Теми статей
Обрати теми

Конкурс мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє»

Андрієвський Тимур, юрисконсульт ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», політолог
Місцеве самоврядування Лютий, 2020/№ 2
Друк
21 січня Харківська обласна рада розпочала реєстрацію заявок на участь в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» 2020 року1. Метою обласного конкурсу є відбір мініпроєктів, спрямованих на підвищення спроможності територіальних громад сіл, селищ, міст та об’єднаних територіальних громад Харківської області, соціальної активності громадян у комплексному вирішенні актуальних місцевих проблем розвитку територій, а також поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації, фінансування яких передбачається за рахунок коштів обласного бюджету, бюджетів органів місцевого самоврядування та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Більш детально про конкурс читайте у нашому матеріалі.

1 Далі за текстом — Конкурс.

Про загальне

Почнемо з очікувань від конкурсу. Зазначимо, що головними очікуваними результатами конкурсу є:

— підвищення соціальної активності в територіальних громадах, співпраця Харківської обласної ради з територіальними громадами щодо вивчення проблем розвитку територій та визначення шляхів їх вирішення;

— розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності у реалізації перспективних проєктів розвитку громад;

— узагальнення та поширення досвіду роботи органів місцевого самоврядування, спрямованого на розв’язання місцевих проблем територіальних громад;

— удосконалення інформаційної політики в питаннях розвитку місцевого самоврядування, створення інформаційного банку інноваційних ідей та впровадження їх у практику роботи органів місцевого самоврядування.

Номінації Конкурсу:

«Добробут та розвиток громад»

до цієї номінації відносяться проєкти соціального спрямування, які реалізовуються, як правило, на об’єктах соціально-культурного значення бюджетної сфери

«Благоустрій та охорона довкілля»

проєкти, направлені на благоустрій населених пунктів та впровадження екологічних заходів

«Історико-культурна спадщина та розвиток туризму»

проєкти щодо збереження культурної, духовної спадщини та заходи з розвитку туризму

До участі в Конкурсі запрошуються дві категорії учасників2:

2 Далі за текстом — Конкурсанти.

перша категорія учасників

громадські організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення, батьківські комітети (ради) та об’єднання співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ), що зареєстровані відповідно до чинного законодавства України

друга категорія учасників

сільські, селищні, міські ради міст районного та обласного значення, ради об’єднаних територіальних громад — ініціатори спільних проєктів, що розроблені в рамках співробітництва територіальних громад

Увага! Один учасник може подати тільки виключно один проєкт на конкурсний відбір за одною із номінацій.

Загальний обсяг фінансування мініпроєкту:

для першої категорії учасників

до 300,0 тис. грн.

для другої категорії учасників

до 1 500,0 тис. грн.

Обов’язковою умовою є співфінансування проєктів із місцевих бюджетів та приватного партнера або з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України:

за проєктами першої категорії

не менше 45 %

Примітка. Передбачається участь у співфінансуванні проєктів Конкурсантів першої категорії не менше 5 % вартості проєкту.

за проєктами другої категорії

50 %, у тому числі передбачається обов’язкове співфінансування у рамках приватного партнерства у юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та фізичних осіб не менше 5 %

Увага! Видатки обласного бюджету не перевищують 50 % вартості проєкту.

При відборі проєктів перевага надається проєктам, де більшою є фінансова участь учасника конкурсу та партнерських організацій.

Реєстрація проєктних заявок здійснюється з 21 січня 2020 року на сайті Харківської обласної ради.

Кінцевий термін реєстрації проєктних заявок — 01 березня 2020 року (до 17:00 год.).

Механізм подання заявки

Конкурсанти подають заявку на участь у конкурсі та конкурсну документацію в електронному вигляді. Реєстраційна картка мініпроєкту заповнюється на онлайн-платформі за посиланням: konkurs.oblrada-kharkiv.gov.ua/. Детальна інформація щодо умов, порядку проведення обласного конкурсу та методичні рекомендації щодо підготовки заявки та проєктної документації для участі розміщені на офіційному на сайті Харківської обласної ради у розділі «Конкурси, гранти».

Реєстраційна картка складається з таких розділів:

1

Назва проєкту

2

Інформація про конкурсанта, номінацію, категорія заявника, назва ОМС

3

Юридична адреса конкурсанта та інформація про керівника проєкту, контактні дані

4

Опис проєкту — опис проблеми, мета і завдання, опис заходів, очікувані результати, тривалість проєкту

5

Бюджет

6

Додатки

До реєстраційної картки долучається окремо розписаний проєкт, який відповідно до методичних рекомендацій слід оформлювати наступним чином:

1. Анотація мініпроєкту (не більше 2 сторінок; на окремих аркушах).

В анотації слід чітко і стисло розкрити зміст мініпроєкту за такою схемою:

1

назва мініпроєкту

2

стисла інформація про територіальну(ні) громаду(и), на території якої(их) планується реалізація мініпроєкту

3

проблема та актуальність мініпроєкту, основна проблема мініпроєкту, інноваційність способу її вирішення (за наявності)

4

цільова група та бенефіціари мініпроєкту

5

перелік запланованих заходів мініпроєкту

6

очікувані результати мініпроєкту

7

обсяг коштів, необхідних для реалізації мініпроєкту, та джерела його фінансування

8

партнерські організації (співвиконавці мініпроєкту)

Анотація не вважається окремою частиною змісту мініпроєкту, а є стислим викладенням мініпроєкту в цілому. При складанні анотації бажано у найбільш лаконічний спосіб викласти його суть за запропонованою вище схемою. Рекомендується складати анотацію після завершення написання мініпроєкту.

2. Детальний опис мініпроєкту.

Вказується опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано мініпроєкт (не більше 2 сторінок). Проблема визначається як протиріччя між бажаним і дійсністю. Для того, щоб правильно визначити проблему, на розв’язання якої спрямовано мініпроєкт, необхідно сформулювати кожний із наступних елементів:

1. опис існуючої ситуації;

2. причини виникнення ситуації;

3. що вже зроблено в цій ситуації, зв’язок проєкту з попереднім досвідом вирішення проблеми чи іншими ініціативами громади щодо вирішення аналогічної проблеми;

4. опис можливих шляхів вирішення проблеми та обґрунтування обраного рішення (мініпроєкту);

5. які наслідки можливо очікувати в результаті ігнорування проблеми.

Вдалим формулюванням проблеми буде таке, що:

— має короткий, стислий опис;

— вказує на коло людей (цільову групу), яких стосується ця проблема;

— містить кількісну інформацію про людей (цільову групу), на яких вона впливає;

— включає інформацію про причини виникнення проблеми.

Вказується мета та завдання мініпроєкту (не більше 1 сторінки).

Мета мініпроєкту — це детально відпрацьоване, узгоджене, лаконічне формулювання бачення майбутнього. Вона описує призначення мініпроєкту — ситуацію, яка настане, коли мініпроєкт буде реалізовано відповідно до визначеного плану заходів. Слід розуміти, що суспільну проблему складно вирішити за допомогою реалізації лише одного мініпроєкту, тобто мети можна досягти шляхом поєднання зусиль у декількох мініпроєктах та програмах. Мета мініпроєкту не обов’язково має бути одна. Вони можуть бути короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими, але обов’язково взаємозалежними.

Завдання мініпроєкту — це короткі формулювання, які більш детально описують очікувані результати і в сукупності забезпечують досягнення визначеної мети.

Завдання (найчастіше 2-3) повинні бути специфічними (що і коли?), вимірюваними (скільки?), реалістичними і доречними.

Необхідно також вказати основні заходи проєкту (не більше 2 сторінок). У цьому розділі необхідно описати, яким чином планується досягнути мети мініпроєкту, тобто розкрити спосіб виконання завдань мініпроєкту. Для цього необхідно надати короткий опис діяльності (заходів), спрямованої на реалізацію кожного з визначених завдань мініпроєкту. Він може бути деталізованим до тієї міри, що дозволяє отримати чітке уявлення про зміст і спрямованість кожного із заходів. Також пропонується надати інформацію про те, яка роль та розподіл функцій партнерських організацій у виконанні заходів мініпроєкту. Для мініпроєктів, які передбачають реконструкцію, капітальний ремонт, додатково зазначається наявність проєктної документації.

План-графік реалізації заходів мініпроєкту.

До плану-графіка реалізації заходів мініпроєкту вносяться всі заплановані види діяльності (заходи).

Також організатори очікують, що заявник обов’язково вкаже подальший розвиток (сталість) та креативність мініпроєкту (не більше 1 сторінки).

Опис розвитковості та креативності проєкту здійснюється за такою схемою:

розвитковість

яким чином результати проєкту створюють нові можливості розвитку для громади чи покращення умов для певної категорії людей, чи виявиться реалізація мініпроєкту економічним поштовхом для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності місцевої територіальної громади

креативність

застосування інноваційних, нестандартних підходів у реалізації проєкту

сталість

чи передбачає діяльність за мініпроєктом подальший розвиток й функціонування відповідних (у тому числі започаткованих за результатами мініпроєкту) структур, організацій і підприємств на засадах самоокупності, або принаймні незалежності від бюджетного фінансування, як буде забезпечено діяльність, здійснену в рамках мініпроєкту, після його завершення

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту (не більше 1 сторінки).

Кожен мініпроєкт повинен містити результат. Для цього в мініпроєкті визначаються очікувані результати (показники успішності), що відображають позитивні перетворення (зміни), які мають бути досягнені після реалізації мініпроєкту.

Якісні показники успішності — дані, що не мають кількісного виразу і можуть позначатися такими формулюваннями: наявність, відповідність, якість, ступінь, рівень, задоволеність, обізнаність тощо. Доцільним є їх визначення на коротко- та середньострокову перспективу.

Кількісні показники успішності позначаються такими формулюваннями, як число, частота, відсоток, частка. У цьому розділі слід описати короткотривалі результати (кількісні та якісні показники, яких буде досягнуто на момент завершення виконання мініпроєкту) та довгострокові результати (перспективні наслідки реалізації мініпроєкту).

Відповідно, заявка також повинна містити наступні окремі документи: детальний бюджет мініпроєкту, інформацію про партнерські організації та декларацію конкурсанта. До заявки необхідно також долучити наступні додатки:

Додаток 1. Документи, що підтверджують статус конкурсанта

Для органів самоорганізації населення:

1

копія протоколу зборів (конференції) про створення органу самоорганізації населення та копію повідомлення про внесення до Реєстру органів самоорганізації населення відповідної територіальної громади (у випадку легалізації органу самоорганізації населення як неюридичної особи)

2

копія рішення виконавчого комітету відповідної ради про реєстрацію (для юридичної особи)

Для громадських організацій, громадських спілок, батьківських рад (комітетів):

1

інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що підтверджує факт державної реєстрації відповідної громадської організації

2

копія протоколу зборів про створення громадської організації (для неюридичної особи)

Для об’єднання співвласників багатоповерхових будинків (далі — ОСББ):

1

інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що підтверджує факт державної реєстрації ОСББ

Для органів місцевого самоврядування — ініціаторів співробітництва територіальних громад:

1

копія договору про співробітництво територіальних громад

2

гарантійні листи приватних партнерів про згоду на участь у співфінансуванні мініпроєкту

Додаток 2. Рішення сесії ради — учасника(ів) конкурсу про схвалення мініпроєкту та гарантування виділення коштів на співфінансування.

Додаток 3. Договір про співробітництво територіальних громад.

Додаток 4. Гарантійні листи приватних партнерів про згоду на участь у співфінансуванні мініпроєкту.

Додаток 5. Документи, що обґрунтовують видатки мініпроєкту.

Додаток 6. Фото (візуалізація) наявного стану об’єкта, що планується змінити.

Розгляд та оцінювання мініпроєктів триватиме до 01.04.2020. Визначити переможців конкурсу організатори планують до 23 квітня 2020 року. Після завершення всіх відповідних бюджетних процедур реалізація переможцями своїх проєктів триватиме з травня по листопад. Завершити реалізацію проєктів необхідно до 01 грудня, після чого триватиме процедура звітування.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі