Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Чи може староста надавати послуги в сфері реєстрації місця проживання?

Кравченко Тетяна, аналітик ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», адвокат
Місцеве самоврядування Квітень, 2020/№ 4
Друк
Зі створенням ОТГ ускладнився процес отримання послуг з реєстрації місця проживання для мешканців, які проживають у віддалених від центральної садиби ОТГ населених пунктах. Поки триває процес утворення центру надання адміністративних послуг, ОМС намагається вирішити це питання, зокрема, шляхом тимчасового покладення обов’язків з надання адміністративних послуг у сфері реєстрації місця проживання на старосту. Про те, що говорить закон з приводу можливості уповноваження старости на виконання цих функцій, — у нашій статті.

Адміністративна послуга

Для того, щоб вирішити питання щодо можливості покладення на старосту обов’язків з виконання адміністративних послуг, проаналізуймо, власне, поняття «адміністративна послуга» та яким суб’єктом така послуга може надаватись.

Адміністративна послуга — це результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Інакше кажучи, адміністративна послуга — це публічно-владна діяльність адміністративного органу, спрямована на забезпечення умов для реалізації суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи і здійснювана за її заявою1.

1 Шамрай Н. В. Організація надання публічних послуг у містах з районним поділом: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 25.00.04/Шамрай Наталія Василівна. — Київ, 2017. — 279 с.

Наданню адміністративних послуг притаманні такі ознаки:

1

адміністративна послуга надається за заявою фізичної або юридичної особи

2

надання адміністративних послуг пов’язано із забезпеченням умов для реалізації суб’єктивних прав конкретної особи

3

право на отримання особою конкретної адміністративної послуги має визначатись законом

4

адміністративні послуги надаються виключно адміністративними органами через реалізацію ними владних повноважень

Увага! Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання (починаючи з моменту прийняття заяви від фізичної особи до внесення відомостей про реєстрацію місця проживання у документ, до якого вносяться відомості про місце проживання) є адміністративною послугою.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги»2 суб’єкт надання адміністративної послуги — орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, ОМС, їх посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

2 Далі за текстом — Закон № 5203.

Відповідно до ст. 9 Закону № 5203 адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг.

Відповідно до ст. 12 Закону № 5203 центр надання адміністративних послуг — це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування, що зазначений у частині другій цієї статті, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Відповідно до п. 3 постанови КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»3, ст. 3 Закону України від 11.12.2003 № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради, віднесено до компетенції виконавчих органів сільської, селищної або міської ради, сільського голови (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено).

3 Далі за текстом — постанова № 207.

З огляду на наведене, ОМС як суб’єкт надання адміністративних послуг може надавати послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування безпосередньо (мається на увазі: через працівника органу реєстрації місця проживання) або через адміністратора центру надання адміністративних послуг, який взаємодіє з органом реєстрації місця проживання.

Наведений висновок підтверджується положеннями постанови № 207.

Так, п. 8 постанови № 207 передбачає, що документи для здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи подаються до органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг) з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Пунктами 9, 18 постанови № 9 встановлено, що відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання вносяться до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, а відомості про реєстрацію місця перебування — до довідки про звернення за захистом в Україні (документ, до якого вносяться відомості про місце перебування) шляхом проставлення в них відповідного штампа реєстрації місця проживання/перебування особи за формою згідно з додатком.

Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

1) заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6, 7 або 8;

2) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження. Реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи особами без громадянства, здійснюється за умови внесення даних про дітей до посвідки на постійне або тимчасове проживання їх батьків та копії свідоцтва про народження. Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами;

3) квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

4) документи, що підтверджують: право на проживання в житлі, — ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників); право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, — довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах); проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, — довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);

5) військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6) заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 11 (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

Пунктом 19 постанови № 207 встановлено, що працівник органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг перевіряє належність документа, до якого вносяться відомості про місце проживання (або документа, до якого вносяться відомості про місце перебування, — у разі реєстрації місця перебування), особі, що його подала, його дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання/перебування (у разі потреби надає допомогу особі в заповненні бланка заяви) та наявність документів, необхідних для реєстрації місця проживання/перебування, про що ним вчиняється відповідний запис у цій заяві.

Відповідно до п. 23 постанови № 207 працівник органу реєстрації в день звернення особи або її представника чи в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг або представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, посадової особи виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку, органів державної реєстрації актів цивільного стану або даних від органу соціального захисту населення:

— приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації місця проживання особи;

— вносить відомості про реєстрацію місця проживання у документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (документ, до якого вносяться відомості про місце перебування, — у разі реєстрації місця перебування). Датою реєстрації місця проживання/перебування осіб, які подавали документи через центр надання адміністративних послуг, представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, посадову особу виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку, є дата отримання органом реєстрації відповідних документів;

— формує і вносить дані про реєстрацію місця проживання особи до реєстру територіальної громади відповідно до Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру; формує інформацію про реєстрацію місця проживання/перебування особи для її передачі до Реєстру;

— оформляє і видає довідку про реєстрацію місця проживання/перебування дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, за формами згідно з додатками 13 або 14 відповідно;

— повертає особі або її представнику, адміністратору центру надання адміністративних послуг, представнику спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або посадовій особі виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителю багатоквартирного будинку документ, до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання, довідку про реєстрацію місця проживання, що оформлена особі відповідно до абзацу шостого цього пункту, та інші документи, які подавалися.

Тож староста не може здійснювати реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання, бо ці повноваження віднесено до відання виконавчого органу відповідної ради або ж, якщо утворено центр надання адміністративних послуг, до обов’язків адміністратора.

Виконання функцій, притаманних центру надання адміністративних послуг, зокрема організовування надання послуг з реєстрації місця проживання шляхом взаємодії з органом реєстрації місця проживання відповідної ради, на старосту також покладено бути не може. Адже адміністратор — це посадова особа органу, що утворив центр надання адміністративних послуг, яка організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади особою, яка очолює орган (керівником органу), що прийняв рішення про утворення відповідного центру надання адміністративних послуг. (ст. 13 Закону № 5203).

Крім того, п. 13 ч. 1 ст. 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що староста здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами. А законодавством в сфері надання адміністративних послуг, зокрема, в частині послуг з реєстрації місця проживання, передбачено, що реєстрацію місця проживання здійснюють тільки працівники органу реєстрації місця проживання або через адміністраторів центру надання адміністративних послуг.

Звертаю вашу увагу на те, що староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування, на відміну від сільського голови, якому закон прямо дозволяє, у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено, здійснювати реєстрацію місцю проживання, староста таких повноважень не має.

Отже, староста може тільки сприяти мешканцям віддалених від центральної садиби ОТГ населених пунктів у збиранні та підготовці необхідних для отримання цієї послуги документів та проводити роз’яснювальну роботу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі