Теми статей
Обрати теми

Інструменти вимірювання та оцінювання цифрової грамотності

Зелінський Сергій, доктор наук з державного управління, доцент
Цифровізація економіки, яка стає об’єктивною реальністю для багатьох країн, у тому числі й України, висуває особливі вимоги до якісних характеристик людських ресурсів. При цьому важливим компонентом є цифрова грамотність населення, рівень якої потрібно відстежувати для формування державної політики в частині цифрової трансформації різних галузей економіки та регіонального розвитку.

У сучасному світі цифрову грамотність (digital literacy) визначать як здатність використовувати цифрові технології, інструменти комунікації та мережі для пошуку, аналізу, створення та управління інформацією з метою задоволення особистих, освітніх і професійних потреб, співпраці і колективної роботи в цифровому середовищі, враховуючи основи інформаційної безпеки, а також етичні і правові норми роботи з інформацією. Крім того, цифрова грамотність пов’язана з критичним мисленням, комунікацією, співпрацею, технічними навичками роботи з певним програмним забезпеченням, що накладає додаткові складності для її вимірювання*. Для визначення рівня цифрової грамотності мають використовуватись відповідні інструменти його вимірювання, тому що без розуміння рівня цифрової грамотності громадян неможливо планувати розвиток сервісів цифрової економіки.

* Skills for a Digital World 2016 Ministerial Meeting on the Digital Economy Background Report. URL: www.oecd-library.org/docserver/ 5jlwz83z3wnw-en.pdf?expires=1575997635&id=id&accname= guest&checksum=7D19108CF4399CD512AE032E4FA74905 (дата звернення: 26.01.2021).

Іонан В. Цифрова грамотність: що це і навіщо українцям. URL: nv.ua/ukr/biz/experts/programa-rozvitku-cifrovih-navichok-v-ukrajini-shcho-planuye-ministerstvo-cifrovojitransformaciji-50053488.html (дата звернення: 26.01.2021).

Жерновникова О. Цифрова компетентність: суть та структура. Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (20‑21 верес. 2018 р., Херсон). Херсон : Айлант, 2018. Т. І. С. 49—52.

У першу чергу для оцінювання рівня цифрової грамотності можуть бути використані декілька загальноєвропейських стандартів викладання та оцінювання:

— Європейські комп’ютерні права (ECDL/ICDL), сертифікати яких діють більш ніж у 160 країнах світу. Це є підтвердженням володіння основними концепціями інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), користування персональним комп’ютером та базовими додатками. Навчальний план складається з 18 модулів;

— Рамка цифрової компетентності для громадян (DigComp) створена Об’єднаним дослідним центром Єврокомісії і передбачає такі рівні кваліфікації: для громадян 2.0 (Digital Competence Framework for Citizens 2.0); педагогів (DigCompEdu); освітніх організацій (DigCompOrg); споживачів (DigCompConsumers); відкритих ЗВО (OpenEdu); підприємницької компетентності (EntreComp); у галузі обчислювального мислення (CompuThink); навчання аналітики і масового відкриття онлайн-курсів (MOOCNowledge, MOOCs4inclusion);

— Європейська сертифікація фахівців з інформатики (EUCIP) спрямована на фахівців з інформатики і використовується навчальними закладами професійної освіти, а також професійними органами з акредитації для розроблення та сертифікації навчальних програм. Отримання сертифіката EUCIP передбачає тестування за одним із 21 професійних профілів спеціалізованих компетенцій у трьох галузях знань: використання інформаційних систем та управління ними; розвиток та інтеграція інформаційних систем; експлуатація та підтримка інформаційних систем;

— Рамка електронної компетенції (eCF) має офіційний європейський статус для фахівців ІКТ-сфери та складається з 40 цифрових навичок.

Для перевірки рівня цифрової грамотності найбільш поширеною є європейська рамка цифрових компетентностей DigComp для різних категорій населення. Наприклад, на порталі osvita.diia.gov.ua з листопада 2020 року розпочато використання національного інструменту тестування рівня цифрової грамотності «Цифрограм», в якому користувачам пропонується надати відповідь на 90 запитань**.

** Цифрограм. URL: osvita.diia.gov.ua/digigram (дата звернення: 26.01.2021).

Завдання тесту «Цифрограм» систематизовані за сферами знань відповідно до європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1 та адаптовані українськими експертами. Після завершення тестування визначається загальний рівень цифрової грамотності (у балах, максимум — 111) і рівні за 6 складовими (див. рисунок).

img 1

Складові оцінки рівня цифрової грамотності DigComp 2.1

У таблиці наведено опис рівнів володіння цифровими компетентностями та їх відповідність складності завдань, автономності роботи та пізнавальному домену.

Таблиця

Рівні володіння цифровими компетентностями

Рівні

Складність завдань

Автономність роботи

Пізнавальний домен

Базовий

A1

Прості завдання

З керівником

Запам'ятовування

A2

Прості завдання

Самостійно або з керівником у разі потреби

Запам'ятовування

Середній

B1

Чітко визначені та шаблонні завдання, прості проблеми

Самостійно

Розуміння

B2

Завдання та чітко визначені нешаблонні проблеми

Самостійно і відповідно до власних потреб

Розуміння

Високий

C1

Завдання та проблеми різного ступеня складності

Керує роботою інших користувачів

Застосування та оцінювання

C2

Складні завдання з обмеженим колом можливих рішень

Інтегрований внесок у професійну практику та керування іншими користувачами

Оцінювання та творчість

Будь-який громадянин може зареєструватися в «Цифрограмі» за допомогою номера мобільного телефону (отримати код доступу) або акаунтів Facebook і Google та пройти тестування. Після завершення надання відповідей на запитання тесту автоматично буде згенеровано сертифікат, в якому зазначається загальний рівень цифрової грамотності (див. таблицю) та рівень кожної з шести складових. За перший місяць після запуску національного інструменту «Цифрограм» визначення свого рівня цифрової грамотності пройшли більше 34 тис. українців. Цей інструмент оцінювання цифрової грамотності громадян є своєрідним інструментом самооцінювання, і не більше, тому що ця оцінка ніде більше не враховується. Також було цікавим оприлюднити кількість тестів і рейтинг балів за кожною областю.

У РФ з 2019 року працює аналогічний інструмент оцінювання рівня цифрової компетентності. На порталі цифроваяграмотность.рф є інструмент «Digital Диктант», за допомогою якого користувачі можуть дізнатися про свій рівень цифрової грамотності. При цьому індекс цифрової грамотності (ІЦГ) у балах від 0 до 10 складається з трьох субіндексів: цифрового споживання; цифрових компетенцій; цифрової безпеки. Так, наприклад, у 2020 році у «Digital Диктанті» (digitaldictation.ru) взяли участь більше 330 тис. росіян (у 2019 році — 39 тис.), а середній бал учасників тестування становив 7,25 бала (у 2019 році — 7,15)***. Для кожного регіону РФ визначається ІЦГ та його складові. У топ-5 регіонів Росії з цифрової грамотності у 2020 році увійшли: Свердловська область (7,96 бала), м. Санкт-Петербург (7,84), Тамбовська (7,84), Володимирська (7,79), Псковська (7,79) області.

*** В Цифровом Диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек. URL: rocit.ru/news/digital-dictation-2020-itogi (дата звернення: 26.01.2021).

У 2020 році дослідницьким центром НАФІ вивчалося вміння росіян користуватися телефонами, комп’ютерами та іншими пристроями, пошуковими системами та онлайновими сервісами, працювати з великими даними, створювати контент, вміння оцінити ризики онлайн-шахрайства, дбати про безпеку персональних даних тощо****. Репрезентативним всеросійським опитуванням населення за європейською методологією DigComp було охоплено 1,6 тис. осіб у віці від 18 років і старше в 70 регіонах Росії. Тестування громадян проводиться на платформі «Цифровий громадянин» (it-gramota.ru). Тест включає в себе блоки питань за 5 компетенціями: Інформаційна грамотність; Комунікативна грамотність; Цифрова компетентність; Створення цифрового контенту; Цифрова безпека.

**** Цифровая грамотность населения региона: в шаге от цифровой экономики. URL: nafi.ru/upload/NAFI-ITGramota_Regions.pdf (дата звернення: 26.01.2021).

Загальний індекс цифрової грамотності (ІЦГ) росіян у першому кварталі 2020 року складав 58 пунктів за шкалою від 0 до 100 (у середині 2018 року цей показник складав 52 пункти). При цьому у 2020 році підіндекс інформаційної грамотності складав 59 пунктів, комунікативної грамотності — 62, цифрової компетентності — 58, створення цифрового контенту — 53, цифрової безпеки — 60.

Якщо, наприклад, базовий рівень цифрових компетентностей для громадян (DigComp 2.0) може бути застосовано для громадян, то для публічних службовців має відповідати середньому рівню, а для керівників із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій або цифровізації органу виконавчої влади це має буди вищий рівень.

Для отримання відповідних оцінок рівня цифрової грамотності публічних службовців мають використовуватися різні форми навчання в системі підвищення кваліфікації за спеціальними програмами та самоосвіта (дистанційна форма навчання). У цьому напрямі, наприклад,***** серед стратегічних завдань визначено:

***** Жиляєв І. Б., Семенченко А. І. Сучасна державна політика розвитку цифрової грамотності публічних службовців та громадян України. Теорія та практика державного управління. Харків : ХРІДУ НАДУ, 2020. № 1(68). С. 198—209.

— розроблення інтерактивних онлайн-курсів (відеокурсів із цифрових навичок);

— проведення тренінгів із використання платформ е-демократії;

— просвітницька кампанія з розвитку цифрових компетентностей;

— соціологічне дослідження цифрової грамотності;

— створення вебпорталу цифрових знань;

— розроблення електронного навчального посібника з е-урядування та е-демократії;

— модернізація навчальних (тренінгових) програм;

— упровадження системи оцінювання результатів навчання;

— розроблення пропозицій щодо оцінювання рівня професійної компетенції володіння цифровими навичками різних категорій публічних службовців тощо.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі