Нюанси визначення спеціальних вимог до претендентів на зайняття посад держслужби

В обраному У обране
Друк
Алюшина Наталія, директор Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі Національного агентства з питань державної служби, Мацокін Андрій, головний редактор журналу "Держслужбовець"
Держслужбовець Травень, 2018/№ 5
З метою удосконалення процедури визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», та приведення її у відповідність до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, Національним агентством України з питань державної служби були ініційовані зміни до відповідного Порядку. Про нюанси визначення спеціальних вимог до претендентів на зайняття посад держслужби з урахуванням внесених змін — у цій статті.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 889 — Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ «Про державну службу».

Порядок № 246 — Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 246 (зі змінами).

Наказ № 62 — Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про внесення змін до Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» від 16.03.2018 р. № 62.

Порядок № 72 — Порядок визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06.04.2016 р. № 72

Відповідно до ч. 3 ст. 20 Закону № 889 Національним агентством України з питань державної служби (далі — НАДС) був прийнятий наказ № 62. Зазначений наказ унормував зміни, що були розроблені з метою удосконалення процедури визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», та приведення її у відповідність до Порядку № 246.

Прийняття наказу дозволило актуалізувати процедуру визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», що наразі складаються з кваліфікаційних вимог, вимог до компетентності та професійних знань.

Згадана актуалізована процедура змінює формальний підхід визначення спеціальних вимог до ідентичних посад шляхом формування таких вимог до кожної посади окремо, враховуючи, окрім посадових обов’язків, ще:

— завдання за посадою (пріоритезовані завдання з широкого кола посадових обов’язків);

— сферу відповідальності (основний напрям роботи за посадою) та інші особливості роботи на конкретній посаді.

Такий підхід є необхідним для забезпечення ефективного виконання завдань і функцій безпосередньо структурним підрозділом та державним органом у цілому.

Крім того, впровадження нової редакції Порядку № 72 дозволяє посилити роль служб управління персоналом у цьому процесі, які безпосередньо розроблятимуть спеціальні вимоги під час підготовки проекту умов проведення конкурсу.

ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦВИМОГ

Порядок № 72, як і раніше, встановлює процедуру визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» (далі — спеціальні вимоги).

Водночас цей Порядок передбачає, що спеціальні вимоги визначає суб’єкт призначення шляхом затвердження умов проведення конкурсу за формами, визначеними Порядком № 246.

Тобто якщо раніше форми вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», містив саме Порядок № 72, то тепер форми і кваліфікаційні вимоги містить лише Порядок № 246.

Отже, спеціальні вимоги визначає суб’єкт призначення шляхом затвердження умов проведення конкурсу за формами, визначеними Порядком № 246.

За змістом спеціальні вимоги є описом вимог до:

— досвіду роботи осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

— освіти;

— компетентностей;

— професійних знань, необхідних для ефективного виконання обов’язків за відповідною посадою державної служби.

При цьому спеціальні вимоги щодо освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи в конкретній сфері.

Як і раніше, спеціальні вимоги:

— визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, положення про державний орган, завдань та змісту роботи, яку зобов’язаний виконувати державний службовець відповідно до положення про структурний підрозділ та посадової інструкції;

— описуються з рівнем деталізації, достатнім для відбору осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, з одночасним встановленням компонентів кожної такої вимоги;

— визначаються як однакові для осіб, які претендують на зайняття посад державної служби з однаковими посадовими обов’язками.

РОЗРОБКА СПЕЦВИМОГ

Спеціальні вимоги розробляє служба управління персоналом державного органу під час підготовки проекту умов проведення конкурсу.

Служба управління персоналом під час розробки спеціальних вимог керується:

Законом № 889;

— спеціальними законами;

— положенням про державний орган;

— положеннями про структурні підрозділи державного органу;

— посадовими інструкціями (за наявності);

Порядком № 72.

У разі утворення нового державного органу розроблення спеціальних вимог та підготовка проекту умов проведення конкурсу може покладатися на інший структурний підрозділ державного органу до утворення служби управління персоналом.

Увага! Відповідно до нової редакції Порядку № 72 з метою розроблення службою управління персоналом державного органу спеціальних вимог формується заявка на добір персоналу (додаток до Порядку № 72), в якій зазначаються:

інформація про посаду (посади) на підставі положення про державний орган, положення про структурний підрозділ, посадової інструкції, структури, штатного розпису;

завдання та обов’язки для певної посади, необхідні для забезпечення ефективного виконання завдань і функцій безпосередньо структурним підрозділом та державним органом у цілому;

вимоги до досвіду роботи, освіти, професійних знань, компетентностей особи, яка здатна ефективно виконувати завдання та обов’язки за посадою;

Для посад з однаковими посадовими обов’язками може формуватися одна заявка із зазначенням кількості посад, на які здійснюється добір персоналу.

ФОРМУВАННЯ ЗАЯВКИ НА ДОБІР ПЕРСОНАЛУ

посади

суб’єкти

на посади державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та обіймають посади керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників

суб’єкт призначення разом із службою управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс

на посади державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та обіймають посади керівників апаратів місцевих державних адміністрацій, їх заступників; керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій; керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій зі статусом юридичної особи публічного права

суб’єкт призначення разом із службою управління персоналом відповідної місцевої державної адміністрації

на посади державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та обіймають посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів

суб’єкт призначення разом із службою управління персоналом державного органу

на посади державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В», визначені структурою державних органів, у разі недоцільності утворення структурних підрозділів

суб’єкт призначення разом із службою управління персоналом державного органу

на інші посади державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»

безпосередні керівники

Заявку на добір персоналу подають до служби управління персоналом державного органу. Форми подання Порядок № 72 не встановлює, тому, на нашу, думку, це може бути лист або службова записка.

Служба управління персоналом відповідного державного органу:

— аналізує заявку на добір персоналу та на її основі розробляє спеціальні вимоги;

— готує проект умов проведення конкурсу, який погоджує з особою, яка формувала заявку на добір персоналу, крім випадків формування такої заявки суб’єктом призначення;

— готує проект наказу про затвердження умов проведення конкурсу, який подає керівнику державної служби / суб’єкту призначення.

Важливо! Заявка потребує погодження у разі, коли Заявку на добір персоналу формують безпосередні керівники, та якщо безпосередній керівник не є керівником самостійного структурного підрозділу.

Звертаємо увагу, що оновлений Порядок № 72 наводить приклади якостей особи, які можна використовувати, заповнюючи заявку.

Ділові якості — аналітичні здібності, здатність ризикувати, діалогове спілкування (письмове і усне), навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, вміння активно слухати, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння уступати, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, навички наставництва, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, обчислювальне мислення, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді тощо.

Особистісні якості — інноваційність, креативність, ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість, гнучкість, наступність тощо.

ЗАЯВКА НА ДОБІР ПЕРСОНАЛУ

Інформація про посаду

Назва посади (із зазначенням найменування структурних підрозділів) та кількість таких посад

Структурні підрозділи та/або посади, що знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні

Строкове/безстрокове призначення

Завдання та обов’язки

Посадові обов’язки

Завдання за посадою

Сфера відповідальності

(основний напрям роботи за посадою)

Особливості роботи (індивідуально, командна робота, проектна робота тощо)

Опис зовнішніх зв’язків

(за наявності)

Вимоги до особи

Освіта (рівень вищої освіти, галузь знань, спеціальність)

Необхідний досвід роботи (на посадах, у відповідній сфері)

(за потреби)

Професійні знання

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа)

Необхідні ділові якості

(розмістити за пріоритетністю)

Необхідні особистісні якості

(розмістити за пріоритетністю)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити