Теми статей
Обрати теми

Вступ на державну службу за оновленими нормами

Мацокін Андрій, головний редактор
Держслужбовець Березень, 2016/№ 3
Друк
Ми продовжуємо вивчати положення нового Закону «Про державну службу» і у цій статті розглянемо норми, які стосуються вступу на державну службу.

ДОКУМЕНТ СТАТТІ

Закон № 889  Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

ВСТУП НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

Перш за все, давайте пригадаємо, хто за новими правилами має право на державну службу.

Отже, відповідно до ст. 19 Закону № 889 право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:

— магістра — для посад категорій «А» і «Б»;

— бакалавра, молодшого бакалавра — для посад категорії «В».

На державну службу не може вступити особа, яка:

— досягла шістдесятип’ятирічного віку;

— в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

— має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

— відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

— піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення — протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

— має громадянство іншої держави;

— не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;

— підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади» від 16.09.2014 р. № 1682-VII.

Під час реалізації громадянами права на державну службу не допускаються будь-які форми дискримінації, визначені законодавством.

Тепер щодо вимог до претендентів.

Вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог.

Так, особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам:

для посад категорії «А» — загальний стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки; вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи

для посад категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апараті — досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою

для посад категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, та його апараті — досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою

для посад категорії «Б» в іншому державному органі, крім тих, що зазначені у пунктах 2 і 3 цієї частини, — досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою

для посад категорії «В» — наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Особи, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А», мають відповідати типовим вимогам (включаючи спеціальні), затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Важливо! Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу. Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом.

Зокрема, це випадки:

— у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації державного органу переведення державного службовця на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду в державному органі, якому передаються повноваження та функції такого органу;

— під час передачі або делегування повноважень і функцій від державного органу до органу місцевого самоврядування переведення державного службовця на посаду служби в органах місцевого самоврядування в разі відповідності його професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади та за умови вступу на службу вперше за результатами конкурсу.

На посади державної служби, пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, може проводитися закритий конкурс.

Відповідно до ст. 22 Закону № 889 проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на зайняття вакантної посади.

Закон визначає такі етапи проведення конкурсу:

1) визначення умов проведення конкурсу;

2) складання вимог щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу;

3) визначення складу, порядку формування та повноважень конкурсної комісії;

4) визначення порядку прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі;

5) визначення порядку проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби;

6) визначення методів оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби.

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Згідно з проектом Порядку проведення конкурсу, який було розроблено і оприлюднено* Нацдержслужбою України, конкурс проводиться з дотриманням принципів:

* Проект Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби див. на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби. Режим доступу: http://guds.gov.ua/govservice/control/uk/publish/article?art_id=722295&cat_id=87284. — Прим. ред.

рівного доступу;

неупередженості;

довіри суспільства;

недискримінації;

прозорості;

об’єктивності прийняття рішень.

Відповідно до розроблених умов рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» приймає суб’єкт призначення.

Якщо суб’єктом призначення протягом місяця з дня відкриття відповідної вакансії не оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А», Національне агентство України з питань державної служби (далі — Нацдержслужба) вносить суб’єкту призначення проект розпорядження про оголошення такого конкурсу.

Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» та «В» приймає керівник державної служби в державному органі відповідно до Закону № 889.

Конкурс проводиться поетапно:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) попередній розгляд поданих документів на відповідність установленим вимогам;

5) проведення тестування та оцінка його результатів;

6) вирішення (розв’язання) ситуаційних завдань та їх оцінка (крім категорії «В»);

7) проведення співбесіди та оцінка її результатів;

8) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

У разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією особою конкурс проводиться у порядку, встановленому Законом № 889, за результатами якого приймається рішення про призначення особи на посаду державної служби або про відмову в такому призначенні.

Оприлюднення інформації про вакантну посаду.

Інформація про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу оприлюднюються на офіційних веб-сайтах державного органу, в якому проводиться конкурс, та Нацдержслужби, а також з метою значного поширення інформації про вакансію може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах або в засобах масової інформації.

Стаття 23 Закону № 889 передбачає, що інформація про вакантну посаду державної служби оприлюднюється на офіційних веб-сайтах державного органу, в якому проводиться конкурс, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, відповідно до цього Закону і Порядку проведення конкурсу.

Суб’єкт призначення або керівник державної служби забезпечує оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та його умови в електронній формі не пізніше наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює перевірку наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби і в разі відсутності зауважень узагальнює подану інформацію та не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження розміщує її на своєму офіційному веб-сайті.

У разі невідповідності наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та його умов вимогам законодавства з питань державної служби центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження наказу (розпорядження) повідомляє про це відповідному суб’єкту призначення або керівнику державної служби для приведення його у відповідність із законодавством.

У такому випадку суб’єкт призначення або керівник державної служби не пізніше наступного робочого дня з дня надходження вимоги щодо приведення наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та Форми умов проведення конкурсу у відповідність із вимогами законодавства з питань державної служби, усуває виявлені порушення та надсилає до Нацдержслужби або її територіального органу для перевірки та подальшого розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційних веб-сайтах.

У разі відсутності інформації про оголошення конкурсу у форматі pdf, doc або docx відповідний наказ (розпорядження) про оголошення конкурсу та Форма умов проведення конкурсу повертаються без розгляду суб’єкту призначення або керівнику державної служби, шляхом відправлення повідомлення відповідним структурним підрозділом Нацдержслужби або працівником її територіального органу в електронній формі на їх електронну адресу.

В оприлюдненому оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

1) найменування і місцезнаходження державного органу;

2) назва посади;

3) посадові обов’язки;

4) умови оплати праці;

5) вимоги до професійної компетентності кандидата на посаду;

6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду;

7) вичерпний перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;

8) дата і місце проведення конкурсу;

9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Відповідно до проекту Порядку проведення конкурсу особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто, поштою або в електронному вигляді, а перед проходженням тестування — оригінали таких документів) до конкурсної комісії, такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме довільної форми;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки і на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (набирає чинності через рік з дня набрання чинності Законом);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) у разі проведення закритого конкурсу —інші документи для підтвердження відповідності умовам конкурсу;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Важливо! Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення розумного пристосування, форма якої наведена у додатку 3 до цього проекту Порядку.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім тих, що зазначені у Порядку, у тому числі документи про підтвердження досвіду роботи.

Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 15 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення такого конкурсу.

Служба управління персоналом веде облік та реєструє всі вхідні документи, надіслані особами, які бажають взяти участь у конкурсі. Документи для участі в конкурсі, подані претендентами на посаду категорії «А», перевіряються на відповідність установленим законом вимогам службою управління персоналом суб’єкта призначення та передаються до Комісії в триденний строк з дня їх надходження. Про результати такої перевірки кандидат на посаду категорії «А» повідомляється службою управління персоналом суб’єкта призначення у той самий строк.

Служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами на посади категорії «Б» та «В», на відповідність встановленим законом вимогам у триденний строк з дня їх надходження та повідомляє кандидата про результати такої перевірки у той самий строк.

Документи переможця конкурсу, у разі призначення його на посаду державної служби, додаються до його особової справи.

Конкурсна комісія.

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» проводить Комісія з питань вищого корпусу державної служби. Порядок утворення та склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

Конкурс на зайняття вакантної посади керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та інших державних органів та їх заступників проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.

Конкурс на зайняття вакантних посад заступників голів обласних державних адміністрації проводить конкурсна комісія, утворена Державним секретарем Кабінету Міністрів України.

Конкурс на зайняття вакантних посад заступників голів районних державних адміністрації, проводить конкурсна комісія, утворена головою обласної державної адміністрації.

Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» в усіх інших випадках та для категорії «В» проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби в державному органі.

Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб. До її складу входять представники служби управління персоналом та юридичної служби, а також окремих структурних підрозділів державного органу, а також можуть залучатися представники громадських об’єднань, державні службовці, в тому числі з інших державних органів, працівники-науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації у разі її наявності.

Конкурсна комісія на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» та «В» утворюється керівником державної служби у складі голови і членів комісії. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

Новелою проекту є те, що керівник державної служби визначає з числа працівників служби управління персоналу особу, яка буде виконувати функції адміністратора конкурсу (далі — Адміністратор).

У випадку коли в державному органі служба управління персоналом утворена не як структурний підрозділ, а введена посада спеціаліста з питань персоналу, керівником державної служби з числа інших працівників цього державного органу визначається особа, яка буде виконувати функції Адміністратора.

Адміністратор несе персональну відповідальність за проведення письмових етапів конкурсу та за нерозголошення інформації, яка стала йому відома під час проведення конкурсу.

Іншою новелою є здійснення під час проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорії «А» відео-, категорій «Б» та «В» — аудіофіксації, які є невід’ємною частиною протоколу конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами комісії не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після його проведення і зберігається в державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років.

Порядок проведення тестування, співбесіди, інші види оцінювання.

1. Кандидати, претенденти на посаду категорії «А», які пройшли відповідну перевірку, проходять тестування.

Тестування проводиться з метою визначення рівня знань законодавства та має включати сорок тестових питань на знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та знання спеціального законодавства. Перелік тестових питань затверджується Нацдержслужбою та опубліковується на її офіційному веб-сайті.

Тестування складається державною мовою та проходить автоматизовано з використанням комп’ютерної техніки, у присутності не менше як третини членів конкурсної комісії. У разі відсутності умов для проведення автоматизованого тестування (відсутність належної комп’ютерної техніки, відсутність інтернет-зв’язку та інших умов) тестування проводиться письмово. Письмовий варіант тестування не поширюється на зайняття посад державної служби категорії «А».

Загальний час для проведення тестування має становити не більше 40 хвилин. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться автоматичне оцінювання програмним забезпеченням.

Результати фіксуються у протоколі конкурсної комісії та повідомляються кандидатам одразу після проведення тестування.

Адміністратор роздруковує тестові питання з сайту Нацдержслужби, які пакує в конверти. Не відкриваючи конверт, кожний з кандидатів обирає собі тестове завдання. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, кандидат пакує бланк з відповідями у конверт та повертає Адміністратору.

Після отримання від кандидатів всіх конвертів з відповідями Адміністратор передає їх членам конкурсної комісії для оцінювання. Члени конкурсної комісії оцінюють письмове тестування за системою оцінювання автоматизованого тестування. Результати фіксуються у протоколі конкурсної комісії та повідомляються кандидатам одразу після проведення письмового тестування.

Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано з технічних або інших причин, незалежних від членів конкурсної комісії та учасників тестування. У такому разі призначається нова дата тестування.

Кандидати, які не склали тестування, не можуть бути допущені до наступного етапу проходження конкурсу, про що складається відповідний протокол, який підписується присутніми членами конкурсної комісії. Кандидати, які пройшли тестування, допускаються до наступного етапу проходження конкурсу — вирішення ситуаційних завдань.

2. Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої професійні знання, досвід при виконанні службових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей, знань іноземної мови та вміння приймати рішення (за наявності таких вимог до посади).

Ситуаційні завдання для категорії «А» затверджує Нацдержслужба, для категорії «Б» — державний орган, в якому проводиться конкурс.

Ситуаційні завдання для категорії «А» розміщуються на офіційному веб-сайті Нацдержслужби, а для для категорії «Б» — на веб-сайті державного органу, в якому проводиться конкурс.

Ситуаційні завдання повинні відповідати вимогам до професійної компетентності посади, на яку претендує кандидат, та кваліфікаційним вимогам посадової інструкції.

Нагадаємо, що загальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, визначаються частиною другою статті 20 Закону. Типові вимоги до професійної компетентності державних службовців категорії «А» (включаючи спеціальні) затверджуються Кабінетом Міністрів України. Типові вимоги до професійної компетентності державних службовців категорій «Б» та «В» затверджуються Нацдержслужбою. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу в порядку, затвердженому Нацдержслужбою та з урахуванням вимог посадових інструкцій. На підставі Типових вимог, затверджених Нацдержслужбою, державний орган розробляє та затверджує вимоги до посад категорій «Б» та «В» цього органу.

Тож повернемося до ситуаційних завдань. Ситуаційне завдання виконується письмово. Кожен кандидат, який претендує на зайняття посади державної служби, вирішує від одного до трьох ситуаційних завдань, залежно від категорії посади та вимог, які необхідно оцінити. Всі кандидати, які претендують на одну посаду, вирішують однакові ситуаційні завдання. На вирішення одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше 1 години. Ситуаційне завдання, яке вирішують кандидати, оголошує Адміністратор.

Після вирішення ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його вирішення, кандидати пакують бланки відповідей у конверти та надають Адміністратору. Після отримання від кандидатів усіх конвертів з відповідями Адміністратор передає їх членам конкурсної комісії для оцінювання.

Конкурсна комісія оцінює вирішене ситуаційне завдання за тими вимогами до професійної компетентності посади, на виявлення яких направлене це завдання.

Результати виконання ситуаційних завдань фіксуються у протоколі конкурсної комісії та повідомляються кандидатам одразу після проведення оцінювання ситуаційних завдань.

3. Кандидати, які вирішили ситуаційні завдання, допускаються до наступного етапу проходження конкурсу — співбесіди. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей кандидата вимогам до професійної компетентності посади державної служби та до відповідних посадових обов’язків, а також доброчесності.

Перелік вимог, відповідно до яких має бути проведено співбесіду, визначається конкурсною комісією. Співбесіду проводить конкурсна комісія, та за потреби можуть бути присутні інші залучені експерти.

На співбесіді оцінюються вимоги, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу, зокрема: оцінюють доброчесність на підставі аналізу даних щодо конфлікту інтересів, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (спосіб життя), та публічної репутації. При оцінці доброчесності беруться до уваги лише публікації, розміщені до дати оголошення конкурсу.

Загальні результати оцінювання фіксуються у відомості про узагальнення оцінок кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби кожним членом конкурсної комісії окремо. Результати тестування, ситуаційних завдань та співбесіди кандидатів зберігаються у службі персоналу державного органу, де проводиться конкурс, а щодо кандидатів на посади категорії «А» — у Нацдержслужбі.

Складання рейтингового списку кандидатів.

Важливою частиною конкурсу є підсумкове рейтингування кандидатів. Підсумковий рейтинг визначається шляхом складання середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх оцінок (додаток 6 до проекту Порядку) за кожну окрему вимогу до професійної компетентності. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата. На підставі оцінювання кандидатів членами конкурсної комісії формується рейтинговий список, форма якого наведена у додатку 4 до проекту Порядку, та визначається переможець конкурсу.

Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу у такому випадку визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії або проводиться повторна співбесіда для визначення переможця.

ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ

Стаття 28 Закону № 889 визначає вимоги до оформлення та оприлюднення результатів конкурсу.

Так, рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами комісії не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після його проведення і зберігається в державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років.

Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та державного органу, в якому проводився конкурс, не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до Порядку проведення конкурсу.

За результатами конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, оприлюднюється інформація про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади, запропонованих Комісією суб’єкту призначення.

Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.

Служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, обов’язково веде реєстр кандидатів, які визначені другими за результатами конкурсу.

Увага! Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби має право на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо така посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади, прийняття Присяги державного службовця, встановлення обмежень щодо призначення на посаду, визначених ст. 32 Закону, або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.

Служба управління персоналом державного органу повідомляє другому за результатами конкурсу кандидату про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п’яти календарних днів з дня відкриття відповідної вакансії.

Служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, надсилає кожному кандидату письмове повідомлення про результати конкурсу протягом п’яти календарних днів з дня їх оприлюднення.

Учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення конкурсної комісії:

1) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» — до суду;

2) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В» — до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або до суду.

Скарга на рішення конкурсної комісії подається не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення про результати конкурсу.

Учасник конкурсу, який оскаржує рішення конкурсної комісії, зобов’язаний повідомити про це відповідну конкурсну комісію з наданням копії скарги.

Про результати розгляду скарги центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, повідомляє учасника конкурсу, який подав скаргу, не пізніше 14 календарних днів з дня надходження скарги та в разі встановлення факту порушення направляє керівнику державної служби в державному органі, в якому проводився конкурс, обов’язкову для виконання вимогу про скасування результатів конкурсу.

Важливо! Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.

ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ

Перед призначенням на посаду державної служби переможець конкурсу подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (якщо така не подавалася раніше). Акт про призначення на посаду приймається у вигляді указу, постанови, наказу (розпорядження), рішення, залежно від категорії посади, відповідно до законодавства.

В акті про призначення на посаду зазначаються:

1) прізвище, ім’я, по батькові особи, яка призначається на посаду державної служби;

2) займана посада державної служби із зазначенням структурного підрозділу державного органу;

3) дата початку виконання посадових обов’язків;

4) умови оплати праці.

Акт про призначення на посаду може містити також такі умови та зобов’язання:

строк призначення (у разі строкового призначення);

строк випробування (у разі призначення з випробувальним строком);

обов’язок державного органу забезпечити державному службовцю можливість проходження професійного навчання, необхідного державному службовцю для виконання своїх посадових обов’язків.

Строкове призначення.

Стаття 34 Закону № 889 визначає, що призначення на посаду державного службовця здійснюється безстроково, крім випадків, визначених цим та іншими законами України.

Строкове призначення на посаду здійснюється у разі:

1) призначення на посаду державної служби категорії «А» — на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або наступного переведення за пропозицією Комісії на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу

2) заміщення посади державної служби на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до цього Закону зберігається посада державної служби

Випробування.

В акті про призначення на посаду суб’єкт призначення може встановити випробування з метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді із зазначенням його строку.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.

У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби. У такому разі застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. Якщо конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться повторний конкурс.

Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців. Якщо державний службовець у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він фактично не виконував посадові обов’язки.

Увага! Суб’єкт призначення має право звільнити державного службовця з посади до закінчення строку випробування у разі встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді на підставі п. 2 ч. 1 ст. 87 Закону № 889.

Суб’єкт призначення попереджає державного службовця про звільнення у письмовій формі не пізніш як за сім календарних днів із зазначенням підстав невідповідності займаній посаді.

У разі якщо строк випробування закінчився, а державного службовця не ознайомлено з наказом про його звільнення з посади державної служби, він вважається таким, що пройшов випробування.

Присяга державного службовця.

Особа, призначена на посаду державної служби вперше, публічно складає Присягу державного службовця.

Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує Присягу державного службовця у присутності державних службовців структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, представників служби управління персоналом відповідного державного органу, підписує текст цієї Присяги і зазначає дату її складення. Підписаний текст Присяги є складовою особової справи державного службовця. Про складення Присяги державного службовця робиться запис у трудовій книжці державного службовця.

У разі відмови особи від складення Присяги державного службовця вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби, і акт про її призначення на посаду скасовується суб’єктом призначення. У такому разі застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. Якщо конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться повторний конкурс.

Особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу державного службовця з дня складення Присяги державного службовця.

Прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців, вирішення інших питань, пов’язаних із службою, здійснюються з урахуванням категорій посад державної служби та рангів державних службовців як виду спеціальних звань, що їм присвоюються.

Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу відповідно до цього Закону.

Просування державного службовця по службі не здійснюється протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення.

Стосовно кожного державного службовця ведеться особова справа, складовою якої є особова картка встановленого зразка. Ведення особової справи державного службовця розпочинається одночасно з його вступом на державну службу. Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

ПОВТОРНИЙ І ЗАКРИТИЙ КОНКУРСИ

Наостанок давайте ознайомимося з деякими нюансами проведення конкурсів.

Повторний конкурс проводиться у разі:

— встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;

— якщо жоден з учасників конкурсу не пройшов конкурсний відбір;

— виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу та відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби.

Повторний конкурс проводиться відповідно до процедури, визначеної Законом.

Закритий конкурс проводиться:

— в державних органах на посади, визначені у Переліку посад, які пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки;

— на посади, які не визначені у цьому Переліку, але містять відомості, що становлять державну таємницю відповідно до законодавства;

— під час мобілізації на посади в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях у разі переведення на організацію і штати воєнного часу.

Закритий конкурс проводиться відповідно до процедури, визначеної Законом з урахуванням таких особливостей:

1) оголошення про проведення конкурсу лише на офіційному веб-сайті державного органу, в якому проводиться такий конкурс. Оголошення про проведення конкурсу під час мобілізації не здійснюється;

2) в оголошенні про проведення закритого конкурсу зазначаються лише узагальнені найменування посади (без зазначення структурного підрозділу) та посадові обов’язки (без деталізації), відомості щодо критеріїв та вимог до професійної компетентності кандидата;

3) відбір кандидатів для участі в закритому конкурсі під час мобілізації здійснюється відповідними державними органами в мирний час. Списки таких кандидатів затверджуються протоколами відповідних конкурсних комісій та уточнюються в порядку визначеному відповідними державними органами;

4) оповіщення кандидатів про проведення закритого конкурсу під час мобілізації здійснюється відповідними державними органами;

5) строк подання документів для участі в закритому конкурсі під час мобілізації становить не більше 2 календарних днів з дня отримання запрошення (повістки) кандидатом;

6) строк проведення закритого конкурсу під час мобілізації становить не більше 2 календарних днів з дня реєстрації документів, поданих кандидатами;

7) у разі проведення закритого конкурсу конкурсна комісія формується з осіб, які мають допуск до державної таємниці.

Інформація про переможця закритого конкурсу не оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Нацдержслужби та державного органу.

І ще одне важливе попередження, яке також є новелою Закону № 889:

Увага! Вакантні посади державної служби, на які протягом одного року не оголошено конкурс, підлягають скороченню!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі