Положення про оренду землі (заключна частина)

Сербіна Анастасія, головний редактор спецвипуску «Юридичні практики», адвокат
Друк
Цикл статей, присвячених процедурам прийняття регуляторного акта на прикладі «Положення про оренду землі», добігає кінця. У цьому номері ми ознайомимо вас із фінальною стадією прийняття будь-якого регуляторного акта, а також із процедурами відстеження результативності регуляторних актів.

Про висновок комісії та звернення до ДРС

Відповідно до ст. 34 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»1 кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до сільської, селищної, міської ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 (яка визначає принципи державної регуляторної політики) та 8 (яка визначає необхідність проведення аналізу регуляторного впливу) цього Закону.

1 Далі за текстом — Закон про засади регуляторної політики.

Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому КМУ порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Звертаємо увагу, що порядок та строки підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів встановлюються регламентами відповідних рад.

Пропоную вашій увазі зразок експертного висновку (зразок 1).

img 1

img 2

Наступним кроком буде звернення до уповноваженого органу для підготовки у встановленому КМУ порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики. Таким органом є Державна регуляторна служба України2. Далі пропоную вам зразок звернення (зразок 2).

2 Далі за текстом — ДРС.

img 3

img 4

Метою подання зазначеного пакету документів є отримання пропозицій щодо удосконалення проекту регуляторного акта відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються ОМС, затверджений постановою КМУ від 23.09.2014 № 6343.

3 Далі за текстом — Порядок № 634.

Указаним Порядком № 634 встановлено необхідність подання разом з проектом регуляторного акта експертного висновку відповідальної постійної комісії та аналізу регуляторного впливу. При цьому, у разі подання документів у неповному обсязі та/або оформлення їх з порушенням вимог законодавства, ДРС відмовляє у підготовці пропозицій, про що повідомляє не пізніше наступного робочого дня з дня одержання цих документів.

ДРС у своєму повідомленні для ОМС від 22.03.2019 звертає увагу, що відповідно до вимог ст. 8 Закону про засади регуляторної політики аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акта, а у разі якщо розробником проекту є регуляторний орган (інший орган, установа чи організація) — керівником цього органу (установи, організації).

Строк підготовки ДРС пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів встановлено Порядком № 634, який визначає його у межах 20 робочих днів з дня одержання відповідних документів.

На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії відповідної ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту та пропозицій уповноваженого органу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону про засади регуляторної політики. У випадках, визначених ч. 2 ст. 33 цього Закону, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу та пропозицій уповноваженого органу.

У зв’язку із тим фактом, що зазначений висновок, як правило, дублює тези експертного висновку, надавати зразок цього висновку не виявляється доцільним.

Отже, висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки. Це правило не застосовується у випадках, передбачених ч. 2 ст. 33 цього Закону.

Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у відповідній раді, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону про засади регуляторної політики, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

Окремо хочу звернути увагу на вимоги ст. 35 Закону про засади регуляторної політики, яка встановлює особливості оприлюднення проектів регуляторних актів, прийняття яких належить до компетенції органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з метою одержання зауважень і пропозицій.

Так, оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій проектів регуляторних актів, прийняття яких належить до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, а також сільських, селищних та міських голів, проводиться до внесення цих проектів на розгляд засідання відповідного виконавчого органу ради або до внесення їх на затвердження відповідному сільському, селищному, міському голові.

За рішенням сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради або відповідальної постійної комісії відповідної ради:

— оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії відповідної ради;

— можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії відповідної ради.

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням відповідної ради або відповідальної постійної комісії цієї ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії відповідної ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та головній постійній комісії ради.

Увага! Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом чи посадовою особою місцевого самоврядування, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

1

відсутній аналіз регуляторного впливу

2

проект регуляторного акта не був оприлюднений

У разі виявлення будь-якої з цих обставин орган чи посадова особа місцевого самоврядування має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

Регуляторні акти, прийняті ОМС, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж у 10-денний строк після їх прийняття та підписання.

Тепер далі.

Відстеження результативності регуляторних актів

Одним з ефективних механізмів вдосконалення якості регулювань є відстеження результативності регуляторних актів та прийняття за результатами проведеного відстеження рішення про необхідність перегляду регулювання в разі недосягнення цілей, визначених при його запроваджені.

Відповідно до ст. 37 Закону про засади регуляторної політики виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих сільськими, селищними, міськими та районними у містах радами, забезпечується виконавчими органами відповідних рад.

Стосовно кожного регуляторного акта послідовно має здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Базове

Здійснюється до дня набрання регуляторним актом або більшості його положень, чинності

Повторне

Здійснюється через рік після, але не пізніше двох років з дня набрання регуляторним актом чинності

Періодичне

Здійснюється раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження

Строк виконання заходів з відстеження результативності не може становити більше 45 робочих днів.

Якщо строк дії регуляторного акта є меншим ніж один рік, періодичні відстеження його результативності не здійснюються, а повторне відстеження результативності здійснюється за три місяці до дня закінчення визначеного строку, якщо інше не встановлено рішенням регуляторного органу, який прийняв цей акт.

Як правило, разом із затвердженням Плану регуляторної діяльності також затверджується План відстеження результативності регуляторних актів (зразок № 3).

img 5

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого відповідною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до головної постійної комісії відповідної ради.

Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого відповідною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає головна постійна комісія ради або розробник проекту цього регуляторного акта.

Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих сільськими, селищними, міськими головами, забезпечується виконавчими органами сільської, селищної, міської ради, визначеними для виконання цих заходів відповідними сільськими, селищними, міськими головами.

При цьому сільська, селищна, міська рада заслуховує щорічний звіт сільського, селищного, міського голови ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної сільської, селищної, міської ради.

Відповідальна постійна комісія відповідної ради готує і попередньо розглядає питання щодо звітів відповідних голів ради про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена законом до компетенції постійних комісій рад.

Такі щорічні звіти оприлюднюються шляхом їх опублікування в друкованих засобах масової інформації рад, які заслуховують відповідні звіти, а у разі їх відсутності — в інших місцевих друкованих засобах масової інформації або на офіційному сайті ради.

Аналіз впливу регуляторного акта є підґрунтям для відстеження результативності регуляторного акта. Усі три типи відстеження (базове, повторне та періодичне) здійснюються на підставі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

У звіті про відстеження результативності регуляторного акта зазначаються кількісні та якісні значення показників результативності, що є результатами відстеження результативності; дані та припущення, на основі яких здійснено відстеження результативності, а також способи їх одержання; використані методи одержання результативності.

Для відстеження результативності можуть бути використані статистичні дані, дані наукових досліджень та соціологічних опитувань. Такі види даних визначаються регуляторним органом.

У структуру звіту про відстеження результативності регуляторного акта включаються такі показники:

1

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

2

Назва виконавця заходів з відстеження

3

Цілі прийняття акта

4

Строк виконання заходів з відстеження

5

Тип відстеження

6

Методи одержання результатів відстеження

7

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

8

Кількісні та якісні значення показників результативності

9

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Звіт про відстеження результативності підписується керівником регуляторного органу, що підготував цей звіт. Запам’ятайте.

Бажаємо вам успіхів на шляху прийняття та відстеження результативності регуляторних актів. Стаття має допомогти вам у роботі.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі