Теми статей
Обрати теми

Уповноважений підрозділ: організація роботи

Мацокін Андрій, головний редактор всеукраїнського видання «Держслужбовець» і спецвипуску «Юридичні практики»
Місцеве самоврядування Червень, 2020/№ 6
Друк
Для проведення в органах державної та місцевої влади необхідних антикорупційних заходів у 2013 році було запроваджено посади уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. Раніше Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII1 визначав обов’язковість створення та здійснення діяльності цих підрозділів лише при центральних органах виконавчої влади та інших державних органах. Після ухвалення у 2019 році змін до Закону № 1700 обласні, районні та міські ради також зобов’язані мати в своїй структурі такий підрозділ або особу.

1 Далі за текстом — Закон № 1700.

Правова підстава

Стаття 131 Закону № 1700 визначає, що з метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених цим Законом, зокрема, в апаратах обласних, районних, міських рад, утворюються (визначаються) уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції.

Вказаний законодавчий акт визначає:

— основні завдання уповноважених підрозділів (уповноваженої особи);

— підпорядкованість керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи);

— норми щодо Типового положення та штатної чисельності.

Основні завдання цього підрозділу і підпорядкованість ми розглянемо трохи далі, а зараз зупинимося на Типовому положенні.

Наразі в українському антикорупційному законодавстві стосовно роботи уповноважених підрозділів чинними є два нормативно-правові акти, які затверджують Типове положення про уповноважений підрозділ, — постанова КМУ від 04.09.2013 № 706 і наказ Національного агентства з питань запобігання корупції2 від 17.03.2020 № 102/203.

2 Далі за текстом — НАЗК.

3 Далі за текстом — наказ № 102/20.

Увага! Незважаючи на нижчу юридичну силу наказу НАЗК по відношенню до постанови КМУ, все ж таки з 5 травня 2020 року слід керуватися цим наказом.

Річ у тім, що 18 жовтня 2019 року набрала чинності ст. 131 Закону №1700, про яку ми вже згадували. Частиною п’ятою цієї статті встановлено, що НАЗК затверджує Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) та порядок надання згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи), а також встановлює обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності.

5 травня 2020 року набрали чинності:

наказ НАЗК № 102/20, яким затверджено Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції4;

4 Далі за текстом — Типове положення.

наказ НАЗК від 24.03.2020 № 112/205, яким встановлено обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах;

5 Далі за текстом — наказ № 112/20.

наказ НАЗК від 17.03.2020 № 100/20, яким затверджено Порядок надання згоди НАЗК на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України.

Тож, оскільки наказ № 102/20 є підзаконним нормативним актом, що прийнятий з метою реалізації статті 131 Закону № 1700, то й користуємося під час організації роботи уповноваженого підрозділу саме ним.

Функціональне навантаження

Закон № 1700 і Типове положення визначають основними завданнями уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) такі напрями роботи:

1

розроблення, організація та контроль заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним із корупцією

2

організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій

3

надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції

4

здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання

5

перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону № 1700 порядку

6

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону № 1700, зокрема, на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях

7

забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону № 1700, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів

8

інформування керівника відповідного органу, НАЗК або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції

Якщо казати про більш деталізовну діяльність уповноваженого підрозділу ОМС, то вона буде полягати у:

1

розробці проєктів локальних нормативно-правових актів з питань запобігання та виявлення корупції

2

наданні структурним підрозділам та їх працівникам методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції

3

реалізації заходів з виявлення конфлікту інтересів і його врегулювання

4

проведенні перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працюють у відповідальному суб’єкті (працювали або входять чи входили до складу утвореної у відповідальному суб’єкті конкурсної комісії) декларацій, наданні консультативної допомоги та інформуванні НАЗК

5

організації роботи з викривачами і налагодженні внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та перевірки повідомлень

6

інформуванні керівника відповідального суб’єкта, НАЗК, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону № 1700 працівниками ОМС

7

організації роботи та участі у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону № 1700 в інший спосіб

8

веденні обліку працівників відповідального суб’єкта, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією

9

візуванні проєктів наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєктів наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів

Організація діяльності

Відповідно до ст. 131 Закону № 1700 уповноважений підрозділ (уповноважена особа) утворюється як самостійний та функціонально незалежний структурний підрозділ.

Увага! Вибір організаційної форми уповноваженого — підрозділ чи особа в державних органах — залежить від штату самого органу.

Наказом № 112/20 визначено, що мінімальна штатна чисельність уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державному органі встановлюється з розрахунку:

до 100 штатних одиниць

визначається уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції з числа працівників

від 100 до 200 штатних одиниць

призначається уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

від 200 до 400 штатних одиниць

утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як 2 одиниці

від 400 до 600 штатних одиниць

утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як 3 одиниці

від 600 до 800 штатних одиниць

утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як 4 одиниці

від 800 штатних одиниць

утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як 5 одиниць

Власне, вказівок чи рекомендацій щодо штатної чисельності уповноваженого підрозділу (особи) саме в ОМС немає. Але оскільки обов’язок щодо утворення такого підрозділу існує на законодавчому рівні, то для визначення організаційної форми цього підрозділу можна скористатися і нормативом наказу № 112/20.

Увага! Типовим положенням і нормами ст. 131 Закону № 1700 визначено, що керівник ОМС забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) від впливу чи втручання у його (її) роботу.

Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) забезпечується окремим службовим приміщенням, матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на нього (неї) завдань. Своєчасність та повноту виконання завдань і обов’язків уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) забезпечує керівник підрозділу або сама уповноважена особа.

Керівництво

Уповноважений підрозділ очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, передбаченому законодавством.

З урахуванням цієї вимоги Типового положення можна сказати, що процедура призначення саме керівника уповноваженого підрозділу не вимагає опанування нових нормативних документів і нічим не відрізняється від процедур призначення керівників інших структурних підрозділів апарату.

Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) підзвітний і підконтрольний керівнику відповідного ОМС.

Увага! Якщо у вас до 100 штатних одиниць — може визначатися уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції з числа працівників органу.

Керівник уповноваженого підрозділу, зокрема:

1

здійснює керівництво його діяльністю, організовує, спрямовує і контролює роботу підрозділу

2

забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами відповідального суб’єкта, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

3

організовує розробку проєктів актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції уповноваженого підрозділу, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи з питань запобігання і виявлення корупції

4

підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону № 1700 працівниками відповідального суб’єкта, в тому числі керівником відповідального суб’єкта

5

визначає окрему особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів

Увага! Втручання у діяльність уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) під час здійснення ним (нею) своїх повноважень, а також покладення на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) обов’язків, що не належать або виходять за межі його (її) повноважень чи обмежують виконання покладених на нього (неї) завдань, забороняються.

У разі відсутності уповноваженої особи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці та з інших причин її обов’язки виконує інша особа (за її згодою), визначена керівником відповідального суб’єкта.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі