Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Благодійні організації: оподаткування виплат

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2007/№ 69
Друк
Стаття

Благодійні організації: оподаткування виплат

 

На продовження теми діяльності благодійних організацій, порушеної в попередніх номерах нашої газети
(див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 57, 61, 65), розглянемо особливості оподаткування виплат, що здійснюються такими організаціями.

 

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 531 —

Закон України «Про благодійність і благодійні організації» від 16.09.97 р. № 531/97-ВР.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

 

Відповідно до

ст. 1 Закону № 531 під благодійністю розуміється добровільне безкорисливе пожертвування фізичних і юридичних осіб у наданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги.

Благодійна допомога може надаватися набувачам у вигляді (

ст. 16 Закону № 531):

— одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

— систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

— фінансування конкретних цільових програм;

— допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

— дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності;

— дозволу на використання назви, емблеми, символів благодійної організації;

— надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

— прийняття на себе витрат по безопатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;

— інших заходів, не заборонених законом.

Таким чином, усі види виплат (робіт, послуг), що надаються одержувачам благодійними організаціями, підпадають під поняття «благодійна допомога».

Одержувачами такої допомоги можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, які потребують отримання благодійної допомоги.

Далі розглянемо

особливості оподаткування благодійної допомоги, що надають благодійні організації фізичним особам .

Оподаткування благодійних виплат

Одразу зазначимо, що в разі якщо благодійна організація надає благодійну допомогу безпосередньо підприємству, установі, організації для загальних цілей без зазначення конкретних осіб (допомогу не може бути персоніфіковано), така допомога податком з доходів фізичних осіб не обкладається.

Згідно з

п.п. «в» п.п. 4.3.5 Закону № 889 до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються суми виплат або відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат і відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються неприбутковими організаціями та благодійними фондами України, статус яких визначається згідно із законом, на користь одержувачів таких виплат (крім будь-яких виплат чи відшкодувань членам керівних органів таких організацій або фондів і пов’язаним з ними фізичним особам) з урахуванням норм п.п. 9.7 Закону № 889.

З цієї норми

Закону № 889 випливає, що одержувачами неоподатковуваних виплат або відшкодувань від благодійних організацій не можуть бути члени керівних органів таких організацій і пов’язані з ними особи. Нагадаємо, що згідно з п. 1.26 Закону про податок на прибуток пов’язаною особою є фізична особа чи члени сім’ї фізичної особи, які здійснюють контроль над платником податку. Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість пов’язаних фізичних або юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного фонду платника податку, або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого платника податку, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій) не менше 20 відсотків від статутного фонду платника податку.

Щодо оподаткування благодійної допомоги, що надається іншим одержувачам, зазначимо таке.

По-перше, у зв’язку з тим, що

благодійна допомога надається не працівникам благодійної організації, її сума не обкладається внесками до фондів соціального страхування.

По-друге,

для цілей оподаткування благодійної допомоги, що їм виплачується, потрібно керуватися положеннями п. 9.7 Закону № 889.

Розглянемо детально положення

п. 9.7 Закону № 889, що регулюють оподаткування благодійної допомоги.

Відповідно до

п.п. 9.7.1 Закону № 889 звільняється від оподаткування благодійна, у тому числі гуманітарна, допомога у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги), що надходить на користь платника податку, за умови дотримання норм п. 9.7 Закону № 889.

Для цілей оподаткування розрізняють цільову та нецільову благодійну допомогу.

Цільовою благодійною допомогою

є допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання. Під нецільовою благодійною допомогою розуміється допомога, що надається без установлення таких умов або напрямів.

За яких же умов благодійна допомога, що надається благодійними організаціями, звільняється від оподаткування?

Згідно з

п.п. 9.7.2 Закону № 889 не обкладається податком з доходів фізичних осіб як цільова, так і нецільова благодійна допомога, яка надається благодійною організацією платнику податку, постраждалому внаслідок:

а) екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених відповідно до Конституції України зонами надзвичайної екологічної ситуації, у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України;

б) стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного чи місцевого характеру, які завдали або створюють загрозу здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали чи можуть викликати людські жертви або втрату власності громадян, у зв’язку з якими рішення про залучення благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України чи органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ суму допомоги, що надається згідно з

п.п. 9.7.2 Закону № 889, слід відображати під ознакою доходу «25».

Окремо зупинимося на особливостях надання нецільової благодійної допомоги.

 

Нецільова благодійна допомога

Відповідно до

п.п. 9.7.3 Закону № 889 не підлягає включенню до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року, у сумі, що не перевищує розміру суми граничного доходу, визначеного відповідно до абзацу першого п.п. 6.5.1 Закону № 889, діючого на 1 січня звітного року, за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги.

Таким чином,

не обкладається податком з доходів фізичних осіб нецільова благодійна допомога, що надається благодійною організацією, якщо:

1) благодійна організація є

резидентом;

2)

одержувач допомоги має право на податкову соціальну пільгу (далі — ПСП). Нагадаємо, що у 2007 році право на ПСП має платник податку, заробітна плата якого не перевищує 740 грн. При цьому сума нецільової благодійної допомоги не бере участі у визначенні граничного розміру доходу, оскільки ця виплата не є заробітною платою. Згідно з роз’ясненнями ДПАУ на отримання такої допомоги мають право і особи, які не мають доходу у вигляді заробітної плати, зокрема пенсіонери, які не працюють, студенти, інваліди війни, жінки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох (шести) років (листи ДПАУ від 28.02.2007 р. № 905/Н/17-0715, від 13.04.2007 р. № 1809/р/17-0715). Доцільно, щоб набувач допомоги зауважив, що він має право на ПСП у заяві про надання йому нецільової благодійної допомоги;

3)

розмір допомоги не перевищує законодавчо встановленої межі, яка розраховується відповідно до абзацу першого п.п. 6.5.1 Закону № 889 як добуток місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року та коефіцієнта 1,4, округлений до найближчих 10 гривень. У 2007 році ця сума становить 740 грн. (525 х 1,4 = 735, округлені до найближчих 10 грн.).

Слід зазначити, що нецільова благодійна допомога може надаватися як одноразово, так і частинами, але вона не обкладається податком з доходів у межах

740 грн. сукупно за рік. Сума перевищення обкладається податком з доходів фізичних осіб за ставкою 15 %. Якщо оподатковувана нецільова благодійна допомога надається в негрошовій формі, об’єкт оподаткування визначається з урахуванням «натурального» коефіцієнта (у 2007 році — 1,176471).

Звертаємо увагу, що в заяві фізична особа має зазначити, що просить про надання саме нецільової благодійної допомоги, яка буде підставою для її звільнення від оподаткування при дотриманні перелічених вище умов.

Якщо одна з вимог

п.п. 9.7.3 Закону № 889 не виконується, уся сума нецільової благодійної допомоги підлягає оподаткуванню
.

У Податковому розрахунку за формою №1ДФ

неоподатковувана нецільова благодійна допомога відображається за ознакою доходу «25», а оподатковувана частина такої допомоги — за ознакою доходу «17».

 

Цільова благодійна допомога

Порядок оподаткування цільової благодійної допомоги регламентовано

п.п. 9.7.4 Закону № 889.

На підставі

п.п. «а» п.п. 9.7.4 Закону № 889 благодійна організація може надати неоподатковувану цільову благодійну допомогу на лікування платника податку чи члена його сім’ї першого ступеня споріднення (його батьків і батьків його чоловіка чи дружини, його чоловіка чи дружини, дітей такої фізичної особи та дітей чоловіка чи дружини, у тому числі усиновлених ними дітей). При цьому мають виконуватися такі вимоги:

1)

благодійна організація, що надає допомогу, повинна бути резидентом;

2) кошти на компенсацію платних послуг з лікування та отримання ліків мають надаватися

безпосередньо закладу охорони здоров’я. Отже, виключається можливість виплати неоподатковуваної цільової благодійної допомоги на руки фізичній особі чи члену його сім’ї;

3) допомогу не може бути надано на види лікування, перелічені в

п.п. 5.3.4 Закону № 889, а саме:

— косметичне лікування чи косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов’язане з медичними показаннями);

— водолікування та геліотерапію, не пов’язані з лікуванням хронічних захворювань;

— лікування і протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни;

— аборти, крім абортів, що проводяться за медичними показаннями або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування;

— операції зі зміни статі;

— лікування венеричних захворювань, крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування;

— лікування тютюнової чи алкогольної залежності;

— клонування людини або її органів;

— придбання ліків, медичних засобів і пристосувань, оплати вартості медичних послуг, не включених до переліку життєво необхідних, установленого Кабінетом Міністрів України (

Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затверджений постановою КМУ від 29.03.2006 р. № 400);

4) одержувач допомоги має документально підтвердити необхідність отримання платних медичних послуг. Незважаючи на відсутність прямого зазначення цього в

п.п. 9.7.4 Закону № 889, необхідність наявності підтверджуючих документів обумовлена тим, що зазначена допомога надається виключно для компенсації вартості платних медичних послуг. Такими документами можуть бути рахунки-фактури, довідки, рецепти, виписки з амбулаторних карт тощо.

До прийняття спеціального законодавчого акта, щодо загальнообов’язкового медичного страхування, уся сума цільової благодійної допомоги

, що надається згідно з п.п. «а» п.п. 9.7.4 Закону № 889, не обкладається податком з доходів фізичних осіб. Інакше кажучи, на сьогодні обмеження щодо суми неоподатковуваної цільової благодійної допомоги на лікування немає.

Якщо одна з умов, зазначених вище, не виконується, уся сума цільової благодійної допомоги на лікування обкладається податком з доходів.

У Податковому розрахунку за формою №1ДФ неоподатковувана цільова благодійна допомога на лікування відображається

за ознакою доходу «39». Якщо така допомога підлягає оподаткуванню, її слід відобразити під ознакою доходу «14».

Крім того, відповідно до

п.п. 9.7.4 Закону № 889 не підлягає оподаткуванню цільова благодійна допомога, що надається благодійними організаціями — резидентами в будь-якій сумі:

1) визначеним нижче закладам для розподілу благодійної допомоги між особами, які не досягли 18-річного віку, і перебувають у таких закладах:

— будинку маляти;

— будинку дитини;

— будинку-інтернаті;

— школі-інтернаті (у тому числі спеціальній, санаторній або для сиріт);

— дитячому будинку сімейного типу;

— школі соціальної реабілітації;

— притулку для неповнолітніх;

— приймальнику-розподільнику системи Міністерства внутрішніх справ України;

2) державному або комунальному закладі чи благодійній організації, у тому числі Товаристві Червоного Хреста України, що надають послуги особам, які не мають житла, з їх харчування та влаштування на нічліг;

3) пенітенціарному закладу для поліпшення умов утримання, харчування чи медичного обслуговування осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах чи місцях позбавлення волі, або безпосередньо таким особам;

4) будинку для престарілих чи інвалідів для поліпшення умов їх утримання, харчування, медичного обслуговування, соціальної реабілітації;

5) аматорській спортивній організації, клубу для компенсації витрат на придбання чи оренду спортивних знарядь та інвентарю, користування спортивними майданчиками, приміщеннями чи спорудами для проведення тренувань, забезпечення участі спортсмена-аматора в спортивних змаганнях.

При цьому під терміном «аматорська спортивна організація, клуб» слід розуміти громадську організацію, діяльність якої не спрямовано на отримання доходу, а під терміном «спортсмен-аматор» розуміється особа, чию спортивну діяльність не спрямовано на отримання доходу, за винятком отримання нагород або винагород від імені держави, органів місцевого самоврядування чи громадських організацій як України, так і інших країн, у вигляді медалей, грамот, пам’ятних призів у формах, відмінних від грошової, а також як сума відшкодування витрат, пов’язаних з відрядженням такого спортсмена-аматора до місця проведення змагання, у межах, установлених законом норм для відрядження найманого працівника. Нагадаємо, що норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон затверджено

постановою КМУ від 23.04.99 р. № 663.

Не підлягає

також обкладенню податком з доходів фізичних осіб цільова благодійна допомога, що надається благодійною організацією фізичній особі, яка здійснює наукове дослідження або розробку, для відшкодування вартості обладнання, матеріалів, інших витрат (крім виплат заробітної плати, додаткових благ, інших особистих витрат), у разі виконання таких умов:

результати наукових досліджень і розробок підлягають оприлюдненню і не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень в оприлюдненні або безоплатному поширенні об’єктів права інтелектуальної (промисловій) власності, отриманих у результаті таких досліджень або розробок;

отримання допомоги не має передумов
для виникнення яких-небудь договірних зобов’язань
між благодійником або будь-якою третьою особою та набувачем благодійної допомоги в майбутньому, крім обов’язків із цільового використання благодійної допомоги.

Якщо в набувача благодійної допомоги після завершення наукового дослідження або розробки залишаються об’єкти власності, надані благодійною організацією для виконання такого дослідження (розробки), платник податків зобов’язаний провести на вибір одну з таких дій:

— або придбати такі об’єкти власності у такої благодійної організації за їх звичайною ціною на момент такого придбання;

— або повернути такі об’єкти власності такій благодійній організації чи іншій благодійній організації;

— або визнати дохід у розмірі вартості таких об’єктів власності, визначеної за звичайними цінами, з наступним його оподаткуванням.

Звертаємо увагу, що

п.п. 9.7.5 Закону № 889 установлено граничний строк використання всіх видів неоподатковуваної цільової благодійної допомоги. Одержувач допомоги має право на її використання протягом строку, установленого умовами такої допомоги, але не більше 12 місяців, наступних за місяцем її отримання. Якщо цільову благодійну допомогу не було використано і не повернено протягом зазначеного строку благодійнику, її мало бути включено до частини невикористаної суми до річного оподатковуваного доходу та відображено в річній декларації платника податку.

У Податковому розрахунку за формою №1ДФ неоподатковувані суми наданої фізичним особам цільової благодійної допомоги, крім допомоги на лікування (

п.п. «а» п.п. 9.7.4 Закону № 889), відображаються за ознакою «25». Щодо оподатковуваної цільової благодійної допомоги, на нашу думку, її слід відображати за ознакою доходу «14», оскільки спеціальної ознаки для цієї виплати не передбачено.

 

Допомога на поховання

Ще одним видом пільгованої виплати, яку може надавати благодійна організація, є допомога на поховання платника податків.

Так, відповідно до

п.п. 4.3.21 Закону № 889 не підлягають оподаткуванню кошти або вартість майна (послуг), що надаються благодійною організацією як допомога на поховання платника податку незалежно від суми такої допомоги.

Допомога на поховання надається на підставі заяви фізичної особи, яка здійснює поховання, і свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів цивільного стану.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ допомога на поховання, надана благодійною організацією, відображається

за ознакою доходу «38».

Для наочності наведемо в таблиці ознаки доходу, за якими слід відображати в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ допомогу, що виплачується благодійними організаціями.

 

Норма Закону № 889

Вид благодійної допомоги

Обкладення податком з доходів фізичних осіб

Ознака доходу для відображення в Податковому розрахунку № 1ДФ

п.п. 9.7.2 Закону № 889

Цільова і нецільова благодійна допомога

неоподатковувана

25

п.п. 9.7.3 Закону № 889

Нецільова благодійна допомога

неоподатковувана

25

оподатковувана

17

п.п. «а» п.п. 9.7.4 Закону № 889

Цільова благодійна допомога на лікування

неоподатковувана

39

оподатковувана

14

п.п. «б» — «є» Закону № 889

Цільова благодійна допомога

неоподатковувана

25

оподатковувана

14

п.п. 4.3.21 Закону № 889

Допомога на поховання

неоподатковувана

38

 

На завершення побажаємо, щоб кількість благодійників, охочих підтримати людей, які потребують допомоги, дедалі збільшувалася. Сподіватимемося, що держава, у свою чергу, продовжуватиме надавати підтримку благодійникам і створювати сприятливі умови для діяльності благодійних організацій.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі