Теми статей
Обрати теми

Методичні рекомендації: місцеві бюджети – 2019

Ковшова Олена, заступник головного редактора видань «Місцеве самоврядування» та «Радник старости», аналітик
Місцеве самоврядування Травень, 2019/№ 5
Друк
Наказом Мінфіну від 29.03.2019 № 130 затверджені Методичні рекомендації щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період1. Документ набрав чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінфіну. Тож давайте зазірнемо в норми Методичних рекомендацій та подивимось, чим вони можуть бути корисними для ОМС.

1 Далі за текстом — Методичні рекомендації.

Загальні положення

Як пам’ятаємо, із підписанням Президентом України 08.01.2019 Закону України № 2646-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування» прийшла нова ера в державних і місцевих бюджетах. Принаймні, так хочеться думати. Адже передумов для запровадження такого бюджетного планування було і так задосить.

Нагадуємо, що метою розробки зазначеного Закону було створення правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування, подальший розвиток програмно-цільового методу, а також удосконалення окремих норм Бюджетного кодексу України2, що регулюють відносини, які виникають у процесі виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Зокрема, зміни до БК передбачають:

2 Далі за текстом — БК.

— запровадження Бюджетної декларації на середньостроковий період;

— оновлення бюджетного календаря;

— розширення бюджетних правил;

— узгодження стратегічного та бюджетного планування.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до статей 75, 76 та пп. 2 п. 49 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БК, розпоряджень КМУ від 08.02.2017 № 142-р «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки», від 24.05.2017 № 415-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки», від 18.12.2018 № 1106-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік» та з метою посилення інституційної спроможності місцевих органів влади з питань середньострокового бюджетного планування.

Методичні рекомендації:

1

можуть бути використані місцевими фінансовими органами під час складання проекту рішення про місцевий бюджет та прогнозу місцевого бюджету

2

визначають організаційні засади середньострокового бюджетного планування

Увага! Середньострокове бюджетне планування є складовою частиною бюджетного процесу на місцевому рівні та здійснюється на середньостроковий період, який включає плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Як зазначає Мінфін, у 2019 році планування місцевого бюджету на середньостроковий період може бути реалізоване шляхом складання проекту рішення про місцевий бюджет на плановий бюджетний період (2020 рік) та прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (2021–2022 роки).

Додамо, що формування проекту місцевого бюджету та прогнозу місцевого бюджету рекомендується здійснювати паралельно з дотриманням порядку складання цих документів, визначених ст. 75 та абз. 2 пп. 2 п. 49 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БК.

Крім того, з метою забезпечення координації бюджетного процесу та узгодження дій між його учасниками може складатись орієнтовний поетапний план заходів із забезпечення складання проекту місцевого бюджету на наступний бюджетний період та прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди із зазначенням в ньому граничних термінів / строків виконання відповідних заходів та відповідальних виконавців.

Щодо проекту рішення про місцевий бюджет на плановий бюджетний період та прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, то їх складають відповідно до вимог, визначених ст. 76 та абз. 3 пп. 2 п. 49 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БК та з урахуванням вимог Методичних рекомендацій.

Складання проекту рішення про місцевий бюджет

Рішення про місцевий бюджет відповідно до ч. 2 ст. 76 БК містить показники місцевого бюджету на плановий бюджетний період та інші положення.

Проект рішення про місцевий бюджет3 рекомендується розробляти відповідно до Типової форми рішення про місцевий бюджет4, затвердженої наказом Мінфіну від 03.08.2018 № 668.

3 Далі за текстом — проект рішення.

4 Далі за текстом — Типова форма.

Під час складання проекту рішення термін «Про місцевий бюджет», визначений Типовою формою, рекомендується використовувати у значенні, визначеному БК, змінювати і застосовувати у відповідній редакції, наприклад:

img 1

По тексту проекту рішення слова «місцевий бюджет» у відповідних відмінках доцільно змінювати та заміняти на «сільський / селищний / міський / районний / обласний бюджет» у відповідних відмінках.

У текстовій частині проекту рішення по вимогам Методичних рекомендацій рекомендовано відображати бюджетні показники, які конкретизуються в додатках, та інші положення, передбачені у Типовій формі, відповідно до необхідності їх відображення у проекті рішенні про відповідний місцевий бюджет. Тож будьте уважними та не забувайте це робити.

Увага! Методичні рекомендації говорять:

1

про недоцільність відображення в текстовій частині проекту рішення положень, що не стосуються виконання місцевого бюджету у плановому бюджетному періоді

2

нумерацію пунктів текстової частини проекту рішення доцільно здійснювати у хронологічного порядку

3

заповнювати та нумерувати у відповідній послідовності слід ті додатки, на які є посилання в текстовій частині проекту рішення

4

конкретизувати в додатках інформацію щодо показників доходів, фінансування, видатків та кредитування місцевого бюджету рекомендується за бюджетною класифікацією

Зауважимо, що показники доцільно наводити за кодом бюджетної класифікації в цілому та з розподілом за загальним та спеціальним фондами. Показники бюджету розвитку слід відображати у складі спеціального фонду бюджету окремо.

Для конкретизації доходів місцевого бюджету рекомендовано використовувати форму додатка 1 до Типової форми.

Інформація щодо доходів відображається за розділами відповідно до ст. 9 БК з деталізацією за кожним видом надходжень.

Код та найменування показника визначають згідно з Класифікацією доходів бюджету, затвердженою наказом Мінфіну від 14.01.2011 № 115.

У разі необхідності відображення у проекті рішення надходжень та витрат бюджету, пов’язаних із зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, зміною залишків бюджетних коштів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету, складається додаток щодо фінансування місцевого бюджету за формою, викладеною в додатку 2 до Типової форми.

5 Далі за текстом — наказ Мінфіну № 11.

Інформація щодо фінансування бюджету відповідно ч. 2 ст. 11 БК наводиться:

1

за типом кредитора, що характеризує категорію кредитора або власника боргових зобов’язань

2

за типом боргового зобов’язання, що характеризує вид фінансового інструмента запозичення коштів, тобто засоби, що використовуються для фінансування дефіциту або профіциту

Код та найменування показника треба визначати згідно з Класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора та Класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, затвердженими наказом Мінфіну № 11.

Для конкретизації видатків місцевого бюджету рекомендовано використовувати форму додатка 3 до Типової форми.

Показники видатків місцевого бюджету слід відображати у розрізі головних розпорядників коштів місцевого бюджету, відповідальних виконавців (у разі необхідності) та бюджетних програм.

Під час визначення розпорядників бюджетних коштів місцевого бюджету та відповідальних виконавців слід дотримуватимусь вимог ч. 4 ст. 20 та ч. 2 ст. 22 БК.

Код та найменування бюджетної програми зазначаються відповідно до наказу Мінфіну від 29.09.2017 № 7936.

6 Далі за текстом — наказ Мінфіну № 793.

Не рекомендовано в показниках видатків бюджету відображати інформацію, що не встановлює бюджетних призначень для головних розпорядників коштів на плановий бюджетний період. Наприклад, зазначати джерела, за рахунок яких здійснюються видатки бюджету, зокрема трансферти з державного бюджету.

Видатки споживання та видатки розвитку, які необхідно відображати, формуються відповідно до Економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну № 11.

Для конкретизації показників кредитування місцевого бюджету рекомендовано використовувати форму додатка 4 до Типової форми. Показники кредитування місцевого бюджету відображають як результат між операціями з надання кредитів з місцевого бюджету та поверненням кредитів до місцевого бюджету. При цьому повернення кредитів до місцевого бюджету слід відображати з від’ємним значенням.

Увага! Показники кредитування місцевого бюджету також необхідно зазначати у розрізі головних розпорядників коштів місцевого бюджету, відповідальних виконавців (у разі необхідності) та бюджетних програм.

У разі встановлення взаємовідносин з іншими бюджетами така інформація відображається за формою додатка 5 до Типової форми. Показники міжбюджетних трансфертів рекомендовано відображати у розрізі бюджетів одержувачів та бюджетів надавачів міжбюджетних трансфертів.

Код та найменування:

— місцевого бюджету визначають згідно з довідником місцевих бюджетів, затвердженим наказом Мінфіну від 28.12.2009 № 1539;

— трансферту доцільно зазначати відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої наказами Мінфіну № 11 та № 793, прийнятих рішень ОМС щодо надання трансфертів та укладених договорів.

Якщо з місцевого бюджету спрямовуються кошти на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури, інформація щодо розподілу таких коштів відповідно до ч. 5 ст. 71 БК наводиться у розрізі об’єктів згідно з формою додатка 6 до Типової форми.

Крім цього треба зазначати й таку інформацію щодо інвестиційного об’єкта:

— найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації;

— строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення);

— загальна кошторисна вартість;

— рівень будівельної готовності такого об’єкта на кінець бюджетного періоду (тобто готовність об’єкта будівництва до введення в експлуатацію за умови спрямування у бюджетному періоді коштів бюджету розвитку в обсязі, визначеному в проекті рішення).

Також може зазначатись інформація щодо спрямування коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації відповідного об’єкта.

Методичними рекомендаціями в якості поради зазначено, що можна навіть відображати інформацію щодо розподілу витрат місцевого бюджету (видатків бюджету та надання кредитів) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуватимуться в межах бюджетної програми. Таку інформацію наводять згідно з формою додатка 6 до Типової форми.

Найменування цільової програми та реквізити документа, яким вона затверджена, зазначають згідно з відповідним рішенням ОМС, прийнятим в установленому порядку.

Якщо ОМС залучає кредити (позики) від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, то відповідно до додатка 8 до Типової форми рекомендовано зазначати відповідну додаткову інформацію щодо кредиту (позики):

1

найменування кредитора

2

найменування інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту (позики)

3

реквізити укладеного договору

4

термін кредитування

5

загальний обсяг кредиту (позики) в іноземній та національній валютах

6

обсяг залучення кредиту (позики) в бюджетному періоді

Складання прогнозу місцевого бюджету

Прогноз місцевого бюджету відповідно до абз. 3 пп. 2 п. 49 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» БК містить індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

За Методичними рекомендаціями Прогноз місцевого бюджету на 2021–2022 роки рекомендовано формувати за такими напрямами:

1

загальна частина

2

основні індикативні прогнозні показники місцевого бюджету

3

дохідна спроможність місцевого бюджету

4

фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

5

реалізація інвестиційних програм (проектів)

6

управління місцевим боргом та ліквідністю бюджету

7

міжбюджетні відносини

Перелік напрямів та показників, які рекомендовано розкривати у прогнозі, не є вичерпним.

Орган, що здійснює складання прогнозу, може розкривати іншу інформацію, яку вважає за доцільне. Звертайте на це увагу.

З метою відображення динаміки показників, що прогнозуються на два наступні за плановим бюджетні періоди, можна наводити показники поточного та планового бюджетних періодів.

За напрямом:

«Загальна частина»

рекомендовано наводити інформацію щодо нормативно-правових актів, показників соціально-економічного розвитку та державних соціальних стандартів, на основі яких ґрунтується прогноз; цілі державної політики та завдання місцевих програм, які будуть реалізовуватись, очікувані результати та можливі ризики невиконання прогнозних показників, заходи з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету тощо

«Основні індикативні прогнозні показники місцевого бюджету»

рекомендовано наводити інформацію щодо індикативних прогнозних показників місцевого бюджету за доходами, фінансуванням, видатками та кредитуванням

«Дохідна спроможність місцевого бюджету»

рекомендовано наводити інформацію про:

— структуру доходів та частку трансфертів в них;

— основні бюджетоутворюючі податки та збори;

— вплив на податкову базу місцевого бюджету змін до нормативно-правових актів;

— втрати місцевого бюджету внаслідок наданих пільг зі сплати податків та зборів;

— перелік заходів, що планується вжити для розширення бази оподаткування та залучення додаткових надходжень до бюджету тощо

«Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку»

рекомендовано наводити інформацію про:

— пріоритетні напрями розвитку відповідних сфер/галузей та їх фінансове забезпечення;

— кількість закладів, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, та зміни у їх мережі чи структурі, що впливають на видаткову частину бюджету; заходи з упорядкування мережі бюджетних установ, закладів та чисельності їх працівників;

— кількість споживачів (жителів, учнів, дітей, вихованців, підопічних), яким планується надавати публічні послуги, та їх динаміку;

— кількість суб’єктів, яким будуть надані кредити, умови та цілі кредитування;

— кількість суб’єктів, що отримуватимуть бюджетну підтримку та шляхи підвищення ефективності їх діяльності тощо

«Індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечуватимуть протягом декількох років виконання інвестиційних проектів»

рекомендовано наводити інформацію щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних сферах, зокрема у соціально-культурній сфері, транспортно-дорожній сфері, сфері охорони навколишнього природного середовища, сфері розвитку центрів надання адміністративних послуг тощо

«Управління місцевим боргом та ліквідністю бюджету»

рекомендовано наводити інформацію про:

— структуру місцевого боргу (зовнішнього/внутрішнього);

— індикативні прогнозні показники місцевого боргу;

— індикативні прогнозні показники гарантованого місцевого боргу;

— індикативні прогнозні показники видатків на обслуговування місцевого боргу;

— індикативні прогнозні показники видатків на погашення місцевого боргу;

— ризики, пов’язані з управлінням місцевим боргом;

— середньорічний прогнозний обсяг надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів);

— прогнозні обсяги місцевих запозичень (внутрішні, зовнішні); доцільність залучення додаткового фінансового ресурсу до бюджету, його інвестиційне спрямування (перелік проектів або об’єктів, на які будуть спрямовані запозичення) та очікувані результати;

— придбання та погашення облігацій внутрішньої державної позики; випуск та погашення облігацій місцевих позик тощо

«Міжбюджетні відносини»

рекомендовано наводити інформацію про:

— цілі та напрями міжбюджетних відносин;

— індикативні прогнозні показники міжбюджетних трансфертів;

— умови та підстави надання міжбюджетних трансферів іншим бюджетам;

— трансферти, які будуть надходити з державного та місцевих бюджетів, та їх прогнозні обсяги тощо

Увага! Для відображення основних показників місцевого бюджету рекомендовано використовувати форму, наведену у додатку 1 до Методичних рекомендацій. А от для конкретизації інформації за доходами місцевого бюджету за основними надходженнями — форму, наведену у додатку 2 до Методичних рекомендацій.

За рішенням органу, що складає прогноз, за результатами гендерного аналізу бюджетних програм може зазначатись інформація щодо врахування при прогнозуванні гендерних аспектів з метою зменшення гендерних розривів, послаблення негативних та посилення позитивних тенденцій у відповідній сфері/галузі з точки зору забезпечення гендерних потреб та задоволення гендерних інтересів.

Для конкретизації інформації щодо видатків та надання кредитів коштів місцевого бюджету за функціональною ознакою рекомендується використовувати форму, наведену у додатку 3 до Методичних рекомендацій. А от з метою відображення інформації щодо видатків та надання кредитів головних розпорядників коштів місцевого бюджету рекомендовано використовувати форму у додатку 4, наведену до Методичних рекомендацій.

У разі якщо виконання бюджетних програм місцевого бюджету здійснюється одним розпорядником коштів, інформація щодо його видатків та надання кредитів може не наводитись.

І наостанок додамо, що Методичні рекомендації говорять про те, що з метою систематизації та зіставності інформації показники, які наводяться у прогнозі та проекті рішення у національній валюті, найкраще наводити у гривнях без копійок, у іноземній валюті – у відповідних грошових одиницях.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі