Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Формування кадрового резерву в ОМС

Безрук Т., юрист
Місцеве самоврядування Січень, 2017/№ 1
В обраному У обране
Друк
Працівниками кадрових служб органів місцевого самоврядування щороку переглядаються та формуються списки осіб, які зараховуються до кадрового резерву на відповідні посади. Резерв кадрів створюється для зайняття посад і просування по службі в органах місцевого самоврядування. Коли необхідно сформувати кадровий резерв? Кого можна включити до списків «резервістів»? Чи на всі посади формується кадровий резерв? Хто несе відповідальність за підготовку та використання кадрового резерву? Як, ким, коли та навіщо формувати кадровий резерв в органах місцевого самоврядування — поговоримо у цій статті.

На сьогодні нормами діючого законодавства встановлено, що кадровий резерв в органах місцевого самоврядування створюється для зайняття посад і просування по службі (ч. 1 ст. 16 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.01 р. № 2493-III1).

1 Далі за текстом — Закон № 2493.

Фактично, окрім конкурсного відбору та стажування, кадровий резерв є одним із способів прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

Відповідальний за підготовку кадрового резерву

Списки кадрового резерву готуються кадровими службами органів місцевого самоврядування.

Кадровий резерв складається терміном на один рік. Списки осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядаються та формуються щороку на наступний рік. При цьому склад кадрового резерву є динамічним, бо до нього протягом року можуть включатися нові особи та виключатися окремі працівники. Отже, в разі необхідності та за наявності вмотивованих причин до списку «резервістів» протягом року можуть вноситись відповідні зміни в порядку, який установлено для зарахування осіб до кадрового резерву.

Звертаємо увагу, що відповідальність за ефективну підготовку і використання кадрового резерву несе керівник органу місцевого самоврядування, тобто сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної у місті, обласної ради перед відповідною радою.

Порядок формування та підготовки кадрового резерву

Відповідно до п. 4 Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування2, затвердженого постановою КМУ від 24.10.01 р. № 1386 «Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування», працівниками кадрових служб органів місцевого самоврядування щороку в грудні переглядаються та формуються списки осіб, які зараховуються до кадрового резерву на відповідні посади.

2 Далі за текстом — Типовий порядок.

Згідно зі ст. 16 Закону № 2493 та Типовим порядком кадровий резерв створюється для зайняття посад і просування по службі в органах місцевого самоврядування.

Формування кадрового резерву передбачає добір працівників, які мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання управлінських рішень, а також працівників, які спроможні запроваджувати демократичні цінності правової держави та громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина (п. 1 Типового порядку).

Частиною 1 ст. 16 Закону № 2493 встановлено, що створення резерву відбувається за рішенням органу місцевого самоврядування та затверджується сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради.

Звертаємо увагу, що при організації роботи з кадровим резервом органи місцевого самоврядування мають використовувати у роботі Типовий порядок. Водночас слід зазначити, що відповідно до норм ст. 16 Закону № 2493 та п. 9 Типового порядку у кожному органі місцевого самоврядування має бути визначено власний порядок формування та ведення кадрового резерву, затверджений відповідною радою.

Особи, яких можна включити до списку «резервістів»

До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування, мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її.

На посади в органах місцевого самоврядування кадровий резерв формується з:

1

посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади

2

державних службовців, які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування

3

спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю, у тому числі зарахованих на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління

Зверніть увагу, що згідно з п. 3 Типового порядку зарахування до кадрового резерву повинно проводитися за згодою особи, яка виявила бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування. Як правило, це письмова заява, викладена у довільній формі. На практиці типовою помилкою та порушенням вимог Типового порядку є відсутність відомості про згоду осіб, які зараховані до кадрового резерву.

Не забувайте також, що про зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем роботи такої особи.

Наведемо приклад заяви про згоду на зарахування до кадрового резерву на посаду в органах місцевого самоврядування.

img 1

Розрахунок кадрового резерву

Відповідно до п. 4 Типового порядку на посади працівників органів місцевого самоврядування кадровий резерв формується з такого розрахунку:

Посади

Кількість осіб

на виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою або відповідною радою

не формується

на посади керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад та на посади керівників відділів, управлінь виконавчого апарату районної і обласної ради

не менше двох осіб

на посади спеціалістів відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад та відділів, управлінь виконавчого апарату районної і обласної ради

не менше однієї особи з урахуванням фактичної потреби

Зверніть увагу, що на виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою або відповідною радою, згідно із Законом України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» кадровий резерв не формується.

Слід відзначити, що типовою помилкою на практиці є невидання розпорядження керівника органу місцевого самоврядування про зарахування особи до кадрового резерву. Проте нормами п. 5 Типового порядку встановлено, що зарахування до кадрового резерву затверджується розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради. А у випадках, коли для призначення на посади, на які формується кадровий резерв, передбачається погодження кандидатур з відповідними органами виконавчої влади, зарахування до резерву проводиться після такого погодження.

Наведемо зразок розпорядження керівника органу місцевого самоврядування про затвердження кадрового резерву.

img 2

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, складається згідно із додатком до Типового порядку.

Робота з особами, зарахованими до кадрового резерву

Із зарахованими до кадрового резерву особами повинна проводитися робота згідно із особистими річними планами, затвердженими керівниками виконавчих органів місцевого самоврядування, де передбачається:

1

вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, рішень органів місцевого самоврядування

2

систематичне навчання шляхом самоосвіти

3

участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності органів місцевого самоврядування

4

періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (у тому числі зарубіжних)

5

стажування протягом не більш як два місяці в органі місцевого самоврядування, до кадрового резерву якого зараховано працівника

6

виконання обов’язків посадової особи, на посаду якої зараховано працівника до кадрового резерву

7

залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань

8

участь у підготовці проектів актів законодавства, інших нормативних документів

Слід відзначити, що типовою помилкою та порушенням вимог Типового порядку на практиці є відсутність особистих планів роботи осіб, зарахованих до кадрового резерву.

Наведемо приклад особистого річного плану «резервіста».

У роботі з кадровим резервом необхідно забезпечити контроль за виконанням індивідуальних річних планів.

Згідно з п. 8 Типового порядку в органах місцевого самоврядування покладення здійснення контролю за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву, відбувається залежно від посад, на які їх зараховано.

Контроль за виконанням особистих річних планів «резервістів»

на посади:

покладається на:

керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад

сільського, селищного, міського голову, голову районної у місті ради

керівників відділів і управлінь виконавчого апарату районної, обласної ради

голову районної, обласної ради

інші посади

керівників відділів, управлінь, інші виконавчі органи

Якщо відбулося зарахування до кадрового резерву на посади, робота на яких передбачає доступ до державної таємниці, то повинно розглянутися питання щодо оформлення в установленому порядку відповідного допуску особам, які його не мають (п. 6 Типового порядку).

Припинення перебування працівника у кадровому резерві

Відповідно до п. 13 Типового порядку перебування працівника у кадровому резерві може припинитися:

1

з його власної ініціативи

2

за вмотивованою пропозицією керівника управління, відділу, іншого виконавчого органу, виконавчого апарату, в якому він працює

При цьому виключення із списків кадрового резерву оформлюється розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради.

Припустимо, працівника структурного підрозділу органу місцевого самоврядування, який був зарахований до кадрового резерву на посаду керівника цього структурного підрозділу, переведено на рівнозначну посаду до іншого структурного підрозділу в цьому ж органі місцевого самоврядування. Чи потрібно в такому випадку виключити цього працівника з кадрового резерву структурного підрозділу, де він працював, та чи необхідно зарахувати його до резерву у структурному підрозділі, куди перейшов працівник, та в який термін?

Враховуючи норми п. 13 Типового порядку, якщо сам працівник не ініціює питання виключення із списків кадрового резерву на вищу посаду у структурному підрозділі, де він працював, та відсутні пропозиції керівника цього структурного підрозділу щодо його виключення із списків у разі, наприклад, виявлення обставин, що перешкоджають працівникові перебувати у кадровому резерві, невідповідності цій посаді ділових якостей особи тощо, то потреби у виключенні із списків кадрового резерву переведеного до іншого структурного підрозділу працівника немає.

Щодо терміну, в який повинен бути зарахований до кадрового резерву на посаду у структурному підрозділі, куди перейшов працівник, то слід зазначити, що нормативними документами він не визначений. Переведена на нове місце роботи особа може бути включена до списків кадрового резерву у разі потреби та за її згодою протягом року або у грудні поточного року, під час формування чи перегляду таких списків. При цьому звертаємо увагу на те, що обмежень стосовно перебування однієї особи у кадровому резерві на декілька посад не визначено. Отже, одна й та ж особа може одночасно перебувати у списках кадрового резерву декількох структурних підрозділах органу місцевого самоврядування, а також в інших організаціях.

Просування по службі: переваги «резервіста»

Відповідно до абз. 1 п. 11 Типового порядку, якщо посада в органах місцевого самоврядування, на яку до кадрового резерву зараховано працівника, стає вакантною, то він, за наявності рівних даних, має переважне право на її заміщення під час проведення конкурсу.

Також ст. 10 Закону № 2493 встановлено, що у разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа місцевого самоврядування може бути переведена на рівнозначну чи нижчу посаду або посаду радника чи консультанта без конкурсного відбору.

Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування, зарахованої до кадрового резерву, згідно з абз. 2 п. 11 Типового порядку може здійснюватися за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради поза конкурсом.

Крім того, нагадаємо, що згідно зі ст. 17 Закону № 2493 за результатами атестації посадових осіб органів місцевого самоврядування відповідно до висновку атестаційна комісія може запропонувати сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті, районної, обласної ради, зокрема, зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду.

Результати атестації, а також щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов’язків заносяться до особової справи посадової особи та розглядаються під час вирішення питань просування по службі, а також інших питань проходження служби (п. 19 Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою КМУ від 26.10.01 р. № 1440).

Не зайвим буде нагадати, що до кадрового резерву також може бути зарахована посадова особа органу місцевого самоврядування, яка успішно пройшла стажування на відповідній посаді.

img 3
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно