Нові «аналітичні» форми: запрошуємо на оглядини

В обраному У обране
Друк
Ковшова О., економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Місцеве самоврядування Жовтень, 2017/№ 10
Відповідно до ст. 56 Бюджетного кодексу України, Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положення про Міністерство фінансів України1 Мінфін затвердив нові форми карток і книг аналітичного обліку для суб’єктів державного сектору та порядок їх складання. Такі форми знайшли відображення у наказі Мінфіну від 29.06.17 р. № 604 «Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання»2. Документ набрав чинності з дня опублікування, тобто з 11.08.17 р.3 Розглянемо більш детально, за якими правилами доведеться надалі працювати розпорядникам бюджетних коштів та що врахувати в роботі з огляду на наказ № 604.

1 Затверджене постановою КМУ від 20.08.14 р. № 375.

2 Далі за текстом — наказ № 604.

3 «Офіційний вісник України» (11.08.17 р., № 63, ст. 1916).

Головне про картки та книги

Новий Порядок складання карток і книг аналітичного обліку суб’єктами державного сектору4, безперечно, мають застосовувати розпорядники бюджетних коштів.

4 Далі за текстом — Порядок.

Наголосимо, що терміни у Порядку застосовують у значеннях, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, про що зазначено в наказі № 604.

Увага! Наказ № 604 скасував попередній наказ Державного казначейства України від 06.10.2000 р. № 100. Нагадаємо: ним були затверджені форми карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання».

Розглянемо більш детально, які саме книги та картки подарував нам Порядок:

Картка аналітичного обліку готівкових операцій

Використовується суб’єктами державного сектору для відображення операцій з готівкою в касі суб’єкта державного сектору в розрізі кодів бюджетної класифікації та видів надходжень (окремо за загальним та спеціальним фондами й видами надходжень спеціального фонду).

Як і раніше, така картка відкривається щомісяця, записи в ній здійснюють на підставі кожного звіту касира, та вона підписується виконавцем і особою, яка її перевірила

Картка аналітичного обліку касових видатків

Призначена для аналітичного обліку касових видатків у суб’єктів державного сектору та централізованих бухгалтеріях та ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Як і раніше, картка відкривається щомісяця і заповнюється щодня бухгалтером на підставі виписки органу Державної казначейської служби України5 (банку). Суми відновлених касових видатків записуються на зворотному боці картки, а підписується вона виконавцем та особою, яка її перевірила

Картка аналітичного обліку фактичних видатків

Використовується суб’єктами державного сектору та централізованими бухгалтеріями для аналітичного обліку фактичних видатків та ведеться щомісяця в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Як і раніше, записи про суми фактичних видатків суб’єкта державного сектору здійснюють на підставі даних меморіальних ордерів, а суми відновлених фактичних видатків записують на зворотному боці картки

Картка аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань

Має нову назву у порівнянні зі своєю попередницею, але, як і раніше, відкривається на рік та ведеться окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету.

За рядком «Затверджено кошторисом на рік» заповнюють кошторисні призначення. У картці з’явилось нове уточнення про суми, на які зменшуються відкриті (виділені) асигнування. Їх треба записувати при веденні автоматизованого обліку тільки зі знаком «мінус»

Картка аналітичного обліку капітальних видатків

Призначена для відображення придбання необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), будівництва (придбання), модернізації, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель, споруд та об’єктів і супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт, видатків з найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель.

Як бачимо, наказ № 604 містить більш детально визначає сферу застосування картки та наголошує, що вона ведеться щомісяця в розрізі кодів економічної класифікації видатків, які відносяться до категорії «Капітальні видатки», за загальним та спеціальним фондами.

Зверніть увагу, що у графі «Збільшено необоротні активи» треба відображати суми коштів, спрямованих на збільшення вартості необоротних активів за відповідними субрахунками бухгалтерського обліку. А от у графі «Інші», як і раніше, відображають суми коштів, які не відносяться на збільшення вартості необоротних активів

Картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг)

Нова картка, яку ведуть за видами доходів та відкривають на рік:

— плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

— від додаткової (господарської) діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ;

— від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

За рядком «Затверджено кошторисом на рік» прописують річну суму планових надходжень. Звичайно, протягом року цей показник може коригуватись на підставі змін, що вносяться до кошторисів. Записи щодо:

— нарахованих доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) здійснюють на підставі первинних документів за кожним контрагентом та за видами доходів;

— отриманих доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) здійснюють на підставі виписок органу ДКС (банку) з реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах ДКС (банках).

Зауважимо: щомісяця в картці треба розраховувати підсумок «Усього нарахованих доходів за місяць», «Усього отриманих доходів за місяць», «Разом наростаючим підсумком з початку року» та «Залишок коштів на кінець звітного періоду»

Картка аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів)

Нова картка, яку відкривають на рік та ведуть за видами фінансових доходів: відсотки, роялті, дивіденди. За рядком «Затверджено кошторисом на рік» прописують річну суму планових надходжень.

Протягом року цей показник може також коригуватись на підставі змін, що вносяться до кошторисів. Записи щодо:

— нарахованих фінансових доходів здійснюють на підставі первинних документів за кожним видом фінансових доходів;

— отриманих фінансових доходів здійснюють на підставі виписок органу ДКС (банку) з реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах ДКС (банках).

Щомісяця в картці розраховують підсумок «Усього нарахованих фінансових доходів за місяць», «Усього отриманих фінансових доходів за місяць», «Разом наростаючим підсумком з початку року» та «Залишок коштів на кінець звітного періоду»

Книга аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов’язань

— призначена для реєстрації узятих суб’єктами державного сектору зобов’язань (розміщення замовлення, укладання договору, придбання товарів (послуг, робіт)) відповідно до бюджетних асигнувань і контролю за відповідністю взятих зобов’язань бюджетним асигнуванням;

— відкривається на рік на підставі затвердженого кошторису суб’єкта державного сектору в розрізі кодів економічної класифікації видатків;

— ведеться окремо за загальним та спеціальним фондами кошторису.

У книзі реєструють кожне розміщення замовлення, укладання договору, придбання товарів (послуг, робіт), в результаті яких суб’єктом державного сектору будуть сплачені кошти за отримані послуги, роботи та/або матеріальні цінності, в тому числі довгострокові договори, що передбачають сплату бюджетних коштів у поточному бюджетному періоді. Після кожного зареєстрованого документа, що підтверджує факт узяття зобов’язання, в книзі виводять залишок кошторисних призначень у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод) та економічної класифікації видатків, у межах яких суб’єкт державного сектору надалі може взяти зобов’язання. Як і раніше, у книгу аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов’язань наступного бюджетного періоду переносять зобов’язання, за якими в поточному бюджетному періоді не відбулась оплата на підставі документів, що підтверджують факт їх узяття

Книга аналітичного обліку відкритих асигнувань (перерахованих коштів) суб’єктам державного сектору нижчого рівня

Відкривається на рік та використовується суб’єктами державного сектору та централізованими бухгалтеріями для аналітичного обліку відкритих асигнувань (перерахованих коштів) суб’єктам державного сектору нижчого рівня.

За рядками «Затверджено кошторисом на рік» заповнюють кошторисні призначення, затверджені суб’єктам державного сектору нижчого рівня.

Протягом року кошторисні призначення можуть коригуватись на підставі змін, що вносять до кошторисів. Записи у книзі про відкриті асигнування (перераховані кошти) суб’єктам державного сектору нижчого рівня здійснюються на підставі виписок органу ДКС (банку) з рахунків відкритих асигнувань, особових, реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах ДКС (банках). Суми, на які зменшуються відкриті асигнування (перераховані кошти), записуються чорнилом червоного кольору або зі знаком «мінус», а при веденні автоматизованого обліку — тільки зі знаком «мінус». Щомісяця в книзі розраховують підсумок асигнувань за місяць, усього асигнувань з початку року та залишок річних бюджетних призначень.

Зауважимо, що у випадках відкриття асигнувань (перерахування коштів) із спеціального фонду суб’єктам державного сектору нижчого рівня ведеться окрема книга аналітичного обліку відкритих асигнувань (перерахованих коштів) суб’єктам державного сектору нижчого рівня

5 Далі за текстом — ДКС.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд