Фінансовий план КНП: це вам не іграшки!

Ковшова Олена, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Місцеве самоврядування Листопад, 2019/№ 11
В обраному У обране
Друк
Діяльність закладів охорони здоров’я – бюджетних установ здійснювалась відповідно до норм бюджетного законодавства. З появою комунальних некомерційних підприємств1 все стало по-іншому. Адже планування діяльності ЗОЗ – КНП відбувавається відповідно до норм господарського законодавства України. І однією з особливостей господарської діяльності таких підприємств є їх обов’язок складати і виконувати фінансовий план на кожен наступний рік. Навіщо він потрібний та як його складати?

1 Далі за текстом — КНП.

Чи потрібний той «план»?

Керівники колишніх бюджетних установ у зв’язку з перетворенням у КНП повинні планувати роботу відповідно до вимог чинного законодавства. Звичайно, раніше був кошторис, і всі звикли до нюансів його складання, а тепер звучить страшне слово — фінансовий план. Чи треба його складати, чи можна забути про цей головний біль?

Треба сказати, що особливості господарської діяльності КНП визначаються відповідно до вимог, встановлених Господарським кодексом України2 щодо діяльності державних комерційних або казенних підприємств, а також інших вимог, передбачених законом. Саме про це йдеться у ч. 10 ст. 78 ГК.

2 Далі за текстом — ГК.

Однією з особливостей господарської діяльності державних підприємств є їх обов’язок складати і виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік. Такий обов’язок передбачено для державних комерційних підприємств (ст. 75 ГК) та державних некомерційних (казенних) підприємств (ч. 8 ст. 77 ГК). Для КНП фінансовий план покликаний визначати порядок розподілу та використання його надходжень.

Іншими словами, фінансовий план — це основний плановий документ, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

КНП є комунальною власністю громади, а тому їх діяльність має певні особливості, хоча на них й поширюються вимоги ст. 75 та 77 ГК. Засновник КНП, яким є відповідна рада, має вирішити питання необхідності складення фінансового плану для перетвореного закладу.

На думку редакції, обійтись без фінансового плану КНП буде важко. Оскільки в ньому міститься обґрунтування відповідності витрат до статутної діяльності. Крім того, цей документ автоматично зможе забезпечити механізм погодження витрат КНП із засновником.

Тобто документ виконує, як і кошторис, одразу дві функції: дає змогу контролювати діяльність підприємства як з боку засновника, так і з боку керівника, та забезпечити виконання запланованих видатків протягом року. Крім іншого, він є гарантією збереження статусу неприбутковості, який легко втратити, зробивши лише один невірний крок.

За інформацією Проекту з підтримки реформи первинної медичної допомоги3, основною метою складання річного фінансового плану підприємства є визначення:

3 Інформація розміщена за посиланням: healthreform.in.ua/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BA%D0%BD%D0%BF/

1

основних показників фінансово-господарської діяльності КНП

2

основних джерел та напрямів спрямування коштів для забезпечення потреб діяльності КНП

3

реалізації розвитку КНП

4

та забезпечення витрат, а також виконання зобов’язань, включаючи зобов’язання перед бюджетами та державними цільовими фондами

Особливості складання та затвердження фінансового плану

Строки та порядок розробки фінансових планів та контролю їх виконання державними підприємствами врегульовано ст. 75 ГК та Порядком складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.03.2015 № 2054. Останній документ можна брати за основу, але з урахуванням певних особливостей, які притаманні КНП.

4 Далі за текстом — Порядок.

Затверджувати фінансовий план КНП може його власник. Водночас, відповідно до ст. 27 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» власник може делегувати виконавчому органу функції щодо затвердження та контролю виконання. Фінансовий план підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує плановому року. План складають на календарний рік із поквартальною розбивкою.

Оскільки управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки здійснюють ОМС щодо суб’єктів господарювання, які належать до комунального сектору економіки, у тому числі КНП (ст. 24 ГК), необхідно розробити власний локальний нормативний акт, в якому будуть врегульовані питання форми, строків та порядку розробки та затвердження фінансових планів, контролю за їх виконанням КНП.

Якщо розробляти такий нормативний акт недоцільно, наприклад, у громади незначна кількість підприємств, всі ці питання можуть бути врегульовані у статуті конкретного КНП.

Для прикладу.

Для підприємств, що знаходяться в управлінні Чернігівської обласної ради, діє відповідний порядок і є рекомендації щодо складання фінансового плану підприємствами та звіту про його виконання, порядок підготовки пояснювальних записок до них.

Також розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 затверджено Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності громади.

З яких розділів має складатись фінансовий план? Як правило, вирішуючи це питання керуються додатком 2 до Порядку. Тобто фінансовий план може мати такі розділи:

1

очікувані доходи з поквартальним зазначенням їх обсягу і розподілом за джерелами надходження (наприклад, доходи за договором із Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ), доходи за місцевою програмою, від оренди майна, надання платних послуг тощо)

2

очікувані витрати, на які буде витрачено дохід, постатейно (заробітна плата, витратні матеріали, капітальні витрати, закупівля обладнання тощо) з деталізацією інформації (наприклад, зарплата медичного персоналу, адміністративно-господарського персоналу, керівників тощо) або без неї, що залежить від рішення власника

3

фінансові результати діяльності: валовий дохід, результат від операційної діяльності, фінансовий результат від діяльності (прибуток чи збиток), який визначається співвідношенням доходу та витрат

4

обов’язкові платежі КНП до бюджету (включають до фінансового плану на вимогу власника для зручності формування місцевого бюджету; розділ показує, які додаткові податки з дохідної частини має сплатити КНП)

5

індикатори та коефіцієнти для аналізу фінансового плану та звіту про його виконання, за допомогою яких власник має змогу відстежити діяльність КНП

Ось що зазначено у Рекомендаціях щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них (Додаток 2 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства Чернігівської обласної ради, які перебувають у сфері управління Управління комунального майна обласної ради)5:

5 Далі за текстом — Рекомендації.

<...> І. Загальні питання

Фінансовий план підприємства (далі — фінансовий план) складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові результати в запланованому році.

У розділі «Основні фінансові показники» фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому році, зазначається також інформація згідно із стратегічним планом розвитку підприємства.

Фінансовий план містить інформацію щодо прогнозних показників на поточний рік, яка складається виходячи з фактичної проміжної інформації та очікувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році.

Фінансовий план складається за формою згідно з додатком 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства Чернігівської обласної ради, які перебувають у сфері управління Управління комунального майна обласної ради (далі — Порядок), і подається в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік за формою згідно з додатком 3 до Порядку і подається в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

У звіті про виконання фінансового плану відображаються фактично отримані доходи і витрати та фактичне надходження і використання фінансових ресурсів за звітний період.

Фінансовий план підприємства та звіт про його виконання складаються на методологічних засадах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та відповідною обліковою політикою, згідно з якими підприємство складає свою фінансову звітність. Фінансова інформація, яка не є складовою фінансової звітності, формується на методологічних засадах, які застосовуються підприємством відповідно до законодавства, податкової та статистичної звітності.

Консолідований фінансовий план формується відповідно до порядку складання консолідованої фінансової звітності та загальних вимог до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності.

Комунальні підприємства Чернігівської обласної ради, які перебувають у сфері управління Управління комунального майна обласної ради, складають фінансовий план та звіт про його виконання за формами згідно з додатками 1 і 3 до Порядку.

У рядках, у яких передбачено розшифрування відповідних показників, зазначені суми повинні бути обов’язково розшифровані в таблиці 1 додатка 1 до Порядку. <...>

Увага! При складанні фінансового плану не можна спиратись на досвід роботи з кошторисами. Адже це зовсім різні документи. Зокрема, планування видатків згідно із фінансовим планом здійснюють відповідно до отриманого обсягу фінансування, в той час як дохідна частина кошторису формується з бюджетних надходжень. Крім того, для планування видатків КНП варто враховувати річну кількість підписаних декларацій про вибір лікаря та всі інші надходження, які будуть отримані КНП.

До речі, у Рекомендаціях зазначені цікаві нюанси щодо змісту розділів. Наведемо їх для прикладу:

1. Формування дохідної частини фінансового плану

Розділ містить інформацію щодо особливостей формування дохідної частини фінансового плану, а саме:

— узгодження цінової політики підприємства з кон’юнктурою товарного ринку та особливостями обраної ринкової стратегії, макроекономічною ситуацією на плановий рік та курсом гривні до іноземних валют;

— назви актів законодавства, відповідно до яких затверджено ціни (тарифи), на основі яких сформовано фінансовий план підприємства (чинні чи за умови введення з відповідного періоду (указати дату) змін — до цін (тарифів) на товари, роботи, послуги);

— розрахунки формування чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших статей дохідної частини фінансового плану в розрізі структури доходів (грошовому та кількісному вираженні) та надання пояснень і обґрунтувань щодо значних відхилень

2. Формування витратної частини фінансового плану

Розділ містить інформацію щодо особливостей формування витратної частини фінансового плану, а саме:

— розрахунок собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

— економічна доцільність планованих витрат. Витрати підприємства повинні співвідноситися з доходами, які планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства;

— розрахунок витрат на оплату праці та їх узгодженість із законодавством;

чисельність працівників, у тому числі за категоріями. Обов’язково зазначаються причини зменшення/збільшення чисельності працівників, фонду оплати праці, середньомісячної заробітної плати;

— формування інших статей витратної частини фінансового плану.

Зазначається інформація щодо вжитих заходів з мінімізації витрат у відповідних сферах діяльності підприємства, у тому числі забезпечення дотримання підприємством обґрунтованого рівня витрат у межах, затверджених фінансовим планом.

У разі наявності відхилень між плановими та фактичними показниками зазначаються причини за кожним показником фінансового плану

3. Очікувані фінансові результати

Розділ містить інформацію щодо основних доходів та витрат, які впливають на формування результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

У пояснювальній записці до фінансового плану наводиться порівняльний аналіз показників фінансового плану планового року з показниками плану поточного року, факту минулого року та прогнозу поточного року. Надаються пояснення відхилень показників планового року більше ніж на 10 % порівняно з прогнозом поточного року.

У пояснювальній записці до звіту про виконання показників фінансового плану зазначаються дані порівняльного аналізу фактичних показників поточного року з плановими показниками та фактичними показниками минулого року.

У пояснювальній записці до фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану наводяться дані факторного аналізу як фактичних показників минулого року, так і запланованих показників, який повинен передбачати розрахунок внеску у фінансовий результат таких чинників:

— динаміка цільового ринку;

— вихід на нові ринки;

— зміна асортименту;

— зміна ринкової частки підприємства;

— зміна цін на готову продукцію;

— зміна цін на сировину, матеріали та інше;

— зміна рівня оплати праці;

— зміна продуктивності праці;

— рівень податкового навантаження;

— ефект від інвестиційних програм;

— інше (залежно від специфіки підприємства).

Щодо розподілу, який стосується чистого прибутку, доцільно зазначати інформацію щодо розподілу чистого прибутку, у тому числі відрахувань до спеціальних (цільових) фондів підприємства, призначених для покриття витрат, пов’язаних із фінансово-господарською діяльністю підприємства. У Рекомендаціях до цього розділу наведені навіть Рекомендації щодо заповнення таблиць 1 — 6 фінансового плану підприємства:

4. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами та їх дочірніми підприємствами до обласного бюджету здійснюються за нормативами, встановленими рішенням обласної ради та в порядку, визначеному законодавством України.

Підприємство може спрямовувати кошти до спеціальних (цільових) фондів, утворених відповідно до законодавства, та інших фондів, передбачених його статутними документами

Рекомендації щодо заповнення таблиць 1 — 6 фінансового плану підприємства (додаток 1)

Таблиця 4 «Капітальні інвестиції»

У рядку 4000 «Капітальні інвестиції, усього» відображаються обсяги інвестицій, які підприємство планує спрямувати протягом планового періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів та модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів. Зазначені обсяги інвестицій повинні відповідати інвестиційному плану підприємства на середньострокову перспективу (3-5 років) на відповідний період.

У звіті про виконання показників фінансового плану відображаються обсяги інвестицій, які підприємство спрямувало протягом звітного періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів та модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів

Таблиця 6 «Інформація до фінансового плану» складається із дев’яти пунктів

1) пункт 1 «Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці» містить інформацію про підприємство, відомості щодо середньооблікової чисельності осіб, фонду оплати праці та витрат на оплату праці, передбачених у плановому році. Окремо зазначається інформація щодо керівника підприємства,

адміністративно-управлінського персоналу та інших категорій працівників (наводяться фактичні дані минулого року, а також планові показники минулого, поточного та планового років).

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з попереднім роком обов’язково подаються відповідні обґрунтування;

2) пункт 2 «Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану» містить інформацію щодо:

переліку підприємств, які включаються до консолідованої фінансової звітності підприємства.

У разі наявності підприємств, які не включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану, надаються обґрунтовані пояснення;

3) пункт 3 «Інформація про бізнес підприємства» відображає всі види фінансово-господарської діяльності підприємства.

Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинен відповідати показнику рядка 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» фінансового плану підприємства.

Фактичний показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинен відповідати показнику рядка 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» звіту про виконання фінансового плану підприємства;

4) пункт 4 «Діючі фінансові зобов’язання підприємства» містить інформацію щодо кредиторів, перед якими в підприємства є фінансові зобов’язання, виду кредитного продукту, суми одержаних кредитів, відсоткової ставки та графіка повернення кредитів;

5) пункт 5 «Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів» містить інформацію про залучені та повернені кошти (короткострокові, довгострокові або інші фінансові зобов’язання), у тому числі за кредиторами;

6) пункт 6 «Витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів» (у складі адміністративних витрат, рядок 1041) містить інформацію щодо витрат, пов’язаних з утриманням службових автомобілів комунального підприємства;

7) пункт 7 «Витрати на оренду службових автомобілів» (у складі адміністративних витрат, рядок 1042) містить інформацію щодо витрат на оренду службових автомобілів, наявності договорів оренди, марки автомобіля, мети використання та дати початку оренди.

Загальна сума планованих витрат на оренду легкових автомобілів

дорівнює показнику рядка 1042 фінансового плану.

Загальна сума фактичних витрат на оренду легкових автомобілів

дорівнює показнику рядка 1042 звіту про виконання фінансового плану

підприємства;

8) пункт 8 «Джерела капітальних інвестицій» заповнюється відповідно до таблиці 4 «Капітальні інвестиції» з обов’язковим пооб’єктним розшифруванням статей і джерел капітальних інвестицій.

Показники щодо придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів та придбання (створення) нематеріальних активів наводяться без пооб’єктного розшифрування, але із зазначенням джерел інвестування.

У разі здійснення витрат на ліцензійне програмне забезпечення та легалізацію комп’ютерних програм зазначені витрати потребують обов’язкового розшифрування у статті «Придбання (створення) нематеріальних активів».

Загальний обсяг капітальних інвестицій, зазначений у пункті 8 таблиці 6, повинен відповідати показнику рядка 4000 «Капітальні інвестиції, усього» таблиці 4 фінансового плану підприємства та звіту про його виконання;

9) пункт 9 «Капітальне будівництво». Загальна сума фінансування капітальних інвестицій, що спрямовується на капітальне будівництво, зазначена у графі 8 пункту 9 таблиці 6, повинна відповідати показнику рядка 4010 «Капітальне будівництво» таблиці 4 «Капітальні інвестиції» фінансового плану підприємства та звіту про його виконання

Обов’язково треба наводити очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Тобто навести інформацію щодо очікуваних/фактичних обсягів надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до бюджетів Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; погашення податкової заборгованості, реструктуризованих, відстрочених та розстрочених сум платежів до бюджетів.

Окрему увагу треба приділити інвестиційній діяльності підприємства. Зокрема, щодо цього питання у пояснювальній записці до фінансового плану наводять:

1

інформацію щодо запланованих капітальних інвестицій з розшифруванням їх джерел, у тому числі щодо заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня, модернізацію та реконструкцію підприємства

2

розрахунки очікуваного економічного ефекту від здійснення капітальних видатків, зокрема терміну окупності проектів, коефіцієнта прибутковості, внутрішньої норми прибутковості, фондовіддачі проекту тощо

Також у пояснювальній записці до звіту про виконання показників фінансового плану зазначають інформацію щодо запроваджених інвестиційних проектів у звітному періоді та їх економічної ефективності.

За інформацією, яку можна знайти за посиланням healthreform.in.ua, існує наступний алгоритм щодо розробки та затвердження фінансового плану:

1

Подача проекту фінансового плану підприємства

Проект подається у паперовому та електронному вигляді органу, уповноваженому управляти комунальним майном, до 1 червня року, що передує плановому.

У разі необхідності органи управління можуть самостійно встановлювати диференційовані строки подання проектів, але бажано не пізніше 1 червня

2

Аналіз та прийняття рішення про затвердження

Органи управління та відповідальні органи управління протягом двох тижнів здійснюють аналіз та приймають рішення щодо затвердження або повернення його на доопрацювання. До розгляду та аналізу фінансових планів підприємств можуть залучатись спеціалісти чи експерти за потребою.

У разі повернення проекту підприємство подає допрацьований проект на повторне затвердження у термін, установлений органом управління або відповідальним органом управління, але у строк, що становить не більше як 10 робочих днів.

Після затвердження фінансовий план вважається погодженим і чинним

3

Внесення змін

Зміни до фінансового плану підприємства можуть уноситись один раз на рік, у якому затверджувався такий фінансовий план, та не більше двох разів протягом планового року, якщо інше не передбачено Статутом підприємства або локальним порядком складання та затвердження фінансових планів.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситись в періоди, за якими минув строк звітування

Ще один момент, на який треба зважати. Хоча й КНП отримав статус неприбуткового суб’єкта господарювання, на нього все одно поширюється дія Закону України від 11.02.2015 № 183-VIII «Про відкритість використання публічних коштів» (ср. 025069200).

Отже, КНП зобов’язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність як комунальні підприємства.

Звертаємо увагу, що оприлюднити звіт про виконання фінансового плану можна на офіційному сайті КНП чи відповідного ОМС. Строки та порядок оприлюднення такого звіту повинні визначатись рішенням відповідної ради.

Наостанок

Хочемо ще раз наголосити на тому, що фінансовий план все ж таки потрібен. І якщо з якихось причин у вас буде відсутнє окреме положення про порядок розробки та затвердження фінансового плану — керуйтесь наказом № 205, про який ми говорили на початку статті. Але враховуйте, що цей наказ розроблявся для інших підприємств, що говорить про те, що він не зовсім відповідає сучасній діяльності перетворених закладів. І запропонована у ньому форма фінансового плану є досить об’ємною та змістовною, а інформація, яку вона містить, не завжди потрібна й актуальна саме для вашого медичного закладу. А відтак, використання такої форми може створити проблеми, пов’язані з плануванням діяльності підприємства, відточенням певних дій, які допоможуть оптимізувати це планування не лише під час складання, але й під час виконання чи звітування. Тож не полінуйтеся та спробуйте скласти той фінансовий план, який буде таким, що відображатиме реалії та сподівання.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд