Як стати суддею

Тищишина Альона, начальник відділу кадрової роботи та проходження державної служби Вінницького апеляційного адміністративного суду
Багато хто має бажання стати суддею, але чи уявляє він, який шлях необхідно пройти до досягнення своєї мети? На початку свого шляху кожен повинен поставити собі низку запитань: чи готовий я вирішувати долі людей, чи вистачить мені сили виносити законні і неупереджені рішення, чи готовий я стати взірцем для всіх громадян? Тож хто може стати суддею?

Передусім претендент на посаду судді повинен бути громадянином України, не молодшим двадцяти п’яти років. Також обов’язковою умовою є наявність вищої юридичної освіти (ступінь магістра або прирівняна до нього вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, здобута в Україні, а також вища юридична освіта відповідного ступеня, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку) і стажу роботи в галузі права не менше трьох років (після здобуття нею вищої юридичної освіти), а також проживання в Україні не менш як десять років та володіння державною мовою.

Не можуть претендувати на посаду судді громадяни, які:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню функцій зі здійснення правосуддя;

3) мають не зняту чи не погашену судимість.

Не може претендувати на посаду судді особа, до якої згідно із законом застосовується заборона обіймати відповідну посаду, та особа, яку було раніше звільнено з посади судді за порушення присяги, порушення вимог щодо несумісності або у зв’язку із набранням законної сили обвинувальним вироком, крім випадків визнання в судовому порядку протиправним рішення про звільнення з цих підстав або скасування обвинувального вироку суду.

Отже, ви відповідаєте всім поставленим вимогам і вирішуєте йти до суддівської посади.

Першим кроком до зайняття посади судді є подання документів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Подання документів на посаду судді вперше здійснюється після розміщення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на офіційному веб-сайті оголошення про добір кандидатів на посаду судді.

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів необхідно подати такі документи:

1) письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді, згідно з додатком 1;

2) копію паспорта громадянина України;

3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього, згідно з додатком 2;

4) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

5) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності);

6) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності для роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави;

7) письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді, згідно з додатком 3;

8) згоду на проведення щодо нього спеціальної перевірки відповідно до закону;

9) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, встановленому законодавством про запобігання корупції;

10) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

11) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

Після здійснення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України перевірки відповідності осіб, які звернулись із заявою для участі в доборі, вимогам до кандидата на посаду судді на основі поданих документів надається допуск до участі у доборі та складення відбіркового іспиту.

Другий відповідальний крок — складення особою відбіркового іспиту.

Для проведення відбіркового іспиту Вища кваліфікаційна комісія суддів України 5 листопада 2012 року затвердила Положення про порядок складення кандидатами на посаду судді анонімного тестування (іспиту) та методику його оцінювання. Відповідно до вказаного вище Положення тестування полягає у виконанні кандидатом тестового завдання, яке складається із визначеного у встановленому порядку переліку запитань відповідно до Програми анонімного тестування (іспиту) кандидатів на посаду судді на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права, з варіантами відповідей на них, лише одна з яких є повністю правильною. Тестування кандидатів проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Тестування розпочинається та закінчується одночасно для всіх кандидатів незалежно від місця його проведення. Дата, час та місце (місця) його проведення визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Після проведення тестування Вища кваліфікаційна комісія суддів України опрацьовує та оформляє результати тестування та за результатами складення кандидатами тестування приймає рішення про допуск кандидатів до наступної стадії призначення на посаду судді вперше. Результати анонімного тестування претендент на посаду судді може дізнатися на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Кандидати, які успішно склали відбірковий іспит, проходять спеціальну перевірку відповідних відомостей. Для проведення спеціальної перевірки Вища кваліфікаційна комісія суддів України не пізніше наступного дня після прийняття попереднього рішення про допуск осіб до наступного етапу добору надсилає до уповноважених органів запити про перевірку відповідних відомостей щодо вказаних осіб. Зазначені запити підписує голова або заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

На підставі одержаної інформації Вища кваліфікаційна комісія суддів України готує довідку про результати проведення спеціальної перевірки.

За результатами спеціальної перевірки Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про направлення осіб, які відповідають установленим до кандидата на посаду судді вимогам, для проходження спеціальної підготовки в Національній школі суддів України.

У разі одержання інформації, що може свідчити про невідповідність кандидата на посаду судді установленим цим Законом вимогам, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглядає її на своєму засіданні із запрошенням такого кандидата. Кандидат на посаду судді має право ознайомитися з цією інформацією, надати відповідні пояснення, спростувати та заперечити її. За результатами розгляду інформації Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає вмотивоване рішення про припинення подальшої участі у доборі кандидата на посаду судді.

Проходження кандидатом спеціальної підготовки в Національній школі суддів України є третім вашим кроком до посади судді.

Особи, які успішно склали письмове анонімне тестування (іспит), направляються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для проходження спеціальної підготовки.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснює розподіл кандидатів на посаду судді між юридичними вищими навчальними закладами, які здійснюють спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді, за формами навчання: денна або заочна. Зарахування кандидата на посаду судді для проходження спеціальної підготовки здійснюється на підставі наказу ректора Національної школи суддів України.

Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичне та практичне навчання за денною (очною) чи заочною формою в юридичних вищих навчальних закладах.

Спеціальна підготовка проводиться протягом дванадцяти місяців за рахунок коштів Державного бюджету України. На період проходження кандидатом підготовки за ним зберігається основне місце роботи, виплачується стипендія в розмірі не менше половини посадового окладу судді місцевого суду загальної юрисдикції. Строк проходження спеціальної підготовки в Національній школі суддів України зараховується до стажу роботи в галузі права.

За результатами спеціальної підготовки кандидати отримують свідоцтво установленого Вищою кваліфікаційною комісією суддів України зразка. Проходженням кандидатом спеціальної підготовки вважається успішне виконання програми підготовки.

Четвертим кроком є складення кандидатами, які пройшли спеціальну підготовку, кваліфікаційного іспиту.

Іспит проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України шляхом складення кандидатами письмового анонімного тестування (далі — тестування), виконання практичного завдання з метою виявлення рівня практичних навичок та умінь у застосуванні закону.

Тестування та виконання практичного завдання розпочинається та закінчується одночасно для всіх кандидатів, дата (дати), час та місце (місця) його проведення визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Результати кваліфікаційного іспиту дійсні протягом трьох років з дня складення іспиту.

Якщо особа набрала менше 75 відсотків від максимально можливого балу кваліфікаційного іспиту, вона вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена до складення такого іспиту повторно не раніше ніж через рік. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит повторно, може бути допущена до наступного іспиту не раніш як через два роки.

Результати іспиту формуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у вигляді списку кандидатів та кількості набраних ними балів за результатами складення іспиту. Кількістю набраних кандидатом балів за результатами складення іспиту є загальна сума нарахованих йому балів за складення тестування та результату оцінювання виконання практичного завдання.

Мінімальний прохідний бал для визнання кандидатів такими, що склали іспит, визначається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з урахуванням рівня складності тесту та практичних завдань, які виконувались кандидатами, принципів критеріально зорієнтованого оцінювання з метою забезпечення конкурентоспроможності кандидатів на стадії проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, а також з огляду на кількість вакантних посад судді у судах загальної юрисдикції (у тому числі прогнозовану).

Мінімальний прохідний бал визначається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України до моменту персоналізації результатів кваліфікаційного іспиту шляхом прийняття відповідного рішення.

За результатами іспиту Вища кваліфікаційна комісія суддів України шляхом прийняття відповідного рішення зараховує кандидатів, які склали іспит, до резерву на заміщення вакантних посад суддів і визначає рейтинг кандидатів.

Результати іспиту та рейтинг кандидатів оприлюднюються на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Але проходження кваліфікаційного іспиту та зарахування до резерву — це тільки початок вашого шляху до омріяної професії судді. Далі вас очікують не менш важкі і відповідальні кроки.

Якщо вище не здались і все ж маєте бажання продовжити свій шлях, то перейдемо до інших кроків.

П’ятий крок – подання заяви про участь у конкурсі на зайняття вакантної посади судді місцевого суду загальної юрисдикції серед кандидатів на посаду судді вперше, зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад суддів.

Відповідно до оголошення про проведення конкурсу, що розміщується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на офіційному веб-сайті та в засобах масової інформації, кандидат на посаду судді вперше подає, згідно з додатком 4, заяву про участь у конкурсі для заміщення однієї вакантної посади судді незалежно від спеціалізації суду.

Для участі в конкурсі кандидат подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів такі документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі, написану власноручно;

2) копію паспорта громадянина України (всіх заповнених сторінок);

3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього (за формою та змістом, що затверджені Комісією й розміщені на її офіційному веб-сайті) з наклеєною фотокарткою;

4) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

5) копії трудової книжки та послужного списку (за наявності);

6) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави;

7) згоду на проведення щодо нього спеціальної перевірки відповідно до закону, написану власноручно;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, встановленому законодавством про запобігання корупції;

9) копію військового квитка (всіх заповнених сторінок) для військовослужбовців або військовозобов’язаних;

10) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», написану власноручно.

Конкурс полягає у доборі для зайняття вакантної посади судді кандидата, який серед інших учасників конкурсу має вищу позицію за рейтингом, та проводиться Комісією з урахуванням затверджених умов конкурсу. У разі однакової позиції за рейтингом перевагу має кандидат, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час відповідного іспиту практичного завдання, яким перевірена його здатність бути суддею за відповідною спеціалізацією, а за однакової кількості балів — кандидат, який має більший стаж роботи в галузі права. Стаж роботи кандидатів у галузі права визначається Комісією на момент проведення конкурсу.

Результатом конкурсного добору є прийняття Комісією рішення про надання кандидату рекомендації для призначення його суддею місцевого суду загальної юрисдикції.

Рекомендацією є індивідуальне для кожного кандидата рішення про рекомендування його на посаду судді конкретного місцевого суду, яке відображає об’єктивну інформацію про кандидата, у тому числі щодо проходження цим кандидатом визначених Законом стадій призначення на посаду судді вперше.

Вирішуючи питання про рекомендування кандидата для призначення на посаду судді чи відмову в рекомендуванні, Комісія враховує відомості про кандидата, що отримані протягом строку його перебування в резерві на заміщення вакантних посад суддів.

У разі встановлення невідповідності кандидата вимогам, визначеним законом, Комісія при вирішені питання про рекомендування кандидата для призначення на посаду судді приймає вмотивоване рішення про відмову в рекомендуванні.

Кандидат, який за результатами конкурсу не став його переможцем, залишається таким, що зарахований до резерву на заміщення вакантних посад суддів, в межах строку дійсності результатів його кваліфікаційного іспиту.

За результатами конкурсного добору Комісія надсилає до Вищої ради юстиції відповідно до кількості вакантних посад суддів рекомендацію про призначення кандидата суддею. До рекомендації додається особова справа кандидата на посаду судді вперше, яка після розгляду Вищою радою юстиції питання про призначення цього кандидата на посаду судді підлягає поверненню до Комісії.

Шостий крок — рішення Вищої ради юстиції про внесення подання Президентові України про призначення кандидата на посаду судді.

Відповідно до внесеної Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рекомендації Вища рада юстиції на своєму засіданні розглядає питання про призначення кандидата на посаду судді та в разі прийняття позитивного рішення вносить подання Президентові України про призначення кандидата на посаду судді.

Вища рада юстиції може відмовити у внесенні Президентові України подання про призначення кандидата суддею виключно з підстав порушення визначеного законом порядку призначення на посаду судді.

У разі відмови у внесенні Президентові України подання про призначення кандидата суддею Вища рада юстиції приймає вмотивоване рішення, яке може бути оскаржено до Вищого адміністративного суду України у порядку, встановленому процесуальним законом.

Кандидат на посаду судді, якому Вищою радою юстиції відмовлено у внесенні подання про призначення його суддею вперше, без нового проходження процедури добору не може бути повторно зарахований до резерву.

Сьомий і завершальний крок — призначення на посаду судді Президентом України.

Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради юстиції. Президент України видає указ про призначення судді не пізніше тридцяти днів із дня отримання відповідного подання Вищої ради юстиції.

Особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді. Суддя складає присягу під час урочистої церемонії у присутності Президента України. До участі в церемонії запрошуються Голова Верховного Суду України, Голова Ради суддів України, Голова Вищої ради юстиції та Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Текст присяги підписується суддею і зберігається в його суддівському досьє.

Отже, якщо резюмувати всі зроблені вами кроки, ми отримуємо такі етапи:

1. Подання документів.

2. Участь у відбірковому іспиті.

3. Проходження спеціальної підготовки.

4. Проходження кваліфікаційного іспиту та зарахування до резерву.

5. Участь у конкурсі на зайняття вакантної посади.

6. Винесення рішення Вищої ради юстиції про внесення подання Президентові України.

7. Призначення на посаду судді Президентом України.

Бажаю всім, хто пройде шлях до посади судді, стати прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, дотримання присяги судді, а також високих стандартів поведінки з метою зміцнення віри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду!

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI.

Положення про порядок складення кандидатами на посаду судді анонімного тестування (іспиту) та методика його оцінювання, затверджене рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 05.11.2012 р.

Програма письмового анонімного тестування кандидатів на посаду судді на виявлення належних теоретичних знань та рівня професійної підготовки на стадії проведення кваліфікаційного іспиту, затверджена рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 10.07.2013 р.

Положення про проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на зайняття вакантної посади судді місцевого суду загальної юрисдикції серед кандидатів на посаду судді вперше, зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад суддів, затверджене рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23.04.2015 р.

img 1

Додаток 2

Подається в порядку призначення
на посаду судді вперше

АНКЕТА
КАНДИДАТА НА ПОСАДУ СУДДІ

 

 

Місце
для фотокартки

3,5х4,5

 

 

______________________________________________________________

П. І. Б. (у називному відмінку)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1.1. Адреса для направлення поштової кореспонденції (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), район у місті (за наявності), вулиця, № будинку та квартири)

 

1.2. Адреса за місцем фактичного проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), район у місті (за наявності), вулиця, № будинку та квартири)

 

1.3. Адреса реєстрації місця проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), район у місті (за наявності), вулиця, № будинку та квартири)

 

1.4. Номери контактних телефонів (за місцем роботи, проживання, у тому числі мобільних)

 

1.5. Адреса електронної пошти

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАНДИДАТА

2.1. Прізвище, ім’я та по батькові (П. І. Б.)

 

2.2. П. І. Б. попередні (у разі їх зміни), дата та місце реєстрації зміни П. І. Б., орган, який провів відповідну реєстрацію (у разі неодноразових змін П. І. Б. вказати всі випадки в хронологічному порядку)

 

2.3. Дата і місце народження, № та дата запису акта про народження, назва органу, який провів реєстрацію народження (відповідно до відомостей, внесених до свідоцтва про народження)

 

2.4. Громадянство, дата набуття (прийняття) громадянства України (якщо громадянство Вами змінювалося, вкажіть дані про попереднє громадянство)

 

2.5. Вкажіть, чи маєте громадянство іншої держави (якщо так, то вкажіть дату набуття (прийняття) громадянства та якої держави)

 

2.6. Номер, серія паспорта, ким і коли виданий

 

2.7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (якщо Ви в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), вкажіть про це та зазначте дату й причини відмови)

 

2.8. Сімейний стан (у разі, якщо Ви перебуваєте (перебували) в шлюбі — вкажіть П. І. Б. чоловіка/дружини як дошлюбне, так і прізвище після одруження, дату та місце укладення шлюбу. Якщо шлюб на час заповнення анкети розірваний, зазначте про це та вкажіть дату і місце розірвання шлюбу. У разі неодноразового укладення/розірвання шлюбів укажіть дані про всі шлюби в хронологічному порядку)

 

2.9. Повні П. І. Б. членів Вашої сім’ї: осіб, з якими перебуваєте в шлюбі, дітей, осіб, які перебувають під Вашою опікою, піклуванням, у тому числі осіб, з якими Ви спільно проживаєте, але не перебуваєте в шлюбі. Вкажіть дату і місце їх народження, громадянство, адресу місця постійного проживання, місце роботи (навчання), посаду. У разі якщо особи не працюють, вкажіть попереднє місце їхньої роботи.

У разі якщо інформація кандидату не відома або якщо стосунки не підтримуються, вкажіть це

Ступінь родинного зв’язку

П. І. Б.
(у разі зміни вказати попереднє)

Дата, місце народження, громадянство

Місце роботи та посада

Адреса реєстрації місця проживання та адреса за місцем фактичного проживання

         
         

2.10. Повні П. І. Б. Ваших найближчих родичів (батьків, рідних братів і сестер) та батьків другого з подружжя. Вкажітьдату і місце їх народження, громадянство, адресу місця постійного проживання, місце роботи (навчання), посаду. У разі якщо особи не працюють, вкажіть попереднє місце їхньої роботи.

У разі якщо інформація кандидату не відома або якщо стосунки не підтримуються, вкажіть це

Ступінь родинного зв’язку

П. І. Б.
(у разі зміни вказати попереднє)

Дата, місце народження, громадянство

Місце роботи та посада

Адреса реєстрації місця проживання та адреса за місцем фактичного проживання

         
         
         
         

2.11. Вкажіть адреси місць Вашого проживання та реєстрації, що підтверджують проживання в Україні не менше 10 років (область, район, населений пункт (місто, селище, село), район у місті (за наявності), вулиця, № будинку та квартири), а також зазначте періоди проживання за відповідними адресами (у разі проживання за певною адресою без реєстрації, наведіть також докази, що можуть це підтвердити)

 

2.12. Вкажіть номер, дату видачі поданої довідки медичної установи про стан здоров’я, назву та адресу місця знаходження закладу охорони здоров’я

 

2.13. Вкажіть інформацію про подання за минулий рік декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, встановленому законодавством про запобігання корупції (дата та місце подання декларації). Якщо декларація не подавалася, зазначте це

 

2.14. Вкажіть, чи визнавались Ви судом обмежено дієздатним або недієздатним (якщо так, зазначте дату рішення, номер справи та найменування суду, який виніс таке рішення). Також зазначте повну адресу та назву органу опіки та піклування за місцем Вашої реєстрації

 

2.15.

Вкажіть, чи є Ви військовослужбовцем

Вкажіть, чи є Ви військовозобов’язаним

так

ні

Відмітити необхідне

2.16. Вкажіть, чи Ви зверталися раніше до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду судді (якщо так, зазначте дату/дати звернення/звернень та результат/результати їх розгляду)

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

3.1. Вкажіть, чи порушувалися стосовно Вас кримінальна справа або/чи кримінальне провадження. Якщо так, то зазначте дату, зміст пред’явленого обвинувачення або/чи повідомлення про підозру (за якими статтями Кримінального кодексу України (чи законодавства іншої держави)) та результати його розгляду (орган, який прийняв відповідний процесуальний документ, дата його прийняття). Вкажіть, яким (якими) уповноваженим (уповноваженими) державним (державними) органом (органами) проводилося дізнання, досудове розслідування та чи був винесений вирок суду (якщо так, то зазначте, яким судом і коли, зміст резолютивної частини вироку). Якщо вирок було оскаржено, зазначте результати такого оскарження

 

3.2. Вкажіть, чи притягувалися Ви до адміністративної відповідальності. Якщо так, то зазначте орган, який порушив адміністративне провадження, підстави притягнення до відповідальності, дату і зміст винесеного рішення. Вкажіть, чи було скасоване рішення про притягнення Вас до адміністративної відповідальності, або/чи було адміністративне стягнення зняте в установленому порядку. Якщо так, то зазначте орган, який скасував відповідне рішення, дату скасування такого рішення або дату й підстави зняття адміністративного стягнення

 

3.3. Вкажіть, чи притягувалися Ви до дисциплінарної відповідальності протягом Вашої професійної діяльності. Якщо так, то зазначте усі випадки притягнення Вас до дисциплінарної відповідальності із зазначенням дати та підстав притягнення. Вкажіть, чи було скасоване рішення про притягнення Вас до дисциплінарної відповідальності, або/чи було дисциплінарне стягнення зняте в установленому порядку. Якщо так, то зазначте орган, який скасував відповідне рішення, дату скасування такого рішення або дату й підстави зняття дисциплінарного стягнення

 

4. ВІДОМОСТІ ПРО ОСВІТУ

4.1. Вкажіть навчальний заклад (заклади), де Ви отримали вищу юридичну освіту за кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» (за наявності), його (їх) місцезнаходження, дату вступу і випуску, форму навчання, спеціальність і кваліфікацію, серію та номер диплома (дипломів), дату його (їх) видачі

 

4.2. Якщо вища юридична освіта здобута Вами в іноземних державах, укажіть, чи визнана освіта в Україні в установленому законом порядку (якщо так, зазначте орган, який прийняв рішення про визнання освіти в Україні, та дату прийняття такого рішення)

 

4.3. Вкажіть, чи підвищували Ви кваліфікацію (проходили перепідготовку) в галузі права. Якщо так, зазначте навчальні заклади, де Ви навчалися або проходили перепідготовку, місце їх знаходження, дату вступу і випуску, спеціальність і кваліфікацію, отриману за результатами навчання, серію та номер диплома (або іншого документа) і дату його видачі

 

4.4. Вкажіть, чи маєте Ви науковий ступінь, вчене звання

 

4.5. Вкажіть, чи вільно Ви володієте державною мовою, а також якими іноземними мовами володієте та їх рівень: 1) читаєте та перекладаєте зі словником; 2) володієте на побутовому рівні; 3) вільно володієте.

У разі наявності документів, які підтверджують рівень Вашого володіння іноземними мовами, вкажіть відомості про них (назва документа, ким і коли виданий, рівень володіння мовою)

 

5. ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Відомості про роботу

Дата

Назва установи
(підприємства, організації)

Інформація про установу
(підприємство, організацію): повна адреса фактичного місцезнаходження, номер телефону

Посада

Прийом

Звільнення

       
       
       
       
       
       

5.2. Вкажіть трудову діяльність, не відображену в трудовій книжці, послужному списку (включаючи сумісництво), якою Ви займалися за останні 10 років (період діяльності, посада, назва та адреса місця знаходження установи, підприємства, організації)

 

5.3. Вкажіть про наявність у Вас відповідних статусів і прав на зайняття певною діяльністю, яку Ви здійснюєте або здійснювали як самозайнята особа — адвокат, нотаріус, арбітражний керуючий тощо (вид економічної діяльності згідно з КВЕД).

Вкажіть документ, який підтверджує наявність у Вас відповідних статусів і прав на зайняття певною діяльністю, коли і ким він виданий, та зазначте, з якого часу здійснюєте таку діяльність. У разі зупинення чи припинення зайняття певною діяльністю вкажіть, з якого часу та причини цього

 

5.4. Надайте інформацію, яка підтверджує або може підтвердити фактичне здійснення Вами певної діяльності, право на зайняття якою Вами вказано у п. 5.3 цієї анкети (наприклад, реквізити договорів про надання Вами юридичних послуг, рішень суду за результатами розгляду справ, у яких Ви брали участь як представник тощо)

 

5.5. Вкажіть відомості про Ваше членство в політичних партіях, громадських організаціях та/або професійних спілках (найменування партії, організації, профспілки, дата набуття та припинення членства). Також вкажіть, чи маєте/мали Ви представницький мандат

 

5.6. Надайте відомості, чи входите Ви до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку

 

5.7. Вкажіть, чи проводилась стосовно Вас перевірка відповідно до Закону України «Про очищення влади». Якщо так, то зазначте орган, період проведення та результат

 

5.8. Контактна інформація (П. І. Б., посади, номери телефонів, адреси місць роботи) двох осіб, які можуть охарактеризувати Вас (бажано, щоб це були фахові юристи)

 

6. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ПІДПИС

У разі зміни відомостей, відображених у розділі І цієї анкети, зобов’язуюся повідомити про це Комісію.

Ця анкета заповнена мною, П. І. Б. __________________________________

__________________________________ особисто.

Відомості, надані мною вище, є повними і достовірними.

Даю згоду на проведення перевірки відомостей, повідомлених мною в цій анкеті.

Підпис: __________________________________      Дата подання: __________________________________

 

img 2

img 3

Теги суддя
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі