Комунальні підприємства: ліцензування видів діяльності (частина 2)

В обраному У обране
Друк
Літвінов Р., начальник відділу правового забезпечення діяльності ради та комунальної власності виконавчого апарату Харківської районної ради, магістр державного управління
Місцеве самоврядування Грудень, 2017/№ 12
У попередньому номері нашого видання1 було розпочато тему ліцензування видів діяльності, пов’язаних із провадженням господарської діяльності у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення. Зазначимо, що актуальність указаного питання пов’язана в першу чергу з процесом об’єднання територіальних громад, який відбувається в нашій державі. Утворюються нові громади, виникає необхідність у переформовуванні діяльності існуючих комунальних підприємств, утворенні нових. Це, у свою чергу, породжує потребу в перегляді видів діяльності, які надаються або можуть надаватися підприємствами. Минулого разу ми говорили з вами про ліцензування таких видів діяльності, як вироблення теплової енергії та транспортування теплової енергії. Сьогодні ми продовжимо тему ліцензування та звернемо увагу нашого читача на господарську діяльність з постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення.

1 Див. «Місцеве самоврядування», № 11 за листопад 2017 р. на с. 63.

Щодо постачання теплової енергії

Ми вже анонсували у попередній статті, що для здійснення цього виду господарської діяльності підприємство має отримати ліцензію. Більше того, було визначено органи ліцензування, до яких необхідно звертатися. Тепер, власне, про документи, які необхідно подати з метою отримання ліцензії.

Передбачається, що здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з постачання теплової енергії, подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії (форму наведено в додатку 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.17 р. № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»2).

2 Далі за текстом — постанова № 308.

До заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1

відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (форму наведено в додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою № 308)

2

відомості про місця провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (форму наведено в додатку 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою № 308)

3

копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами — підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби)

Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються відповідно до опису, складеного за відповідною формою, у двох екземплярах (наведено у додатку 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою № 308).

При провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких саме кадрових вимог, як і при провадженні господарської діяльності з виробництва й транспортування теплової енергії (про них зазначалося у попередньому номері нашого видання).

Крім іншого, при провадженні ліцензованої діяльності з постачання теплової енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1

зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України від 02.03.15 р. № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності»3

2

повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін

3

провадити ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування)

4

забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування у встановленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою № 308

5

виконувати рішення органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням

6

у разі прийняття органом ліцензування рішення про усунення порушень вимог Ліцензійних умов подати у встановлений у рішенні строк до органу ліцензування інформацію про усунення зазначених у такому рішенні порушень

7

вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою КМУ від 01.06.11 р. № 5844

8

відкрити в уповноваженому банку поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для зарахування та/або перерахування коштів на ці рахунки в порядку, передбаченому чинним законодавством України

9

здійснювати постачання теплової енергії за тарифами, що встановлюються уповноваженим законом державним колегіальним органом або органами місцевого самоврядування в межах наданих повноважень

10

дотримуватися структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на постачання теплової енергії

11

забезпечити функціонування персонального веб-сайту у мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації зі споживачами теплової енергії (номер телефону для звернення споживачів, адресу електронної пошти для прийому повідомлень від споживачів)

12

здійснювати постачання теплової енергії відповідно до умов договору, укладеного у встановленому порядку

13

у разі планового або позапланового припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, крім випадків, викликаних кліматологічними факторами, зокрема закінченням опалювального періоду, підвищенням середньодобової температури, та зупинок, пов’язаних із підготовкою виробничих об’єктів до опалювального періоду) провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності ліцензіат зобов’язаний повідомити споживача, з яким укладено договір щодо постачання теплової енергії, у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження

14

оприлюднювати на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством, інформацію щодо тарифу на постачання теплової енергії та його зміни, формування та виконання інвестиційної програми з постачання теплової енергії та іншу інформацію відповідно до Закону України від 10.12.15 р. № 887-VIII «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»5

15

при зміні тарифу на теплову енергію повідомляти споживача письмово та в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством

16

здійснювати перерахунок за спожиту теплову енергію зі споживачами теплової енергії відповідно до умов договору

17

укласти договори купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою організацією (у разі, якщо ліцензіат не є теплогенеруючою організацією), договори на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (у разі необхідності) в обсязі, достатньому для виконання договірних зобов’язань перед споживачами, та договори зі споживачами на постачання теплової енергії

18

забезпечувати облік реалізованої споживачам теплової енергії ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії

19

не допускати обмеження або припинення провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством

20

сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначає Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг6

21

розробляти інвестиційну програму, затверджувати та здійснювати її погодження, схвалення відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 14.12.12 р. № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14.12.12 р. № 381, виконувати інвестиційну програму в затверджених обсягах за відповідними напрямками

22

перераховувати кошти на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, відкритий в уповноваженому банку, та використовувати їх виключно для виконання інвестиційної програми

23

використовувати кошти, отримані за рахунок діяльності з постачання теплової енергії, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України від 25.12.15 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі»7

24

не допускати перехресного субсидіювання інших видів діяльності за рахунок господарської діяльності з постачання теплової енергії

25

надавати органу ліцензування документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування

26

створити та забезпечити функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень

27

забезпечити створення відповідальних підрозділів та систем захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління

28

забезпечувати ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості

3 Далі за текстом — Закон № 222.

4 Далі за текстом — Порядок № 584.

5 Далі за текстом — Закон № 887.

6 Далі за текстом — НКРЕКП.

7 Далі за текстом — Закон № 922.

При провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1

забезпечувати споживачів тепловою енергією відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.07 р. № 71, та Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою КМУ від 03.10.07 р. № 1198, згідно з умовами договорів та стандартів

2

забезпечити наявність:

— контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, призначених для вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, що постачається споживачам, та їх повірку або державну метрологічну атестацію (у разі якщо зазначені інструменти і прилади перебувають у власності або користуванні ліцензіата);

— паспортів на засоби обліку, що перебувають у користуванні або у власності ліцензіата, та документації, пов’язаної із введенням їх в експлуатацію;

— температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання відповідних теплотранспортуючих організацій

Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії такі ж самі, як при проваджені господарської діяльності з виробництва теплової енергії (було наведено у попередньому номері).

Подання пакету документів до органу ліцензування

Наступним кроком для ліцензіата є подання відповідного пакету документів до органу ліцензування.

Відповідно до ст. 13 Закону № 222 строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Відповідно до ст. 15 Закону № 222 право на здійснення виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, може переходити від ліцензіата, що був фізичною особою — підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем. Така ліцензія ліцензіата підлягає у місячний строк переоформленню органом ліцензування на ім’я спадкоємця з дати набуття ним такого права, за умови відповідності спадкоємця вимогам відповідних ліцензійних умов.

У разі виникнення такої підстави для переоформлення ліцензії спадкоємець зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

Згідно із ст. 12 Закону № 222 орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.

Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1

підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі

2

заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:

— підписаний особою, яка не має на це повноважень;

— оформлений із порушенням вимог Закону № 222, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом

3

подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом

4

відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення

Крім того, відповідно до ст. 13 Закону № 222 орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1

встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії

2

виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії

Увага! Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання.

При цьому не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Плата за видачу ліцензії

Отже, йдемо далі. Відповідно до ст. 14 Закону № 222 за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (01.05.17 — 30.11.17 становить 1684 грн.), що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів АР Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить 10 % від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

Увага! Переоформлення ліцензії є безоплатним.

Передбачається, що плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії, зараховується (за ліцензію, видану, зокрема, органом ліцензування, який є центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом) до Державного бюджету і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за кодом бюджетної класифікації 22011500 «Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

Отже, нами було розглянуто порядок підготовки та подання необхідного пакету документів для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності в сфері теплопостачання. Наступне, на чому хотілося би зупинитися, є порядок отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

Щодо діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Слід зазначити, що порядок, строки видачі ліцензії, а також плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення також визначено Законом № 222, тому ми не будемо повторюватися, а зосередимося лише на відмінностях.

Спочатку необхідно з’ясувати, хто буде виступати органом ліцензування для новостворених комунальних підприємств.

Так, п. 1.4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності в сфері централізованого водопостачання та водовідведення8, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.17 р. № 3079, визначено, що НКРЕКП здійснює ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання (виробництво та/або транспортування, та/або постачання питної води споживачам) та/або водовідведення (відведення та/або очищення стічної води) у разі, якщо системи централізованого водопостачання та/або водовідведення суб’єктів господарювання розташовані в одному чи декількох населених пунктах у межах території однієї або більше областей (включаючи місто Київ), сукупна чисельність населення яких становить більше ніж сто тисяч осіб та обсяги реалізації послуг яких становлять відповідно: з централізованого водопостачання — більше ніж 300 тис. м3 на рік; з централізованого водовідведення — більше ніж 200 тис. м3 на рік.

8 Далі за текстом — Ліцензійні умови.

9 Далі за текстом — постанова № 307.

У свою чергу, обласні та Київська міська державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання (виробництво та/або транспортування, та/або постачання питної води споживачам) та/або водовідведення (відведення та/або очищення стічної води) для суб’єктів господарювання, що не підпадають під критерії регулювання НКРЕКП, визначені п. 1.4 Ліцензійних умов.

Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за відповідною формою (наведено у додатку 1 до Ліцензійних умов, затверджених постановою № 307).

До заяви про отримання ліцензії здобувач ліцензії подає документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1

відомості про засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення (форма наведена у додатку 2 до Ліцензійних умов, затверджених постановою № 307)

2

відомості про місця провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення (форма наведена у додатку 3 до Ліцензійних умов, затверджених постановою № 307)

3

копія паспорта керівника здобувача ліцензії із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами — підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби)

4

копія документа, що підтверджує наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або копія договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій

5

схема мереж, споруд та інших об’єктів, що задіяні у провадженні діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затверджена керівником суб’єкта господарювання, із зазначенням точок розмежування (за наявності) з іншими суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення та приладів обліку

Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за відповідною формою (наведена у додатку 4 до Ліцензійних умов, затверджених постановою № 307).

При провадженні господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1

зберігати протягом строку дії ліцензії документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону № 222

2

повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін

3

провадити ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування)

4

у разі планового або позапланового припинення (у зв’язку із неможливістю використання матеріально-технічної бази) провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності ліцензіат зобов’язаний повідомити споживача у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження

5

забезпечити присутність керівника суб’єкта господарювання, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування у встановленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов

6

надавати у встановленому органом ліцензування порядку і строки форми звітності за ліцензованим видом діяльності

7

вести бухгалтерський облік за ліцензованим видом діяльності з урахуванням вимог Порядку № 584

8

відповідно до ст. 181 Закону України від 10.01.02 р. № 2918-III «Про питну воду та питне водопостачання» та з урахуванням вимог Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою КМУ від 09.10.13 р. № 750, щоденно перераховувати кошти на поточний рахунок зі спеціальним режимом, відкритий в уповноваженому банку, використовувати їх виключно для виконання інвестиційної програми в обсязі, передбаченому у встановленому тарифі для виконання інвестиційної програми, подавати органу ліцензування разом із звітами про виконання інвестиційних програм звіт про цільове використання коштів із спеціального рахунка

9

розробляти інвестиційну програму, затверджувати та здійснювати її погодження, схвалення у порядку, затвердженому НКРЕКП, виконувати інвестиційну програму в затверджених кількісних та вартісних обсягах

10

дотримуватись фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми із використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою КМУ від 01.10.14 р. № 552

11

відповідно до тарифів, встановлених уповноваженим органом, здійснювати реалізацію обсягів централізованого водопостачання та/або водовідведення

12

сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП

13

дотримуватися структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на централізоване водопостачання та/або водовідведення, а також використовувати кошти, отримані за рахунок діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону № 922

14

не допускати перехресного субсидіювання

15

оприлюднювати на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством, інформацію щодо тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення та їх зміни

16

забезпечувати рівні права доступу до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення

17

не допускати обмеження або припинення провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством

18

надавати послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку

19

надавати послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою КМУ від 24.02.16 р. № 16310

20

ліцензіат не має права відмовити споживачу послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у приєднанні до своєї системи централізованого водопостачання та/або водовідведення об’єктів будівництва водопостачання, та/або водовідведення споживача у разі виконання споживачем технічних умов у межах пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та водовідведення

21

річна фінансова звітність ліцензіата підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором та має бути розміщена на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку. Критерії, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності ліцензіата, мають відповідати критеріям, визначеним постановою КМУ від 04.06.15 р. № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки»

22

створити та забезпечити функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень

23

забезпечити створення відповідальних підрозділів та систем захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління

24

дотримуватися заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством

10 Далі за текстом — Технічний регламент.

При провадженні господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення ліцензіат повинен дотримуватися таких кадрових вимог:

1

штатна чисельність працівників ліцензіата має включати мінімальну кількість працівників за окремими посадами, необхідних для виконання покладених на нього функцій, які мають відповідну освіту та кваліфікацію залежно від видів виконуваних робіт

2

керівник здобувача ліцензії, його заступник та головний інженер мають мати ступінь вищої освіти (магістр, бакалавр тощо). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити для магістра не менше двох років, бакалавра — не менше трьох років

3

провадження ліцензованої діяльності здійснюється під керівництвом посадових осіб, які мають ступінь вищої освіти (магістр, бакалавр тощо), достатній для виконання професійних обов’язків

4

здобувач ліцензії, ліцензіат оформляють трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до ст. 24 Кодексу законів про працю України

При провадженні господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1

провадити ліцензовану діяльність за умови наявності у ліцензіата у власності або користуванні або концесії систем централізованого водопостачання та/або водовідведення, розташованих у місці провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

2

здійснювати ліцензовану діяльність за наявності засобів провадження господарської діяльності, необхідних для надійної експлуатації системи централізованого водопостачання та/або водовідведення

3

утримувати систему централізованого водопостачання та/або водовідведення, обладнання та устаткування відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.95 р. № 3011

4

суб’єкти господарювання, які здійснюють централізоване водопостачання, мають забезпечити:

— наявність технологічного регламенту з експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води, затвердженого керівником суб’єкта господарювання;

— наявність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води;

— проведення технологічного контролю відповідно до Правил № 30 або мати договір на проведення таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

— наявність акредитованої лабораторії, що здійснює виробничий контроль, або наявність договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

— проведення планово-попереджувальних ремонтів об’єктів з виробництва питної води, транспортування, постачання питної води;

— провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту

5

суб’єкти господарювання, які здійснюють централізоване водовідведення, мають забезпечити:

— наявність технологічного регламенту з експлуатації споруд та каналізаційних мереж, призначених для відведення та очищення стічної води, затвердженого керівником суб’єкта господарювання;

— наявність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд та каналізаційних мереж, призначених для відведення та очищення стічної води;

— проведення технологічного контролю відповідно до Правил № 30, або мати договір на проведення таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

— наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або наявність договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

— проведення планово-попереджувальних ремонтів об’єктів з відведення та очищення стічної води;

— провадження господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення

11 Далі за текстом — Правила № 30.

Отже, нами було розглянуто всі ліцензійні умови, порядок та строк видачі ліцензії, а також оплата послуг за видачу ліцензій на провадження господарської діяльності як у сфері теплопостачання, так й у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Також необхідно зазначити, що залежно від ліцензійних умов може скластися ситуація, коли для одного й того самого комунального підприємства органом ліцензування буде виступати як НКРЕКП, так й обласна державна адміністрація. Наприклад, на провадження господарської діяльності в сфері теплопостачання органом ліцензування буде виступати НКРЕКП, тоді як на провадження господарської діяльності в сфері централізованого водопостачання та водовідведення — обласна державна адміністрація, або навпаки.

Й наостанок хотілося б сказати, що відповідно до ст. 20 Закону № 222 за провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування посадові особи суб’єктів господарювання несуть адміністративну відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити