Теми статей
Обрати теми

Антикорупційна програма як інструмент антикорупційного менеджменту державної організації

Яременко Сергій, магістр державного управління, Яременко Олена, викладач Європейського університету
З прийняттям 14 жовтня 2014 року пакету основних антикорупційних законів «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки», «Про Національне антикорупційне бюро України» та «Про запобігання корупції» (далі — Закон) питанню антикорупційного менеджменту стала приділятися більша увага.

Визначимося з окремими поняттями, що будуть використовуватися у цій статті.

Антикорупційний менеджмент — це вид організаційно-управлінської діяльності у сферах: управління ресурсами організації (фінансові, матеріальні, інформаційні), планування та організації діяльності, управління персоналом, спрямований на створення в державній організації системи запобігання і протидії корупції та усунення причин її виникнення.

Антикорупційна програма — комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності державної організації.

Під поняттям державної організації для цілей цієї статті ми будемо розуміти центральні та місцеві органи виконавчої влади, державні, комунальні підприємства, господарські товариства (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень, а також інші юридичні особи, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

Зупинимося на такому важливому інструментові антикорупційного менеджменту державної організації, як планування своєї антикорупційної діяльності.

Як зазначається в Антикорупційній стратегії, однією з основних проблем, пов’язаних з високим рівнем корупції в діяльності органів виконавчої влади, є відсутність ефективно діючих відомчих антикорупційних програм. Існуючі в органах виконавчої влади щорічні плани з питань запобігання корупції є здебільшого формальними та відтворюють положення відповідних актів вищого рівня. Виявлення фактів корупції фактично зведено нанівець, оскільки відсутні системи виявлення та аналізу ризиків корупціогенних процедур, а також немає механізмів повідомлення про підозри в корупції та захисту осіб, які про них повідомляють. Подібна проблема існує і в державних, казенних, комунальних підприємствах та господарських товариствах, у яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків (далі — державні підприємства).

З метою створення ефективної загальнодержавної системи запобігання і протидії корупції на основі засад формування та реалізації антикорупційної політики, визначених в Антикорупційній стратегії, постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 265 (ср. ) затверджено Державну програму «Щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки» (далі — Програма). Зазначеною Постановою центральним та місцевим органам виконавчої влади доручається визначити з числа заступників міністрів, заступників керівників інших центральних та місцевих органів виконавчої влади посадових осіб, відповідальних за координацію здійснення передбачених Програмою заходів.

Які державні організації, у які строки та з якою періодичністю затверджують антикорупційні програми? Аналізуючи законодавство, можна виділити три групи організацій, де має бути затверджена антикорупційна програма:

1) пунктом 14 Розділу ІІ «Запобігання корупції» Програми передбачено щорічне, до 1 березня, затвердження центральними та місцевими органами виконавчої влади власних антикорупційних програм;

2) пунктом 16 цього ж Розділу встановлено, що центральні органи виконавчої влади забезпечують затвердження щороку до 1 квітня антикорупційних програм на державних підприємствах, що належать до сфери їх управління, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та призначення у них уповноважених осіб з питань реалізації таких програм;

3) як встановлено частиною другою статті 62 Закону, в обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

Вимоги до антикорупційної програми зазначені у статті 63 Закону. Так, програма може містити, зокрема, такі положення:

1) сфера застосування та коло осіб, на які поширюються її положення;

2) вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи;

3) норми професійної етики працівників юридичної особи;

4) права і обов’язки працівників та засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності юридичної особи;

5) права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності);

6) порядок регулярного звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) юридичної особи;

7) порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності юридичної особи, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

8) умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинення іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

9) процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

10) процедуру інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів;

11) порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників юридичної особи з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур;

12) порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції;

13) застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення антикорупційної програми;

14) порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань;

15) порядок внесення змін до антикорупційної програми.

Вищезазначені вимоги можуть бути використані при розробці антикорупційної програми як для органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, так і для державних, комунальних підприємств чи господарських товариств.

У процедурі розробки та затвердження антикорупційної програми можна виділити певні етапи:

1) підготовчий, який полягає у визначенні в державній організації відповідного структурного підрозділу (уповноваженої особи, робочої групи), відповідального за розробку проекту антикорупційної програми; аналізі дотримання працівниками державної організації вимог антикорупційного законодавства за попередній звітний період; затвердженні структури антикорупційної програми на наступний звітний період; наданні заінтересованими структурними підрозділами державної організації своїх пропозицій до проекту антикорупційної програми з урахуванням аналізу та оцінки корупційних ризиків у діяльності структурного підрозділу відповідно до його повноважень;

2) безпосередньої розробки проекту програми, який полягає в опрацюванні наданих структурними підрозділами своїх пропозицій; аналізі результатів здійснення заходів, передбачених в антикорупційній програмі державної організації за попередній звітний період; імплементації вимог національного антикорупційного законодавства до повноважень конкретної державної організації;

3) узгодження, який полягає у забезпеченні відкритого доступу до проекту антикорупційної програми усіма працівниками державної організації; в опрацюванні, в межах своїх повноважень, проекту програми заінтересованими структурними підрозділами; обговоренні проекту антикорупційної програми з іншими працівниками державної організації; подання проекту антикорупційної програми в установленому порядку на розгляд керівництву державної організації;

4) затвердження та оприлюднення, який полягає у прийнятті керівництвом державної організації рішення про затвердження антикорупційної програми, після чого антикорупційна програма доводиться до відома усіх працівників державної організації та забезпечується до неї постійний доступ працівників та громадськості відповідно до вимог законодавства.

Наведемо орієнтовну структуру та можливі пріоритети антикорупційної діяльності для Антикорупційної програми державної організації.

ОРІЄНТОВНІ СТРУКТУРА ТА ПРІОРИТЕТИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА 20____ РІК

Вступна частина

1. Зазначаються сфера застосування та коло осіб, на які поширюються положення антикорупційної програми.

2. Наводиться аналіз результатів здійснення заходів, передбачених у антикорупційній програмі державної організації за попередній звітний період.

3. Описується аналіз стану дотримання вимог законодавства працівниками державної організації. Визначаються основні пріоритети антикорупційної діяльності державної організації на поточний період.

 

І. Заходи з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки (далі — Програма)*

Найменування заходу (із зазначенням номеру розділу та номеру завдання) Програми, співвиконавцем якого є державна організації

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

           

* Цей Розділ розробляється для тих державних організацій, які визначені серед виконавців у Програмі. — Прим. ред.

 

ІІ. Заходи щодо запобігання і протидії корупції в державній організації

Найменування заходу

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

Приорітет 1

         

Завдання 1.1

         

Приорітет 2

         

Завдання 2.1

         

 

Орієнтовні пріоритети та завдання, що випливають із цих пріоритетів

Пріоритет 1. Створення дієвого інституціонального механізму запобігання корупції в державній організації.

Завдання 1.1. Розроблення і уточнення антикорупційних програм, впровадження системного підходу до запобігання корупції на основі результатів аналізу корупційних ризиків.

Завдання 1.2. Утворення (визначення) та забезпечення ефективного функціонування підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в державній організації.

Пріоритет 2. Зміцнення кадрової політики, забезпечення доброчесності працівників державної організації, формування негативного ставлення до корупції.

Завдання 2.1. Забезпечення доброчесності через правове виховання працівників державної організації, організацію їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції.

Завдання 2.2. Удосконалення системи кадрового менеджменту в частині здійснення превентивних антикорупційних заходів.

Пріоритет 3. Здійснення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Завдання 3.1. Проведення роз’яснювальних заходів щодо конфлікту інтересів.

Завдання 3.2. Механізми виявлення та урегулювання конфлікту інтересів.

Завдання 3.3. Підвищення антикорупційного потенціалу у прийнятті кадрових рішень в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Пріоритет 4. Зменшення рівня корупції у сфері державних закупівель.

Завдання 4.1. Реформування інституційної системи державних закупівель.

Завдання 4.2. Удосконалення процедур централізованих та децентралізованих закупівель з метою усунення корупційних чинників та впровадження прозорої системи їх проведення.

Пріоритет 5. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, забезпечення прозорості виконання бюджетних програм, розвиток та підтримка системи внутрішнього контролю.

Завдання 5.1. Побудова нової дієвої структури внутрішнього контролю в контексті реалізації рекомендацій Європейського союзу.

Завдання 5.2. Удосконалення механізму використання коштів державного бюджету під час виконання державних програм.

Пріоритет 6. Створення системи для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, застосування ефективних та стимулюючих заходів до осіб, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства.

Завдання 6.1. Організація системи виявлення інформації про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також обліку корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень, осіб, винних у їх скоєнні.

Завдання 6.2. Побудова комплексної системи підтримки осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів), застосування санкцій проти осіб, винних у порушенні етики поведінки та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

Завдання 6.3. Удосконалення механізму виявлення та протидії корупції, притягнення до відповідальності та застосування санкцій.

Пріоритет 7. Залучення підтримки з боку суспільства в антикорупційних заходах, забезпечення відкритості та прозорості, участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції.

Завдання 7.1. Налагодження співпраці та забезпечення ефективного зовнішнього моніторингу антикорупційної діяльності державної організації.

Завдання 7.2. Імплементація міжнародних стандартів, що стосуються державної організації, та участь громадськості у прийнятті рішень у сфері антикорупційної політики.

Завдання 7.3. Проведення внутрішніх і зовнішніх інформаційних кампаній стосовно реалізації вимог суспільства щодо дотримання посадовцями вимог антикорупційного законодавства.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі