Оподаткування доходів профспілок

Редакція ПБО
Стаття

Оподаткування доходів профспілок

 

Профспілки мають статус неприбуткових організацій. Тому законодавством для них установлено особливі правила оподаткування, що звільняють статутну діяльність від сплати податку на прибуток. Докладніше про це читайте у статті.

 

Олена ПАВЛЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Присвоєння профспілці статусу неприбуткової організації

Статус неприбуткової організації профспілка набуває при первинній реєстрації в податковому органі. Необхідною умовою для отримання такого статусу є включення профспілки до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Відповідно до

п. 2.2 Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затвердженого наказом ДПАУ від 11.07.97 р. № 232 , для внесення до Реєстру профспілкової організації податковому органу за своїм місцезнаходженням необхідно надати:

— реєстраційну заяву платника податку за формою № 1-РН;

— копії установчих документів.

Податкові органи можуть здійснювати перевірку відомостей, зазначених у поданих документах на предмет відповідності статутних цілей профспілки дозволеній законодавством діяльності. Нагадаємо, що заявлена у статуті діяльність профспілки не повинна бути направлена на отримання прибутку.

При включенні до Реєстру неприбуткових організацій та установ профспілці, у тому числі й первинній профспілці, привласнюється ознака неприбутковості за кодом 0016.

 

Оподаткування операцій особливого виду

Операції, що здійснюються профспілками,

п. 7.11 Закону про податок на прибуток відносить до операцій особливого виду. При цьому відповідно до класифікації неприбуткових організацій, установленої п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток, професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, створені в порядку, визначеному законом, належать до абзацу «ж». Доходи таких організацій згідно з п.п. 7.11.7 Закону про податок на прибуток звільняються від оподаткування, якщо вони отримані у вигляді:

— членських внесків;

— відрахувань коштів підприємств, установ, організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;

— безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

— пасивних доходів.

Зупинимося докладніше на понятті «безповоротна фінансова допомога».

П.п. 1.22.1 Закону про податок на прибуток визначає безповоротну фінансову допомогу, зокрема, як суму коштів, переданих платнику податку відповідно до договорів дарування, інших подібних договорів, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладення таких договорів. Отже, стосовно профспілок під безповоротною фінансовою допомогою необхідно розуміти кошти, отримання яких не передбачає відповідної компенсації чи повернення. Такі кошти включатимуться до складу пільгових (неоподатковуваних) доходів профспілкової організації. До цих доходів, зокрема, включаються цільові надходження на проведення заходів, передбачених статутом (на придбання новорічних подарунків, проведення дитячих свят, святкових вечорів, днів відпочинку), і додаткове фінансування від обкому (міськкому, райкому) профспілок понад затверджені кошторисом суми профспілки на проведення спільних заходів (професійні та святкові заходи, спартакіади).

У разі отримання профспілковою організацією

доходів з інших джерел (не зазначених вище), їй необхідно буде сплатити податок на прибуток. Це зазначено в абз. другому п.п. 7.11.9 Закону про податок на прибуток. При цьому оподатковуваний прибуток профспілки визначатиметься як сума доходів, отриманих з інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів. Також необхідно враховувати й те, що при визначенні оподатковуваного прибутку сума амортизаційних відрахувань ураховуватися не повинна.

Слід також пам’ятати, що профспілкова організація, що одержує одночасно пільгові (неоподатковувані) доходи та доходи з інших джерел (оподатковувані), має організувати ведення окремого обліку таких доходів.

Як бачимо, порівняно з іншими суб’єктами господарювання, що застосовують загальні правила ведення податкового обліку, для профспілок (як і для інших неприбуткових організацій) установлено

особливий порядок ведення податкового обліку.

Особливі правила

Закон про податок на прибуток передбачає й щодо операцій з майном профспілок. Так, відповідно до п.п. 7.11.11 Закону про податок на прибуток у разі ліквідації (саморозпуску) профспілкової організації її активи має бути використано згідно із законом про таку організацію. У статті «Створення та організація діяльності профспілок» (див. с. 19 цього номера) уже зазначалося, що згідно зі ст. 18 Закону про профспілки в разі ліквідації (саморозпуску) профспілки майно, що залишилося після проведення всіх необхідних розрахунків, має бути використано на статутні чи благодійні цілі. Виходить, що цю ж вимогу висуває й Закон про податок на прибуток.

Крім того, слід мати на увазі, що згідно з

п.п. 7.11.8 Закону про податок на прибуток майно та доходи профспілок не підлягають розподілу між їх членами і не можуть використовуватися для вигоди окремого члена такої організації, а також її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

 

Податкова звітність

П.п. 7.11.12 Закону про податок на прибуток

і п. 1.3 Порядку № 233 передбачено, що профспілкові організації заповнюють і подають податкову звітність тільки в частині доходів, що підлягають оподаткуванню.

Звітністю, що надається профспілками органам податкової служби, є Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями (далі — Податковий звіт). Його форму затверджено

Порядком № 233. При його заповненні профспілковим організаціям рекомендуємо звернути увагу на таке.

При отриманні пільгових (неоподатковуваних) доходів (наприклад, членських внесків, відрахувань роботодавців) І частина Податкового звіту не заповнюється, оскільки його форма взагалі не передбачає таких рядків. Заповнюється тільки II частина, де відображаються оподатковувані доходи (отримані з інших джерел) та витрати, пов’язані з їх отриманням.

При цьому

профспілки зобов’язані подавати Податковий звіт незалежно від наявності доходів, що підлягають оподаткуванню, оскільки згідно з п. 1.5 Порядку № 233 Податковий звіт подають до органів податкової служби і в разі відсутності операцій. У цьому разі проставляються прокреслення у відповідних рядках. Тому в разі відсутності оподатковуваних доходів у II частині Податкового звіту ставляться прокреслення.

Аналогічне роз’яснення дає нам і

лист ДПАУ від 11.03.2004 р. № 4091/7/15-1317 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 29).

Також профспілковим організаціям слід пям’ятати, що при отриманні доходу з інших джерел у рядку 11 Податкового звіту відображаються профінансовані витрати,

безпосередньо пов’язані з отриманням такого доходу. Такі доходи та витрати відображаються в одному звітному періоді (п.п. 3.5 Порядку № 233).

Податковий звіт заповнюється наростаючим підсумком із початку звітного року у гривнях без копійок.

Заповнимо фрагмент Податкового звіту виходячи з таких даних.

Приклад.

На балансі первинної профспілкової організації значився комп’ютер, отриманий у 2000 році як добровільні пожертвування. На засіданні профкому цей комп’ютер було вирішено продати, бо він морально застарів. У II кварталі 2007 року профспілка отримала дохід від продажу комп’ютера у сумі 1550 грн. При цьому було понесено витрати, пов’язані з таким продажем, у сумі 25 грн. за розміщення оголошень у ЗМІ.

 

Показники

Код рядка

Наростаючим підсумком з початку звітного року

...

...

...

II частина

 

 

Сума доходів з інших джерел, що підлягають оподаткуванню

10

1550

Витрати, що прямо пов’язані з отриманням доходів з інших джерел, але не вище суми таких доходів

11

25

Прибуток, що підлягає оподаткуванню (р. 10 - р. 11)

12

1525

Податкове зобов’язання за звітний податковий період (р. 12 х 30 : 100)*

13

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

14

Сума нарахованого податку до сплати за звітний період

(р. 13 - р. 14)

15

381

...

...

...

 

* У розрахунку податкового зобов’язання за звітний період за рядком 13 Податкового звіту зазначено ставку податку на прибуток у розмірі 30 %. Таку форму Податкового розрахунку затверджено наказом ДПАУ від 11.07.97 р. № 233, і ми не маємо права вносити до неї зміни. Дійсно розрахунок податкового зобов’язання слід провадити виходячи зі ставки податку на прибуток 25 %, що і зроблено в нашому прикладі.

 

Слід додати, що у випадку понесення профспілкою витрат на придбання комп’ютера, суму таких витрат можна було б відобразити в рядку 11 Податкового звіту.

Податковий звіт подається профспілковими організаціями до податкових органів протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду. Звітним (податковим) періодом для профспілок є квартал.

Податок на прибуток за оподатковуваними доходами сплачується за підсумками кварталу, в якому було отримано прибуток. Строк сплати — протягом 10 календарних днів, наступних після закінчення граничного строку подання Податкового звіту.

 

Відображення в податковому обліку роботодавця відрахувань профспілкам

Як ми вже зазначали,

для роботодавців розмір відрахувань первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу встановлюється в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 % фонду оплати праці (див. статтю «Створення та організація діяльності профспілок» на с. 18 цього номера). Цю норму передбачено в ст. 44 Закону про профспілки, в якій також зазначено, що такі відрахування підлягають віднесенню до валових витрат роботодавця.

Водночас, як ми знаємо, валові витрати формуються тільки відповідно до

Закону про податок на прибуток, тобто відповідно до закону про оподаткування. На цій позиції завжди наполягала ДПАУ. Однак прямої норми, що регулює таке віднесення, Закон про податок на прибуток узагалі не містить. Тому фраза про віднесення до валових витрат відрахувань роботодавців у ст. 44 Закону про профспілки не повинна сприйматися як заклик до дії. Такі витрати можуть потрапити до складу валових тільки на підставі п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток.

Нагадаємо, що згідно з

п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток до складу валових витрат відносяться суми коштів, добровільно перераховані протягом звітного року неприбутковим організаціям, визначеним у п. 7.11 цього Закону, що перевищують два відсотки, але не більше п’яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. Про механізм розрахунку витрат, що підлягають віднесенню до валових за п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток, ішлося неодноразово, зокрема, в коментарі до наказу ДПАУ від 05.07.2007 р. № 408 «Про внесення змін до деяких наказів ДПА» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 63, с. 6).

Отже,

відрахування роботодавців первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірі 0,3 % фонду оплати праці (чи іншому розмірі, передбаченому колективним договором) можуть потрапити до складу валових витрат згідно з п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі