Теми статей
Обрати теми

Методичні пропозиції щодо розроблення програмного модуля «Система моніторингу ключових показників ефективності державних службовців категорій «Б» та «В»

Держслужбовець Червень, 2019/№ 6
Друк
Матеріал підготовлено Генеральним департаментом з питань управління персоналом на державній службі Національного агентства з питань державної служби

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Назва системи

Повне найменування системи: програмний модуль «Система моніторингу ключових показників ефективності державних службовців категорій «Б» та «В» (далі — Модуль КПЕ).

1.2 Передумови для проведення робіт

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 640 від 23 серпня 2017 року «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» затверджено порядок проведення оцінювання державних службовців. Програмний модуль сприятиме автоматизації процесу оцінювання, відкритості роботи оцінювання в державному органі та сприятиме покращенню проведення аналізу отриманих оцінок за результатами оцінювання.

У новопризначених працівників, як правило, відсутній практичний досвід роботи на державній службі, що призводить до зниження рівня продуктивності та якості виконання завдань, які ставить перед ними держава. Натомість привабити висококваліфікованих працівників з досвідом роботи на посади державної служби неможливо через відсутність фінансових ресурсів для стимулювання їхньої праці. Вирішити цю проблему Сумська районна державна адміністрація пропонує за допомогою проведення якісної та системної адаптації державних службовців, яких вперше призначено на посади. Застосування такої практики допоможе швидко пристосувати працівника до нових умов праці, що значно покращить показники у роботі та позитивно позначиться на функціонуванні державного органу.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ

Модуль КПЕ призначений для автоматизації процесу моніторингу проведення оцінювання, контролю виконання та аналізу отриманих оцінок за результатами оцінювання державних службовців у державному органі.

3. ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ

Автоматизації підлягає процес моніторингу та аналізу стану виконання Завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посаду державної служби категорії «Б» або «В».

4. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

4.1 Вимоги до системи в цілому

4.1.1 Вимоги до функціональних характеристик

Програмний модуль повинен володіти наступними функціональними характеристиками:

— створення та адміністрування завдань та ключових показників результативності та ефективності та якості;

— генерування бланку завдань по заданому шаблону;

— автоматичне генерування бланку висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» та «В», по заданому шаблону, визначення балу за результатами оцінювання завдань;

— доступ до модулів системи за допомогою web-інтерфейсів;

— архівація дій з завданнями користувачів усіх рівнів доступу;

— можливість одночасної роботи із системою 100 і більше користувачам.

4.1.2 Вимоги до надійності

Надійне (стійке) функціонування програмного комплексу має бути забезпечене шляхом:

— контролю коректності та повноти вхідних даних — всі дані, що вводяться користувачем, перевіряються на формальну коректність;

— ведення протоколів (архівів) дій користувачів;

— відновлення після відмови — в разі виникнення програмного збою система повинна відновлювати роботу з останнього зафіксованого стабільного стану;

— надання можливості періодичного створення резервних копій інформаційної бази (періодичність встановлюється адміністратором системи).

4.1.3 Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу та розмежування прав доступу

Захист інформації від несанкціонованого доступу повинен забезпечуватися такими засобами програмного комплексу, як формування різних рівнів доступу із переліком допустимих прав (формується на етапі проектування модуля КПЕ), авторизацією користувачів, контролем та протоколюванням внесених змін авторизованих користувачів.

Дані, необхідні для функціонування програмного комплексу, повинні зберігатися на сервері програмного комплексу у зашифрованому вигляді.

Розмежування прав доступу повинне здійснюватися відповідно до ієрархії структури державного органу:

— Голова — повний доступ до перегляду списку КПЕ директорів департаментів, керівників самостійних підрозділів, начальників управління;

— Перший заступник Голови — повний доступ до перегляду списку КПЕ підпорядкованих директорів департаментів, керівників самостійних підрозділів, начальників управління;

— Заступник Голови — повний доступ до перегляду списку КПЕ підпорядкованих директорів департаментів, керівників самостійних підрозділів, начальників управління;

— Директор департаменту — доступ до перегляду та адміністрування списку КПЕ працівників департаменту;

— Начальник управління — доступ до перегляду та адміністрування списку КПЕ працівників управління;

— Керівник самостійного підрозділу групи — доступ до перегляду та адміністрування списку КПЕ працівників самостійного підрозділу;

— Керівник експертної групи — доступ до перегляду та адміністрування списку КПЕ працівників експертної групи;

— Начальник відділу — доступ до перегляду та адміністрування списку КПЕ працівників відділу;

— Працівник відділу — доступ до перегляду своїх КПЕ та завантаження звіту виконання завдання;

— Працівник служби управління персоналом — доступ до перегляду списку КПЕ працівників установи.

4.1.4 Вимоги до структури та складу програмного комплексу

Програмний комплекс повинен забезпечувати зберігання та обробку даних з використанням бази даних, доступ до якої здійснюється в межах локальної обчислювальної мережі. Програмний комплекс повинен бути виконаний у вигляді системи з «тонким клієнтом», де вся обробка інформації здійснюється на сервері, а користувачі за допомогою web-браузерів здійснюють інтерактивний доступ до сформованих системою даних.

У склад модуля КПЕ повинні входити програмні модулі:

— адміністрування;

— перегляду;

— аналітики.

4.2. Вимоги до функцій (задач), що виконуються системою

4.2.1 Модуль адміністрування

Модуль адміністрування призначений для керування процесом додавання, модифікації завдань та ключових показників результативності, ефективності та якості та оцінюванням виконання завдань.

До Модуля повинен мати окремий доступ визначений перелік уповноважених осіб.

Модуль адміністрування повинен забезпечити:

— створення бланку завдань за встановленою формою;

— створення завдань та ключових показників результативності, ефективності та якості підпорядкованим працівникам;

— генерацію висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» та «В» відповідно до встановленого шаблону;

— виставлення оцінки за виконане завдання відповідного підпорядкованого працівника;

— редагування завдань та ключових показників результативності, ефективності та якості підпорядкованим працівникам.

4.2.2 Модуль перегляду КПЕ

Модуль перегляду КПЕ призначений для перегляду завдань та ключових показників результативності працівників у встановленій формі.

Модуль повинен забезпечити:

— моніторинг виконання завдань;

— відображення оцінки завдання;

— завантаження звіту виконання завдання відповідним працівником;

— перегляд звіту щодо виконання завдань відповідно до розмежування прав доступу.

4.2.3 Модуль аналітики

Модуль аналітики призначений для перегляду інформації про стан виконання завдань по працівниках установи відповідно до розмежування прав доступу.

Модуль повинен забезпечити відображення:

— кількості виконаних завдань відповідно до прав доступу по працівниках та департаментах;

— кількості не виконаних завдань відповідно до прав доступу по працівниках та департаментах;

— кількості скасованих завдань відповідно до прав доступу по працівниках та департаментах;

— кількості змінених завдань відповідно до прав доступу по працівниках та департаментах;

— загальну кількість завдань відповідно до прав доступу по працівниках та департаментах;

— графічне представлення даних по оцінюванню в розрізі працівник/підрозділ/департамент відповідно до прав доступу перегляду працівників;

— відображення середнього бала по результатам оцінювання працівників.

4.3. Вимоги до програмного забезпечення

Програмний комплекс повинен бути побудований на клієнт-серверній архітектурі з використанням веб-технологій, що не вимагають додаткового ліцензування. Серверна частина програмного комплексу може базуватися на системі управління контентом Alfresco, яка передбачає використання веб-серверу Apache2 або Microsoft IIS, та системі керування базами даних MySQL версії не нижче 5.5. При проектуванні програмного комплексу необхідно застосувати архітектуру Model-View-Controller для розмежування алгоритмічної частини від інтерфейсу та забезпечення спільного використання компонентів. Серверна частина повинна функціонувати у локальній мережі державного органу та обмежувати доступ до модулів з мережі Інтернет.

Клієнтська частина повинна бути побудована на стандартних веб-технологіях, що не вимагають встановлення додаткових компонентів на комп’ютер. Сторінки інтерфейсу генеруються сервером за стандартом HTML5, оформлення здійснюється за допомогою таблиць стилів CSS. Інтерфейс повинен коректно працювати у сучасних веб-браузерах Mozilla FireFox та Google Chrome.

Дані, що передаються з клієнта на сервер, повинні бути захищені від зовнішнього втручання та сторонньої модифікації.

4.4. Вимоги до лінгвістичного забезпечення

Користувацький інтерфейс системи повинен бути виконаний українською мовою, при проектуванні системи повинна бути передбачена можливість перекладу інтерфейсу на іншу мову.

4.5. Вимоги до ергономіки та технічної естетики

Взаємодія користувачів із програмним комплексом повинна реалізовуватися за допомогою веб-інтерфейсів.

Інтерфейс програмного комплексу повинен бути зрозумілим та зручним, не перевантаженим графічними елементами. Навігаційні елементи та компоненти інтерактивної взаємодії повинні бути виконані у зручній для користувача формі. Введення та виведення даних в систему, введення керуючих команд та результат їх виконання повинні виконуватися в інтерактивному режимі.

До інтерфейсів користувача висуваються наступні вимоги:

— мінімально можливий час відгуку системи;

— оптимізація інтерфейсів програмного комплексу з точки зору максимальної роботи із системою;

— уніфікація розміщення керуючих елементів;

— підтвердження виконання критичних дій в системі;

— структура інтерфейсу будується відповідно до розмежувань прав доступу користувачів;

— мінімізація кількості полів, що заповнюються.

Головне меню Модуля повинно включати в собі доступ до перегляду завдань та аналітики.

Відповідно до розмежування прав доступу, модуль перегляду повинен включати в себе доступ до модуля адміністрування.

Структура інтерфейсу Модуля КПЕ (рис. 1).

Головне вікно:

— перегляд завдань;

— аналітика.

img 1

Рис. 1. Структура інтерфейсу Модуля КПЕ

Структура меню «Перегляд завдань» (рис. 2):

• Якщо здійснює перегляд Голова державного органу:

— вибір департаменту / управління / самостійного структурного підрозділу;

— вибір працівника (директора департаменту, начальника управління, працівника самостійного структурного підрозділу);

— перегляд завдань працівника;

— адміністрування завдань працівника.

• Якщо здійснює перегляд Перший заступник Голови державного органу / Заступник Голови державного органу:

— вибір підпорядкованого департаменту / управління / самостійного структурного підрозділу;

— вибір працівника (директора департаменту, начальника управління, працівника самостійного структурного підрозділу);

— перегляд завдань працівника;

— адміністрування завдань працівника.

• Якщо здійснює перегляд завдань директор департаменту / начальник управління:

— вибір експертної групи / відділу;

— вибір працівника;

— перегляд завдань працівника;

— адміністрування завдань працівника.

• Якщо здійснює перегляд завдань керівник експертної групи / начальник відділу:

— вибір працівника;

— перегляд завдань працівника;

— адміністрування завдань працівника.

• Якщо здійснює перегляд працівник служби управління персоналом:

— вибір департаменту / управління / самостійного структурного підрозділу;

— вибір експертної групи / відділу;

— вибір працівника;

— перегляд завдань працівника;

— адміністрування завдань працівника.

• Якщо здійснює перегляд завдань працівник самостійного структурного підрозділу / працівник експертної групи / працівник відділу:

— перегляд завдань працівника.

img 2

Рис. 2. Структура меню «Перегляд завдань»

Структура меню «Аналітика» (рис. 3).

Відповідно до розмежувань прав доступу побудова аналітики відбувається заповненням відповідних полів:

— департамент, управління, самостійний структурний підрозділ (узагальнене поле «Департамент»);

— експертна група/відділ (узагальнене поле «Відділ»);

— працівник.

Якщо не заповнено поле «Департамент», відбувається побудова аналітики по державним службовцям державного органу.

Якщо не заповнено поле «Відділ», відбувається побудова аналітики по державним службовцям вибраного департаменту.

Якщо не заповнено поле «Працівник» відбувається побудова аналітики по державним службовцям вибраного відділу.

Якщо заповнені всі поля «Департамент», «Відділ», «Працівник», аналітика будується лише по вибраному працівнику.

img 3

Рис. 3. Структура меню «Аналітика»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі