Теми статей
Обрати теми

Нові Стандарти надання соціальних послуг

Федченко Л., головний редактор
На виконання п. 5 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженого розпорядженням КМУ від 18.06.14 р. № 591-р, Мінсоцполітики своїм наказом від 05.01.15 р. № 1 «Про затвердження стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню»1 затвердило Стандарт надання послуги з призначення та виплати одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам2 та Стандарт надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам3. Розглянемо детально прийняті документи.

1 Зареєстровано у Мін’юсті 23.01.15 р. за № 75/26520, набрав чинності з дня офіційного опублікування («Офіційний вісник України», № 9 (10.02.15 р.), ст. 261).

2 Далі за текстом — Стандарт надання матеріальної допомоги.

3 Далі за текстом — Стандарт надання реабілітаційних послуг.

Стандарт надання матеріальної допомоги

Стандартом надання матеріальної допомоги визначається механізм призначення і виплати одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам4 відповідно до постанови КМУ від 28.02.11 р. № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам».

4 Далі за текстом — допомога.

Адміністративними органами, що надають цю послугу, є Мінсоцполітики України, Мінсоцполітики АР Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад5.

5 Далі за текстом — уповноважений орган.

Стандартом надання матеріальної допомоги передбачено перелік категорій отримувачів послуги. Так, до них належать: інваліди, діти-інваліди та непрацюючі малозабезпечені особи, розмір пенсії та/або державної соціальної допомоги яких відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» і «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність6.

6 Далі за текстом — отримувачі.

Увага! Цей вид допомоги надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин.

Для призначення допомоги отримувачі або їх законні представники подають заяву за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16.07.12 р. № 438 «Про затвердження форм документів для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам», зареєстрованим у Мін’юсті 07.08.12 р. за № 1337/21649, уповноваженому органу за місцем проживання.

При цьому непрацюючі малозабезпечені особи до заяви додають копії:

 

1

паспорта

2

пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги

3

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (крім дітей-інвалідів)

 

Інваліди та діти-інваліди або один з батьків, опікун чи піклувальник (законний представник) до заяви додають копії:

 

1

паспорта та/або свідоцтва про народження дитини-інваліда (у разі потреби — копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження)

2

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (крім дітей-інвалідів)

3

висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності

 

Так, уповноважений орган, до якого надійшла заява про надання допомоги, використовує інформацію про розмір пенсії та державної соціальної допомоги, що виплачується отримувачам, які звернулися самостійно або через законних представників за наданням допомоги, з урахуванням даних автоматизованої системи обробки документів з призначення та виплати пенсій, центрального сховища баз даних Мінсоцполітики або даних, які наведені у довідках, виданих органами, що виплачують таким особам пенсії та/або державну соціальну допомогу.

За призначенням допомоги отримувачі або їх законні представники звертаються до уповноважених органів згідно із затвердженим графіком їх роботи.

Згідно із Стандартом надання матеріальної допомоги її надання здійснюється у такій послідовності:

1) отримувач або його законний представник подає заяву та зазначені вище документи;

2) спеціаліст уповноваженого органу:

— здійснює прийом документів;

— проводить співбесіду із заявником та приймає від нього заяву і необхідні документи, заяву реєструє в журналі реєстрації заяв;

— під час прийому документів перевіряє правильність заповнення бланка заяви та повноту документів, необхідних для призначення допомоги;

— у разі, коли подано не всі необхідні документи, надає роз’яснення, які документи повинні бути додані до заяви;

3) після перевірки документів формується справа отримувача та приймається рішення щодо надання або відмови у наданні допомоги створеною у відповідному уповноваженому органі комісією та оформляється протокол, що затверджується Мінсоцполітики;

4) здійснюється виплата допомоги за видатковими касовими ордерами шляхом отримання коштів у касі Мінсоцполітики, поштового переказу або перерахування коштів на особисті банківські рахунки отримувачів;

5) допомога призначається і виплачується уповноваженим органом, який вносить дані про виплату допомоги або рішення про відмову у її виплаті до централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Стандартом надання матеріальної допомоги встановлюються вимоги до строку надання послуги, а також до строків прийняття рішень у процесі її надання. Так, опрацювання документів уповноваженим органом має відбуватися протягом 30 календарних днів з дня подання заяви отримувачем або його законним представником.

Увага! Послуга надається безоплатно.

Окрім цього Стандарт надання матеріальної допомоги передбачає вичерпний перелік підстав для відмови у наданні послуги:

 

1

подання документів до заяви не в повному обсязі

2

розмір пенсії та/або державної соціальної допомоги відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» і «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» у місяці, що передує місяцю звернення, перевищує два прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність

3

зняття інвалідності

4

смерть отримувача

 

На веб-сайтах уповноважених органів мають розміщуватися нормативно-правові акти, що регламентують порядок та умови надання послуги з призначення та виплати допомоги.

Недотримання Стандарту надання матеріальної допомоги можливо оскаржити: подання, реєстрація і розгляд скарг здійснюються відповідно до вимог законодавства України.

Увага! У разі виявлення будь-яких можливих недоліків наданої послуги, вони виправляються шляхом подання отримувачем послуги письмового звернення до уповноваженого органу.

Порядок надання цієї послуги регулюється такими нормативно-правовими актами:

 

1

Закон України про державний бюджет України на відповідний рік

2

постанова КМУ від 28.02.11 р. № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам»

3

наказ Мінсоцолітики від 16.07.12 р. № 438 «Про затвердження форм документів для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам», зареєстрований у Мін’юсті 07.08.12 р. за № 1337/21649

 

Стандарт надання реабілітаційних послуг

Стандартом надання реабілітаційних послуг визначається механізм направлення інвалідів та дітей-інвалідів для отримання реабілітаційних послуг відповідно до постанови КМУ від 31.01.07 р. № 80 «Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг».

Так, адміністративними органами, що надають послугу з направлення інвалідів та дітей-інвалідів для отримання реабілітаційних послуг, є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районної, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (крім мм. Києва та Севастополя) рад за зареєстрованим місцем проживання (перебування)7.

7 Далі за текстом — уповноважений орган.

Реабілітаційні послуги надають центри професійної реабілітації інвалідів, центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів, реабілітаційні установи змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів з розумовою відсталістю, установи постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю8.

8 Далі за текстом — установа.

Отримувачами послуги є інваліди та діти-інваліди, які відповідно до індивідуальної програми реабілітації потребують реабілітаційних послуг9.

9 Далі за текстом — отримувачі.

Отже, за одержанням послуги можуть звернутися як отримувачі, так і їх законні представники. Вони мають подати до уповноваженого органу заяву за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 01.04.14 р. № 170 «Про затвердження форм документів щодо отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах», зареєстрованим у Мін’юсті 11.04.14 р. за № 409/25186.

До заяви необхідно додати:

 

1

довідка медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності

2

індивідуальна програма реабілітації, видана медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів)

3

паспорт або інший документ, що посвідчує особу

4

документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (паспорт — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (крім дітей-інвалідів)

5

документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації)

6

рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням її актуальності на ринку праці (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації) (за наявності)

 

Увага! З поданих документів уповноважений орган робить копії, які засвідчуються посадовою особою уповноваженого органу.

Для одержання цієї послуги отримувачі або їх законні представники звертаються до уповноваженого органу згідно із затвердженим графіком його роботи.

Стандартом надання реабілітаційних послуг визначено таку послідовність дій отримувача, уповноваженого органу та установи:

 

1

отримувачі або їх законні представники подають уповноваженому органу документи

2

спеціаліст уповноваженого органу здійснює прийом документів

3

спеціаліст уповноваженого органу проводить співбесіду із заявником та приймає від нього заяву і необхідні документи, заяву реєструє в журналі реєстрації заяв

4

спеціаліст уповноваженого органу під час прийому документів:

— перевіряє правильність заповнення бланка заяви та повноту документів, необхідних для призначення послуги;

— видає заявнику повідомлення (відривний корінець) про прийняття заяви та документів

5

у випадку, коли подано не всі необхідні документи, спеціаліст уповноваженого органу надає заявнику роз’яснення, які документи повинні бути додані до заяви

6

спеціаліст уповноваженого органу протягом 3-х робочих днів:

— інформує отримувача або його законного представника про прийняте рішення щодо надання або відмови у наданні послуги із зазначенням обґрунтування;

— надсилає установі повідомлення про направлення отримувача на реабілітацію разом з відповідними копіями документів;

— вносить до централізованого банку даних з проблем інвалідності інформацію про направлення отримувача на реабілітацію

7

у разі письмового звернення отримувача, який переселився з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, або його законного представника, в якому відсутні документи, спеціаліст уповноваженого органу перевіряє дані про отримувача у централізованому банку даних з проблем інвалідності.

За відсутності даних у централізованому банку даних з проблем інвалідності спеціаліст з прийому надсилає запит до відповідних органів щодо витребування необхідних документів за зареєстрованим місцем проживання або місцем перебування отримувача, який переселився з районів проведення антитерористичної операції, а у разі переселення отримувача з тимчасово окупованої території сприяє в одержанні послуги за місцем фактичного проживання (перебування)

8

установа після отримання від уповноваженого органу повідомлення про направлення та копій документів реєструє їх у відповідному журналі та протягом трьох робочих днів розглядає такі документи і надсилає уповноваженому органу та отримувачу або його законному представнику копію рішення про зарахування на реабілітацію (із зазначенням початку курсу реабілітації)

 

Увага! Строк надання послуги отримувачу визначається відповідно до індивідуального плану реабілітації, розробленого на підставі індивідуальної програми реабілітації.

При цьому як уповноваженому органу, так і установі на розгляд повного пакету документів Стандартом надання реабілітаційних послуг дається 3 робочі дні.

Окрім цього Стандарт надання реабілітаційних послуг передбачає вичерпний перелік підстав для відмови у наданні послуги:

 

1

подання документів до заяви не в повному обсязі

2

наявність протипоказань щодо зарахування отримувача до установи

3

зняття інвалідності

4

смерть отримувача

 

Увага! Послуга надається уповноваженим органом безоплатно.

Також безоплатно установою надаються послуги, передбачені Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердженою постановою КМУ від 08.12.06 р. № 168610.

10 Далі за текстом — ДТП.

При цьому послуги, не передбачені ДТП, надаються отримувачам в установі безоплатно у разі, якщо:

 

1

середньомісячний сукупний дохід отримувача за останні 6 календарних місяців, що передують місяцю звернення за одержанням послуг, не перевищує прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність

Примітка. Наразі прожитковий мінімум для непрацездатних осіб встановлено у розмірі 949 грн. (Закон України від 28.12.14 р. № 80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рік»).

2

дитина-інвалід виховується одинокою матір’ю, батьком (які не перебувають у шлюбі), одиноким усиновителем, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (матір) чи запис про батька (матір) зроблено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері відповідно до ст. 135 Сімейного кодексу України

Примітка. Згідно зі ст. 135 Сімейного кодексу України при народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім’я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою

3

дитина-інвалід виховується вдовою або вдівцем, матір’ю (батьком) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими розірвано до дня смерті, які не одержують на неї пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу

4

отримувач належить до категорії громадян, зазначеної у ст. 7 Закону України від 19.06.03 р. № 966-IV «Про соціальні послуги»

Примітка. Відповідно до ст. 7 зазначеного Закону соціальні послуги державними та комунальними суб’єктами, а також іншими суб’єктами, що надають соціальні послуги із залученням бюджетних коштів, в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, безоплатно надаються:

— громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

— громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, бездомністю, стихійним лихом, катастрофами, особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, якщо середньомісячний дохід цих осіб нижчий, ніж встановлений прожитковий мінімум;

— дітям та молоді, які знаходяться у складній життєвій ситуації у зв’язку з інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким ставленням у сім’ї.

 

Увага! Отримувачі, не зазначені вище, або їх законні представники сплачують установі за надані послуги суму, що не повинна перевищувати за місяць 25 відсотків розміру пенсії отримувача (з урахуванням компенсацій, надбавок, доплат до пенсії) чи державної соціальної допомоги, призначеної замість пенсії, а решта суми сплачується за рахунок коштів інших джерел, передбачених законодавством.

При цьому розмір плати за надання отримувачу послуг у приватній установі та умови її внесення визначаються в порядку, передбаченому постановою КМУ від 09.04.05 р. № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги».

Відповідно до стандарту надання реабілітаційних послуг уповноважені органи мають розміщувати на своїх веб-сайтах нормативно-правові акти, що регламентують порядок та умови надання реабілітаційних послуг.

Недотримання стандарту надання реабілітаційних послуг оскаржується у тому ж порядку, що і недотримання стандарту надання матеріальної допомоги.

Можливі недоліки у наданні послуги отримувачу або його законному представнику виправляються шляхом подання письмового звернення/.

У стандарті надання реабілітаційних послуг наведено також перелік нормативно-правових актів, що регулюють порядок надання послуги:

 

1

постанова КМУ від 08.12.06 р. № 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»

2

постанова КМУ від 23.05.07 р. № 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда»

3

постанова КМУ від 31.01.07 р. № 80 «Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг» (в редакції постанови КМУ від 11.12.13 р. № 921)

4

наказ Мінпраці та соцполітики від 09.10.06 р. № 372 «Про затвердження Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів», зареєстрований у Мін’юсті 25.10.06 р. за № 1162/13036

5

наказ Мінпраці та соцполітики від 23.07.07 р. № 392 «Про затвердження типових положень про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю і про установу постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю», зареєстрований у Мін’юсті 03.08.07 р. за № 884/14151

6

наказ Мінпраці та соцполітики від 26.05.09 р. № 196 «Про затвердження Типового положення про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів», зареєстрований у Мін’юсті 13.08.09 р. за № 761/16777

7

наказ Мінсоцполітики від 15.08.13 р. № 505 «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів», зареєстрований у Мін’юсті 02.09.13 р. за № 1511/24043

8

наказ Мінсоцполітики від 01.04.14 р. № 170 «Про затвердження форм документів щодо отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах», зареєстрований у Мін’юсті 11.04.14 р. за № 409/25186

9

наказ Мінсоцполітики від 03.06.14 р. № 347 «Про затвердження Порядку взаємодії державних органів та установ щодо професійної реабілітації, зайнятості та працевлаштування інвалідів», зареєстрований у Мін’юсті 23.06.14 р. за № 672/25449

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі