Теми статей
Обрати теми

Щодо окремих питань здійснення секретарем міської ради повноважень міського голови

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
Лист Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування від 13.12.2021 № 04-23/15

У Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянуто Ваше звернення щодо окремих питань здійснення секретарем міської ради повноважень міського голови та за наслідками розгляду в межах предмета відання Комітету повідомляється таке.

Згідно з частинами першою — третьою статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі — Закон) сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста, обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.

У реченні першому частини другої статті 42 Закону передбачені випадки, коли повноваження сільського, селищного, міського голови виконує секретар відповідної ради: «2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради, крім випадків дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» або Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Зауважимо, що пункт 1 частини третьої статті 50, яка визначає повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради, не встановлює нових норм права стосовно статусу секретаря, а містить лише пряме посилання на частину першу. При цьому дане посилання, попри його зміст, не може охоплювати всю частину першу, адже у разі утворення військово-цивільних або військових адміністрацій для виконання повноважень органів місцевого самоврядування такої посади, як секретар сільської, селищної, міської ради, просто не існуватиме.

Отже, узагальнюючи зміст статей 42 і 50 Закону, можна говорити лише про три види випадків виконання повноважень сільського, селищного, міського голови секретарем відповідної ради: у разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, у разі його смерті та в разі неможливості здійснення ним своїх повноважень. Водночас термін «відсутність» у даних статтях не використовується.

Звертаємо Вашу увагу, що у реченні другому частини третьої статті 42 Закону надано розгорнуте і повне регулювання лише випадку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, а саме:

«Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих виборах».

Зважаючи на вищевказане та враховуючи ту обставину, що відповідно до статті 79 Закону випадок смерті сільського, селищного, міського голови є частиною більш загального випадку дострокового припинення його повноважень, можна констатувати, що в разі, коли посада сільського, селищного, міського голови є вакантною, його повноваження згідно із Законом на тимчасовій основі покладаються на секретаря відповідної ради і здійснюються ним у повному обсязі.

У ситуації неможливості здійснення сільським, селищним, міським головою своїх повноважень ця посада не є вакантною, її займає особа, якій територіальна громада делегувала відповідні повноваження. Тому за цих обставин здійснення секретарем сільської, селищної, міської ради повноважень відповідно сільського, селищного, міського голови має бути врегульовано законодавством, зокрема, мають бути чітко визначені підстави, обсяг повноважень та строки їх здійснення.

Визначаючи, що секретар сільської, селищної, міської ради здійснює повноваження відповідно сільського, селищного, міського голови у випадку неможливості здійснення ним своїх повноважень, Закон не дає можливості чітко з’ясувати, в чому проявляється така неможливість, не визначає деталізованого переліку цих випадків та обсягу повноважень, які здійснюватиме секретар відповідної ради.

При цьому інші положення Закону, більш конкретно регулюючи зазначене питання, водночас не повною мірою узгоджуються з положеннями частини другої статті 42 Закону. Так, згідно з частиною шостою статті 46, пунктами 2, 3 частини третьої статті 50 Закону у разі немотивованої відмови сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається:

сільської, селищної, міської ради — секретарем сільської, селищної, міської ради; районної у місті, районної, обласної ради — відповідно заступником голови районної у місті, районної ради чи першим заступником, заступником голови обласної ради.

У цих випадках сесія скликається: якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським головою (головою районної у місті, районної, обласної ради) у строки, передбачені цим Законом; якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної у місті, районної, обласної ради) без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою цієї статті.

Секретар сільської, селищної, міської ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону, скликає сесії ради, веде засідання ради та підписує її рішення.

Вищенаведені положення Закону визначають факт неможливості здійснення сільським, селищним, міським головою своїх повноважень щодо скликання сесії ради, який встановлюється у зв’язку із пропущенням визначеного строку, протягом якого має бути скликана сесія ради, та обсяг його повноважень, які може здійснювати секретар відповідної ради.

Крім того, частина перша статті 53 Закону визначає, що заступник сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради скликає засідання виконавчого комітету відповідної ради у разі відсутності голови чи неможливості здійснення ним цієї функції.

Виходячи з вищенаведеного, не вбачається можливим чітко визначити, яким чином співвідносяться між собою положення частини другої статті 42, частини шостої статті 46, пунктів 2, 3 частини третьої статті 50, статті 53 Закону.

Таким чином, регулюючи питання здійснення повноважень сільського, селищного, міського голови у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, Закон не містить системного підходу при вирішенні питання обсягу та суб’єкта їх здійснення, що призводить до неоднозначного розуміння і застосування його положень.

Щодо питання надання правової оцінки тим чи іншим діям і рішенням органів і посадових осіб місцевого самоврядування вважаємо за необхідне зазначити, що відповідно до статей 7, 140, 145 Конституції України право самостійного вирішення територіальною громадою або сформованими нею органами місцевого самоврядування питань місцевого значення гарантується державою та захищається в судовому порядку. Частиною десятою статті 59 Закону, який розвиває, розкриває і деталізує конституційні приписи, передбачено, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. Аналогічні за суттю положення містить Кодекс адміністративного судочинства України, згідно зі статтями 2, 5 якого адміністративний суд може визнати акти, дії чи бездіяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування протиправними. Також частиною другою статті 77 Закону встановлено, що спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

Що стосується питань, пов’язаних із оформленням права підпису фінансових документів, то повідомляємо, що це не є предметом регулювання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Разом з тим повідомляємо таке.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради мають печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.

При цьому статтею 43 Бюджетного кодексу України визначено, що обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками здійснюється Державною казначейською службою України.

Відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах казначейської служби України здійснюється згідно із Порядком, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2012 за № 1206/21518.

Так, згідно з розділом VІ Порядку для відкриття рахунків клієнти подають до органів Казначейства у двох примірниках картку із зразками підписів та відбитка печатки. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства або установчих документів надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів.

Право першого підпису належить першому керівнику та його заступникам і не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.

Якщо в картці зразок підпису першого керівника не наведено, то орган Казначейства має право витребувати письмове підтвердження надання права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом першого керівника та відбитком печатки клієнта, якщо документами, якими підтверджуються повноваження осіб, підписи яких включені до картки, таке право не підтверджується.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру та його заступнику або спеціалісту, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

З повагою

Голова Комітету А. КЛОЧКО

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі