Теми статей
Обрати теми

Удосконалюємо напрямок ведення договірної та претензійної роботи

Сербіна Анастасія, головний редактор спецвипуску «Юридичні практики», адвокат
Одним із напрямків діяльності ОМС є договірна робота. З метою полегшення зазначеного напрямку доцільно мати розроблений та затверджений ОМС Порядок організації договірної роботи в раді (зразок примірного Положення був опублікований у нашому виданні № 12/1, грудень, 2018). Залежно від структури вашої ради та з урахуванням кількості осіб (відділів, секторів), які відповідають за зазначений напрямок, процедура укладення (погодження) договору може бути розтягнена у часі та ускладнена людським фактором. Тому чіткі процедури (механізми), встановлені строки та міра відповідальності дозволить уніфікувати роботу із договорами.

Одним із критеріїв ефективної договірної роботи є наявність вчасно та якісно виконаних взятих на себе зобов’язань, контроль та вжиття заходів відповідальності у разі такої потреби.

Тому доречно у Порядку організації договірної роботи в раді передбачити конкретні строки перевірки стану виконання зобов’язань за укладеними договорами та призначити відповідальних осіб, які змогли б перевіряти стан виконання договірної роботи усіма відділами (секторами) ради.

Невиконання/неякісне виконання зобов’язань за договорами є підставою для вжиття заходів реагування, ними можуть бути такі:

1

перегляд умов договору

2

пред’явлення претензії

3

звернення до суду за захистом порушених прав

4

розірвання договору

Договірні відносини між відповідною радою та фізичною особою регулюються нормами цивільного законодавства, а з господарюючими суб’єктами (фізичні особи — підприємці та юридичні особи) — господарського та у разі відсутності врегулювання у ГК України — нормами ЦК України.

Перегляд умов договору

Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено також за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, установлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору (ст. 251 ЦК України).

Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, договір може бути розірваний, а з підстав, установлених частиною четвертою цієї статті, — змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

1

у момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане

2

зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення за всієї турботливості та обачності, які від неї вимагалися

3

виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору

4

із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона

Разом із тим підставою для зміни умов договору не завжди будуть істотні зміни, а й несуттєві. При цьому одна сторона пропонує внести зміни до договору у письмовій формі, а інша — або приймає такі умови, або відмовляється від них.

Відповідно до ст. 188 ГК України зміна господарських договорів в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або договором.

Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Якщо судовим рішенням договір змінено, договір вважається зміненим з дня набрання чинності таким рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

У разі зміни договору зобов’язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо з моменту досягнення таких домовленостей між сторонами.

При цьому слід пам’ятати, що зміна договору вчиняється в такій же формі, що й договір, який змінюється, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Пред’явлення претензії

Чинним законодавством не передбачена більше обов’язкова претензійна стадія. Разом із тим відповідно до ст. 19 ГПК України сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом. Особи, які порушили права і законні інтереси інших осіб, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії чи позову.

Отже, якщо чинним законодавством або умовами укладеного договору передбачена процедура досудового врегулювання спору — така стадія стає обов’язковою.

Пред’явлення претензії не буде зайвим й у разі відсутності її як обов’язкової вимоги до досудового врегулювання спору. Адже саме шляхом пред’явлення вимоги до належного виконання умов договору можна спонукати іншу сторону до виправлення ситуації, тим більше, що судовий захист є коштовним та тривалим і ніколи не йде на користь діловим відносинам сторін.

Звернення до суду

Найефективнішим і законним способом захисту своїх порушених прав є звернення до суду.

У разі якщо іншою стороною договору є фізична особа — спір буде вирішуватись у порядку цивільного судочинства.

Завданням же господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Після визначення юрисдикції треба вирішитись із територіальною підсудністю.

За загальним правилом позови подаються за зареєстрованим місцем проживання/юридичною адресою відповідача, крім позовів з виключною підсудністю або підсудністю за вибором позивача. Також правила вибору суду можуть бути встановлені самим договором.

З огляду на зміни у процесуальному законодавстві, позивачі під час пред’явлення позову мають надати усі наявні у них докази та заявити усі потрібні для якісного та повного судового розгляду клопотання. Тому ще на стадії підготовки документів до суду слід виробити стратегію захисту, продумати сильні та слабкі позиції вашої справи, зібрати додаткові докази та з’ясувати, які докази ще потрібні у цій справі.

Правильно складений позов та зібрані докази, а також підготовлені заяви та клопотання стануть запорукою успішного судового процесу.

Нагадаємо, що з 1 січня 2020 року представництво ОМС у судах здійснюватиметься виключно адвокатами або прокурорами. Також залишається самопредставництво (керівником такого органу або представником юридичного відділу).

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

У разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:

1

припинення зобов’язання внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору

2

зміна умов зобов’язання

3

сплата неустойки

4

відшкодування збитків та моральної шкоди

У разі порушення боржником зобов’язання кредитор незалежно від сплати неустойки та (або) відшкодування збитків і моральної шкоди має право вимагати припинення дії, від вчинення якої боржник зобов’язався утриматися, якщо це не суперечить змісту зобов’язання. Така вимога може бути пред’явлена кредитором і в разі виникнення реальної загрози порушення такого зобов’язання.

З метою ефективної організації зазначеного напрямку роботу доречно розробити та затвердити Положення про порядок організації претензійної та позовної роботи відповідної ради, яким передбачити конкретні процедурні моменти цієї роботи.

Розірвання договору

Крайнім заходом впливу на недоброякісного учасника договірних відносин є розірвання такого договору.

У разі порушення зобов’язання однією стороною друга сторона має право частково або в повному обсязі відмовитися від зобов’язання, якщо це встановлено договором або законом (ст. 615 ЦК України).

Одностороння відмова від зобов’язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов’язання.

Внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання частково або у повному обсязі відповідно змінюються умови зобов’язання або воно припиняється.

Якщо сторони не досягли згоди щодо розірвання договору, договір може бути розірваний, за рішенням суду.

У разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв’язку з виконанням цього договору.

У разі розірвання договору зобов’язання сторін припиняються.

Розірвання договору вчиняється в такій же формі, що й договір, який розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Розірвання господарських договорів із суб’єктами господарювання має певні відмінності, оскільки розірвання таких договорів в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або договором.

Процедура надіслання пропозиції із розірвання договору та розгляду такої пропозиції аналогічна, як і для зміни умов договору.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо розірвання договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк, з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Обов’язково під час розірвання договору за домовленістю сторін або на підставі рішення суду слід передбачити умови виконання грошових зобов’язань пропорційно виконаній частині договору та повернення майна (якщо воно передавалось).

Звертаємо увагу, що для розрівняння договору оренди земельної ділянки потрібна згода ради.

Під час повернення майна (наприклад, за договором оренди) слід провести огляд його стану та зазначити в акті приймання-передачі об’єкта оренди на належний (з урахуванням нормального зносу) або неналежний його стан. Такий акт може стати приводом для відшкодування завданих збитків.

І наостанок: не бійтеся вживати активних дій, аби захистити майнові інтереси відповідної територіальної громади. Якщо переговорний процес не надає результатів, а рішення суду про стягнення боргу не виконується, відповідно, зазначений договір для ради є неефективним та таким, що завдає лише збитки. Від збиткових договорів слід відмовлятися. Практика показує, негативний досвід одних боржників за зобов’язаннями може стати прикладом та поштовхом для належного виконання для інших.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі