Нові завдання для місцевих рад: повноваження інспектора праці

В обраному У обране
Друк
Гапєєв Леонід, юрист
Держслужбовець Листопад, 2017/№ 11
Продовжуємо розмову про нові повноваження для місцевих рад щодо здійснення їх представниками (інспекторами праці) контролю за дотриманням законодавства про працю роботодавцями, які знаходяться на територіях відповідних місцевих рад.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП — Кодекс законів про працю України.

Закон № 280 — Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Лист Держпраці — лист-роз’яснення Держпраці від 22.06.2017 р. № 6827/1/4-ДП-17.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

КМУ — Кабінет Міністрів України.

Держпраці — Державна служба України з питань праці.

КОНТРОЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

На практиці виникає чимало питань стосовно здійснення делегованих повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами. Як доцільно підготувати органи місцевого самоврядування та об’єднані територіальні громади до виконання своєї нової трудової місії?

Отож, пошукаємо відповіді на них у листі-роз’ясненні Держпраці, у якому воно зазначає, що повноваження, визначені ч. 3 ст. 34 Закону № 280 (далі — контрольні повноваження), здійснюються відповідно до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2013 р. № 509.

Для здійснення контрольних повноважень міським радам міст обласного значення чи об’єднаним територіальним громадам рекомендується забезпечити створення нового або покладення контрольних повноважень на діючий виконавчий орган.

На що ж звернути увагу?

При прийнятті відповідного рішення доцільно врахувати чисельність виконавчого органу, достатню для ефективного здійснення контрольних повноважень, яку рекомендується встановлювати у розрахунку 1 інспектор праці на 20 000 чисельності населення, що проживає на території відповідної міської ради міста обласного значення чи об’єднаної територіальної громади.

При визначенні виконавчого органу, відповідального за реалізацію контрольних повноважень, необхідно також враховувати:

1) обсяг обов’язків, які покладаються на виконавчий орган;

2) кількість, тип, розмір і розташування роботодавців, які підлягають інспектуванню.

Кому доцільно надати контрольні повноваження в об’єднаних територіальних громадах?

В об’єднаних територіальних громадах, які налічують до 20 000 жителів, за рішенням ради такої громади контрольні повноваження можуть покладатись на уповноважену посадову особу, що повинна мати вищу юридичну або економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

До посадових інструкцій інспекторів праці рекомендовано включити, зокрема, такі обов’язки:

1) забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

2) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;

3) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;

4) складання у випадках, передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення;

5) видача в установленому порядку юридичним особам та фізичним особам, які використовують найману працю, обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції виконавчого органу, та внесення пропозицій щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;

6) забезпечення роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства, у межах повноважень, визначених положенням про виконавчий орган, та запобігання можливим його порушенням;

7) накладання у порядку, визначеному законодавством, штрафів за порушення законодавства, повноваження зі здійснення державного контролю за яким віднесені до повноважень виконавчого органу;

8) здійснення фіксації процесу інспекційного відвідування з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;

9) звітування про виконання покладених на виконавчий орган завдань за формою та у строки, визначені Держпраці;

10) подання до Держпраці чи її територіальних органів матеріалів та організаційно-розпорядчих документів, що складаються при проведенні та за результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань;

11) участь в організації проведення та/або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки з питань щодо здійснення повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю;

12) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань, що належать до його компетенції, у тому числі з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

13) аналіз стану та тенденції додержання законодавства про працю у межах території відповідної ради та вжиття заходів щодо усунення недоліків;

14) розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;

15) інформування населення про стан здійснення делегованих повноважень;

16) організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень;

17) забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

18) забезпечення захисту персональних даних, доступ до яких отримано у ході здійснення повноважень;

19) підготовка та подання в установленому порядку аналітичних матеріалів і статистичної звітності з питань реалізації делегованих повноважень у сфері здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю керівнику виконавчого органу та Держпраці;

20) проведення моніторингу проблемних питань реалізації державної політики у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю, підготовка та подання Держпраці пропозицій щодо їх врегулювання;

21) проведення моніторингу стану дотримання законодавства про працю, у тому числі у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;

22) участь у інформаційно-роз’яснювальних кампаніях щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників;

23) співпраця з іншими виконавчими органами відповідних рад щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції.

ДОДАТКОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ

Також у посадовій інструкції інспектора праці виконавчого органу рекомендується передбачити наступні повноваження:

1) безперешкодно, без попереднього повідомлення здійснювати інспекційні відвідування;

2) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

3) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;

4) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;

5) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози його безпеці залучати працівників правоохоронних органів;

6) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

7) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування;

8) проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування.

При прийнятті рішень щодо кола повноважень виконавчого органу чи уповноваженої особи необхідно враховувати, що обов’язки, які можуть бути на них покладені, не повинні заважати їм ефективно виконувати контрольні повноваження або якимось чином завдавати шкоди авторитетові та неупередженості, які потрібні інспекторам праці у їхніх відносинах з роботодавцями та працівниками.

ЛИСТ ДЕРЖПРАЦІ

Після вжиття відповідних організаційних заходів щодо реалізації зазначених вище рішень голова відповідної ради направляє Держпраці листа з наданням у додатках до нього картки обліку даних інспектора праці та фотокартки інспектора розміром 3,0 х 4,0 сантиметри, якому пропонується видати посвідчення.

При надсиланні зазначеного листа вперше в ньому зазначається інформація про вжиті заходи щодо забезпечення здійснення повноважень виконавчими органами міських рад міст обласного значення, об’єднаними територіальними громадами повноважень, передбачених ч. 3 ст. 34 Закону № 280 (ср. 025069200). Зокрема щодо:

1) рішення відповідної ради про уповноваження діючого або створення нового виконавчого органу міської ради міста обласного значення, об’єднаної територіальної громади (далі — виконавчий орган), уповноваження посадової особи на здійснення контрольних повноважень;

2) структури та штатного розпису виконавчого органу міської ради міста обласного значення чи об’єднаної територіальної громади, до повноважень якого віднесено здійснення контрольних повноважень;

3) положення про виконавчий орган, до повноважень якого віднесено здійснення контрольних повноважень, посадової інструкції інспектора праці;

4) кількості юридичних та фізичних осіб, що на території відповідної ради використовують найману працю, чисельність населення;

5) матеріального забезпечення інспекторів праці (приміщення, офісна техніка, доступ усіх категорій громадян для його відвідування, оплата праці).

ВНЕСЕННЯ ЗМІН

При внесенні змін до положення діючого виконавчого органу чи покладення повноважень на уповноважену посадову особу необхідно враховувати вимоги ст. 32 КЗпП.

Так, після затвердження радою змін до положення про відповідний виконавчий орган його працівники, істотні умови праці яких підлягають зміні, персонально під особистий підпис попереджаються про дату таких змін (не пізніше ніж за два місяці до змін).

Таким чином, при прийнятті рішення про набрання чинності внесеними до положень змінами необхідно враховувати двомісячний термін завчасного попередження.

Крім того, протягом двох місяців від усіх відповідних працівників доцільно одержати письмову заяву про згоду продовжувати роботу після зміни істотних умов праці або про їхню відмову працювати в нових умовах. При цьому необхідно врахувати, що працівник має право будь-коли змінити своє рішення.

Безпосередньо перед початком робіт при змінених істотних умовах праці необхідно ознайомити працівників з новими інструкціями та іншими документами, що визначають змінені посадові обов’язки.

Працівники, що відмовилися продовжувати роботу у зв’язку зі змінами істотних умов праці, підлягають звільненню на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП.

Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці.

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП.

Однією із підстав (п. 6 ст. 36 КЗпП) припинення трудового договору є відмова працівника від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці. Статтею 44 КЗпП передбачена вихідна допомога. Один із випадків здійснення такої виплати може стосуватися ситуації, коли працівник місцевої ради прийме рішення звільнитися через свою незгоду на продовження роботи в нових умовах. Коли покладення на нього контрольних повноважень інспектора праці по суті створюватиме суттєво нові умови праці.

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36 КЗпП, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

У будь-яких випадках (призначення на посаду інспектора праці в місцевій раді, звільнення на підставі п. 6 ст.36 КЗпП) до трудової книжки працівника вноситься запис відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України 29.07.93 р. № 58.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити