Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Конфлікт інтересів в ОМС. Повноваження та приватний інтерес: обов’язок урегулювання

Мацокін Андрій, головний редактор журналу "Держслужбовець"
Місцеве самоврядування Липень, 2021/№ 7
Друк
У попередньому випуску нашого видання ми почали обговорювати тему конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування і розібрали норми, що роз’яснюють сутність конфлікту інтересів. У цій статті ми продовжимо опрацьовувати законодавчі норми на прикладі запитань, що надходять до редакції.

Частина третя. Обов’язки у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів

Особи, зазначені у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»1,2, зобов’язані вживати такі основні чотири дії:

1 Йдеться про осіб: уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування (депутатів місцевих рад; сільських, селищних, міських голів; посадових осіб місцевого самоврядування); осіб, які для цілей Закону № 1700 прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (посадових осіб юридичних осіб публічного права, які не зазначені в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700; осіб, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, інші особи, визначені законом)); представників громадських об’єднань, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III, інших законів.

2 Закон № 1700.

І. Вживати заходів щодо недопущення виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів.

Цей обов’язок стосується як конкретної особи, в якої можливе виникнення конфлікту інтересів, так і будь-якої іншої особи, зазначеної у примітці 1, яка попаде у «зону дії» такого конфлікту.

Керівник особи, в якої може виникнути конфлікт інтересів, має уникати прийняття рішень або вчинення дій, що можуть створити передумови виникнення конфлікту інтересів у підлеглого.

Як приклад можна навести таку ситуацію:

Директор комунального підприємства прийняв на роботу спеціалістом доньку свого заступника, яка перебуватиме в підпорядкуванні заступника.

Якими мають бути дії всіх трьох осіб?

1. Донька заступника має повідомити про наявних на підприємстві близьких осіб?

Ні. На посадових осіб юридичних осіб публічного права, які не зазначені в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700, не поширюються обмеження спільної роботи близьких осіб, визначені в ст. 27 цього Закону.

2. Відносини прямого підпорядкування між батьком-заступником та донькою-спеціалістом завжди зумовлюватимуть наявність потенційного конфлікту інтересів. На вказаних осіб поширюються вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачені в ст. 28 Закону. Тож батькові в такому випадку слід вживати передбачених Законом заходів для врегулювання конфлікту інтересів. При цьому Закон покладає зазначений обов’язок не лише на особу, в якої можливе виникнення конфлікту інтересів, а зобов’язує також і керівника особи уникати прийняття рішень або вчинення дій, що можуть створити передумови виникнення конфлікту інтересів у підлеглого.

3. Прийняття директором комунального підприємства доньки свого заступника на роботу в описаній ситуації може свідчити про порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 28 Закону № 1700. Відповідно до зазначених норм посадові особи юридичних осіб публічного права зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів.

У подальшому директор комунального підприємства також має вживати певних заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів у свого заступника.

ІІ. Повідомляти про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, вона має повідомити про нього:

— свого безпосереднього керівника;

— у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі — НАЗК;

— інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень в якому виник конфлікт інтересів, відповідно.

Таке повідомлення має надійти протягом визначеного Законом № 1700 періоду: з моменту коли особа дізналася про виникнення конфлікту інтересів, і не пізніше закінчення наступного робочого дня.

Законом № 1700 не визначено, в якій саме спосіб та в якій формі слід повідомляти про конфлікт інтересів.

Повідомлення про конфлікт інтересів бажано здійснювати у письмовій формі з реєстрацією за нормами діловодства.

Письмове повідомлення буде документальним підтвердженням того, що особа дійсно повідомила про наявність конфлікту інтересів.

Для оптимального врегулювання керівником конфлікту інтересів у формі бажано викласти ситуацію, в якій виник відповідний конфлікт інтересів, зміст приватного інтересу, службові повноваження, під час виконання яких приватний інтерес впливає (може вплинути) на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень, вчинення дій).

Сама форма повідомлення може бути такою: (див. рисунок на с. 65).

img 1

Згідно з нормами ст. 1727 Кодексу України про адміністративні правопорушення неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян!

ІІІ. Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Норми тієї ж статті того ж Кодексу передбачають, що вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян!

Окрім штрафу, може з’ясуватися, що рішення, прийняте в умовах реального конфлікту інтересів, є незаконним.

Так, зокрема, вирішила Велика Палата Верховного Суду у справі № 442/730/173 відносно рішення, прийнятого радою, де під час одного з пленарних засідань депутат не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів і взяв участь у голосуванні.

3 З текстом постанови Великої Палати Верховного Суду від 20.03.2019 у справі № 442/730/17 (провадження № 14‑557цс18) можна ознайомитись за посиланням: www.reyestr.court.gov.ua/Review/80854671.

ІV. Вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, зобов’язаний:

— після отримання повідомлення про наявність конфлікту інтересів прийняти рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів у підлеглої особи протягом 2-х робочих днів;

— повідомити відповідну підлеглу особу про прийняте рішення.

Зауважте: навіть якщо керівнику стало відомо про наявність конфлікту інтересів у підлеглої особи від інших осіб або з повідомлень про корупцію, все одно він має вжити передбачених Законом № 1700 заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у підлеглої особи. Ні в кого, крім цього керівника, повноважень врегулювати конфлікт інтересів немає!

Лише особа, в якої виник конфлікт інтересів у разі, якщо вона має сумнів щодо нього, має право звернутися за роз’ясненням до Національного агентства. Керівник же має обов’язок на його врегулювання!

Частина четверта. У випадку виникнення конфлікту інтересів...

Особи, зазначені в пунктах 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700, в яких виник наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади. Водночас Законом не визначено, в який спосіб особа має позбавити себе приватного інтересу, але такі дії мають виключати будь-яку можливість його приховування.

ПОВІДОМЛЯЄМО ПРО НАЯВНІСТЬ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

особа входить до складу колегіального органу і під час виконання повноважень в такому органі у неї виник конфлікт інтересів (ст. 28, 351 Закону № 1700, ст. 591 Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР)

Якщо особа – член колегіального органу (ради, конкурсної комісії тощо)

особа чи будь-який інший член колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається, повідомляє колегіальний орган про конфлікт інтересів4

(заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу)

особа не бере участі у прийнятті рішення колегіальним органом

за умови неможливості збереження правомочності колегіального органу,

особа бере участь у прийнятті рішень таким органом під зовнішнім контролем

(рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом)

особа не є членом колегіального органу й обіймає певну посаду

Якщо в особи є безпосередній керівник, що звільняє/ініціює звільнення з посади

особа повідомляє про конфлікт інтересів безпосереднього керівника

безпосередній керівник, особа, що звільняє/ініціює звільнення з посади, приймає рішення про врегулювання конфлікту інтересів в один із способів, передбачений ст. 29 Закону № 1700

Якщо займана особою посада не передбачає наявності безпосереднього керівника

особа повідомляє про конфлікт інтересів інший орган відповідно до спеціального закону

інший орган або сама особа вживає заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів

особа повідомляє про конфлікт інтересів НАЗК

НАЗК роз’яснює порядок дій щодо врегулювання конфлікту інтересів

особа самостійно вживає заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів

особа, яка перебуває на посаді в колегіальному органі

Якщо займана особою посада не передбачає наявності безпосереднього керівника

особа повідомляє колегіальний орган не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї конфлікту інтересів (п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону № 1700) і не бере участі у підготовці та прийнятті рішення

за умови неможливості збереження правомочності колегіального органу,

особа бере участь у прийнятті рішень таким органом під зовнішнім контролем

(рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом)

4 Закон не містить положень щодо порядку фіксації факту участі/неучасті голови та депутатів місцевих рад в їхніх пленарних засіданнях, у тому числі під час підготовки, розгляду та прийняття проєктів рішень, через які в них виникає конфлікт інтересів. Відповідні норми мають передбачатися у регламентах місцевих рад чи інших нормативних документах і мають визначати порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів у діяльності відповідних осіб (ч. 7 ст. 28 Закону № 1700).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі