Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Витрати на ремонт автомобіля: бухоблік

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2007/№ 30
Друк
Стаття

Витрати на ремонт автомобіля: бухоблік

 

Ремонти бувають різні. Усе залежить від того, з якої точки зору на це дивитися. Наприклад, з точки зору бухгалтерського обліку важливо розрізняти ремонти за характером здійснених витрат. У цьому контексті розглянемо порядок бухгалтерського обліку витрат на проведення капітальних та поточних ремонтів автомобіля.

Андрій РИНДЯ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Бухоблік про ремонти

Якщо йдеться про такий об’єкт бухгалтерського обліку, як автомобіль, то це означає, що йдеться про об’єкт

основних засобів, який за класифікацією належить до групи «Транспортні засоби» (див. п.п. 5.1.5 П(С)БО 7 «Основні засоби»).

Пробували відшукати в П(С)БО

загальні правила бухгалтерського обліку саме витрат на ремонти об’єктів основних засобів? Прямих правил немає. У зв’язку з цим у підприємств виникають два запитання:

1. Відповідно до яких правил бухгалтерського обліку необхідно вести облік витрат на ремонти об’єкта основних засобів?

2. Чи можуть витрати на проведення ремонту об’єкта основних засобів капіталізуватися в його вартості?

З моменту набрання чинності П(С)БО 7 і дотепер вважається, що витрати на проведення ремонтів об’єкта основних засобів у бухгалтерському обліку мають відображатися згідно з нормами, установленими п. 15 цього стандарту, а саме: витрати, які здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання,

включаються до складу витрат. Це загальне правило є відповіддю на перше запитання.

Ґрунтуючись на тому, що згідно зі

ст. 1 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» національні П(С)БО не можуть суперечити МСФО, наведемо відповідну цитату з МСФО 16 «Основні засоби»: «...суб’єкт господарювання не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування об’єкта. Навпаки, ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. Витрати на щоденне обслуговування об’єкта, як правило, — це витрати на заробітну плату та витратні матеріали, а також це можуть бути витрати на незначні деталі. Призначення цих витрат часто визначають як «ремонти та технічне обслуговування» об’єкта основних засобів».

Якщо відповідь на перше запитання така категорична, то чи доречне в принципі друге запитання? Виявляється, доречне, і на практиці підприємства включають витрати на проведення

деяких ремонтів до балансової вартості відремонтованого об’єкта основних засобів. Якщо раніше доводилося докладати зусиль для обґрунтування такого підходу до бухгалтерського обліку витрат на деякі ремонти, то зараз це зробити простіше.

З появою

Методичних рекомендацій щодо бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561* (далі — Метод-рекомендації № 561), підприємства можуть посилатися на цей документ на підтвердження своєї позиції щодо визнання витрат на деякі ремонти шляхом відображення капітальних інвестицій.

* Див. «Податки та бухгалтерський облік», 2003, № 94, там же ви знайдете статтю «Кашею масла не зіпсувати», що є коментарем до Методрекомендацій № 561.

Проте Методрекомендації № 561 не є індульгенцією, що наперед прощає підприємствам порушення основоположних правил бухгалтерського обліку, тому при відображенні витрат на ремонти як капітальних інвестицій потрібно буде

обґрунтування такого порядку бухгалтерського обліку. Для того щоб обґрунтувати такий порядок, необхідно дуже чітко уявляти, коли витрати на ремонти об’єкта основних засобів може бути відображено в бухгалтерському обліку як витрати, а коли — як капітальні інвестиції (капіталізовані).

 

До витрат завжди списати встигнемо!

Користуючись загальним правилом бухгалтерського обліку витрат на ремонт об’єкта основних засобів, підприємство завжди може відобразити витрати на

будь-які види ремонту у складі витрат, якщо дотримано критеріїв такого правила, тобто коли витрати здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання.

«Будь-які види ремонту» — звучить дуже узагальнено, а тим часом ремонти автомобіля поділено на капітальні та поточні. Для того щоб переконатися в цьому, скористаємося визначеннями такого нормативного акта, як

Положення № 102.

 

Термінологія Положення № 102

Ремонт

— комплекс операцій щодо відновлення справності або роботоздатності виробів та відновлення ресурсів виробів чи їх складових частин.

Поточний ремонт (ПР)

— ремонт, який виконується для забезпечення або відновлення роботоздатності виробу і полягає в заміні і (або) відновленні окремих частин (може виконуватись заявочно або за результатами діагностування агрегатним, знеособленим та іншими методами).

Капітальний ремонт (КР)

— ремонт, який виконується для відновлення справності та повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною чи відновленням будь-яких частин, у тому числі базових.

 

Зверніть увагу: згідно з

Положенням № 102 усі види ремонтів проводяться з метою відновлення справності або працездатності автомобіля і з цих визначень прямо не випливає, що в результаті таких ремонтів підприємство отримає в майбутньому додаткові вигоди. Проте з остаточними висновками про додаткові вигоди поспішати не будемо.

Щоб визначитися з напрямком визнання витрат на ремонти, необхідно керуватися нормами П(С)БО 16 «Витрати», на підставі яких витрати на проведення ремонту автомобіля може бути відображено як: загальновиробничі, адміністративні витрати, витрати на збут або інші операційні витрати. Усе залежить від того, як саме експлуатується автомобіль.

Приклад

. Підприємство за допомогою сторонньої організації (СТО) здійснило ремонт автомобіля: проведено реконструкцію пошкодженого елемента кузова. Вартість робіт з ремонту автомобіля склала 7200 грн. з урахуванням ПДВ. Автомобіль використовується в адміністративних цілях. Такий ремонт розглядається як поточний, оскільки спричиняє тільки відновлення окремої частини автомобіля, тому витрати на нього за загальним правилом визнаються витратами підприємства (табл. 1):

Таблиця 1

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума грн.

дебет

кредит

1

Здійснено передоплату за роботи з поточного ремонту автомобіля

371

311

7200,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ при отриманні податкової накладної

641

644

600,00

3

Підписано акт виконаних робіт з ремонту автомобіля

92

631

6000,00

4

Визнано податковий кредит з ПДВ за авансом

644

631

1200,00

5

Відображено залік заборгованостей

631

371

3600,00

 

Тепер обговоримо особливості бухгалтерського обліку деяких видів капітального ремонту автомобіля.

 

Названо капітальним — отже, до капіталу?

Підступна назва «капітальний ремонт», що породжує сумніви серед бухгалтерів підприємств! Підстава для таких сумнівів криється в назві «капітальний ремонт», з якого не випливає, що витрати на нього має бути автоматично капіталізовано. Як ми вже з’ясували, витрати

на капітальний ремонт автомобіля, проведені за загальним правилом, відображаються у складі витрат підприємства. Ті, хто сумнівається, можуть звернутися до Методрекомендацій № 561, щоб переконатися в тому, що Мінфін дотримується саме такого підходу щодо дотримання загального правила. Але і в такому правилі є свої винятки.

Мінфін сформулював ці винятки так: «

...Такі витрати можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо витрати на значний огляд та капітальний ремонт можуть бути ідентифіковані з окремою замортизованою частиною (компонентом) основних засобів. Витрати на ремонт можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо ціна придбання активу вже відображає зобов’язання (необхідність) підприємства здійснити в майбутньому витрати для приведення активу до стану, в якому він придатний для використання...»

Для порівняння, МСФО 16 допускає для запасних частин

деяких об’єктів основних засобів, які можуть вимагати заміни через регулярні проміжки часу, визнання в балансовій вартості об’єкта основних засобів собівартості замінюваної частини такого об’єкта в момент, коли понесено витрати, якщо задовольняються критерії визнання. Також МСФО 16 допускає капіталізацію в разі, коли умовою продовження експлуатації об’єкта основних засобів може бути виконання регулярних основних технічних оглядів для виявлення несправностей, незалежно від того, чи замінюються частини об’єкта. Під час виконання значного огляду витрати на нього визнаються в балансовій вартості об’єкта основних засобів як заміна, якщо задовольняються критерії визнання.

Проте зверніть увагу: не йдеться про заміну «за бажанням» підприємства, навпаки, ідеться про планову

заміну базових частин автомобіля, що виробили свій ресурс.

Як бачите, відповідні положення МСФО 16 і Методрекомендацій № 561 збігаються. Тут же варто згадати і про визначення «капітальний ремонт» з

Положення № 102, у якому йдеться, у тому числі, і про заміну базових частин транспортного засобу .

Згадуючи про

Положення № 102, необхідно звернути увагу на його уточнюючі норми п. 3.15, згідно з якими капітальний ремонт призначено для продовження строку експлуатації транспортного засобу. Таке продовження строку експлуатації можна розуміти двояко: як відновлення працездатності автомобіля до закінчення строку його експлуатації і як продовження строку експлуатації, що закінчився. Якщо в першому випадку маємо справу з витратами підприємства на експлуатацію автомобіля, то в другому випадку має місце отримання додаткових майбутніх економічних вигод у результаті поліпшення автомобіля. Наша стаття не розглядає питання поліпшень об’єкта основних засобів, у цьому її розділі ми розглядаємо питання капіталізації витрат на капітальні ремонти автомобіля, які виконано для відновлення його працездатності.

Відносно автомобіля така ситуація можлива в тому випадку, коли строк експлуатації самого автомобіля як об’єкта основних засобів відрізняється від строку експлуатації одного з його

базових елементів, наприклад двигуна, коробки передач, рульового керування тощо. У цьому випадку роботи з капітального ремонту (заміни повністю замортизованого) такого базового елемента можна відобразити в бухгалтерському обліку як капітальні інвестиції.

Тут необхідно звернути увагу на деякі норми

Положення № 102. Наприклад, відповідно до п. 3.13 до поточного ремонту транспортного засобу належать роботи, пов’язані з одночасною заміною не більше двох базових агрегатів (крім кузова та рами). А відповідно до норм п. 3.16 ремонт вважатиметься капітальним, якщо проведено роботи, пов’язані із заміною кузова для автобусів та легкових автомобілів, рами для вантажних автомобілів або з одночасною заміною не менше трьох базових агрегатів. До капітального ремонту причепів належать роботи, пов’язані із заміною рами. Такі норми Положення № 102 можуть стати причиною того, що підприємство може відобразити як капітальні інвестиції те, що в Положенні № 102 розглядається як поточний ремонт, наприклад відповідні заміни одного базового агрегата, що є умовою продовження експлуатації автомобіля, тощо.

Здійснюючи бухгалтерський облік витрат на ремонти автомобіля, необхідно насамперед

акцентувати увагу на правилах бухгалтерського обліку.

Приклад

. Підприємство у виробничих цілях експлуатує вантажний автомобіль, двигун якого повністю виробив свій ресурс, але строк експлуатації самого автомобіля за даними бухгалтерського обліку ще не закінчився. Здійснено заміну двигуна силами сторонньої організації (табл. 2).

Таблиця 2


з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума грн.

дебет

кредит

1

Здійснено передоплату за роботи з капітального ремонту автомобіля

371

311

15000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ при отриманні податкової накладної

641

644

2500,00

3

Підписано акт виконаних робіт з ремонту автомобіля

152

631

12500,00

4

Визнано податковий кредит з ПДВ

644

631

2500,00

5

Відображено залік заборгованостей

631

371

15000,00

6

Збільшено первісну вартість автомобіля

105

152

12500,00

 

Отже, загальним правилом бухгалтерського обліку витрат на ремонт автомобіля при дотриманні відповідних критеріїв є включення їх до складу витрат підприємства. І, як виняток із загального правила, можливо відображення витрат на деякі капітальні ремонти автомобіля, пов’язані із заміною замортизованих базових частин автомобіля, як капітальних інвестицій.

Якщо в результаті капітального ремонту автомобіля проведено його

поліпшення, які спричинять збільшення майбутніх економічних вигод від його експлуатації, то відповідно до п. 14 П(С)БО 7 первісна вартість автомобіля збільшується на суму витрат, пов’язаних з таким поліпшенням.

Відносно того, що мається на увазі під «

значними оглядами» такого об’єкта основних засобів, як автомобіль, можна зазначити, що така значність тісно пов’язана з поняттям істотності в бухгалтерському обліку (див. лист Мінфіну від 29.07.2003 р. № 04230-04108 // «Податки та бухгалтерський облік», 2003, № 71). Якщо вартість такого значного огляду виявиться істотною, то підприємство може розглядати питання про капіталізацію за аналогією із замінами базових частин (див. табл. 2). Але і тут не варто забувати, що такий значний огляд має бути умовою продовження експлуатації автомобіля.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі