Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про порядок проведення переоцінки та нарахування амортизації необоротних активів бюджетними установами

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2007/№ 64
Друк
Лист від 07.06.2007 р. № 3.4-04/1458-6755

Про порядок проведення переоцінки та нарахування амортизації необоротних активів бюджетними установами

Лист Державного казначейства України від 07.06.2007 р.
№ 3.4-04/1458-6755

 

Державне казначейство на лист від 19.03.2007 № 02-15/526 щодо порядку проведення бюджетними установами переоцінки необоротних активів повідомляє наступне.

Інструкцією з обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за № 459/4680 (у редакції наказу Державного казначейства України від 21.02.2005 № 30), визначені методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво бюджетних установ.

У пунктах 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 наведеної вище Інструкції встановлено порядок

проведення індексації вартості окремих груп необоротних активів.

Крім того у пункті 1.10 зазначено, що роботу з проведення переоцінки вартості необоротних активів здійснює постійно діюча комісія. Стосовно залучення до роботи комісії суб’єктів оціночної діяльності, то до її складу, згідно з цим пунктом, можуть включатися інші посадові особи на розсуд керівника установи.

Статтею 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» установлено, що у випадках, визначених нормативно-правовими актами з оцінки майна, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, суб’єкти оціночної діяльності — органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють оцінку майна самостійно на підставі наказу керівника. При цьому

якщо законодавство передбачає обов’язковість проведення незалежної оцінки майна — органи державної влади та органи місцевого самоврядування виступають замовниками проведення такої оцінки майна шляхом укладання договорів із суб’єктами оціночної діяльності — суб’єктами господарювання, визначених на конкурсних засадах у порядку, установленому законодавством.

Тобто

залучення суб’єктів оціночної діяльності до складу комісії з переоцінки може бути за рішенням керівника установи та у випадках необхідності проведення незалежної оцінки.

Щодо врегулювання питання відображення в бухгалтерському обліку активів бюджетних установ за їх фактичною вартістю, то слід зауважити, що на виконання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 № 1706 «Про затвердження програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів» Державне казначейство України у 2000 році розробило «Інструкцію з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ», що затверджена наказом від 17.07.2000 № 64 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за № 459/4680. У зазначеній Інструкції були встановлені норми зносу за окремими групами необоротних активів, які відповідали нормам нарахування амортизації, визначеним у Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Починаючи з 2004 року, до зазначеного вище Закону України внесені зміни в частині

підвищення норм амортизаційних відрахувань. Так, норма зносу до первісної вартості на автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього, меб-
лі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них, інвентарну тару збільшилась з 25 відсотків до 40 відсотків, а норма зносу до первісної вартості на телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення збільшилась з 25 відсотків до 60 відсотків.

Нарахування зносу

на необоротні активи бюджетних установ за нормами, установленими на сьогодні для нарахування амортизації, призвело до того, що повне нарахування зносу виникає раніше, ніж необоротні активи вислужують установлені строки їх експлуатації. У результаті цього у бухгалтерському обліку та формах фінансової звітності необоротні активи відображаються за нульовою вартістю, що не відповідає фактичній вартості майна. Нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ не носить на меті створення резерву для відновлення основних засобів, а є показником їх фізичного зношення і повинно співпадати з останнім роком установленого строку експлуатації.

Ураховуючи викладене та зважаючи на те, що відсотки і період протягом якого буде здійснюватися нарахування зносу на необоротні активи, повинні відображати дійсну ступінь придатності майна бюджетних установ, Державне казначейство України неодноразово зверталося до Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України щодо розробки нормативно-правового акта, в якому будуть урегульовані всі аспекти порушеного питання.

Таким чином,

на сьогоднішній день вирішення питання нарахування зносу на необоротні активи бюджетними установами є неврегульованим. Державне казначейство України при черговій підготовці проекту документу про нарахування зносу сподівається на вашу підтримку та співпрацю, оскільки основною з причин невідповідності фактичної вартості активів їх справедливій вартості є застосування норм амортизації для госпрозрахункових підприємств.

Заступник голови О. Чечулінакоментар редакції

Проведення переоцінки та нарахування зносу в бюджетних установах

На сьогодні питання щодо переоцінки необоротних активів та нарахування зносу, яке порушене в документі, що коментується, є дуже актуальним.

Основним документом для бюджетних установ, що визначає порядок обліку необоротних активів та механізм проведення індексації та переоцінки, є Iнструкція

з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затверджена наказом Держказначейства від 17.07.2000 р. № 64 (далі — Iнструкція № 64).

Порядок проведення індексації необоротних активів передбачає, що в разі

якщо вартість необоротних активів після індексації значно відрізняється від аналогічних нових зразків, то їх вартість необхідно привести у відповідність (п.п. 10 п. 1 Iнструкції № 64). Це одна з підстав для проведення переоцінки. З вищевказаної причини також проводиться переоцінка необоротних активів за висновками інвентаризаційної комісії. Тобто не менше двох разів на рік виникає необхідність проведення переоцінки необоротних активів.

Як зазначено в п.п. 10 п. 10 Iнструкції № 64,

переоцінка необоротних активів бюджетних установ проводиться постійно діючою комісією, яка призначається наказом керівника установи щорічно і діє протягом року. Комісією здійснюється переоцінка кожної окремої одиниці необоротних активів і встановлюються нові ціни. При встановленні цін на однотипні предмети вони в межах одного головного розпорядника бюджетних коштів повинні бути однаковими.

Водночас

ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III (далі — Закон № 2658) передбачено обов’язковість проведення оцінки майна у випадку переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку, а ст. 10 цього ж Закону надано право суб’єктам оціночної діяльності — органам державної влади та місцевого самоврядування у випадках, визначених нормативно-правовими актами з оцінки майна, які затверджуються КМУ, здійснювати оцінку майна самостійно на підставі наказу керівника.

Отже, Iнструкцією № 64 визначено право керівника щодо залучення

до складу комісії суб’єктів оціночної діяльності чи проведення самостійної оцінки, а Законом № 2658 передбачена обов’язковість застосування його норм при оцінці основних фондів.

Держказначейство в листі, що коментується, роз’яснює, що у випадках необхідності проведення незалежної оцінки до складу комісії з переоцінки можна залучати суб’єктів оціночної діяльності.

Стосовно нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ.

У першій редакції Iнструкції № 64 дійсно були визначені три групи необоротних активів та норми зносу для кожної з них, які відповідали нормам нарахування амортизації. У подальшому вищезазначена Iнструкція була викладена в новій редакції та наказом Держказначейства від 21.02.2005 р. № 30 усі пункти, в яких визначалось нарахування зносу, вилучені.

Починаючи з 2004 року питання щодо нарахування зносу регулювались листами Держказначейства

: від 13.12.2004 р. № 07-04/2485-10920, від 20.12.2005 р. № 07-04/2362-11163, від 19.12.2006 р. № 3.4-06/2742-12697.

Практично

норми зносу не змінились та на сьогодні діють ті ж самі, що були затверджені у старій редакції Iнструкції № 64: 1 група — 5 %, 2 група — 25 %, 3 група — 15 %, але знос перестав бути показником фізичного зношення.

Наведемо приклад: на балансі бюджетної установи обліковується легковий автомобіль ГАЗ-3110, первісна вартість — 50000 грн.

Це 2 група необоротних активів, щорічно нараховується знос у розмірі 25 % первісної вартості,

за чотири роки знос нарахований повністю та фактично по бухгалтерському обліку балансова вартість автомобіля нульова. Практично ж автомобіль використовуватиметься ще кілька років. Тобто показник його фізичного зношення не відповідає останньому року експлуатації автомобіля.

Відповідно до п.п. 2 п. 1 Iнструкції № 64

строк корисної експлуатації основних засобів установи встановлюється міністерством за відомчою підпорядкованістю або установою самостійно в момент придбання активу та при його встановленні обов’язково враховується очікуваний строк використання, який на практиці ніяк не може відповідати встановленим нормам зносу.

Саме

поняття «зносу» перестало відповідати його економічній сутності.

Сподіваємось, що найближчим часом питання щодо відповідності фактичної вартості активів їх справедливій вартості та застосування «об’єктивних» норм зносу до необоротних активів буде врегульовано з допомогою авторитетних відомств, які його порушили в документі, що коментується.

Світлана Замазій

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі