На шляху до розвитку фермерських господарств та сільгоспкооперації

Брусенцова Я., директор Департаменту видань для публічно-правової сфери, головний редактор газет «Місцеве самоврядування» та «Радник старости», юрист
Наше видання вирішило долучитись до впровадження в життя положень одного з документів, який було прийнято Урядом ще в 2017 році. Йдеться про Концепцію розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018 — 2020 роки1, схвалену розпорядженням КМУ від 13.09.17 р. № 664-р. У світлі змін, які передбачаються та пропонуються в сфері земельних відносин, вважаємо, що ідеї, які закріплені в Концепції, обов’язково втілять ради, які будуть сприяти розвитку як фермерських господарств, так і сільськогосподарської кооперації на їх території. Вважайте поданий нижче матеріал початком циклу статей, які будуть присвячені в майбутньому саме цьому питанню. Вам залишається лише знайомитися з ними та доводити їх до відома потенційних фермерів та засновників (членів) кооперативів.

1 Далі за текстом — Концепція.

Концепція як початок на шляху до позитивних змін

Для початку ми пропонуємо нашому читачеві пригадати основні положення Концепції. Це надасть змогу зорієнтуватися в напрямах, запропонованих Урядом, та побудувати відповідно з ними свою роботу.

Ми «опустимо» всі проблеми в аграрному секторі, які були окреслені Концепцією, зазначимо лише причини, що, на думку Уряду, стримують розвиток фермерських господарств, а потім вже перейдемо до мети цього документу та шляхів вирішення ситуації, що склалася, які були запропоновані КМУ.

Отже, як зазначається в Концепції, основними причинами, що стримують розвиток фермерських господарств, є:

— відсутність цілісної послідовної державної політики, спрямованої на підтримку фермерських господарств, які мають в обробітку на праві власності та користування земельні ділянки загальною площею не більше 100 гектарів;

— низький рівень диверсифікації економіки сільських територій, що призводить до міграції сільської молоді, високого рівня безробіття та низьких доходів сільського населення, руйнування соціальної та інженерної інфраструктури;

— низька рентабельність та конкурентоспроможність фермерських господарств на ринках збуту сільськогосподарської продукції;

— низький рівень можливостей щодо залучення фінансових ресурсів та інвестицій для функціонування і розвитку фермерських господарств;

— неможливість залучення земельних ресурсів для іпотечного кредитування;

— низький рівень технічного та технологічного забезпечення;

— неможливість набуття у власність земель, які перебувають у користуванні фермерських господарств (зокрема, у постійному користуванні);

— низький рівень конкурентоспроможності з питання можливості підвищення розміру пропонованої орендної плати за використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення порівняно з великими сільськогосподарськими товаровиробниками;

— відведення недостатньої ролі у процесах реформування аграрного сектору економіки для створення та розвитку сільськогосподарської кооперації;

— значні втрати продукції внаслідок недосконалої системи логістики та інфраструктури аграрного ринку;

— непоінформованість значної частини фермерських господарств про кон’юнктуру ринків та умови ведення бізнесу в галузі, орієнтація на реалізацію вирощеної сировини та відсутність можливостей та умов у виробництві готової продукції.

Тепер щодо мети Концепції. Основна мета, яка ставиться, — це створення необхідних організаційних, правових та фінансових передумов для розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації, покращення матеріально-фінансового становища сільського населення шляхом:

1

надання підтримки фермерським господарствам

2

створення нових робочих місць на селі, зокрема через стимулювання сільськогосподарської кооперації

3

диверсифікації діяльності фермерських господарств

4

створення передумов кредитування фермерських господарств за доступними кредитними ставками

5

збільшення рівня реальних доходів сільського населення від передачі в оренду сільськогосподарських угідь

Передбачається, що реалізація Концепції дасть змогу перемістити фокус аграрної політики держави на підтримку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації для створення середнього класу на селі.

Увага! Реалізація Концепції розрахована на період до 2020 року.

Яким же чином пропонується розв’язати проблеми?

Виконання Концепції здійснюватиметься шляхом удосконалення державної аграрної політики, інституційного середовища, організаційно-економічного механізму, фінансового та інформаційного забезпечення і державної підтримки фермерських господарств.

У свою чергу, забезпечення пріоритетності підтримки фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації здійснюватиметься шляхом:

1

стимулювання нарощування обсягів сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю (створення, оновлення та модернізація виробничих і переробних потужностей, залучення інноваційних продуктів та технологій) фермерськими господарствами

2

розвитку діючих кредитно-фінансових механізмів та впровадження нових фінансових інструментів підтримки фермерства

3

створення сприятливих умов для започаткування та ефективного провадження фермерської діяльності, зокрема трансформації господарств населення у фермерські господарства, залучення молоді до ведення фермерського господарства

Для цього, на думку Уряду, необхідним є визначення критеріїв цільових груп отримувачів державної фінансової допомоги (за площею землекористування та обсягом доходів). За експертними оцінками, в разі визначення критерієм надання державної фінансової допомоги площі землекористування в розмірі 100 гектарів такий підхід дозволить охопити державною фінансовою підтримкою понад 70 відсотків загальної кількості економічно активних фермерських господарств.

Увага! Державну підтримку пропонується здійснювати на програмних засадах.

Пропонується визначити такі основні напрями, за якими передбачається надавати державну фінансову підтримку фермерським господарствам та сільськогосподарським кооперативам:

1

стимулювання створення нових фермерських господарств

2

посилення конкурентоспроможності фермерських господарств

3

стимулювання розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

4

стимулювання переходу фермерських господарств на виробництво органічної продукції (сировини)

5

стимулювання первинної обробки та переробки вирощеної фермерськими господарствами продукції

6

підтримка розвитку тваринництва у фермерських господарствах

7

стимулювання розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства у фермерських господарствах

8

техніко-технологічне оновлення фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів

Крім іншого, Концепцією було запропоновано механізми для застосування під час надання державної фінансової підтримки фермерським господарствам та сільськогосподарським кооперативам:

1

надання фінансової підтримки на конкурсних засадах на поворотній основі фермерським господарствам через Український державний фонд підтримки фермерських господарств

2

часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами

3

фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

4

фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу

5

державна підтримка шляхом здешевлення страхових платежів (премій)

6

часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів та утворених на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств

7

часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності, племінних свинок та кнурців (класу «еліта»), племінних вівцематок, баранів, ярок

8

часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

9

часткова компенсація витрат на закладення багаторічних насаджень та догляд за ними

10

надання державних гарантій під інвестиційні проекти

Також Концепцією акцентовано увагу на створенні прозорих механізмів набуття у власність земельних ділянок та прав на них, що, в свою чергу, дасть змогу:

1) врегулювати питання набуття фермерськими господарствами земельних ділянок у власність;

2) врегулювати питання правового статусу земель колишньої колективної власності;

3) забезпечити можливість отримання іпотечного кредитування під заставу землі;

4) забезпечити пріоритетність надання земельних ділянок для садівництва, виноградарства, хмелярства та органічного землеробства.

На думку Уряду, такі засади сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу на селі, створенню нових або розширенню існуючих виробничих потужностей та робочих місць у сільській місцевості.

Тепер щодо очікуваних результатів. У результаті реалізації Концепції планується досягнути таких цілей:

— збільшення кількості фермерських господарств, які мають в обробці на праві власності та користування земельні ділянки загальною площею не більше ніж 100 гектарів, на 10 відсотків;

— збільшення частки фермерських господарств у виробництві валової продукції сільського господарства до 12 відсотків;

— збільшення кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, заснованих фермерськими господарствами самостійно або спільно з членами особистих селянських господарств, на 40 — 50 одиниць;

— збільшення площі сільськогосподарських угідь, на яких вирощується та/або виробляється органічна сільськогосподарська продукція, на 10 відсотків;

— створення щороку 15 нових об’єктів з первинної переробки сільськогосподарської продукції;

— зупинення скорочення у фермерських господарствах поголів’я великої рогатої худоби та його збільшення на 2,5 відсотка;

— збільшення частки виробництва продукції тваринництва фермерськими господарствами у структурі валового виробництва до 3 відсотків;

— збільшення площ багаторічних насаджень у фермерських господарствах на 15 відсотків;

— підвищення рівня енергооснащеності фермерських господарств на 10 відсотків.

Наприкінці зазначимо, що реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, інших джерел, передбачених законодавством.

Фінансування Концепції передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень Мінагрополітики на відповідний рік в обсязі не менше 1 млрд. гривень щороку, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, передбачених законодавством.

Обсяг фінансування, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей Державного бюджету України та місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги.

Резюмуємо

Як вже було зазначено, схвалення наведеної нами Концепції, це один з перших кроків до позитивних перетворень. Але, щоб ці перетворення відбулися необхідно починати плідно працювати. На нашу думку, у ОМС є всі можливості, аби долучитися до вказаного процесу і ми вам в цьому готові надати допомогу шляхом, звісно, підготовки певних матеріалів. Тож чекайте виходу наступних наших номерів, сподіваємося, вони будуть корисними.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі