Організація та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних державними органами, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами (частина ІІ)

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Вересень, 2018/№ 9

Затверджено наказом військового комісара Харківського ОВК 21.11.2017 р. № 676*

* За матеріалами офіційного сайту Харківської облдержадміністрації: http://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/145/90513. — Прим. ред.

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ, В УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

1. Робота керівника підприємства з організації військового обліку на підприємстві

2. Робота відповідального за ведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників на підприємстві

3. Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку при прийомі на роботу військовозобов’язаного (призовника)

4. Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку при звільнені з роботи військовозобов’язаного (призовника)

VІІI. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, ЩО ВІДПРАЦЬОВУЮТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ, В УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

1. Наглядне оформлення питань військового обліку (стенд з витягами з законів, правилами військового обліку):

1. Правила військового обліку.

2. Витяг з Конституції України (статті 17, 65).

3. Витяг із Закону України «Про оборону» (статті 16, 17).

4. Витяг із Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (статті 1, 15, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 42).

5. Витяг із Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» (статті 21, 22);

6. Витяг з Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» (статті 210, 2101, 211, 2111, 2112, 2113, 2114).

7. Витяг з Кримінального Кодексу України (статті 1141, 335, 336, 337).

2. Картотека на військовозобов’язаних і призовників (особових карток форма П-2 (особових карток державних службовців)).

Довідково: Порядком визначено вести військовий облік працівників за особовими картками форми П-2 (особовими картками державних службовців), у зв’язку з цим розділ «Відомості про військовий облік» оригіналів особових карток, заведених на працівників (тих, що навчаються), повинен бути заповнений у суворій відповідності до вимог Порядку. На окремих підприємствах для ведення військового обліку заводяться дублікати (копії) особових карток, але внаслідок цього: в оригіналах особових карток не заповнюється (не уточнюється) розділ «Відомості про військовий облік», у дублікатах (копіях) особових карток не заповнюються (не уточнюються) усі персональні дані громадян, як наслідок — облікові дані в оригіналах та в дублікатах (копіях) особових карток відрізняються, не забезпечується достовірність і якість військового обліку, чим порушуються вимоги законодавства з питань військового обліку.

3. Папка з нормативно-правовими актами з питань організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємстві.

Закони України.

Кодекси України.

Укази Президента України.

Постанови Кабінету Міністрів України.

Накази Міністерства оборони України.

Накази та інструкції вищестоящого керівництва.

4. Папка з документами з військового обліку:

1. Витяг з наказу керівника про призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

Довідково: відповідальним за ведення військового обліку та бронювання обов’язково призначається посадова особа кадрового підрозділу або служби управління персоналом — згідно з вимогами Порядку. В іншому випадку це кваліфікується як порушення законодавства та може призвести до недостовірності і неповноти даних, необхідних для ведення військового обліку, до порушень строків інформування військових комісаріатів тощо.

2. Посадова інструкція (функціональні обов’язки) відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

Довідково: Мінсоцполітики в листі від 25.12.2013 р. № 564/13/116-13 роз’яснило питання складання посадових інструкцій на підприємстві:

Вiдповiдно до Загальних положень Довiдника квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв, що мiстяться у Випуску 1, посадовi iнструкцiї складаються для працiвникiв усiх посад, що передбаченi у штатному розписi. Виняток можуть становити окремi керiвники, правове положення яких визначено у Статутi (положеннi) пiдприємства, установи, органiзацiї або вiдповiдного пiдроздiлу, де зазначено основнi завдання, обов’язки, права i вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них функцiй.

Посадовi iнструкцiї працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй розробляються iз дотриманням вимог i норм щодо їх побудови, визначених Загальними положеннями зазначеного Довiдника, i вводяться з метою чiткого визначення вимог, що ставляться до певної категорiї працiвникiв, рацiонального розподiлу обов’язкiв мiж працiвниками, надiлення працiвникiв необхiдними правами, пiдвищення вiдповiдальностi працiвникiв за доручену дiлянку роботи.

Отже, конкретний перелiк посадових обов’язкiв визначається посадовими iнструкцiями працiвникiв усiх категорiй, якi розробляють i затверджують на основi типової квалiфiкацiйної характеристики роботодавцi, ураховуючи конкретнi завдання та обов’язки, функцiї, права, вiдповiдальнiсть працiвникiв рiзних груп та особливостi штатного розпису пiдприємства, установи, органiзацiї.

Посадова інструкція — це первинний кадровий документ, який має юридичну силу та сприяє правовому захисту на підприємстві, в установі, організації. Посадова інструкція складається на посаду (професію), передбачену в штатному розписі, а не на конкретну особу, яка буде обіймати цю посаду, і повинна включати усі завдання, обов’язки та функції.

Оскільки посадові iнструкцiї працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй вводяться з метою чiткого визначення вимог, що ставляться до певного працiвника, надiлення його необхiдними правами та пiдвищення вiдповiдальностi за доручену дiлянку роботи, то вiдсутнiсть посадових iнструкцiй на посади, що передбачаються у штатному розписi, слiд вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець може нести адмiнiстративну вiдповiдальнiсть згiдно з частиною першою статтi 41 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення.

3. Список усіх працюючих на підприємстві військовозобов’язаних і призовників.

4. Список заброньованих військовозобов’язаних, працюючих на підприємстві.

5. Список посадових осіб підприємства, які мають мобілізаційні розпорядження.

6. Список Р(М)ВК, у яких працівники (ті, що навчаються) перебувають на військовому обліку.

7. Перспективний план роботи з військового обліку на рік.

8. Графік звірок особових карток працівників з військово-обліковими документами військовозобов’язаних і призовників та з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів.

9. Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

10. Аркуші доведення правил військового обліку громадян України до працівників підприємства.

11. Блокнот розписок та корінці розписок про прийом військових квитків.

5. Справа листування з військовими комісаріатами з питань військового обліку

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В ПАПЦІ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

1. Наказ керівника про призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

2. Функціональні обов’язки (посадова інструкція) призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

відповідального за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та воєнного часу

1. Загальні положення

Відповідальний за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період воєнного часу (далі — відповідальний за ведення військового обліку) призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора.

У своїй роботі відповідальний за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством керується законодавством України, цією інструкцією, наказами, розпорядженнями директора та вказівками начальника відділу кадрів.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Безпосередньо забезпечує ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу.

2.2. Планує роботу на рік щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання за підприємством військовозобов’язаних у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу.

2.3. Приймаючи на роботу громадян, перевіряє наявність у них військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень замість військових квитків, у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць) і встановлює, чи перебувають вони на військовому обліку у військовому комісаріаті за місцем реєстрації місця проживання. Приймати на роботу військовозобов’язаних і призовників дозволено тільки після взяття їх на військовий облік у військових комісаріатах, окрім тих, що перебувають на військовому обліку у Службі безпеки України (Службі зовнішньої розвідки України).

2.4. Забезпечує повноту і якість обліку всіх військовозобов’язаних і призовників підприємства за правилами і формами, установленими Міністерством оборони і Державною службою статистики України. Систематично звіряє особові картки працівників і тих, хто навчається, із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проводить звірки особових карток працівників з обліковими даними військових комісаріатів.

2.5. Систематично обліковує зміни у військовозобов’язаних і призовників сімейного стану, адреси місця проживання, службового становища, технічної підготовки, освіти і в п’ятиденний строк уносить ці зміни до особових карток. Про всі зміни до 5 числа щомісяця повідомляє військові комісаріати повідомленням про зміну облікових даних.

2.6. Приймає під розписку від військовозобов’язаних і призовників військово-облікові документи для подання у військові комісаріати, звіряння з особовими картками, списками військовозобов’язаних і призовників та для інших потреб.

2.7. Вчасно оформлює бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та на воєнний час.

2.8. Складає плани заміни фахівців, які вибувають за мобілізацією та у воєнний час, розробляє заходи з підготовки кадрів для заміщення військовозобов’язаних, які підлягають призову до складу Збройних Сил України.

2.9. У 10-денний термін оформлює бронювання уперше прийнятих або призначених на нові посади військовозобов’язаних, а також при зміні у них військово-облікових ознак (наприклад, склад, військово-облікова спеціальність (ВОС), ступінь придатності до військової служби, вік), якщо вони підлягають бронюванню згідно з переліком та повідомляють про це військові комісаріати.

2.10. У 5-денний термін анулює відстрочки від призову та повідомляє військові комісаріати у разі:

— звільнення військовозобов’язаного з підприємства;

— закінчення терміну відстрочки;

— переміщення військовозобов’язаного на посаду, за якою відстрочка від призову не надається;

— зміни військово-облікових ознак, унаслідок яких військовозобов’язаний втрачає право на відстрочку;

— виключення військовозобов’язаного з обліку у зв’язку з хворобою або досягненням граничного віку перебування у запасі;

— скасування мобілізаційного завдання (замовлення) підприємству;

— ліквідації підприємства.

2.11. У 10-денний термін вносить зміни та виправлення до посвідчення про відстрочку від призову на військовозобов’язаних при зміні їх облікових даних або умов бронювання і подає їх до військового комісаріату за місцем оформлення для завіряння. У разі внесення змін до посвідчень про відстрочку військовозобов’язаним, що перебувають на обліку у Р(М)ВК, які не оформлювали бронювання, у 5-денний строк повідомляє зазначеним Р(М)ВК про такі зміни для внесення їх до повідомлень про зарахування військовозобов’язаного на спецоблік.

2.12. Веде облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового обліку.

2.13. Подає щороку 1 грудня до військового комісаріату список юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці, якщо є така категорія призовників, якщо нема — письмово повідомляє про це військовий комісаріат.

2.14. Систематично контролює проходження підготовки до строкової служби юнаками допризовного і призовного віку, які працюють на підприємстві.

2.15. Забезпечує оповіщення військовозобов’язаних і призовників на вимогу військових комісаріатів і сприяє їхньому вчасному прибуттю за викликом.

2.16. У семиденний строк повідомляє у військові комісаріати про військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених із роботи (відрахованих із навчального закладу).

2.17. Проводить роз’яснювальну роботу серед військовозобов’язаних і призовників щодо військового обліку.

2.18. Постійно інформує районні (міські) військові комісаріати про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом

2.19. Веде Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

2.20. Складає звіти про чисельність працівників та військовозобов’язаних (додаток 4).

2.21. Щорічно подає керівникові підприємства доповідь про стан роботи з військового обліку та бронювання військовозобов’язаних.

2.22. Постійно взаємодіє з підрозділами військового комісаріату, надає їм допомогу у вирішенні мобілізаційних завдань.

3. Права

Відповідальний за ведення військового обліку має право:

— контролювати виконання призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку;

— вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо прийняття на роботу, звільнення з роботи, переміщення на інші посади військовозобов’язаних і призовників;

— перевіряти, збирати військово-облікові та інші потрібні для роботи документи у військовозобов’язаних і призовників.

4. Відповідальність

Відповідальний за ведення військового обліку несе персональну відповідальність за:

— недодержання трудової і виконавської дисципліни;

— неналежне виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією.

5. Повинен знати

Відповідальний за ведення військового обліку повинен знати:

— нормативно-правові акти щодо організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та воєнного часу, обліку бланків суворої звітності;

— правила документообігу на підприємстві;

— чисельність військовозобов’язаних за складом, військовими званнями, військово-обліковими спеціальностями, ступенями придатності до військової служби;

— кількість заброньованих військовозобов’язаних, які залишаються для роботи на підприємстві;

— кількість військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження та підлягають призову за мобілізацією, способи їх оповіщення та доставляння до збірних пунктів;

— кількість військовозобов’язаних, які не заброньовані, та таких, що не мають мобілізаційних розпоряджень і тимчасово залишаються для роботи на підприємстві;

— кількість військовозобов’язаних, які працюють, і можливість переміщення їх на посади замість військовозобов’язаних, які підлягають призову за мобілізацією;

— кількість водіїв, які вибувають за мобілізацією до складу Збройних Сил України разом із технікою, що постачається, та без неї, і про кількість водіїв, які залишаються на підприємстві.

6. Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікаційні вимоги: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

Ознайомлена і приступила до виконання обов’язків:

(посада, підпис, П. І. Б.)

(дата)

3. Список усіх працюючих на підприємстві військовозобов’язаних і призовників

СПИСОК

військовозобов’язаних (призовників), які працюють в

______________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації)

Примітка: 1. Списки складаються в алфавітному порядку окремо по: 1 — військовозобов’язаним офіцерського складу, 2 — військовозобов’язаним рядового, сержантського і старшинського складу, 3 — військовозобов’язаним жінкам, 4 — призовникам.

4. Список заброньованих військовозобов’язаних працюючих на підприємстві

СПИСОК

заброньованих військовозобов’язаних, працюючих в

_______________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації)

5. Список посадових осіб підприємства, які мають мобілізаційні розпорядження

СПИСОК

посадових осіб

_____________________________________________,

(найменування підприємства, установи, організації)

які мають мобілізаційні розпорядження

6. Список Р(М)ВК, у яких працівники (ті, що навчаються) перебувають на військовому обліку

7. Перспективний план роботи з військового обліку на рік

Перспективний план

роботи інспектора відділу кадрів з військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників на 2017 рік

з/п

Назва заходів

Термін

виконання

Хто виконує

Відмітка про виконання

1. Планування

1

Складання перспективного плану роботи інспектора відділу кадрів з військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників на (наступний) 20___ рік

До 25 грудня

Інспектор відділу кадрів

2

Складання графіку звірки особових карток з військово-обліковими документами військовозобов’язаних і призовників за підрозділами (цехами)

До 25 грудня

Інспектор відділу кадрів

3

Складання плану заміни фахівців, які вибувають за мобілізацією та у воєнний час, розробка та заходів з підготовки кадрів для заміщення військовозобов’язаних, які підлягають призову до складу Збройних Сил України

До 25 грудня

Інспектор відділу кадрів

4

Складання плану заходів щодо вручення заброньованим військовозобов’язаним посвідчень про відстрочку від мобілізації

До 25 грудня

Інспектор відділу кадрів

2. Заходи військового обліку військовозобов’язаних і призовників

1

Перевірка у військовозобов’язаних і призовників військово-облікових документів встановленого зразка і встановлення, чи перебувають вони на військовому обліку за місцем реєстрації місця проживання

Постійно при прийомі на роботу

Інспектор відділу кадрів

2

Звірка особових карток робітників з їх військово-обліковими документами

Згідно

з графіком

Інспектор відділу кадрів

3

Звірка карток П2 з обліковими даними військових комісаріатів

Згідно

з графіком

Інспектор відділу кадрів

4

Облік змін облікових даних військовозобов’язаних і призовників і внесення їх у п’ятиденний строк до їх особових карток

Постійно

Інспектор відділу кадрів

5

Подання до військового комісаріату список юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці (за наявності такої категорії працівників), у разі відсутності — письмово повідомляє про це військовий комісаріат

До 1 грудня

Інспектор відділу кадрів

6

Контроль за проходженням підготовки до строкової військової служби всіма юнаками допризовного і призовного віку, які працюють на підприємстві (відвідування допризовниками і призовниками шкіл, учбових пунктів, учбових організацій Товариства сприяння обороні України (ТСОУ) і медичних установ), вживати заходів до забезпечення повного відвідування і якісного проведення цієї підготовки

Постійно

Інспектор відділу кадрів

7

Забезпечення оповіщення військовозобов’язаних і призовників на вимогу військових комісаріатів і сприяти їх своєчасній явці за цим викликом

За наявності розпорядження з Р(М)ВК

Інспектор відділу кадрів

8

Повідомлення військових комісаріатів про всіх військовозобов’язаних і призовників, заново прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу)

У семиденний строк

Інспектор відділу кадрів

9

Проведення роз’яснювальної роботи серед військовозобов’язаних і призовників про неухильне дотримання вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо військового обліку, забезпечення суворого контролю за виконанням цього Закону

При прийомі на роботу, систематично протягом року

Інспектор відділу кадрів

10

Ведення Журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів

Постійно

Інспектор відділу кадрів

11

Взаємодія з підрозділами військового комісаріату, надання йому допомоги у проведенні мобілізаційних та оборонних заходів

Постійно

Інспектор відділу кадрів

3. Заходи з бронювання військовозобов’язаних

1

Аналіз забезпеченості робочою силою в особливий період

Постійно

Інспектор відділу кадрів

2

Бронювання військовозобов’язаних із числа інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників уперше прийнятих або призначених на нові посади військовозобов’язаних, а також при зміні у них військово-облікових ознак (склад, військове звання, ВОС, ступеню придатності до військової служби, віку), якщо вони підлягають бронюванню згідно з переліком та повідомленням про це військові комісаріати

У 10-денний термін

Інспектор відділу кадрів

3

Ануляція відстрочки від призову та повідомлення до військових комісаріатів

У 5-денний

термін

Інспектор відділу кадрів

4

Внесення зміни та виправлення до посвідчення про відстрочку від призову на військовозобов’язаних при зміні їх облікових даних або умов бронювання з повідомленням до відповідних військових комісаріатів

Постійно

Інспектор відділу кадрів

5

Забезпечення обліку та зберігання бланків спеціального військового обліку

Постійно

Інспектор відділу кадрів

6

Підготовка та подання звіту про чисельність працюючих та військовозобов’язаних

До 1 лютого

Інспектор відділу кадрів

7

Підготовка та подання доповіді керівнику підприємства про стан роботи з військового обліку та бронювання військовозобов’язаних

До 25 грудня

Інспектор відділу кадрів

8. Графік звірок особових карток (форма П-2) працівників з військовими квитками (посвідченнями про приписку до призовних дільниць) військовозобов’язаних та обліковими картками військкоматів

Графік

звірок особових карток працівників з їх військово-обліковими документами та обліковими даними військкоматів

з/п

Найменування підрозділу

Кількість військовозобов’язаних, які працюють

Дата проведення звірки

Відмітка про виконання

усього

у тому числі призначених

у команди

1

2

3

4

5

6

І. Звірка особових карток (форма П-2) працівників з військовими квитками (посвідченнями про приписку до призовних дільниць) військовозобов’язаних

1

Управління ТОВ «Полтавагазпостач»

8

1

10.02.2016

11.08.2016

2

Транспортний цех

24

4

24.02.2016

25.08.2016

….

……

ІІ. Звірка особових карток (форма П-2) з обліковими даними військових комісаріатів

6

Полтавський ОМВК

64

9

05.04.2016

7

Віддалені військкомати

9

2

28.03.2016

9. Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів

ЖУРНАЛ

обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів

________________________________________________________________

(найменування державного органу, військової частини, підприємства, установи, організації, навчального закладу)

Дата

перевірки (звірки)

Найменування

посади, прізвище та

ініціали особи, яка

провела перевірку (звіряння)

Результати проведеної перевірки (звіряння),

недоліки, висновки та пропозиції

Рішення

керівника

Відмітка

про усунення виявлених

недоліків

10. Аркуші доведення правил військового обліку до працівників підприємства

Аркуш доведення Правил військового обліку громадян України

ПРАВИЛА

військового обліку призовників і військовозобов’язаних

1. Призовники і військовозобов’язані повинні:

перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах, за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України;

прибувати за викликом районних (міських) військових комісаріатів на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях районних (міських) військових комісаріатів), для взяття на військовий облік та визначення призначення на воєнний час, оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;

не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу військового комісара районного (міського) військового комісаріату, відповідних керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки;

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів;

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;

особисто в семиденний строк прибувати до районних (міських) військових комісаріатів з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;

особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;

негайно повідомляти районним (міським) військовим комісаріатам за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;

подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) військових комісаріатів документи, що підтверджують право призовників на відстрочку від призову на строкову військову службу.

2. У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.

3. Призовники і військовозобов’язані за порушення, встановлені пунктами 1 і 2 цього додатка, а також за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, умисне псування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності, неявку за викликом до районних (міських) військових комісаріатів без поважних причин, за несвоєчасне повідомлення обліковому органу, де перебувають на військовому обліку, даних про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я (після тривалого лікування хвороби та (або) хвороби, яка спричинила часткову (повну) втрату працездатності), адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади притягуються до адміністративної відповідальності в порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.

4. Керівники та посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, військових частин, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, а також власники будинків за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за неподання до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за прийняття на роботу призовників і військовозобов’язаних, які не перебувають на військовому обліку, незабезпечення сповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районного (міського) військового комісаріату, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці, несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, та неподання відомостей про призовників і військовозобов’язаних несуть відповідальність згідно із законом.

5. Громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією, військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

11. Корінці розписок про прийом військових квитків

Примітка.

• Бланки розписок формуються у блокноти обсягом не менш як 50 аркушів.

• Використані та повернуті призовниками і військовозобов’язаними розписки про вилучення військово-облікових документів зберігаються протягом року до наступного звіряння облікових даних.

• Розписки про вилучення військово-облікових документів у призовників і військовозобов’язаних на відповідальне зберігання військовими частинами та установами військових формувань, утворених відповідно до законів, крім Збройних Сил, а також органами Національної поліції, органами і підрозділами цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державною кримінально-виконавчою службою, зберігаються до дати повернення військово-облікових документів призовникам та військовозобов’язаним під час їх звільнення з таких органів.

IХ. ДОНЕСЕННЯ (ЗВІТИ), ЩО НАДАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

Найменування

донесення

Термін подання

Куди надається

Форма, за якою

надається

Повідомлення про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку

Протягом 7 днів з дня призначення, переміщення або звільнення

Р(М)ВК за місцем розташування підприємства

Довільна форма з вказанням номера і дати наказу, прізвища, ім’я, по батькові та контактних даних

Повідомлення про прийнятих (зарахованих на навчання) та звільнених (відрахованих) працівників (студентів)

Протягом 7 днів з дня прийому (звільнення) працівника

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку військовозобов’язаного

Додаток 2 до Порядку ПКМУ 921

Повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаних

До 5 числа кожний місяць

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку військовозобов’язаного

Додаток 2 до Порядку ПКМУ 921

Список військовозобов'язаних і призовників, які працюють

За запитом військкомату, але не рідше одного разу на рік для звірки з обліковими даними військкоматів

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку військовозобов’язаного

Форма 1

Довідка про навчання на денній формі

(тільки навчальні заклади)

До 1 жовтня

Усім призовникам, які навчаються на денній формі навчання

Додаток 17 до ПКМУ 352

Список громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці

До 1 грудня

Р(М)ВК за місцем реєстрації місця проживання працівників

Додаток 1 до ПКМУ 352

Додаток 3

до Порядку ПКМУ 921

Звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних

До 1 лютого

Органу, визначеному п. 61 постанови КМУ від 04.02.2015 р. № 45

Додаток 4 до постанови КМУ № 45 від 04.02.15 р.

ФОРМИ, ЗА ЯКИМИ НАДАЮТЬСЯ ДОНЕСЕННЯ

Повідомлення про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку

Повідомлення про зміну облікових даних

Пояснення: 1. У п. 5 зазначаються зміни, які відбулися в облікових даних (прийнятий (зарахований на навчання) або звільнений (відрахований з навчального закладу) з роботи — протягом 7 днів, зміни щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади — до 5-го числа щомісячно).

2. У п. 6 зазначається номер наказу та дата про прийняття (звільнення, переведення) або назва, номер, дата видачі документа, який підтверджує зміну облікових даних.

3. Донесення направляється до військкомату за місцем перебування на обліку працівника с супроводжувальним листом.

Зразок повідомлення про прийнятого на роботу військовозобов’язаного

Зразок повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаного

Звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних

Список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

Довідка призовнику, який навчається на денній формі навчання

Х. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК СТАНУ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

Районні (міські) військові комісаріати відповідно до затверджених районними держадміністраціями, міськими радами планів проводять перевірку підприємств, установ та організацій, що перебувають на території їх відповідальності та в яких працюють військовозобов’язані, що заброньовані за ними, а також військовозобов’язані, які мають мобілізаційні розпорядження. Решта виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад, підприємств, установ та організацій перевіряються один раз на три роки. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (додаток 7 до Порядку — ведеться на підприємстві) і журналу обліку перевірок стану військового обліку районного (міського) військового комісаріату (додаток 28 до Порядку — ведеться у Р(М)ВК).

Повноваження щодо проведення перевірок стану військового обліку в державних органах, у військових частинах, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах також надані: Генеральному штабу Збройних Сил України, оперативним командуванням, обласним державним адміністраціям у взаємодії з обласними військовими комісаріатами, районним державним адміністраціям і міським радам у взаємодії з районними (міськими) військовими комісаріатами — на території їх відповідальності; центральним органам виконавчої влади та іншим державним органам — на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління.

Посадовим особам із складу комісії, що проводять перевірку стану військового обліку, вручаються підписані відповідними керівниками та завірені печатками приписи на право проведення перевірки стану військового обліку (додаток 29) та затверджується план їх роботи.

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій перевіряють наявність приписів та посвідчень у посадових осіб, які проводять перевірку, та допускають їх до роботи з визначеними документами.

Голови комісій, що проводять перевірку, на початку її проведення доводять до відома керівників державних органів, підприємств, установ та організацій плани роботи, а після завершення оголошують результати перевірки, які вносять до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними Р(М)ВК.

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій, на яких проведено перевірку, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків. Про вжиті заходи до усунення недоліків інформують у визначені в акті строки керівника органу, який проводив перевірку.

Питання, які підлягають перевірці з організації та ведення військового обліку та забезпечення функціонування системи військового обліку

Під час перевірки місцевих органів виконавчої влади перевіряються:

апарат місцевого органу виконавчої влади з питань організації військового обліку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та результати контролю за його станом;

стан методичного забезпечення заходів військового обліку та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

кадровий підрозділ апарату місцевого органу виконавчої влади з питань ведення військового обліку, а також два — три виконавчих комітети сільських, селищних, міських рад або підприємства, установи та організації, які перебувають на території відповідальності, щодо ведення військового обліку.

Крім документів, визначених у пункті 5 додатку 27 до Порядку, перевіряються: положення про структурні підрозділи місцевого органу виконавчої влади, що забезпечують функціонування системи військового обліку у відповідній галузі або сфері управління, здійснюють організацію та ведення військового обліку, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Під час перевірки військових частин, підприємств, установ та організацій перевіряється:

правильність призначення осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

рівень забезпечення повноти, достовірності та якості обліку всіх призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими Міноборони та Держстатом;

стан підтримання постійної взаємодії з відповідними районними (міськими) військовими комісаріатами з питань строків та способів звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку, внесення відповідних змін до них та організації проведення оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

стан організації періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у посвідченнях про приписку до призовної дільниці, у військових квитках та тимчасових посвідченнях;

своєчасність внесення до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади призовників і військовозобов’язаних, та повідомлення районного (міського) військового комісаріату про зміну облікових даних;

своєчасність оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами та організаціями та навчальними закладами на період мобілізації та на воєнний час;

стан здійснення постійного контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку, проведенням роз’яснювальної роботи серед громадян про виконання обов’язків щодо військового обліку;

повідомлення районного (міського) військового комісаріату про призовників і військовозобов’язаних, які порушили вимоги законодавства щодо виконання військового обов’язку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;

ведення журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Крім того, перевіряються такі документи: накази керівників про призначення відповідальних осіб за ведення військового обліку та їх посадові інструкції; штатний розпис; накази керівників про прийняття та звільнення з роботи призовників і військовозобов’язаних; керівні документи; розпорядчі документи щодо організації питань, які підлягають перевірці; картотека карток П2 (особових карток державних службовців); документи службового листування з районним (міським) військовим комісаріатом; планувальні та звітні документи за минулий та поточний роки; документи з опрацювання пропозицій до переліку посад і професій, що підлягають бронюванню; перелік посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час; відомості про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню; посвідчення про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час, відомості щодо їх видачі; журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів; розписки про отримання військово-облікових документів; списки військовозобов’язаних і призовників, відомості про нарахування та отримання заробітної плати працівниками та інші документи.

Під час перевірки навчальних закладів, крім питань, визначених у пункті 5 додатку 27 до Порядку, додатково перевіряється:

своєчасність видачі призовникам довідок, що підтверджують їх право на відстрочку від призову на строкову військову службу, для подання їх до районного (міського) військового комісаріату;

своєчасність повідомлення відповідних районних (міських) військових комісаріатів про зміну форми навчання, зарахування (відрахування) з навчального закладу;

своєчасність подання до районного (міського) військового комісаріату та повнота складання списку жінок, які мають фах з відповідною військово-обліковою спеціальністю, придатні до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом, для взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних — жінок.

Під час перевірки військових частин, утворених відповідно до законів військових формувань, крім Збройних Сил, а також органів Національної поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої служби, крім питань, визначених у пункті 5 додатку 27 до Порядку, додатково перевіряється:

своєчасність направлення до районних (міських) військових комісаріатів іменних списків та військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних для їх зняття (виключення) з військового обліку;

наявність військово-облікових документів у призовників і військовозобов’язаних, зданих на зберігання до кадрового підрозділу.

Типові порушення, виявлені при перевірках стану військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях:

Військовий облік військовозобов’язаних та призовників ведеться за особовими картками невстановленої форми.

Записи в особових картках працівників робляться не у відповідності до вимог Порядку організації та ведення військового обліку.

Перевірка у громадян під час прийняття на роботу наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень (замість військових квитків), а у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць) не здійснюється.

Встановлені випадки прийняття на роботу військовозобов’язаних та призовників, які не перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах (Службі безпеки України або Службі зовнішньої розвідки України).

Не дотримуються строки повідомлення військових комісаріатів в семиденний термін про всіх військовозобов’язаних та призовників, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи. Є випадки взагалі неповідомлення військових комісаріатів (особливо тих, які розташовані в інших адміністративно-територіальних одиницях).

Не забезпечується повнота, достовірність та якість обліку всіх військовозобов’язаних і призовників, наприклад — не вказується наявність відстрочки від призову на строкову військову службу у призовників, громадяни, які є військовозобов’язаними — продовжують рахуватись призовниками, не змінюється розряд військового обліку у військовозобов’язаних.

Не підтримується постійна взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами, де військовозобов’язані та призовники перебувають на військовому обліку (особливо тих, які розташовані в інших адміністративно-територіальних одиницях) з питань строків та способів звірки даних особових карток з обліковими даними військових комісаріатів, внесення відповідних змін до них та з питань оповіщення (на підприємствах (в установах) відсутні контактні телефони та адреси відповідних Р(М)ВК, звірка не проводиться, оскільки військово-облікові ознаки не відповідають дійсності або записані в неповному обсязі).

Не здійснюється періодична звірка особових карток із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць (відсутні корінці розписок про вилучення військових квитків (посвідчень про приписку до призовних дільниць), військово-облікові ознаки працівників не відповідають дійсності).

Не проводиться (не рідше одного разу на рік) звірка особових карток працівників з обліковими даними військових комісаріатів.

Не вносяться в п’ятиденний термін до особових карток працівників зміни, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов’язаних та призовників.

Військові комісаріати не повідомляються донесенням про зміну облікових даних до 5 числа щомісяця про всі зміни, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов’язаних та призовників (мають місце випадки несвоєчасного повідомлення).

Контроль за виконанням заходів допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, дотриманням правил військового обліку не здійснюється. Роз’яснювальна робота серед громадян України про виконання обов’язків щодо військового обліку не проводиться. Повідомлення про військовозобов’язаних та призовників, які порушили вимоги законодавства про військовий обов’язок і військову службу, у військові комісаріати для притягнення винних до відповідальності згідно з законом не надсилаються (на підприємствах (в установах) працюють громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі (чоловіки — 60 років, жінки — 50 років) і не перебувають на військовому обліку у Р(М)ВК, крім того, працюють призовники, які тривалий час знаходяться у неявці або у розшуку).

Оповіщення на вимогу військових комісаріатів призовників та військовозобов’язаних про їх виклик до військового комісаріату здійснюється без видачі відповідних наказів керівників, що не дає можливості забезпечити їх своєчасного прибуття за цим викликом.

Своєчасно не оформлюється бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

ХІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ, ПРИЗОВНИКІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК ТА ПРАВИЛ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

Керівники, інші посадові особи державних органів, військових частин, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов’язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (Кримінальний Кодекс України)

Стаття 1141. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань

1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

2. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, — карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу — карається обмеженням волі на строк до трьох років.

Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією

Ухилення від призову за мобілізацією — карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Стаття 3361. Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації

Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації — карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів

1. Ухилення військовозобов’язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, — карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

2. Ухилення військовозобов’язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів — карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (Кодекс України про адміністративні правопорушення)

Стаття 210. Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу

Порушення військовозобов’язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах — тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, — тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 2101. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію — тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, — тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності

Умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов’язаними і призовниками обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату, — тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті або частиною першою статті 210 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, — тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 2111. Неявка на виклик у військовий комісаріат

Неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці — тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Стаття 2112. Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць

Неподання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій, які здійснюють експлуатацію будинків, власниками будинків, органами місцевого самоврядування, яким делеговано ведення первинного обліку військовозобов’язаних і призовників, підрозділами по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щорічно в строки, встановлені Міністерством оборони України, до відповідних районних, районних у місті, міських чи міськрайонних військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць — тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, — тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 2113. Прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку

Прийняття керівниками або іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на роботу (навчання) військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, — тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, — тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 2114. Незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці

Незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на вимогу військових комісаріатів сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкода зазначених посадових осіб своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці — тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, — тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити