Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Обдарована» програма: як фінансувати

Ковшова О., економіст-аналітик ВБ «Фактор»
Місцеве самоврядування Січень, 2017/№ 1
В обраному У обране
Друк
Приводом для написання статті стали запитання від читачів на тему прийняття органом місцевого самоврядування1 програм для підтримки обдарованих дітей. Наводимо список запитань, які ми по черзі будемо розглядати у статті:
1. Чи обов’язково місцевій раді приймати програму для підтримки обдарованих дітей та якою має бути мета її прийняття?
2. Чи треба місцевій раді виділяти зі свого бюджету субвенцію районній раді, якщо остання прийняла програму для підтримки обдарованих дітей? В якій сумі необхідно надавати таку субвенцію?
3. Як правильно фінансувати програму для підтримки обдарованих дітей?
Отже, давайте поговоримо про «обдаровану» програму більш детально.

1 Далі за текстом — ОМС.

Про документи, якими слід керуватись при прийнятті «обдарованої» програми

Про необхідність створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей йдеться у таких нормативно-правових документах:

1

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженій Указом Президента України від 25.06.13 р. № 344/2013

2

Указі Президента України від 30.09.10 р. № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»

3

постанові ВРУ від 09.01.07 р. № 536-V «Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні»

4

розпорядженні КМУ від 04.09.13 р. № 686-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

Для подальшої реалізації державної політики у сфері створення сприятливих умов для розвитку дитини та набуття нею навичок і знань, у яких найбільше виявляються природні здібності в певних галузях діяльності, застосування її здібностей в Україні, а також залучення педагогічних і науково-педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми місцеві ради мають право затверджувати програми для обдарованих дітей.

Прийняття ОМС програми для обдарованих дітей не є обов’язковим. Кожна рада самостійно вирішує питання про необхідність її прийняття, виходячи з наявних можливостей дохідної частини свого місцевого бюджету.

Прийняття програми для обдарованих дітей узгоджується із Законом України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»:

п. 22 ч. 1 ст. 26

виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання, зокрема, про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування

п. 16 ч. 1 ст. 43

виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються питання, зокрема, про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно району, області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання

Метою програми для обдарованих дітей та молоді може бути:

1

забезпечення системи пошуку та підтримки обдарованих дітей та молоді з метою формування умов для становлення особистості, здатної до креативної та дослідницької діяльності, як важливого чинника розвитку суспільства і держави

2

забезпечення координації дій навчальних закладів, сім’ї, закладів культури та спорту, установ, громадських організацій, що розміщені на відповідній території, у створенні оптимальних умов для творчої реалізації обдарованих дітей та молоді

3

відпрацювання, розробка, налагодження, впровадження ефективних науково-методичних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей, створення умов для гармонійного розвитку особистості, її соціального захисту

Фінансове забезпечення програми для обдарованих дітей здійснюється в установленому чинним законодавством порядку за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством (наприклад, спонсорської чи благодійної допомоги).

В програмі для обдарованих дітей обов’язково передбачають заходи, які:

1

дозволяють реалізувати основні напрями модернізації системи освіти в цілому

2

створюють умови для розвитку і реалізації творчого потенціалу обдарованих дітей

3

стимулюють обдарованих дітей та педагогічних працівників, що працюють з ними, до подальшого освітнього розвитку

Видатки на виконання програми для обдарованих дітей здійснюються визначеними місцевою радою виконавцями в межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті на відповідний рік.

Програма для обдарованих дітей:

— може бути зорієнтована на різні вікові рівні: дошкільний, молодший шкільний, підлітковий, старший шкільний за рішенням місцевої ради;

— має бути складена з урахуванням можливостей усіх місцевих загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів і виступає основним документом, що визначає стратегію пошуку, виховання і розвитку обдарованих дітей на відповідній території.

Як правило, впровадження програми для обдарованих дітей незалежно від їх вікового рівня передбачає тісну співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу: працівників шкіл, позашкільних закладів, дошкільних установ, відділу освіти, методичного кабінету, освітніх організацій, громадськості та органів місцевої влади.

Зауважимо: впровадження програми для обдарованих дітей не виключає реалізацію інших програм і проектів. Така програма може синтезуватись та інтегруватись з ними.

Найпростіший спосіб виявлення обдарованих дітей — проводити творчі конкурси та інтелектуальні змагання.

Перелік творчих конкурсів та інтелектуальних змагань викладено у листі Міністерства освіти і науки України від 08.04.13 р. № 1/9-262 (ср. 025069200).

Компетентний орган наголосив, що участь учасників навчально-виховного процесу у творчих конкурсах та інтелектуальних змаганнях має здійснюватись на добровільній основі.

Творчі конкурси або інтелектуальні змагання проводяться згідно з положеннями (порядками) про них, які пройшли державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 28.12.92 р. № 731, або проведення яких здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Президента України та КМУ.

Про фінансування програми місцевою радою

Фінансування програми для обдарованих дітей залежить від того, ким вона прийнята. Тобто основний тягар із фінансування лягає на плечі тієї ради, яка затверджує таку програму своїм рішенням.

Ще раз повторимось: за можливості ОМС може залучати додаткові джерела для її фінансування, які не заборонені чинним законодавством.

Увага! Кошти програми для обдарованих дітей можуть бути спрямовані на матеріально-технічне забезпечення організації та проведення заходів (придбання канцелярських товарів для участі у конкурсах чи олімпіадах, а також на придбання грамот, дипломів, нагород тощо), нагородження переможців, відрядження.

Зазвичай обласні та районні ради приймають комплексні програми для обдарованих дітей, які розраховані на декілька років. Як правило, у таких програмах міському голові чи головам сільських (селищних) рад рекомендовано з урахуванням норм діючого законодавства сприяти її виконанню.

За бажанням міська, селищна чи сільська ради можуть сприяти виконанню програми для обдарованих дітей, яку прийняла районна чи обласна рада.

Як правило, це здійснюється шляхом надання відповідної субвенції на район чи область у сумі, яку міська, сільська чи селищна рада визначає самостійно, виходячи із дохідної частини свого місцевого бюджету. Виділяти чи не виділяти кошти у вигляді субвенції — виключне право кожного ОМС.

Зазначимо: якщо рада прийняла рішення про передачу такої субвенції на район чи область, її треба передавати за КТВК 250380 «Інші субвенції»2.

2 Відповідно до наказу Мінфіну від 14.01.11 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію».

У цьому випадку не забудьте рішенням ради надати право голові цієї ради на передачу такої субвенції та укласти відповідний договір з районною чи обласною радою.

Якщо місцеві ради не бажають надавати субвенцію, а хочуть прийняти власні програми для обдарованих дітей, вони можуть це зробити.

У такому випадку необхідно визначитись із заходами програми для обдарованих дітей, оскільки саме від них і буде залежати правильність її фінансування (тобто обрання КТВК та КЕКВ). іншими словами, рада має прописати в програмі, якими саме способами вона буде підтримувати обдарованих дітей.

Для зручності перелік заходів у програмі для обдарованих дітей може бути представлений у наступному вигляді:

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальний виконавець

Термін виконання

Обсяг фінансування програми

(грн.)

У тому числі за рахунок

(грн.)

У таблиці, що розміщена на с. 12, ми навели примірний перелік видатків, які можуть здійснюватись в рамках програми для обдарованих дітей.

Увага! ОМС самостійно визначає вид та суму видатків програми для обдарованих дітей, яку приймає.

Простіше за все обрані заходи програми для обдарованих дітей, представлені у п. 1 та 2 наданої таблиці, краще приймати у складі комплексної програми «Освіта», тоді:

Планування видатків на:

здійснюється за КТВК:

1

підтримку обдарованих дітей, які належать до соціально незахищених категорій

070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа –дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»

забезпечення участі обдарованих дітей у конкурсах, фестивалях (оплата проїзду та харчування)

надання безкоштовних білетів обдарованим дітям на відвідування театрів, концертів, філармонії тощо

придбання призів для переможців олімпіад, конкурсів тощо

2

виплату одноразової грошової допомоги учням —учасникам всеукраїнських та міжнародних змагань, турнірів, конкурсів та олімпіад

070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа –дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»

відзначення педагогічних працівників, які мають призерів олімпіад, конкурсів-захистів Малої академії наук, турнірів, спартакіад, змагань, конкурсів учнівської творчості, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів (виплата одноразової премії)

виплата стипендій обдарованим учням за особливі досягнення

Примітка. У цьому випадку виконавцем та головним розпорядником такої програми буде відділ освіти, оскільки всі діти шкільного віку. Надання путівок на оздоровлення сюди не входить.

3

надання путівок на оздоровлення обдарованим дітям

091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»

Примітка. Надання путівок на оздоровлення для обдарованих дітей, як правило, здійснюється відділами сім’ї та молодіжної політики за окремою місцевою програмою «Оздоровлення дітей». У цій програмі зазвичай «оздоровлюються» різні категорії дітей, зокрема, діти з багатодітних родин, діти-сироти, діти участників АТО, а також обдаровані діти.

Зауважимо, що технічно субвенцію передати набагато простіше, аніж приймати та виконувати власну програму для обдарованих дітей. Але субвенція може мати місце лише у випадку, коли взаємовідносини між передавачем та отримувачем субвенції основані на довірі, порозумінні та співробітництві. Адже мова йде про програму, яка стосується підтримки обдарованих дітей.

Редакція газети висловлює вдячність у підготовці статті начальнику фінансового управління Чугуївської міської ради Харківської області — Олені Бутовій.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно