Теми статей
Обрати теми

Відповідальність за порушення правил ведення трудових книжок

Безрук Тетяна, юрист
На сьогодні трудова книжка залишається основним документом про трудову діяльність працівника, до якого заносяться відомості про роботу, заохочення, а також нагороди за успіхи в роботі. Законодавством передбачено відповідальність за порушення правил ведення трудових книжок, їх втрату чи втрату книги обліку руху трудових книжок. Тому працівникам кадрових служб слід уважно дотримуватися правил ведення трудових книжок та стежити за правильністю внесення до них записів. Про відповідальність за порушення правил ведення трудових книжок і поговоримо у цій статті.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП — Кодекс законів про працю України.

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон № 889 — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Інструкція № 58 — Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58.

Постанова № 301 — постанова Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27.04.93 р. № 301.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

нмдг — неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Одразу слід відзначити, що записи та їх виправлення у трудових книжках працівників мають виконуватися з урахуванням чітко визначених правил. Такі правила встановлено Інструкцією № 58.

На жаль, у повсякденні кадровики досить часто говорять, що ця Інструкція є застарілою, і тому вигадують свої «адаптовані до сучасності» правила. Шановні колеги, Інструкція № 58 є діючою на сьогодні! І тому потребує дотримання встановлених нею норм та правил.

Нагадаємо, що законодавством передбачено відповідальність посадової особи кадрової служби, зокрема, за порушення правил ведення трудових книжок, їх втрату чи втрату книги обліку руху трудових книжок.

Відповідно до п. 7.1 Інструкції № 58 у відповідній організації ведеться документація щодо обліку бланків трудових книжок і заповнених трудових книжок, зокрема книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться відділом кадрів або іншим підрозділом відповідної організації, який здійснює оформлення прийняття та звільнення працівників. У цій книзі реєструються всі трудові книжки, прийняті від працівників при влаштуванні на роботу, а також трудові книжки і вкладиші до них із записом серії та номера, видані працівникам уперше.

Ця книга повинна бути пронумерована, прошнурована та скріплена підписом керівника відповідної організації та печаткою.

Згідно з постановою № 301 трудові книжки зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях як документи суворої звітності, а при звільненні службовця трудова книжка видається йому під підпис у журналі обліку (п. 3 цієї постанови).

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачі трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації.

Особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством (ст. 265 КЗпП «Відповідальність за порушення законодавства про працю»). Тобто посадові особи, винні в порушенні законодавства про працю, притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

Також, як передбачено п. 4 постанови № 301, за порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках іншу відповідальність.

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Нормами ст. 147 КЗпП «Стягнення за порушення трудової дисципліни» встановлено, що до працівника за порушення трудової дисципліни, тобто за невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, може бути застосовано один з таких заходів стягнення: догана або звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Нормами ст. 64 Закону № 889 встановлено, що за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом.

Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, установлених Законом № 889 та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення (ч. 1 ст. 65 Закону № 889).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 Закону № 889 до державних службовців може застосовуватися виключно один із таких видів дисциплінарного стягнення, як:

1) зауваження;

2) догана;

3) попередження про неповну службову відповідність;

4) звільнення з посади державної служби.

Нормами ч. 2 ст. 65 та ч. 2 — 5 ст. 66 Закону № 889 визначено перелік дисциплінарних проступків та загальні умови застосування дисциплінарних стягнень за їх вчинення, які ми наведемо у таблиці нижче.

Дисциплінарні проступки та стягнення

№ з/п

Дисциплінарний проступок (ч. 2 ст. 65 Закону № 889)

Дисциплінарне стягнення

1

Порушення Присяги державного службовця

Звільнення з посади державної служби

(ч. 5 ст. 66 Закону № 889)

2

Порушення правил етичної поведінки державних службовців

Попередження про неповну службову відповідність (ч. 4 ст. 66 Закону № 889)

3

Вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу

Звільнення з посади державної служби

(ч. 5 ст. 66 Закону № 889)

4

Дії, що шкодять авторитету державної служби

Оголошення догани (ч. 3 ст. 66 Закону № 889). У разі вчинення систематично (повторно протягом року) цього дисциплінарного проступку — попередження про неповну службову відповідність (ч. 4 ст. 66 Закону № 889)

5

Невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень

Оголошення догани (ч. 3 ст. 66 Закону № 889). У разі вчинення систематично (повторно протягом року) цього дисциплінарного проступку — попередження про неповну службову відповідність (ч. 4 ст. 66 Закону № 889)

6

Недотримання правил внутрішнього службового розпорядку

Зауваження

(ч. 2 ст. 66 Закону № 889)

7

Перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення

Звільнення з посади державної служби

(ч. 5 ст. 66 Закону № 889)

8

Невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця

Невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця

9

Використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб

Звільнення з посади державної служби

(ч. 5 ст. 66 Закону № 889)

10

Подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби

Звільнення з посади державної служби

(ч. 5 ст. 66 Закону № 889)

11

Неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення

Звільнення з посади державної служби

(ч. 5 ст. 66 Закону № 889)

12

Прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин

Оголошення догани (ч. 3 ст. 66 Закону № 889). У разі вчинення систематично (повторно протягом року) цього дисциплінарного проступку – звільнення з посади державної служби (ч. 5 ст. 66 Закону № 889)

13

Поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння

Звільнення з посади державної служби

(ч. 5 ст. 66 Закону № 889)

14

Прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину або адміністративного правопорушення

Звільнення з посади державної служби

(ч. 5 ст. 66 Закону № 889)

Нагадаємо, що державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минуло шість місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової непрацездатності державного службовця чи перебування його у відпустці, або якщо минув один рік після його вчинення (ч. 3 ст. 65 Закону № 889).

За кожний дисциплінарний проступок до державного службовця може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення (ч. 7 ст. 66 Закону № 889).

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

За порушення вимог законодавства про працю також передбачена адміністративна відповідальність (ст. 41 КпАП «Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці»).

Нижче наведемо діяння та покарання за правопорушення, що передбачені ст. 41 КпАП.

Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці, ст. 41 КпАП

Правопорушення

Санкція

Ч. 1 ст. 41 КпАП

Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами — підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на цьому підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи — підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України «Про звернення громадян», або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю

— тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста

нмдг* (тобто від 510 до 1700 грн.)

Ч. 2 ст. 41 КпАП

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда

— тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від ста до трьохсот нмдг (тобто від 1700 до 5100 грн.)

* Нмдг, який встановлює суму штрафу, дорівнює 17 грн.

Органом, що уповноважений на застосування стягнення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 41 КпАП, є суд (ст. 221 КпАП «Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)). Зокрема, про це йдеться в листі Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2006 р. № 270/06/187-06 (ср. ).

Враховуючи наведене, до посадової особи організації, на яку покладена відповідальність за ведення, зберігання трудових книжок та книги обліку їх руху, у разі порушення правил їх ведення або втрати можуть бути застосовані стягнення у вигляді догани, попередження про неповну службову відповідність або звільнення з посади державної служби. До того ж на посадових осіб за рішенням суду може бути накладено адміністративний штраф у розмірі від 510 до 1700 грн., а за повторне вчинення протягом року такого правопорушення – від 1700 до 5100 грн.

Отже, будьте уважніші при веденні трудових книжок та намагайтеся дотримуватися правил, встановлених для їх ведення, бо це може стати приводом та неприємним досвідом притягнення до відповідальності.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі