацією роботи з військового обліку та бронювання на підприємствах, в установах, організаціях, які розташовані на території відповідних населених пунктів і залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань;

— розроблення і подання відповідним місцевим органам виконавчої влади переліків посад і професій.

Бронювання військовозобов’язаних на теперішній час здійснюється відповідно до Порядку бронювання, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України. Ця постанова має гриф обмеження доступу «Для службового користування». Тому у випадку, якщо вказана постанова Кабінету Міністрів України не надійшла належним шляхом до органу місцевого самоврядування, необхідно звернутись для отримання цієї постанови до відповідних органів виконавчої влади.

Бронювання військовозобов’язаних за підприємствами здійснюється шляхом наданням їм відстрочки від призову на період мобілізації та воєнного часу.

Відстрочки від призову військовозобов’язаним надають на підставі переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та воєнний час (далі переліки посад і професій).

Пропозиції до переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та воєнний час за підприємствами, установами, організаціями подаються тільки підприємствами, установами, організаціями, які отримали мобілізаційні завдання, центральними органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування — до органів, які довели мобілізаційні завдання, або за сферою управління.

Оформляючи відстрочки від призову за мобілізацією та у воєнний час, працівник, відповідальний за організацію військового обліку і бронювання, зобов’язаний:

— визначити військовозобов’язаних, що підлягають бронюванню за переліками посад і професій, за даними обліку особових карток;

— отримати під розписку від них військові квитки;

— заповнити посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на військовий облік і в 10-денний строк оформити відстрочки від призову;

— подати у військовий комісаріат за місцем розташування органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації заповнені бланки посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на військовий облік, військові квитки та особові картки і здати їх під розписку у книзі обліку передання бланків спеціального військового обліку;

— отримати у військкоматі оформлені посвідчення про відстрочку від призову і повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік на заброньованих разом із попередньо зданими особовими картками, військовими квитками;

— направити у 5-денний строк повідомлення про зарахування на спеціальний облік у військкомати, де військовозобов’язані перебувають на військовому обліку;

— зробити відповідний запис у книзі обліку бланків спеціального військового обліку;

— повернути у 5-денний термін під розписку військові квитки військовозобов’язаним;

— внести олівцем у особову картку працівника № П-2 заброньованого військовозобов’язаного у рядок «Перебування на спеціальному обліку» серію і номер посвідчення про відстрочку від призову, номер, пункт і розділ Переліку посад і професій, за яким оформлено бронювання, дату оформлення відстрочки військкоматом;

— військовозобов’язані, зараховані на спеціальний військовий облік, звільняються від призначення на укомплектування військових частин, а також від прибуття на збірні пункти з оголошенням мобілізації.

У разі анулювання відстрочки від призову військовозобов’язаного особа, відповідальна за військовий облік, зобов’язана:

— сповістити у 5-денний строк військовий комісаріат, у якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, про дату і підставу анулювання відстрочки від призову;

— анулювати посвідчення про відстрочку шляхом поставлення відмітки та підпису відповідальної особи, а також анулювати відмітки в особовій картці про зарахування військовозобов’язаного на спеціальний облік;

— здати анульовані посвідчення про відстрочку до військового комісаріату за місцем їх оформлення;

— зробити відповідні записи у книзі обліку бланків спеціального військового обліку про використання бланків посвідчень про відстрочку та повідомлень про зарахування військовозобов’язаних на спеціальний військовий облік.

З моменту оголошення мобілізації керівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій зо-бов’язані:

— вручити військовозобов’язаним, які заброньовані, посвідчення про відстрочку;

— здати військовим комісаріатам за місцезнаходженням відповідних органів, підприємств, установ, організацій незаповнені бланки посвідчень про відстрочку та повідомлень про зарахування військовозобов’язаних на спеціальний військовий облік, посвідчення про відстрочку, не вручені заброньованим військовозобов’язаним, оформлені відомості на видачу посвідчень про відстрочку.

Надання відстрочок від призову військовозобов’язаним у воєнний час здійснюється з урахуванням певних вимог, шляхом оформлення списку військовозобов’язаних органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, на яких оформляються відстрочки від призову у воєнний час та надання його до відповідного військового комісаріату.

Особою, відповідальною за військовий облік та бронювання військовозобов’язаних, відпрацьовуються наступні документи щодо бронювання військовозобов’язаних: Перелік посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та у воєнний час, Відомості по чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, бланки спеціального обліку, План заходів щодо вручення посвідчень про відстрочку від призову на період мобілізації та воєнний час військовозобов’язаним, які заброньовані, План заміни працівників, які вибувають у разі мобілізації та у воєнний час, Книга обліку передачі бланків спеціального військового обліку, військових квитків та особових карток, Книга обліку бланків спеціального військового обліку, Відомості видачі посвідчень про відстрочку від призову до Збройних Сил України військовозобов’язаним, які заброньовані, Звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, станом на 1 січня 20___ р.

Форми та порядок заповнення перелічених документів наводиться у постанові Кабінету Міністрів України щодо порядку бронювання військовозобов’язаних, яка має гриф обмеження доступу «Для службового користування».

Звіти про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані, складаються органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — щороку станом на 1 січня.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальність посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за порушення порядку ведення обліку.

Керівники, інші посадові особи, відповідальні за військово-облікову роботу органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств будь-якого підпорядкування і форми власності та громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов’язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом (ст. 42 Закону № 2232).

Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі — КУАП) передбачено накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.) у разі:

— неподання до 1 грудня поточного року до військових комісаріатів списків працівників, які підлягають приписці до призовних дільниць (ст. 2112 КУАП);

— прийняття на роботу (навчання) військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання (ст. 2113 КУАП);

— незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкоди зазначених посадових осіб вчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці (ст. 2114 КУАП);

— невчасного подання документів для військового обліку (військових квитків, посвідчень про приписку до призовних дільниць) на військово-зобов’язаних або призовників, для оформлення взяття на військовий облік або зняття з обліку (ст. 2115 КУАП).

Повторне протягом року вчинення порушень (ст. 2112 — 2115 КУАП), за які особу вже було піддано адміністративному покаранню, тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі