Теми статей
Обрати теми

Підзвітність — один із ключових принципів місцевого самоврядування

Павелко А., заступник начальника відділу організаційного забезпечення виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради, магістр державного управління
Місцеве самоврядування базується на принципах народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб. На жаль, цьому принципу надто мало уваги приділяють як самі органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, так і громадяни, які недостатньо обізнані з нормами чинного законодавства. А між тим підзвітність віднесено до 12 принципів доброго демократичного врядування, що стали складовою Стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому рівні, яка розроблена з урахуванням досвіду країн — членів Ради Європи з метою реалізації демократичних цінностей.

Останні події, що відбулися в житті України, показали, що громадяни бажають впливати на процес прий­няття рішень органами державної влади та місцевого самоврядування, щоб побудувати в Україні сучасну демократичну європейську державу. І одним із перших кроків на даному шляху може стати звітування перед громадою про вже прийняті рішення.

Законодавство України про місцеве самоврядування передбачає декілька видів звітів, серед яких:

1

звіт постійної комісії місцевої ради

2

звіт депутата місцевої ради

3

звіт голови районної, районної у місті та обласної рад

4

звіт міського, сільського, селищного голови

Звіти постійних комісій

Звітування постійних комісій на сесіях місцевих рад передбачене п. 11 ст. 26, п. 8 ст. 43, п. 14 ст. 47 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»1.

1 Далі за текстом — Закон № 280.

Законодавством не визначено процедуру підготовки та проведення звітів постійних комісій, зміст та обсяг матеріалу, який має в них бути, тому кожна постійна комісія робить це на власний розсуд.

Періодичність звітів постійних комісій Законом № 280 не встановлена.

На наш погляд, підготовка звіту постійної комісії на розгляд ради має включати в себе наступні етапи:

1

опрацювання статистичних матеріалів про проведену роботу

2

підготовка проекту рішення на розгляд сесії місцевої ради про проведення звіту та необхідних інформаційно-довідкових матеріалів

3

оприлюднення проекту рішення місцевої ради за 20 робочих днів до дати проведення сесії

4

оформлення матеріалів звіту у друкованому та електронному вигляді

5

виступ голови постійної комісії зі звітом на сесії

Стаття 47 Закону № 280 визначає коло повноважень постійних комісій та завдань, які на них покладаються. З урахуванням цієї норми законодавства та досвіду роботи Кіровоградської обласної ради, районних рад області, можливо запропонувати наступну структуру звіту постійної комісії місцевої ради:

Розділ 1

Завдання, які ставила перед собою постійна комісія, та як їх вдалося вирішити

Розділ 2

Попередній розгляд проектів рішень місцевої ради

Примітка. Повідомити їх кількість за звітний період, кількість проектів, які не були погоджені та за висновками постійної комісії відправлені на доопрацювання, зазначити про подальшу долю даних проектів рішень. Окремо зазначити кількість питань з кадрових призначень та програм.

Розділ 3

Проекти рішень, які постійна комісія внесла на розгляд обласної ради (за власною ініціативою чи за дорученням голови ради)

Примітка. Якщо на час звіту уже є результати виконання даних рішень, повідомити про них.

Розділ 4

Контрольні функції постійної комісії

Примітка. Зазначити, як постійна комісія здійснює контроль за виконанням власних рішень та рішень місцевої ради, а саме: кількість рішень, поставлених на контроль за звітний період, знятих з контролю, форми та методи здійснення контролю (розгляд та заслуховування інформації на засіданнях постійних комісій, виїзні засідання постійних комісій за місцем їх виконання, внесення питання в порядку контролю на сесію місцевої ради тощо).

Розділ 5

Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій

Примітка. Навести кількісні показники та приклади розгляду звернень громадян, підприємств, установ, організацій.

Розділ 6

Кількісні показники роботи

Примітка. Навести дані про кількість проведених засідань, у тому числі виїзних, про участь кожного депутата у засіданнях.

Розділ 7

Висновки

Примітка. Підвести підсумки роботи (що вдалося зробити, над чим необхідно працювати більш наполегливо) та встановити завдання на перспективу.

Відповідно до ст. 47 Закону № 280 голова постійної комісії організовує її роботу. Беручи до уваги цю норму законодавства, звіт постійної комісії на сесії має представляти її голова. У той же час, у разі його відсутності, це можуть зробити заступник голови або секретар постійної комісії. Виступ голови постійної комісії може бути поданий на сесії у вигляді презентації та за тривалістю відповідати нормам Регламенту місцевої ради.

Звіт у друкованому вигляді бажано наповнити фотоматеріалами, які наглядно свідчать про проведену роботу постійної комісії.

Звіти депутатів місцевої ради

Законодавством України передбачено дві форми звіту депутата місцевої ради:

1

перед відповідною радою

2

перед виборцями

Щодо першої форми звіту, то як зазначається у ст. 20 Закону України від 11.07.02 р. № 93-IV «Про статус депутатів місцевих рад»2 місцева рада, до якої обрано депутата, має право заслуховувати його звіти про:

2 Далі за текстом — Закон № 93.

1

хід виконання рішень ради

2

реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів

На жаль, місцеві ради досить неактивно відносяться до цієї норми закону і достатньо рідко використовують своє право на заслуховування звітів депутатів.

Більш дієвою є друга форма звіту — звіт перед виборцями, який є обов’язком кожного депутата.

Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян (ч. 1 ст. 16 Закону № 93).

При цьому саме рада визначає орієнтовні строки проведення звітів. З метою вирішення цього питання місцева рада приймає відповідне рішення, в якому може визначити орієнтовні строки проведення звітів депутатів на один рік або на період скликання, що є більш логічним.

Таким чином, депутати зобов’язані звітувати перед громадою не рідше одного разу на рік. У той же час ч. 3 ст. 16 Закону № 93 зазначає: «Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації». Тобто, законодавець надав переважне право виборцям не чекати встановлених радою строків проведення звітів, а у будь-який час вимагати його проведення відповідно до рішення зборів виборців.

Структура звіту депутата місцевої ради визначена ст. 16 Закону № 93. Вона повинна включати в себе за звітний період такі розділи:

Розділ 1

Відомості про діяльність депутата у раді та її органах, до яких його обрано (постійних та тимчасових комісіях, президії, робочих групах тощо)

Розділ 2

Відомості про прийняті радою та її органами рішення, хід їх виконання

Розділ 3

Відомості про особисту участь депутата в обговоренні, прийнятті та організації виконання рішень ради, її органів

Розділ 4

Відомості про виконання доручень виборців свого округу (у разі обрання за мажоритарною системою виборів), або округу, закріпленого за депутатом суб’єктом висування (у разі обрання за пропорційною системою виборів)

Розділ 5

Відомості про роботу у виборчому окрузі (кількість проведених днів особистого прийому громадян, кількість прийнятих громадян та вирішених проблем, порушених громадянами, сума матеріальної допомоги на вирішення проблем громадян (у разі надання такої), які питання, порушені територіальною громадою, вдалося вирішити особисто депутатом та інше — на розсуд депутата

Увага! Відомості до звіту депутата надаються йому виконавчими органами відповідних місцевих рад.

Допомогу депутату місцевої ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями надає також помічник депутата.

Після прийняття відповідного рішення місцевої ради депутат повідомляє виборцям через засоби масової інформації або в інший спосіб про час і місце проведення звіту. Зробити це потрібно відповідно вимог чинного законодавства не пізніше як за 7 днів.

Для проведення звіту депутат місцевої ради може звернутися до посадових осіб органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ та організацій державної і комунальної власності за допомогою в організації зустрічей з виборцями шляхом надання приміщення та інформування виборців про місце і час. Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями приймається на засіданні місцевої ради.

На проведення звітів депутатів перед виборцями у місцевих бюджетах мають передбачатися відповідні видатки, у межах яких будуть фінансуватися усі заходи, пов’язані з організацією та проведенням звіту.

На зустрічі з виборцями запрошуються засоби масової інформації. Законодавство передбачає висвітлення звітів та зустрічей депутатів із виборцями у засобах масової інформації.

За результатами проведеного звіту депутат інформує раду та її виконавчі органи.

У зв’язку з тим, що немає уніфікованої форми і законодавство не передбачає її затвердження місцевою радою, часто виникають запитання у депутатів, якого змісту має бути інформація, яку слід надавати до місцевої ради.

Виходячи із норм чинного законодавства, пропонуємо депутатам місцевих рад зразок форми, за якою може надаватися дана інформації.

img 1

3 Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання місцевої ради та їх органів.

4 Доручення виборців депутатові місцевої ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.

Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам місцевої ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей прий­мають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів місцевої ради та територіальної громади.

Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного та соціального розвитку відповідної території, місцевих економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань.

Таким чином, якраз під час проведення звітів депутатів у виборчих округах виборці можуть впливати на процес прийняття рішень з питань соціально-економічного розвитку села, селища, міста, району, області.

Звіт голови обласної, районної, районної у місті ради

Пункт 17 ч. 6 ст. 55 Закону № 280 визначає, що голова обласної, районної, районної у місті ради звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік. Як правило, такий звіт голова обласної, районної, районної у місті ради проводить за результатами роботи за рік. Разом із тим, зазначена норма Закону № 280 говорить про те, що на вимогу однієї третини депутатів голова звітує у визначений радою термін.

Тобто, законодавство дає право депутатам місцевої ради вимагати проведення звіту голови обласної, район­ної, районної у місті ради у будь-який визначений радою термін.

Зміст інформації, яка має бути включена до звіту, чітко визначено у вище зазначеному Законі лише в частині звітування «про здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом обласної, районної, районної у місті ради».

Моніторинг сайтів районних і обласних рад, де розміщені звіти голів, показав, що до звітів голів обласних, районних, районних у місті рад, як правило, включено інформацію про проведену роботу відповідно до ч. 6 ст. 55 Закону № 280, а саме про:

1

сесійну діяльність ради

2

діяльність постійних комісій та президії

3

надання допомоги депутатам у здійсненні ними повноважень

4

керівництво виконавчим апаратом обласної, районної, районної у місті ради

5

забезпечення роботи із розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

6

виконання програми соціально-економічного розвитку та інших місцевих програм

7

виконання місцевого бюджету

8

управління об єктами спільної власності територіальних громад

9

інвестиційні напрямки діяльності

10

роботу асоціацій та координаційних рад при голові обласної, районної ради

11

співпрацю із громадськими організаціями, політичними партіями тощо

Таким чином, уся вищенаведена інформація має право бути представлена у звіті голови обласної, районної, районної у місті ради. А в першу чергу та обов’язково має бути наведена інформація про здійснення державної регуляторної політики.

Увага! Інформацію про виконання делегованих повноважень обласній, районній державній адміністрації має надавати голова обласної, районної державної адміністрації у звіті, який щорічно заслуховується на сесії обласної, районної ради.

Звіт сільського, селищного, міського голови

Частина 7 ст. 42 Закону № 280 передбачає як мінімум два види звіту сільського, селищного, міського голови:

1

перед територіальною громадою про свою роботу на відкритій зустрічі з громадянами — не рідше одного разу на рік

2

перед радою про роботу виконавчих органів ради — на вимогу не менше половини депутатів відповідної ради у будь-який визначений ними термін

На даному виді звітування не будемо зупинятися, оскільки він був детально висвітлений у статті «Звітування перед громадою: якою має бути процедура», яка і стала приводом для більш широкого розгляду питання звітів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі