Про сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Редакція ПБО
Лист від 11.06.2007 р. № 9688/03

Про сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Лист Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 11.06.2007 р. № 9688/03

 

1.

Яку відповідальність несе страхувальник, якщо помилково своєчасно не нарахував та не сплатив 500 грн. страхових внесків, але при цьому має переплату, яка перевищує вказану суму страхових внесків?

Відповідальність за достовірність, повноту нарахування та сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування несе страхувальник-роботодавець.

У разі самостійного виявлення платником заниження сум страхових внесків у поданих ним звітах за попередні звітні періоди страхувальник має можливість відобразити донараховані суми у рядку б Розрахунку «Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки у період після 01.01.2004». Причину збільшення та суму фонду оплати праці необхідно зазначити у рядку Розрахунку «Зміст помилки».

У даному випадку згідно з пунктом 4 частини 9 статті 106 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за донарахування територіальним органом Пенсійного фонду або страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків до платника

застосовується штраф у розмірі 5 % зазначених сум за кожний повний або неповний місяць, за який донараховано ці суми.

Пеня нараховується на суми простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків (недоїмки) та своєчасно не сплачених (не перерахованих) фінансових санкцій у розмірі 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення платежу. У наведеному прикладі

платник не має заборгованості перед Пенсійним фондом, тому підстави для нарахування пені відсутні.

2.

Чи є об’єктом нарахування страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування суми добових, виданих працівникам на відрядження понад встановлені законодавством норми?

Згідно з пунктом 1 статті 14 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) юридичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності (включаючи тих, які обрали особливий спосіб оподаткування) є страхувальниками (роботодавцями) для фізичних осіб, що працюють у них на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру, а відповідно до статті 15 — платниками страхових внесків.

Об’єктом оподаткування

для нарахування страхових внесків (стаття 19 Закону) для роботодавців є суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних витрат, у тому числі в натуральній, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладанню податком на доходи фізичних осіб.

Єдиним нормативним документом, розробленим відповідно до Закону України «Про оплату праці» та який визначає складові фонду оплати праці, є Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за № 114/8713.

Відповідно до пункту 3.15 Інструкції зі статистики заробітної плати витрати на відрядження: добові (у повному обсязі), вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення — не належать до фонду оплати праці.

Отже,

суми добових, виданих працівникам на відрядження понад встановлені законодавством норми, не є об’єктом для нарахування страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

3. Який порядок нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на суми грошового забезпечення миротворчого персоналу України, що виплачується у національній та іноземній валюті?

Згідно зі статтею 100 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» у 2007 році особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби за контрактом, особи рядового і начальницького складу підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і є застрахованими особами.

Страхувальниками (платниками страхових внесків до Пенсійного фонду) є військові частини, підприємства, установи, організації та органи, які виплачують грошове забезпечення для застрахованих осіб.

Об’єктом оподаткування для зазначених страхувальників є

фактичні витрати на грошове забезпечення, а для застрахованих осіб — сукупний оподатковуваний дохід.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» до складу грошового забезпечення входить: посадовий оклад; оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу; надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 963 «Про затвердження Порядку матеріально-технічного і фінансового забезпечення миротворчого контингенту та персоналу України, який бере участь у міжнародних миротворчих операціях» за особами, що входять до складу миротворчих контингентів та персоналу України, зберігаються виплати в національній валюті в розмірі 100 відсотків окладу за військове (спеціальне) звання, посадового окладу або середньої заробітної плати за останнім місцем служби чи роботи, надбавки за вислугу років, інших додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру.

Таким чином,

на суми грошового забезпечення в національній валюті, що виплачується миротворчому персоналу, внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування нараховуються на загальних підставах .

Суми

валютного грошового забезпечення, що виплачуються миротворчому персоналу, не включаються до складу грошового забезпечення, передбаченого статтею 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», а отже, на ці суми внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування не нараховуються.

4. Чи несе відповідальність за несвоєчасну сплату страхових внесків підприємство, якщо кошти на рахунок Пенсійного фонду зараховано банком наступного дня після настання граничного строку сплати?

Обчислення та сплата страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування визначені статтею 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон).

Згідно з частиною восьмою згаданої статті

днем сплати страхових внесків вважається:

— у разі перерахування сум страхових внесків у безготівковій формі з банківського рахунку страхувальника на банківський рахунок органу Пенсійного фонду — день списання установою банку, установою Державного казначейства України суми платежу з банківського рахунку страхувальника незалежно від часу її зарахування на банківський рахунок органу Пенсійного фонду;

— у разі сплати сум страхових внесків готівкою — день внесення страхувальником коштів у банківську установу чи відділення зв’язку для перерахування на банківські рахунки органу Пенсійного фонду.

Отже,

якщо кошти з рахунку підприємства були списані банком не пізніше 20 числа відповідного місяця (як це встановлено статтею 20 Закону), порушення підприємством строків сплати страхових внесків не вбачається.

Відповідальність

у даному випадку за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на банківські рахунки органів Фонду сум внесків несе установа банку у вигляді пені — 0,1 відсотка несвоєчасно перерахованих або несвоєчасно зарахованих сум та штрафу — 10 відсотків своєчасно не зарахованих (не перерахованих) сум.

5. Хто може здійснити доплату до мінімального страхового внеску у разі неповного місяця роботи?

Відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення відповідної доплати до суми страхових внесків.

Порядок здійснення такої доплати визначено у розділі 15 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена постановою правління Пенсійного фонду України 19.12.2003 р. № 21-1 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 р. за № 64/8663.

Згідно із зазначеною Інструкцією

доплата до мінімального страхового внеску за неповний місяць роботи здійснюється застрахованою особою за її бажанням за даними персоніфікованого обліку за підсумками року або при виході застрахованої особи на пенсію за місцем проживання.

Отже,

у випадку, коли особа працює неповний робочий час (неповний робочий день, неповний робочий тиждень), прийнята на роботу не з першого дня календарного місяця або звільнена не останнім днем календарного місяця, знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати (стаття 25 та стаття 26 Закону України «Про відпустки») тощо (крім випадків, коли сума сплачених внесків менша за мінімальний розмір у зв’язку з порушенням роботодавцем трудового законодавства), така застрахована особа може здійснити доплату до мінімального страхового внеску.

Заступник начальника Головного управління
Н. Рогатинакоментар редакції

ПФУ роз’яснює актуальні питання щодо сплати внесків

Прокоментуємо запитання, які найбільше цікавлять наших читачів.

1. Яку відповідальність несе страхувальник, якщо він помилково не нарахував і не сплатив певну суму страхових внесків, але при цьому має переплату, яка перевищує зазначену суму

?

Щодо цього запитання Пенсійний фонд зазначає, що в разі самостійного виявлення заниження суми страхових внесків у наданих раніше звітах страхувальник має можливість донарахувати суму страхових внесків, відобразивши її в рядку 6 «Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004 р.» Розрахунку за формою додатка 23.

У зазначеному в запитанні випадку переплата до Пенсійного фонду перекриває суму недоїмки, тому страхувальник звільняється від нарахування і сплати пені. Водночас

5 % штраф за кожний повний чи неповний місяць, за який донараховано внески, за зазначене порушення все ж таки буде накладено на страхувальника, незалежно від наявності переплати із внесків до Пенсійного фонду.

2. Чи є об’єктом страхових внесків сума наднормативних добових

?

Згідно з п. 3.15 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, добові (як у межах, так і понад норми) не включаються до фонду оплати праці.

У зв’язку з цим внески до Пенсійного фонду на них не нараховуються і не утримуються. Від себе зазначимо, що й рештою внесків до соціальних фондів наднормативні добові і добові в межах норм не обкладаються.

4. Чи несе підприємство відповідальність за несвоєчасну сплату страхових внесків, якщо на рахунки Пенсійного фонду їх зараховано банком наступного після настання граничного строку сплати дня

?

Як зазначає Пенсійний фонд, якщо з рахунка підприємства гроші було списано банком не пізніше 20 числа відповідного місяця, то підприємство нічого не порушило і відповідальність у цьому випадку не несе. Відповідальність при цьому накладається на банк у вигляді пені в розмірі 0,1 % несвоєчасно перерахованих і несвоєчасно зарахованих сум і штрафу — 10 % своєчасно не зарахованих (не перерахованих) сум.

5. Хто може здійснити доплату до мінімального страхового внеску в разі неповного місяця роботи

?

У деяких випадках, а саме в разі роботи працівника в режимі неповного робочого часу, прийняття працівника не з першого робочого дня місяця, звільнення працівника всередині місяця тощо розмір внесків до Пенсійного фонду з нарахованої заробітної плати працівника може бути меншим за мінімальний страховий внесок.

Для того, щоб при цьому місяць роботи у цьому разі було зараховано до страхового стажу працівника при призначенні пенсії повністю, необхідно провести доплати до мінімального страхового внеску.

Таку доплату, як роз’яснює Пенсійний фонд, за своїм бажанням може здійснити працівник за даними персоніфікованого обліку за підсумками року або при виході на пенсію за місцем його проживання. Для цього працівник подає заяву за встановленою формою (згідно з додатком 28 до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою Пенсійного фонду від 19.12.2003 р. № 21-1. Далі працівник Пенсійного фонду на підставі даних персоніфікованого обліку складає повідомлення-розрахунок за формою згідно з додатком 29 до Інструкції № 21-1. Зазначену в цьому повідомленні-розрахунку суму працівник сплачує протягом 10 календарних днів з моменту отримання.

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі