Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Верифікація та моніторинг державних виплат

Сербіна Анастасія, головний редактор спецвипуску "Юридичні практики", адвокат
Місцеве самоврядування Березень, 2020/№ 3
Друк
Оскільки законодавством до державних виплат віднесено пенсії, допомоги, пільги, субсидії, соціальні стипендії, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, новий Закон України від 03.12.2019 № 324-IX «Про верифікацію та моніторинг державних виплат»1 стосується також і ОМС.

1 Далі за текстом — Закон про верифікацію.

Суб’єкти

Метою Закону про верифікацію є підвищення адресності державних виплат, сприяння розбудові системи соціального забезпечення, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів. Органами, які визначені як такі, що здійснюють державні виплати, є розпорядники бюджетних коштів, інші органи, установи та організації, що призначають, нараховують та/або здійснюють державні виплати. Про те, які додаткові обов’язки він встановлює для працівників ОМС, йтиметься далі.

Верифікація — комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Моніторинг — систематична діяльність з проведення аналізу інформації, отриманої під час верифікації, та аналізу результатів верифікації.

Суб’єктами відносин з верифікації та моніторингу державних виплат є чотири:

— реципієнт, тобто фізична особа, якій призначено, нараховано та/або здійснено державну виплату, а також фізична особа, яка звернулась за призначенням державних виплат;

— орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, — тобто центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, ним є Міністерство фінансів України2;

2 Далі за текстом — Мінфін.

— органи, що здійснюють державні виплати, тобто розпорядники бюджетних коштів, інші органи, установи та організації, що призначають, нараховують та/або здійснюють державні виплати;

— суб’єкти надання інформації, тобто органи, що здійснюють державні виплати, а також центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, ОМС, банки, фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, установи, організації і підприємства, що належать до сфери управління державних органів, які є володільцями, розпорядниками та/або адміністраторами автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних інформації про реципієнтів, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат.

ОМС в частині виконання цього Закону може виступати в двох іпостасях — як орган, що здійснює державну виплату, або як суб’єкт надання інформації.

ОМС як суб’єкт інформації

Якщо ОМС розглядати як суб’єкта надання інформації, то потрібно розуміти вимогу ст. 8 Закону про верифікацію.

Так, суб’єкти надання інформації в обов’язковому порядку та безоплатно надають Мінфіну інформацію, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, персональні дані з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких вони є, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

У разі нарахування та отримання державних виплат, призначених на сім’ю або домогосподарство, інформація подається стосовно кожного члена сім’ї або домогосподарства.

Порядок та умови обміну інформацією, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, між Мінфіном та суб’єктами надання інформації, крім банків, визначається Мінфіном разом із суб’єктами надання інформації, якщо інше не передбачено законом, з урахуванням вимог Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних».

У 2016 році було прийнято декілька таких порядків для організації роботи з обміну інформацією. У контексті діяльності ОМС нас буде цікавити тільки нормативний документ, який регулює взаємовідносини Мінфіну зі структурними підрозділами з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад.

Порядок обміну інформацією між Мінфіном та Міністерством соціальної політики України щодо верифікації державних допомог3 затверджено спільним наказом Мінфіну та Міністерства соціальної політики України від 15.01.2018 № 5/33. Згідно з п. 2 розділу ІІ вказаного Порядку інформаційний обмін здійснюється шляхом надсилання інформаційних повідомлень трьох типів щодо:

3 Далі за текстом — Порядок № 5/33.

— державних допомог для проведення їх верифікації;

— рекомендацій за результатами верифікації державних допомог;

— врахування рекомендацій за результатами верифікації державних допомог.

Обмін інформацією згідно з цим Порядком № 5/33 суб’єктами інформаційного обміну здійснюється з впровадженням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Для захисту інформації застосовуються засоби технічного та криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації.

Для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат на підставі ст. 13 Закону про верифікацію використовується така інформація про реципієнта:

1

прізвище, ім’я, по батькові

2

дата народження/смерті

3

місце народження

4

стать

5

серія, номер, дата видачі паспорта громадянина України та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав (номер, дата видачі паспорта громадянина України у формі картки та код уповноваженого суб’єкта, що його видав), а для іноземців та осіб без громадянства — реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне або тимчасове проживання в Україні

6

серія, номер, дата видачі свідоцтва про народження дитини реципієнта

7

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та дата внесення інформації про особу до цього реєстру

8

відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання

9

реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

10

інформація, отримана від суб’єктів надання інформації, що підтверджує або спростовує право на отримання та розмір державних виплат відповідно до законодавства

11

інформація, що подається реципієнтом під час призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат, відповідно до визначених законодавством вимог для отримання таких виплат, необхідна для здійснення верифікації

Джерелом інформації є автоматизовані інформаційні системи, реєстри, бази даних інформації про реципієнтів, отримані від суб’єктів надання інформації.

Відповідальними за повноту, автентичність та вчасність надання інформації є суб’єкти надання інформації.

ОМС, як орган, що здійснює державні виплати

До повноважень органів, що здійснюють державні виплати в частині верифікації та моніторингу, віднесено:

1

проводити додаткові перевірки інформації, наданої реципієнтами під час звернення за державними виплатами та опрацювання рекомендацій, наданих органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат

2

надсилати запити для отримання інформації, що впливає на право реципієнтів на отримання державних виплат

3

приймати рішення щодо припинення або продовження державних виплат реципієнтам за результатами опрацювання рекомендацій, наданих органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат

4

здійснювати передбачені законодавством заходи щодо повернення та/або стягнення сум неправомірно отриманих державних виплат

Органи, що здійснюють державні виплати, для перерахування коштів на здійснення таких виплат подають платіжні доручення до органів Державної казначейської служби України та реєстри державних виплат в електронному вигляді Мінфіну.

Порядок взаємодії Мінфіну, органів Державної казначейської служби та органів, що здійснюють державні виплати, під час перерахування таких виплат затверджується Кабінетом Міністрів України. Такий Порядок був прийнятий ще 18.02.2016. Так, КМУ своєю постановою № 151 затвердив Порядок взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат. Установи, які здійснюють соціальні виплати, відповідають за достовірність даних, наведених у реєстрах виплат, та відповідність їх затвердженій структурі та формату назви файла. Електронний реєстр подається до органів Казначейства для передачі Мінфіну в електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису та шифруванням з використанням посиленого сертифіката ключа Акредитованого центру сертифікації ключів Казначейства в установленому порядку без доступу до персональних даних.

Верифікацію має здійснювати тільки Мінфін в інформаційно-аналітичній платформі шляхом застосування комплексу заходів із збору, проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом з подальшим визначенням відповідності інформації визначеним законодавством вимогам, що впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Перелік державних виплат, що підлягають верифікації, має бути затверджено Мінфіном за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що формують та реалізують державну політику у сфері надання відповідних державних виплат.

Верифікацію можна поділити на три види: превентивна, що здійснюється в режимі реального часу під час звернення реципієнта за призначенням державних виплат (ст. 10 Закону про верифікацію), поточна — здійснюється під час нарахування та/або здійснення державних виплат реципієнту (ст. 11 Закону про верифікацію) та ретроперспективна, що здійснюється після завершення державних виплат реципієнту (ст. 12 Закону про верифікацію).

З 1 січня 2021 року орган, що здійснює державні виплати, буде здійснювати ще й превентивну верифікацію, яка стане можливою після запровадження інформаційно-аналітичної платформи, яка буде в собі акумулювати інформацію, визначену ст. 13 Закону про верифікацію (ср. ).

Порядок здійснення верифікації та моніторингу державних виплат встановлюється Кабінетом Міністрів України. Слід зазначити, що в Україні діє з 18.02.2016 Порядок здійснення верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат, затверджений постановою КМУ № 1364, згідно з яким органи, які здійснюють державні виплати, ОМС, установи, організації і підприємства, що належать до сфери управління державних органів, які є володільцями, розпорядниками та/або адміністраторами автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних інформації про реципієнтів, подають Мінфіну інформацію, необхідну для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, у тому числі персональні дані. А отже ця норма не буде новою.

4 Далі за текстом — Порядок.

Так, згідно з п. 6 Порядку за результатами верифікації Мінфін щомісяця до 25 числа надає органам, що здійснюють державні виплати, рекомендації щодо:

— проведення додаткової перевірки інформації, яка містить невідповідності;

— усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є орган, що здійснює державні виплати.

Рекомендацією є повідомлення про результат верифікації державних виплат щодо невідповідності інформації, яка визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат.

Орган, що здійснює державні виплати, опрацьовує отримані рекомендації у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня їх отримання.

За результатами опрацювання наданих Мінфіном рекомендацій орган, що здійснює державні виплати, відповідно до п. 9 Порядку приймає рішення щодо:

1

призначення (перерахування) державної виплати

2

припинення нарахування та/або здійснення державної виплати

3

поновлення нарахування та/або здійснення державної виплати

4

усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є орган, що здійснює державні виплати

Орган, що здійснює державні виплати, за результатами опрацювання рекомендацій надає Мінфіну інформацію про прийняті рішення протягом п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

Аналогічні вимоги містяться в ст. 16 Закону про верифікацію.

Мінфін після отримання інформації про прийняті рішення за результатами опрацювання рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати, проводить моніторинг опрацювання рекомендацій, у тому числі аналіз їх врахування зазначеними органами.

Інформація, отримана за результатами проведеного аналізу результатів верифікації, використовується під час бюджетного процесу.

Прийняття рішення про припинення державних виплат, а також про перегляд розміру або строку їх призначення приймається органом, що здійснює державні виплати, відповідно до законодавства, яке регламентує здійснення державних виплат.

У разі виявлення під час здійснення верифікації розбіжностей даних щодо реципієнтів у різних джерелах інформації Мінфін інформує суб’єктів надання інформації, які є володільцями, розпорядниками та/або адміністраторами автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних інформації про реципієнтів, про виявлені факти таких розбіжностей для вжиття заходів відповідно до законодавства.

У разі виявлення недостовірної інформації, наданої реципієнтом, на підставі якої було призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, органи, що здійснюють державні виплати, надсилають таким реципієнтам вимогу щодо повернення неправомірно або надміру отриманої державної виплати.

У разі незгоди з рішенням, прийнятим органом, що здійснює державні виплати, реципієнт може оскаржити його у встановленому законом порядку. Спори в разі відмови реципієнтів добровільно повернути неправомірно отримані державні виплати вирішуються у судовому порядку.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі