Конкурс на посади державної служби категорій «Б» і «В»: розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів

В обраному У обране
Друк
Макуха Олександр, начальник відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної державної адміністрації
Держслужбовець Травень, 2018/№ 5
Розв’язання ситуаційних завдань проводиться кандидатами на зайняття посад державної служби категорії «Б» з метою з’ясування їх спроможності використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам. За допомогою ситуаційних завдань можуть бути оцінені декілька вимог до професійної компетентності.

Розв’язання ситуаційних завдань проводиться кандидатами на зайняття посад державної служби категорії «Б» з метою з’ясування їх спроможності використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам. За допомогою ситуаційних завдань можуть бути оцінені декілька вимог до професійної компетентності.

Ситуаційні завдання розробляються в державному органі, в якому проводиться конкурс, та затверджуються рішенням конкурсної комісії (додаток 1). Під час затвердження ситуаційних завдань визначаються вимоги до професійної компетентності кандидата, які будуть оцінюватись за результатами їх розв’язання.

Ситуаційні завдання мають враховувати специфіку та вимоги до професійної компетентності кандидата, визначені в умовах проведення конкурсу. По суті – це моделювання ситуації, яку повинен розв’язати кандидат.

Примірні ситуаційні завдання на різні посади в місцевих державних адміністраціях та вимоги до професійної компетентності, які були оцінені за їх допомогою, наведені в додатку 2.

Нагадаємо! Кандидати на зайняття посад категорії «В» ситуаційні завдання не розв’язують.

Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами письмово (власноруч або з використанням комп’ютерної техніки) у присутності не менше третини членів конкурсної комісії. Рішення про можливість використання кандидатами комп’ютерної техніки для розв’язання ситуаційних завдань приймає конкурсна комісія. Під час розв’язання ситуаційних завдань з використанням комп’ютерної техніки забезпечується блокування доступу до Інтернету та інших джерел інформації, за винятком доступу до довідкових правових систем.

Кожен кандидат розв’язує від одного до трьох ситуаційних завдань. Їх кількість визначається конкурсною комісією.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакові ситуаційні завдання за однаковий час. На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше однієї години. Час на розв’язання ситуаційного завдання визначається конкурсною комісією.

Перед оголошенням ситуаційного завдання адміністратор надає кандидатам два конверти: один конверт з бланком для заповнення кандидатом персональних даних (додаток 3), а інший – бланк для розв’язання ситуаційного завдання. Форма бланку для розв’язання ситуаційних завдань встановлюється кожним державним органом самостійно.

Неправильно заповнені персональні дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом.

Адміністратор оголошує ситуаційне завдання та зазначає час, визначений конкурсною комісією, для його розв’язання. За потреби кожному з кандидатів надаються роздруковані ситуаційні завдання.

Після розв’язання ситуаційних завдань або після закінчення часу, відведеного на їх розв’язання, кандидати пакують бланки відповідей в один конверт, а заповнені бланки персональних даних — в інший та надають їх адміністратору.

Не допускається зазначення на бланку з відповіддю на ситуаційне завдання інформації, яка може ідентифікувати кандидата, зокрема прізвища, імені, по батькові, підпису тощо. У разі порушення зазначеної вимоги кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, що підписується членами конкурсної комісії, які здійснювали перевірку ситуаційних завдань. Цей факт в обов’язковому порядку відображається у протоколі засідання комісії. З метою неможливості ідентифікувати кандидата за кольором ручки, бажано всім кандидатам надавати однакові ручки.

Адміністратор проставляє однаковий номер на бланку з розв’язаними ситуаційними завданнями, конверті з розв’язаними ситуаційними завданнями та конверті із заповненим бланком персональних даних кандидата.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів адміністратор передає членам конкурсної комісії тільки конверти з розв’язаними ситуаційними завданнями для визначення результатів, а конверти із заповненими бланками персональних даних залишає у себе. Адміністратор несе персональну відповідальність за розголошення інформації щодо шифрування кандидатів.

Після обговорення на засіданні конкурсної комісії відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою, до якого можливо залучити інших осіб (державних службовців з інших державних органів, представника виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності), науковців, а також експертів (не менше двох) у відповідній сфері), конкурсна комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання.

Важливо!

Не допускаються будь-які надписи чи інші позначки на бланках відповідей, за якими можна ідентифікувати кандидатів.

Конверти з бланками ситуаційних завдань передає членам конкурсної комісії тільки після їх отримання від усіх кандидатів.

Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою здійснюється членами конкурсної комісії на її засіданні не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після їх розв’язання.

Засідання є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою використовується така система:

Професійна компетентність кандидатів

бали

Не відповідає вимозі

0

Відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків

1

Відповідає вимозі, та кандидати виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків

2

У разі залучення до роботи конкурсної комісії інших осіб, ними проводиться оцінка шляхом виставляння балів (0-1-2), які відображаються у протоколі засідання комісії та враховуються членами конкурсної комісії під час оцінювання.

Оцінювання кандидатів здійснюється шляхом виставляння балів, які вносяться до відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань, що заповнюється кожним членом конкурсної комісії окремо за формою згідно з додатком 4.

Важливо! Оцінювання членами конкурсної комісії здійснюється індивідуально!

Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання кандидатами ситуаційних завдань адміністратору, який обраховує середнє арифметичне по кожній з вимог професійної компетентності, що оцінювалися під час розв’язання ситуаційних завдань, відкриває конверти із заповненими бланками персональних даних кандидатів та заповнює зведену відомість середніх балів.

Середнє арифметичне розраховується за формулою:

де Оn – оцінки членів комісії;

n – кількість членів комісії, які оцінювали кандидатів.

Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також кандидати, або не з’явилися для розв’язання ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу (співбесіди).

Результати розв’язання ситуаційного завдання відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії (додаток 5).

Про результати розв’язання ситуаційних завдань та допущення або недопущення до наступного етапу конкурсу служба управління персоналом державного органу повідомляє кандидатам одним із доступних способів, обраних ними у заяві, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку (додаток 6).

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення конкурсної комісії

на зайняття вакантних посад

державної служби апарату _________

обласної державної адміністрації

протокол від_____________ № ____

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 1

для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату _________________ обласної державної адміністрації

(категорія «Б»)

До _____________ обласної державної адміністрації звернулася районна організація політичної партії зі скаргою на неналежне ведення Державного реєстру виборців однією з районних державних адміністрацій, унаслідок чого на виборчих дільницях одного з районів _____________ області були неточні списки виборців.

1. Детально опишіть процедуру розгляду такої скарги відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців».

2. Акцентуйте увагу на ролі і конкретних функціях відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ______________ обласної державної адміністрації в цьому процесі.

3. Змоделюйте різні результати розгляду скарги та прийняті відповідно управлінські рішення:

— коли скарга не підтвердилася,

— коли було визнано вину відповідних посадових осіб районної державної адміністрації.

Додаток 2

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ №___*

для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної посади завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ______________ обласної державної адміністрації

(категорія «Б»)

Запропонуйте заходи, що можливо вжити в межах відповідних посадових повноважень з метою зниження рівня корупційних загроз або запобігання проявам корупції в органах державної влади області, при цьому:

1. Зазначте проблемні питання, на вирішення яких буде спрямована реалізація заходів.

2. Визначте учасників втілення заходів (у тому числі громадського сектору суспільних відносин), а також їх функції.

* Оцінюються вимоги: професійні знання (відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів); прийняття ефективних рішень

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ №___**

для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної

посади завідувача сектору взаємодії з органами державної

влади та місцевого самоврядування апарату

_____________ обласної державної адміністрації

Запропонуйте схему (концептуальні засади) регіонального інноваційного проекту з інформаційно-комунікативної підтримки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, враховуючи при цьому засадничі положення Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативних актів щодо здійснення реформи з децентралізації влади та розширення ролі місцевого самоврядування.

1. Визначте назву, мету, завдання і цілі проекту, термін його реалізації.

2. Зазначте проблемні питання, на вирішення яких буде спрямована реалізація проекту.

3. Визначте форми, заходи та учасників втілення проекту, з’ясуйте їх функції.

4. Спрогнозуйте можливі результати.

** Оцінюються вимоги: знання спеціального законодавства відповідно до посадової інструкції; прийняття ефективних рішень; впровадження змін; особистісні якості і компетенції.

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ №___***

для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної

посади начальника загального відділу апарату

_____________ обласної державної адміністрації

Назвіть вичерпний комплекс заходів, необхідних для формування номенклатури справ апарату обласної державної адміністрації, та зазначте нормативні документи, якими при цьому необхідно керуватися.

*** Оцінюються вимоги: професійні знання; прийняття ефективних рішень.

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № ___****

для кандидатів, які претендують на зайняття посади

директора Департаменту агропромислового розвитку

____________________ обласної державної адміністрації

Запропонуйте перелік заходів щодо залучення в агропромисловий комплекс ____________ області інвестицій з метою розвитку сільських територій, при цьому зазначте:

1. Проблемні питання, на вирішення яких будуть спрямовані заходи.

2. Орієнтовну територію, на якій будуть здійснюватися проекти.

3. Учасників втілення заходів, а також їх функції.

4. Часові межі реалізації кожного заходу.

**** Оцінюються вимоги: професійні знання, прийняття ефективних рішень, впровадження змін.

Додаток 3

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

кандидата на зайняття посади

начальника відділу адміністрування Державного реєстру

виборців апарату ____________ обласної державної адміністрації

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Найменування посади, на яку претендує кандидат

(Прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату _____________ обласної державної адміністрації

«____» _____________ 20___ р. _____ ____________ (підпис)

Додаток 4

ВІДОМІСТЬ

про результати розв’язання ситуаційних завдань

на зайняття посади начальника відділу адміністрування

Державного реєстру виборців апарату

______________ обласної державної адміністрації

Номер ситуаційного завдання

Вимоги

Бали

Кандидат № 1

Ситуаційне завдання № 1

Знання спеціального законодавства відповідно до посадової інструкції

Прийняття ефективних рішень

Кандидат № 2

Ситуаційне завдання № 1

Знання спеціального законодавства відповідно до посадової інструкції

Прийняття ефективних рішень

Член комісії ___________ (підпис) ________________ (прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток 5

Протокол № ___/1

засідання конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби апарату ______________ обласної державної адміністрації

Дата м. ____________

Присутні члени конкурсної комісії:

(Прізвища та ініціали членів конкурсної комісії

в алфавітному порядку)

Адміністратор конкурсної комісії:

(Прізвище та ініціали адміністратора)

Порядок денний:

1. Про проведення тестування кандидатів на зайняття вакантної посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату _____________ обласної державної адміністрації (категорія «Б»).

2. Про ситуаційні завдання для учасників конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату _____________ обласної державної адміністрації (категорія «Б»).

1. СЛУХАЛИ:

(Прізвище та ініціали адміністратора), яка повідомила, що до конкурсної комісії на зайняття вакантної посади державної служби апарату ___________ обласної державної адміністрації (далі – конкурсна комісія) надійшли заяви від (прізвища, ім’я та по батькові кандидатів) про допуск до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ___________ обласної державної адміністрації.

Відповідно до пункту 22 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі – Порядок), подані документи перевірено і визнано такими, що відповідають встановленим законодавством вимогам, про що повідомлено кандидатів у визначений законодавством термін.

Згідно з умовами проведення конкурсу на зайняття посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ___________ обласної державної адміністрації (дата) проведено тестування кандидатів на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби.

(Прізвище та ініціали кандидата) для проходження тестування протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, не з’явив(ла)ся і вважається таким(ою), що не пройшов(ла) його та не допущений(а) до чергового етапу конкурсу.

За результатами тестування кандидат (прізвище та ініціали кандидата) надав 33 правильних відповіді, що оцінюється у 1 бал, (прізвище та ініціали кандидата) – 33 відповіді – 1 бал, (прізвище та ініціали кандидата) – 33 відповіді – 1 бал, (прізвище та ініціали кандидата) – 34 відповіді – 2 бали, (прізвище та ініціали кандидата) – 34 відповіді – 2 бали, (прізвище та ініціали кандидата) – 36 відповідей – 2 бали.

Кандидатом (прізвище та ініціали кандидата) до конкурсної комісії подано заяву та копію звіту про результати тестування, яке він(она) пройшов(ла) 20 грудня 2017 року. У звіті про результати тестування зазначено, що (прізвище та ініціали кандидата) надав(ла) 40 правильних відповідей, відповідно до пункту 36 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, результат тестування оцінюється у 2 бали.

Зазначені кандидати відповідно до чинного законодавства допущені до участі у черговому етапі конкурсу – розв’язання ситуаційних завдань.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію щодо допущення кандидатів до участі в черговому етапі конкурсу – розв’язання ситуаційних завдань взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:

(Прізвище та ініціали адміністратора), яка повідомила, що конкурсній комісії необхідно визначитися із кількістю ситуаційних завдань на зайняття вакантної посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату _________ обласної державної адміністрації та затвердити їх. Також визначитись із вимогами до професійної компетенції, які будуть оцінюватись за результатами розв’язання ситуаційних завдань, та часом, який буде відведено на їх розв’язання.

ВИСТУПИЛИ:

(Прізвище та ініціали члена конкурсної комісії), який запропонував затвердити ситуаційне завдання № 1 (додається) та надати кандидатам для його розв’язання 40 хвилин. Визначити, що ситуаційне завдання має оцінюватися за двома вимогами, а саме: «знання спеціального законодавства відповідно до посадової інструкції», «прийняття ефективних рішень».

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити ситуаційне завдання № 1 (додається), надати кандидатам для його розв’язання 40 хвилин. Ситуаційне завдання оцінювати за вимогами: «знання спеціального законодавства відповідно до посадової інструкції», «прийняття ефективних рішень».

2. Засідання комісії щодо оцінювання ситуаційних завдань кандидатів на зайняття вакантної посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ________ обласної державної адміністрації (категорія «Б») провести (дата та час).

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.

Додатки: на ___ арк. в ___ прим.

Голова конкурсної комісії (Ініціали та прізвище)

Члени конкурсної комісії: (Ініціали та прізвище)

(Ініціали та прізвище)

(Ініціали та прізвище)

(Ініціали та прізвище)

Протокол № ___/2

засідання конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби апарату ______________ обласної державної адміністрації

Дата м. ____________

Присутні члени конкурсної комісії:

(Прізвища та ініціали членів конкурсної комісії в алфавітному порядку)

Адміністратор конкурсної комісії:

(Прізвище та ініціали адміністратора)

Порядок денний:

1. Про оцінювання ситуаційних завдань кандидатів на зайняття вакантної посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату _____________ обласної державної адміністрації (категорія «Б»).

1. СЛУХАЛИ:

(Прізвище та ініціали адміністратора), яка повідомила, що після проведення розв’язання ситуаційного завдання усі кандидати надали адміністратору конкурсу конверти із розв’язаними завданнями та заповненими бланками з персональними даними.

Членам конкурсної комісії надані конверти з розв’язаними ситуаційними завданнями для перевірки та обговорення відповідності професійної компетенції кандидатів.

Після перевірки робіт та обговорення відповідності професійної компетентності кандидатів членами конкурсної комісії окремо за кожною вимогою («знання спеціального законодавства відповідно до посадової інструкції», «прийняття ефективних рішень») здійснено індивідуальне оцінювання кандидатів.

Відомості про результати розв’язання ситуаційного завдання присутніх на засіданні членів конкурсної комісії були передані адміністратору конкурсної комісії для підрахунку середнього арифметичного значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії (відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань додаються).

Після підрахунку середнього арифметичного значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії, заповнення зведеної відомості середніх балів та відкриття адміністратором конвертів з персональними даними конкурсантів було встановлено, що за результатами розв’язання ситуаційного завдання за вимогами «знання спеціального законодавства відповідно до посадової інструкції», «прийняття ефективних рішень» кандидат (прізвище та ініціали кандидата) набрав відповідно такі бали: 1,71/1,71; (прізвище та ініціали кандидата) – 0,57/1,00; (прізвище та ініціали кандидата) – 1,71/1,86; (прізвище та ініціали кандидата) – 1,14/0,71; (прізвище та ініціали кандидата) – 0,71/0,43; (прізвище та ініціали кандидата) – 0,86/0,71; (прізвище та ініціали кандидата) – 2,00/1,71 (відомості про результати розв’язання ситуаційного завдання додаються).

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 49 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (прізвища та ініціали кандидатів) допустити до чергового етапу конкурсу – співбесіди.

Кандидат (Прізвище та ініціали кандидата) за однією з вимог, а саме «прийняття ефективних рішень» отримав середній бал 0,43 та не допускається до чергового етапу конкурсу (співбесіди).

Повідомити конкурсантів про результати розв’язання ситуаційних завдань та допуск до наступного етапу конкурсу, який провести (дата та час).

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.

Додатки: на ___ арк. в ___ прим.

Голова конкурсної комісії (Ініціали та прізвище)

Члени конкурсної комісії: (Ініціали та прізвище)

(Ініціали та прізвище)

(Ініціали та прізвище)

(Ініціали та прізвище)

Додаток 6

______________ ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПЕРСОНАЛУ АПАРАТУ

(Прізвище та ініціали кандидата)

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (далі – Порядок), за результатами розв’язання Вами ситуаційного завдання до проведення конкурсу на зайняття вакантної посади ____________________________ обласної державної адміністрації інформуємо, що за вимогою «Прийняття ефективних рішень» Ваша середня оцінка складає 0,43 бали.

Згідно з пунктом 49 Порядку, кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, вважаються такими, що не пройшли конкурс та не допускаються до наступного чергового етапу конкурсу (співбесіди).

Конкурсна комісія дякує Вам за участь у конкурсі та повідомляє, що інформація про переможця конкурсу буде оприлюднена на веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби та на веб-сайті _______________ обласної державної адміністрації.

З повагою,

Начальник управління з питань

персоналу апарату ____________

обласної державної адміністрації (підпис) Ініціали та прізвище

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити