Про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

В обраному У обране
Друк
Мацокін Андрій, головний редактор журналу "Держслужбовець"
Держслужбовець Травень, 2018/№ 5
Національне агентство з питань запобігання корупції рішенням № 166 від 09.02.2018 р. затвердило Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Про те, яким є порядок формування та ведення цього Реєстру, розповімо далі.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 1700 — Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700.

Положення № 166 — Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, затверджене рішенням НАЗК № 166 від 09.02.2018 р.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Реєстр — Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

10.04.2018 р. набуло чинності рішення НАЗК, яким було затверджено Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Положення визначає порядок формування, ведення НАЗК Реєстру та надання відомостей з нього.

Власне, Реєстр — електронна база даних, що містить відомості про осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення.

Реєстр ведеться з метою:

1) забезпечення єдиного обліку осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення;

2) забезпечення в установленому порядку проведення спеціальної перевірки* відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком**;

* Шановні читачі! У Методичних рекомендаціях «Питання, пов’язані із проведенням спеціальної перевірки в місцевих державних адміністраціях та їх структурних підрозділах», що були опубліковані в журналі «Держслужбовець», № 4, квітень, 2018, була допущена технічна помилка. При застосуванні Методичних рекомендацій назви пунктів 2 і 3 на с. 4 методички слід поміняти місцями. — Прим. ред.

** Наразі проводяться заходи щодо передачі функцій з адміністрування Реєстру від Міністерства юстиції України до Національного агентства. Про початок ведення Реєстру Національним агентством буде повідомлено на його офіційному веб-сайті. Враховуючи викладене, після початку ведення Реєстру Національним агентством при проведенні спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, запит на видачу з Реєстру слід буде надсилати до Національного агентства за встановленою формою. — Прим. ред.

3) аналізу відомостей про осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою визначення сфер державної політики та посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, з найбільш корупційними ризиками, а також формування та реалізації державної антикорупційної політики;

4) аналізу відомостей про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення.

НАЗК розробляє нормативно-правову базу для функціонування Реєстру, затверджує методичні рекомендації щодо його ведення, здійснює безпосередній контроль за створенням нормативно-правової бази для функціонування Реєстру.

Реєстратор Реєстру вносить або вилучає відомості про:

1) фізичних осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення.

Право доступу до інформації, яка міститься в Реєстрі, має Національне агентство через Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції.

ФОРМУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ

Внесенню до Реєстру підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення.

У зв’язку з цим підставою для внесення Реєстратором відомостей про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, є:

електронна копія рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень

засвідчена в установленому порядку паперова копія розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення

Власне, сама електронна копія рішення суду про притягнення до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності особи за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення надсилається Реєстратору відповідно до Порядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення.

Службам персоналу! Положенням передбачено, що «кадрові служби органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, посадові особи яких є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, у день підписання розпорядчого документа про накладення на особу або зняття з неї дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення зобов’язані надати Реєстратору електронну та засвідчену в установленому порядку паперову копію відповідного розпорядчого документа разом з інформаційною карткою до розпорядчого документа про накладення (зняття) дисциплінарного стягнення на (з) особу(и) за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень».

До Реєстру вносяться такі відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього);

2) число, місяць, рік народження;

3) місце народження;

4) паспортні дані (серія (за наявності) та номер паспорта, ким і коли виданий);

5) реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

6) місце проживання (для іноземців, осіб без громадянства — місце проживання за межами України);

7) місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

8) стаття (частина статті) Кримінального кодексу України або Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності;

9) склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

10) дата набрання законної сили судовим рішенням про притягнення особи до відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

11) дата, номер судового рішення, номер судової справи, найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

12) вид покарання (стягнення), суть задоволення позовних вимог;

13) підстава та дата зняття, погашення судимості;

14) реквізити розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення;

15) спосіб вчинення дисциплінарного проступку;

16) вид дисциплінарного стягнення;

17) підстава та дата зняття дисциплінарного стягнення.

Підставами для вилучення з Реєстру відомостей про особу, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, є ухвала суду про скасування вироку, винесення виправдувального вироку, відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, розпорядчого документа або судового рішення про скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення.

У разі виявлення фізичною або юридичною особою стосовно себе помилок у відомостях, що містяться в Реєстрі, такі особи можуть письмово звернутися до Реєстратора, який має вжити заходів щодо перевірки інформації та у разі підтвердження факту помилки здійснити відповідні заходи щодо її усунення, про що письмово повідомляє цю фізичну або юридичну особу.

Зверніть увагу, що Реєстратор зобов’язаний протягом тридцяти робочих днів з дня внесення до Реєстру відомостей про фізичну особу, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, повідомити таку особу про її права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу з Реєстру та інформаційної довідки.

Витяг з Реєстру — документ, який містить інформацію про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі, отриману за такими параметрами пошуку:

1) номер витягу, дата формування;

2) відомості про запитувача, який звернувся за наданням витягу;

3) відомості, за якими здійснювався пошук інформації в Реєстрі;

4) відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

5) стаття (частина статті) Кримінального кодексу України та/або Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, у тому числі до цивільно-правової відповідальності;

6) дата набрання законної сили судовим рішенням про притягнення особи до відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення та/або цивільно-правової відповідальності;

7) дата, номер судового рішення, номер судової справи, найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

8) реквізити наказу про накладення дисциплінарного стягнення;

9) відмітка про відсутність у Реєстрі відомостей, зазначених у запиті;

10) відомості про Реєстратора, який надав витяг.

НАЗК надає безоплатно витяг з Реєстру протягом семи робочих днів на підставі письмового запиту:

— державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством);

— правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження;

— фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо отримання відомостей про себе, до якого додаються ксерокопія паспорта та згода на обробку персональних даних особи, що перевіряється, довіреність на представлення інтересів особи, засвідчена в установленому законодавством порядку.

Зверніть увагу! Витяги з Реєстру надаються в одному примірнику з обов’язковим супровідним листом на бланку Національного агентства за підписом Голови Національного агентства або особи, яка виконує його обов’язки, і надсилаються засобами поштового зв’язку.

Реєстратор може відмовити в наданні витягу з Реєстру у разі відсутності у запитувача підстав для отримання запитуваної інформації або якщо в запиті про видачу витягу відсутні, неповністю, нечітко або нерозбірливо зазначені запитувані відомості.

Не приймаються запити з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими, не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, а також із пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

Інформаційна довідка з Реєстру (далі — довідка) — документ, сформований будь-яким користувачем в онлайн-режимі, що містить інформацію про наявність або відсутність відомостей в Реєстрі стосовно нього та стосовно юридичної особи, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру за вчинення корупційного правопорушення.

Довідка може бути сформована будь-яким зареєстрованим користувачем стосовно себе на основі персональних даних, вказаних у його електронному цифровому підписі (далі — ЕЦП). У довідці, крім відомостей, за якими здійснювався пошук у Реєстрі, зазначається така інформація (за її наявності):

— відомості про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру (найменування юридичної особи, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), або про фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього), місце народження, число, місяць, рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта);

— дата набрання законної сили судовим рішенням про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру або про притягнення фізичної особи до відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

— дата, номер судового рішення, номер судової справи, найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про застосування заходів кримінально-правового характеру або притягнення фізичної особи до відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, та/або дата, номер організаційно-розпорядчого документа, відповідно до якого фізичну особу притягнуто до цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

— відмітка про відсутність у Реєстрі відомостей, за якими здійснювався пошук.

Важливо! Положенням передбачено, що відкритою для безоплатного цілодобового доступу до відомостей з Реєстру через офіційний веб-сайт Національного агентства є, зокрема, інформація про фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення:

прізвище, ім’я, по батькові;

місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

вид покарання (стягнення);

спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;

вид дисциплінарного стягнення.

Відповідальними за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру, відповідно до законодавства є особи, які надали цю інформацію.

Посадові особи Реєстратора є відповідальними за повноту та достовірність внесення інформації до Реєстру. Національне агентство відповідно до законодавства є відповідальним за втрату інформації, допущену з його вини.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити