Теми статей
Обрати теми

Порядок доступу до інформації про житлово-комунальні послуги

Сербіна А., аналітик ВБ «Фактор», адвокат
Особливості доступу споживачів до інформації про встановлення цін/тарифів, заходи з енергозбереження, формування та виконання інвестиційних програм у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення врегульовано єдиним нормативним актом.

img 1

Яку інформацію можна отримати

10.12.15 р. Верховна Рада України прийняла Закон № 887-VIII «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»1. 05.01.16 р. окремі положення вже вступили в силу, а в повному обсязі цей Закон набув чинності 05.03.16 р.

1 Далі за текстом — Закон № 887.

Згідно зі ст. 1 Закону № 887 споживачам у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення гарантується безперешкодний та безоплатний доступ до інформації про:

Вид інформації

Строки оновлення

1

права споживачів, місце та порядок одержання інформації споживачами

за потреби, але не рідше 1 разу на квартал

2

ціни/тарифи, їхні складові для всіх категорій споживачів, зміну цін/тарифів

щомісяця

3

частку та вартість електричної енергії, виробленої генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в оптовій ціні на електричну енергію

щокварталу

4

частку та вартість електричної енергії, виробленої генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в середньозваженій ціні на електричну енергію для споживача

щокварталу

5

порівняння цін/тарифів на товари, послуги в різних регіонах України, а також в Україні та інших державах

щороку

6

прогнози зміни цін/тарифів та обґрунтування необхідності таких змін відповідно до заяви суб’єкта господарювання, що надається для встановлення тарифів на товари, послуги

щороку

7

динаміку зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні п’ять років

щороку

8

якісні характеристики товарів, послуг

9

перелік, вартість та умови надання споживачам додаткових послуг

щомісяця

10

середньомісячний розмір плати для приватного домогосподарства за спожиті товари, послуги — за категоріями споживачів

щокварталу

11

розмір заборгованості з оплати спожитих товарів, послуг, періоди виникнення такої заборгованості — за категоріями споживачів

щокварталу

12

порядок надання і нарахування субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також пільг окремим категоріям громадян

за потреби, але не рідше 1 разу на квартал

13

інвестиційні програми ліцензіатів та джерела їх фінансування, залучені кредити та їх цільове призначення, звіти про виконання затверджених інвестиційних програм

за потреби, але не рідше 1 разу на квартал

14

заходи з енергозбереження

за потреби, але не рідше 1 разу на квартал

15

державні цільові та інші програми енергозбереження

за потреби, але не рідше 1 разу на квартал

Кожному споживачу у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення гарантується безперешкодний та безоплатний доступ до інформації про стан розрахунків таким споживачем за спожиті товари, послуги, у тому числі про заборгованість з оплати за спожиті товари, послуги (за наявності), періоди, в яких виникла така заборгованість, відомості про обчислення її розміру, пільги та субсидії (у разі їх надання/призначення) та фактичні обсяги споживання таким споживачем товарів, послуг за попередні періоди. Така інформація оновлюється щомісячно.

Вказана інформація має бути достовірною, точною, повною та доводитися до відома споживачів у встановлені законом строки.

Забезпечення доступу до інформації державними органами та ОМС

Доступ споживачів до інформації відповідно до Закону № 887 забезпечується державними органами, органами місцевого самоврядування, до повноважень яких віднесено встановлення цін/тарифів у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення, а також суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у зазначених сферах.

Порядок забезпечення доступу споживачів до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення визначається законами України.

На підставі ст. 4 Закону № 887 державні органи, до повноважень яких віднесено встановлення цін/тарифів у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення, забезпечують доступ споживачів до видів інформації, зазначених у п.п. 1, 2, 5 — 8, 12, 14 наведеної вище таблиці, шляхом її розміщення на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет, у засобах масової інформації.

Органи місцевого самоврядування, до повноважень яких віднесено встановлення цін/тарифів у сферах теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення, забезпечують доступ споживачів до видів інформації, зазначених у п.п. 1, 2, 6 — 8, 12, 14 наведеної вище таблиці, шляхом її розміщення на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет (за наявності), на своїх інформаційних стендах, у засобах масової інформації.

Державні органи та органи місцевого самоврядування, до повноважень яких віднесено встановлення цін/тарифів на товари, послуги суб’єктів природних монополій у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення, визначають порядок оприлюднення інформації, зазначеної у пункті 2 наведеної вище таблиці, та проведення відкритих слухань щодо цієї інформації за місцем надання споживачам послуг суб’єктами природних монополій та суміжних ринків.

Забезпечення доступу до інформації суб’єктами господарювання

Статтею 5 Закону № 887 встановлено, що суб’єктами господарювання, що забезпечують доступ споживачів до всіх видів інформації, є:

Сфера діяльності

Суб’єкт

постачання електричної енергії

енергопостачальник, електропередавальна організація, підприємство, що здійснює розподіл електричної енергії (крім інформації, зазначеної у пункті 3 таблиці), а також оптовий постачальник електричної енергії — щодо інформації, зазначеної у пункті 3 таблиці

постачання природного газу

постачальник природного газу, оператор газорозподільної системи, оператор газотранспортної системи (крім інформації, зазначеної у пунктах 3 і 4 таблиці)

теплопостачання, централізоване постачання гарячої води

теплопостачальна організація, суб’єкт господарювання, що надає послуги з централізованого постачання гарячої води (крім інформації, зазначеної у пунктах 3 і 4 таблиці)

централізоване питне водопостачання та водовідведення

суб’єкт господарювання, що надає послуги з централізованого питного водопостачання та водовідведення (крім інформації, зазначеної у пунктах 3 і 4 таблиці)

Доступ до інформації, зазначеної у п.п. 1, 2, 5 — 14 таблиці, забезпечується відповідними суб’єктами господарювання шляхом її розміщення на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет (за наявності) та на інформаційних стендах, що розміщуються в абонентських відділах таких суб’єктів господарю­вання.

Інформація щодо розміру цін/тарифів на товари, послуги, що надаються населенню, у тому числі із зазначенням розміру податку на додану вартість та про стан розрахунків, надається суб’єктами господарювання у платіжних документах, що застосовуються для оплати населенням спожитих товарів, послуг, а також шляхом забезпечення доступу споживачів до електронних систем обліку розрахунків споживачів через офіційні веб-сайти таких суб’єктів господарювання в мережі Інтернет.

Інвестиційні програми

Суб’єкти господарювання у сферах постачання електричної енергії, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення, інвестиційні програми яких відповідно до законодавства підлягають погодженню органами місцевого самоврядування, забезпечують доступ до інформації про такі інвестиційні програми шляхом:

1

розміщення в засобах масової інформації за місцем виконання інвестиційної програми та на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах проекту інвестиційної програми та інформації про порядок надання до нього пропозицій

2

розміщення на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах інформації про врахування наданих пропозицій у проекті інвестиційної програми або їх вмотивоване відхилення

3

розміщення на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах погодженої інвестиційної програми

4

розміщення на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах протягом першого кварталу поточного календарного року звіту про виконання затвердженої інвестиційної програми за минулий календарний рік

Порядок оприлюднення та відкритого обговорення інвестиційних програм встановлюється державними органами, що визначають порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання, відповідно до законодавства.

Увага! Неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено Законом № 887, є адміністративним правопорушенням, передбаченим ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Державні органи та органи місцевого самоврядування, до повноважень яких віднесено встановлення цін/тарифів у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення, протягом двох місяців з дня опублікування Закону № 887 мають привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі