Теми статей
Обрати теми

«Право знати», або Надання інформації за запитами на місцевому рівні

Дємєнєва Олена, адвокат, екс-Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Запорізькій області
Місцеве самоврядування Березень, 2020/№ 3
Друк
Право на доступ до інформації є конституційним правом людини, яке передбачене і гарантоване ст. 34 Конституції України, а саме: право кожного на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір.

Закріплене Конституцією України право на інформацію передбачено, насамперед, законами України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян», від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію», від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»1 та іншими нормативно-правовими актами.

1 Далі за текстом — Закон про публічну інформацію.

Закон про публічну інформацію визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. Цей закон є досить популярним серед громадян, громадських активістів, оскільки він «проливає сонячне світло» та змушує владу надавати інформацію і бути відкритою.

Стаття 5 Закону про публічну інформацію визначає способи забезпечення розпорядником доступу до інформації, а саме оприлюднення інформації та надання інформації за запитами на інформацію. Наразі найбільший об’єм інформації надається за запитами на інформацію, та на практиці виявляється чимало порушень з боку розпорядників інформації. Відповідальність за порушення Закону про публічну інформацію передбачена ч. 2. ст. 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення2. Порушенням Закону є:

2 Далі за текстом — КпАП.

– необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

– ненадання відповіді на запит на інформацію;

– ненадання інформації;

– неправомірна відмова в наданні інформації;

– несвоєчасне або неповне надання інформації;

– надання недостовірної інформації.

Можна виділити такі рекомендації розпорядникам інформації на місцевому рівні задля недопущення порушення норм діючого законодавства в частині надання інформації за запитами на інформацію.

Ненадання інформації, відповіді на запит

Необхідно надавати і відповідь, і інформацію.

Ненадання відповіді на запит на інформацію, а також ненадання інформації на запит на інформацію тягне за собою юридичну відповідальність. Найчастіші порушення з боку розпорядників інформації:

– ігнорування запиту на інформацію – ненадання відповіді на запит;

– надання відповіді, але не надання інформації (приклади: відповідь про продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів або про надсилання «належному» розпоряднику, якщо згодом інформація запитувачу не надсилається (є правопорушенням нарівні з повним ігноруванням запиту); відповідь на електронну пошту, де в тексті листа описується перелік додатків з інформацією, але відсутні самі додатки; письмова відповідь з повідомленням, що інформацію надіслано на електронну адресу, але фактично вона не була надіслана).

Неповне надання інформації

Необхідно надавати відповідь і інформацію на кожне питання запиту (або на кожен пункт запиту).

Якщо хоча б на один пункт запиту не надається інформація, відповідь розпорядника має містити мотивовану підставу відмови та відповідати іншим вимогам, встановленим до відмови у задоволенні запиту, що передбачені ст. 22 Закону про публічну інформацію. Зокрема, у судових справах, де надається інформація лише на частину питань запиту, суд звертає увагу розпорядників, що вони не надали іншу запитувану інформацію і при цьому не зазначили підстави для відмови у її наданні, відповідно до вимог Закону про публічну інформацію. Неповним наданням інформації вважається:

1. Надання інформації не на всі питання (або пункти) запиту, або надання не всіх запитуваних документів, в тому числі надання копій договорів без додатків.

2. Вилучення із запитуваних документів інформації, яка за законом не підлягає обмеженню, зокрема, П. І. Б. осіб, які отримали у розпорядження комунальне майно чи бюджетні кошти (це є частим порушенням, коли розпорядник не надає інформацію щодо фізичної особи — підприємця, з якою укладено будь-який договір, за яким витрачено бюджетні кошти).

Несвоєчасне надання інформації

Необхідно надсилати (передавати) відповідь на запит на інформацію не пізніше 5 робочих днів з дня його отримання.

Робота повинна бути організована таким чином, щоб вона здійснювалася найоперативніше.

Приклади несвоєчасного надання інформації:

– запити на інформацію трактуються як звернення громадян і надається відповідь у межах 30-ти денного строку;

– запити на інформацію скеровуються своїм структурним підрозділам або виконавчим органам, як «належним» розпорядникам;

– не надсилається запитувачу письмове повідомлення про продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів;

– безпідставно продовжується розгляд запиту до 20 робочих днів або цей строк обраховується з дня надання письмового повідомлення, а не з дня отримання розпорядником запиту;

– повторне продовження розгляду запиту до 20 робочих днів;

– інші порушення строків.

За несвоєчасне надання інформації відповідальність несе та особа, яка винна у затримці з підготовкою, підписанням, відправленням запиту, прийняттям рішення про продовження розгляду у кожному конкретному випадку. Притягнення до адміністративної відповідальності відбувалось в наступних випадках: відповідь на запит була підготовлена вчасно, втім відповідно до внутрішніх правил усі запити підписував керівник розпорядника, який був у відрядженні (або безпідставно відмовився підписувати відповідь); відповідь була підготовлена і підписана вчасно, але особа, відповідальна за відправлення вихідної кореспонденції розпорядника, невчасно її відправила).

Продовжувати розгляд запиту до 20 робочих днів слід виключно за таких обставин:

1

якщо запит стосується великого обсягу інформації

2

якщо підготовка відповіді на запит потребує пошуку інформації серед значної кількості даних. Наприклад, відповідь розпорядника (після опрацювання запиту протягом 20 робочих днів), що інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті, може бути визнана правопорушенням

3

відповідь розпорядника про продовження розгляду запиту надсилається запитувачеві протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту. Невиконання цього обов’язку становить склад адміністративного правопорушення

4

Повідомлення про продовження розгляду запиту має бути на офіційному бланку розпорядника або його структурного підрозділу та містити:

– дату та номер запиту, вказаний запитувачем у запиті;

– дату його отримання розпорядником;

– реєстраційний номер запиту, присвоєний розпорядником;

– обґрунтування продовження строку розгляду запиту;

– П. І. Б., власноручний підпис особи, що прийняла відповідне рішення;

– дату його вчинення;

– вихідний номер листа

5

відповідь розпорядника про продовження розгляду запиту надсилається запитувачеві у письмовій формі. Якщо запит надійшов в електронній чи усній формі і не містить поштової адреси запитувача, варто зв’язатися з ним електронною поштою чи телефоном і з’ясувати її. І лише в разі, якщо встановити зв’язок із запитувачем не вдалося, можна, як виняток, надіслати сканований варіант письмової відповіді на електронну пошту запитувача (факсом чи іншим способом, яким запитувач просив надати йому інформацію)

6

відповідь на запит на інформацію, розгляд якого продовжено до 20 робочих днів, має бути надіслана не пізніше 20 робочих днів з дня отримання запиту на інформацію, а не з дати надання відповіді про продовження строку

7

продовжувати розгляд запиту до 20 робочих днів можна тільки одноразово

Неправомірна відмова в наданні інформації

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках (ст. 22 Закону про публічну інформацію):

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону про публічну інформацію. Відмовляючи у задоволенні запиту на цій підставі, розпорядник повинен не просто вказати, до якої категорії інформації з обмеженим доступом відноситься запитувана інформація (таємна, конфіденційна чи службова), а застосувати трискладовий тест (вимоги ч. 2 ст. 6 Закону про публічну інформацію), обґрунтувати це у відповіді, тобто зазначити, якому саме легітимному інтересу буде завдана шкода в результаті оприлюднення запитуваної інформації і чому захист цього інтересу переважає інтерес громадськості отримати цю інформацію (слід пам’ятати, що документи одночасно можуть містити і відкриту інформацію, і інформацію з обмеженим доступом). Документ повинен бути наданий, а інформація, що підлягає захисту, просто з нього вилучається (ретушується);

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених ч. 5 ст. 19 цього Закону;

4) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені ст. 21 Закону про публічну інформацію фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком.

Вимагати оплати фактичних витрат на копіювання та друк документів може тільки розпорядник, за наявності сукупності таких умов:

1

Задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш ніж 10 сторінок (тобто власне копіювання чи друк документів)

2

Розпорядник раніше визначив розмір відшкодування фактичних витрат за копіювання і друк шляхом прийняття окремого правового акта, що відповідає граничним нормам, встановленим КМУ

3

розпорядник у своїй відповіді чітко зазначив:

1) які саме документи підлягатимуть копіюванню;

2) кількість копій та формат паперу;

3) суму, що підлягає сплаті;

4) надіслав рахунок з реквізитами банківської установи, куди можна здійснити таку оплату;

5) повідомив, яким чином і куди саме слід подати підтвердження оплати (якщо це необхідно).

Недотримання цих умов судами визнається як неправомірна відмова в отриманні інформації

4

Закон не встановлює строку, протягом якого має здійснюватися така оплата, і не уповноважує розпорядника встановлювати його. Отже, фактично підготовка інформації для запиту призупиняється на невизначений строк, адже запитувач може внести плату в будь-який момент, що породить обов’язок розпорядника задовольнити запит

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) П. І. Б. та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації (тобто тієї, що прийняла рішення про відмову і підписує відповідну відповідь) та її власноручний підпис;

2) дату відмови та вихідний номер відповіді;

3) мотивовану підставу відмови, тобто одну з підстав для відмови, передбачену ч. 1 ст. 22 Закону про публічну інформацію;

4) порядок оскарження відмови, тобто детальний опис, до якої конкретно посадової особи можна оскаржити відмову розпорядника (варто зазначати навіть контактні дані) та в якому порядку (Закону України «Про звернення громадян», Кодексу адміністративного судочинства, інше);

5) інші вимоги до документів: відповідь має бути на офіційному бланку розпорядника або його структурного підрозділу, містити дату на номер запиту, вказаний запитувачем у запиті, дату його отримання розпорядником, реєстраційний номер запиту, присвоєний розпорядником, тощо.

Відмовою у задоволенні запиту є будь-яка відповідь розпорядника, в якій не надається уся або частина запитуваної інформації.

Приклади неправомірних відмов у наданні інформації:

– «інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті» – навіть якщо це правда і розпорядник дає точні посилання на підрозділи вебсайту, це не звільняє його від обов’язку надіслати інформацію на запит;

– надання витягів з офіційних документів замість самих офіційних документів є відповіддю не по суті запиту;

– надання надто загальної інформації;

– умисне нерозуміння суті питання, наприклад, відмова надати інформацію, оскільки «термін «фінансові ресурси» бюджетним законодавством не визначено»;

– надання копій звітів, але не за той календарний період, який запитувався, а за інший рік, та інші.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі