Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців*

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Жовтень, 2017/№ 10

* За матеріалами офіційного сайту Вінницького апеляційного адміністративного суду. Постійна адреса статті: http://www.vaas.gov.ua/news/ocinyuvannya-rezultativ-sluzhbovo%D1%97-diyalnosti-derzhavnix-sluzhbovciv//. — Прим. ред.

Відповідно до ст. 44 Закону України «Про державну службу» (далі — Закон) результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні.

З моменту прийняття Закону минуло більше року, але результати діяльності держслужбовців керівники цьогоріч оцінити не в змозі, оскільки типовий порядок проведення оцінювання державних службовців був затверджений Кабінетом Міністрів України лише постановою від 23.08.2017 р. № 640.

Тож розглянемо основні норми щодо оцінювання діяльності державних службовців, які займають посади категорій «Б» і «В».

Оцінювання проводиться з дотриманням принципів об’єктивності, достовірності, доступності та прозорості, взаємодії та поваги до гідності. Учасниками процесу оцінювання є:

державний службовець;

безпосередній керівник державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В»;

керівник самостійного структурного підрозділу (у разі наявності), у якому працює державний службовець категорії «Б» або «В»;

суб’єкт призначення;

служба управління персоналом.

Оцінювання проводиться щороку у жовтні – грудні за період з 1 січня поточного року або з дати визначення завдань і ключових показників до дати прийняття наказу (розпорядження) про проведення оцінювання.

У наказі (розпорядженні) зазначаються:

список державних службовців, оцінювання яких проводиться;

строк проведення оцінювання;

доручення, необхідні для організаційного забезпечення проведення оцінювання службової діяльності державних службовців, які займають посади категорій «Б» і «В» (за потреби).

Оцінювання проводиться, якщо на момент прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці працювали на займаній посаді у звітному році з визначеними їм завданнями не менш як протягом шести місяців.

Оцінювання не проводиться, якщо на дату прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці перебувають у трудових відносинах, але фактично не провадять службової діяльності у зв’язку з:

перебуванням у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати відповідно до пунктів 3 і 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки»;

призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, призовом на військову службу під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду.

Оцінювання складається з таких етапів:

визначення та перегляд завдань і ключових показників;

оціночна співбесіда (крім випадків, передбачених Типовим порядком);

визначення результатів оцінювання та затвердження їх.

Визначення завдань і ключових показників для кожного державного службовця проводиться у грудні року, що передує звітному, або протягом п’яти робочих днів після призначення (переведення) на посаду. Кожному державному службовцю встановлюється від трьох до п’яти завдань на період, що підлягає оцінюванню. Державний службовець бере участь у визначенні своїх завдань і ключових показників, а також у їхньому періодичному перегляді. Завдання і ключові показники повинні відображати кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано службову діяльність державних службовців, вимірюватися в кількісному та/або якісному вираженні. Завдання погоджуються безпосереднім керівником після їхнього обговорення з державним службовцем.

Оригінал завдань і ключових показників зберігається у службі управління персоналом державного органу, у якому працює державний службовець, а копії залишаються у державного службовця та його безпосереднього керівника.

За результатами оцінювання виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням на основі розрахунку середнього бала за виконання кожного визначеного завдання і досягнення ключових показників, що виставляється з урахуванням критеріїв виставлення балів згідно з додатком 3 Типового положення. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності.

Висновок, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності, може бути оскаржений державним службовцем у порядку, визначеному статтею 11 Закону.

Державний службовець має право висловити зауваження щодо оцінювання результатів його службової діяльності, які долучаються до його особової справи. Відповідно до Закону отримання державним службовцем відмінної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності є підставою для його преміювання та переваг у просуванні по державній службі. У разі отримання державним службовцем двох негативних оцінок підряд такий державний службовець звільняється зі служби відповідно до пункту 3 частини першої статті 87 Закону.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити