Теми статей
Обрати теми

Працівники профспілки

Редакція ПБО
Стаття

Працівники профспілки

 

Рушійною силою профспілкових організацій, звичайно ж, є профспілкові активісти, тобто профспілкові працівники. Про те, як обирають, приймають та звільняють працівників профспілкових організацій, а також про їх права та державні гарантії йтиметься в цій статті.

 

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Відповідно до

постанови № П-8-8 профспілковий працівник — це особа, обрана в порядку, визначеному статутом відповідної профспілки, профоб’єднання, а також найманий працівник, який на підставі трудового договору займає штатну посаду у профспілковому органі відповідного рівня і виконує свої трудові обов’язки з реалізації статутних і програмних завдань згідно із Законом про профспілки.

Таким чином, працівників профспілки може бути або обрано на відповідну посаду, або прийнято на посаду згідно з трудовим договором.

Слід зазначити, що до профспілкових працівників не належать працівники підприємств, створених профспілками для забезпечення своєї статутної діяльності, а також технічний та обслуговуючий персонал профорганів.

Посади профспілкових працівників розподіляються за категоріями, яких усього сім (

п. 3 постанови № П-8-8).

Із зазначеного вище випливає, що для цілей профспілкової діяльності працівники профспілок можуть бути виборними та найманими.

 

Виборні профспілкові працівники

Обрання та звільнення виборних профспілкових працівників здійснюється рішенням відповідних профспілкових органів за результатами голосування відповідно до статутів і положень членських організацій та Статуту Федерації профспілок України (далі — ФПУ).

Виборні профспілкові працівники

(голова профспілкового комітету, голова ревізійної комісії), обираються на профспілкових зборах, конференціях, чи за рішенням зборів, конференції — на засіданні профкому. У разі дострокового звільнення з посади голови, заступника голови, голови ревізійної комісії, їх може бути обрано на засіданні відповідного виборного органу (профспілкового комітету, ревізійної комісії).

Зазначимо, що для ведення поточної роботи первинної профспілкової організації, що об’єднує до 15 членів, обирається профорганізатор та його заступник, у первинній організації, що об’єднує 15 та більше членів, обирається профспілковий комітет.

Строк повноважень профспілкового комітету, профорганізатора встановлюється профспілковими зборами (конференцією), але, як правило, він не повинен перевищувати 5 років.

На виборну посаду може бути обрано як працівника без звільнення від виконання трудових обов’язків за основним місцем роботи, так і працівника, звільненого від
виконання таких обов’язків

.

У разі звільнення працівника від виконання основних трудових функцій у зв’язку з переходом на виборну посаду, трудовий договір із роботодавцем розривається на підставі

п. 5 ст. 36 КЗпп. При цьому робиться відповідний запис у трудовій книжці: «Звільнено у зв’язку з обранням на виборну посаду в таку-то організацію, п. 5 ст. 36 КЗпП України».

Звертаємо увагу, що виборні працівники всіх категорій не мають права працювати за сумісництвом

(крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики), а також бути засновниками комерційних структур.

Звільнення виборних профспілкових працівників провадиться у зв’язку із закінченням їх повноважень чи достроково на підставах, передбачених законодавством (

ст. 36 КЗпП).

У разі закінчення строку повноважень виборного профспілкового працівника відповідний виборний орган приймає рішення про його звільнення, в якому зазначається дата звільнення та строк для передачі справ (для перших керівників), а також розмір вихідної допомоги в розмірі до 5 посадових окладів.

При звільненні виборних профспілкових працівників до закінчення строку повноважень у зв’язку з неналежним виконанням службових обов’язків чи іншими винними діями вихідна допомога не виплачується.

Якщо причиною звільнення виборного профспілкового працівника є ліквідація, реорганізація профспілкової організації чи скорочення штатів, неможливість обіймати посаду за станом здоров’я, перехід на іншу виборну посаду, призов на військову чи альтернативну службу виплата вихідної допомоги провадиться відповідно до умов оплати праці та колективних договорів, але не нижче розміру, визначеного законодавством.

За рішенням виборного органу вихідна допомога може виплачуватися також у разі звільнення за власним бажанням з поважних причин у розмірі до 3 посадових окладів.

 

Наймані профспілкові працівники

Прийняття на роботу найманого профспілкового працівника, його переведення та звільнення провадяться за розпорядженням керівника профспілкового органу

та за необхідності з подальшим затвердженням виборним органом з дотриманням вимог законодавства та відповідних статутів (положень) чи за рішенням виборного профоргану, якщо це передбачено статутом (положенням). Підставою для прийняття на роботу та звільнення з роботи є заява.

На штатних працівників необхідно заводити трудові книжки згідно з

Інструкцією про порядок ведення трудових книжок, затвердженою наказом Мінпраці, Мінсоцзахисту, Мін’юсту від 29.07.93 р. № 58. Якщо голова первинної профспілкової організації чи інший працівник виконують профспілкову роботу на громадських засадах, до трудової книжки записи про виконання таких обов’язків не вносяться.

Слід зазначити, що дисциплінарні стягнення, у тому числі звільнення, можуть застосовуватися органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) згідно зі статутом профспілки, профоб’єднання.

 

Особливості документального оформлення

При складанні та оформленні постанов, що стосуються обрання та звільнення керівників первинної профспілкової організації, прийняття на роботу та звільнення з роботи штатних працівників, необхідно звернути увагу на таке.

Прізвища, імена, по батькові таких працівників у тексті постанов мають зазначатися повністю.

Якщо працівника приймають

на роботу до первинної профспілкової організації за переведенням з іншої організації чи підприємства, первинна профспілкова організація посилає на адресу керівника такої організації чи підприємства лист з проханням звільнити працівника за переведенням для подальшої роботи в первинній профспілковій організації.

Наведемо приклад оформлення розпоряджень і протоколів з особового складу первинної профспілкової організації.

 

img 1


img 2


img 3


img 4

 

 

Права виборних профспілкових працівників

Відповідно до

ст. 40 Закону про профспілки і ст. 248 КЗпП члени виборних органів профспілки мають право:

— безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організаціях, де працюють члени профспілки;

— вимагати та одержувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів і угод, дотримання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;

— безпосередньо звертатися з профспілкових питань усно чи письмово до роботодавця, посадових осіб;

— перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров’я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств, підприємств побутових послуг, що належать цьому підприємству, установі, організації чи їх обслуговують;

— розміщувати власну інформацію в приміщеннях та на території підприємства, установи, організації в доступних для працівників місцях;

— перевіряти розрахунки з оплати праці та державним соціальним страхуванням, використання коштів для соціальних і культурних заходів та житлового будівництва.

Далі розглянемо, які гарантії передбачено законодавством для профспілкових працівників.

 

Гарантії для профспілкових працівників

Статтею 41 Закону про профспілки

і ст. 252 КЗпП передбачено гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до складу виборних профспілкових органів, необхідні для здійснення їх повноважень.

1. Для працівників, які є членами виборних профспілкових органів,

зміна умов трудового договору, оплати праці, а також залучення їх до дисциплінарної відповідальності можливі тільки за попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є.

2.

Роботодавець не може звільнити членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації, його керівників чи профспілкового представника (у випадку якщо не обирається виборний орган профспілки) без наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу профспілки (об’єднання профспілок).

3. Працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації,

не може бути звільнено з ініціативи роботодавця (ст. 40, 41 КЗпП) протягом року після закінчення строку, на який їх було вибрано, крім таких випадків:

— повної ліквідації підприємства, установи, організації;

— виявлення невідповідності працівника посаді чи роботі, що виконується, унаслідок стану здоров’я, який перешкоджає продовженню цієї роботи;

— здійснення працівником дій, за які законодавством передбачено можливість звільнення з роботи чи зі служби.

Звертаємо увагу, що згадана вище гарантія

не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у таких органах у зв’язку з неналежним виконанням своїх обов’язків чи за власним бажанням, за винятком випадків, коли це зумовлено станом здоров’я .

3. Працівникам, яких

було звільнено з роботи у зв’язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення строку їх повноважень, має бути надано їх попередню роботу (посаду) чи за згодою працівника іншу рівноцінну роботу (посаду).

4. Членам виборних профспілкових органів,

не звільненим від своїх виробничих чи службових зобов’язань, на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, надається вільний від роботи час зі збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконанні інших громадських обов’язків на користь трудового колективу, а також для участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше двох годин на тиждень.

5. Працівникам, вибраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації

на час профспілкового навчання, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів зі збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця.

6. За працівниками, яких вибрано до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації,

зберігаються соціальні пільги та заохочення, установлені для інших працівників за місцем роботи згідно із законодавством.

7. Підприємства за рахунок власних коштів можуть надавати працівникам, вибраним до складу виборних органів профспілки, додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

 

Матеріальні заохочення профспілкових працівників і виплати за цивільно-правовими договорами

Виборний профспілковий

працівник, не звільнений від виконання виробничих чи службових зобов’язань, виконує профспілкову роботу на громадських засадах. За рішенням профкому йому можуть виплачуватися заохочення.

Члену профспілки, яка на громадських засадах займається веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності (скарбнику) може виплачуватися доплата за ведення громадської діяльності.

Заохочення та доплати, що виплачуються членам профспілки, які займаються профспілковою роботою на громадських засадах, підлягають обкладенню тільки податком з доходів фізичних осіб. Такі виплати не обкладаються соціальними внесками, оскільки зазначені особи не є працівниками цілей «соціальних» законів (з ними не укладається трудовий договір).

Звільненому від виконання основних виробничих чи службових функцій працівнику, а також найманому працівнику, які прийняті до штату, виплачують заробітну плату

. Розмір заробітної плати встановлюється профспілковим комітетом згідно з кошторисом, затвердженим профспілковими зборами (конференцією).

Заробітна плата профспілкових працівників обкладається в загальному порядку, а саме: із суми заробітної плати утримується податок з доходів фізичних осіб, а також на неї нараховуються і з неї утримуються внески до всіх фондів соціального страхування.

Витрати на заробітну плату профспілковим працівникам не повинні перевищувати однієї третини планової суми членських профспілкових внесків

.

Матеріальне та соціально-побутове забезпечення профспілкових працівників здійснюється через гарантії та пільги, що визначаються рішенням виборних органів відповідних організацій профспілки, профспілкових об’єднань, колективними договорами, положеннями, угодами.

Для фінансового забезпечення гарантій та пільг створюється централізований фонд профспілок, витрати якого передбачаються в профбюджетах (кошторисах) відповідних профспілкових організацій, профспілкових об’єднань.

Слід мати на увазі, що профспілкові працівники як обрані на посаду, так і наймані в первинній профспілковій організації є членами колективу підприємства, організації, установи та мають право користуватися всіма формами матеріального заохочення.

У разі наявності коштів профспілкові органи можуть установлювати профспілковим працівникам додаткові гарантії та пільги матеріального та соціально-побутового забезпечення.

Профспілкова організація може виплачувати винагороди громадянам за виконання робіт (послуг) за договорами цивільно-правового характеру.

Виплати за цивільно-правовими договорами підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб. З метою обкладення суми виплат за цивільно-правовим договором внесками до Пенсійного фонду необхідно розділяти такі поняття як «договір про виконання робіт» (договір підряду) і «договір про виконання послуг».

Виплати за договором підряду за виконані роботи

є об’єктом для нарахування та утримання внесків до Пенсійного фонду.

Із суми винагороди за надання послуг внески до Пенсійного фонду не сплачуються

, оскільки згідно з роз’ясненням Пенсійного фонду, викладеному в листі від 09.11.2006 р. № 14663/03-30 («Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 9) особи, які надають послуги, не є застрахованими.

Внески до інших фондів соціального страхування на суму винагороди за такими договорами не нараховуються і з неї не утримуються.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі