Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Редакція ПБО
Постанова від 13.12.2006 р. № 454

Міністерства та відомства України

Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Постанова від 13 грудня 2006 року № 454

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 р. за № 1362/13236

(витяг)

 

Відповідно до статті 33 Закону України «Про Національний банк України» та з метою вдосконалення готівкових розрахунків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.

Унести до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320 (зі змінами), такі зміни:

1.1.

У пункті 1.2 глави 1:

визначення терміну «касовий ордер» доповнити реченням такого змісту:

«Форми касових ордерів, що використовуються спеціалізованими підприємствами та установами Національного банку України, які не мають оборотної каси, установлюються відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України»;

1.2.

Останнє речення абзацу першого пункту 2.8 глави 2 викласти в такій редакції:

«За відсутності банків готівкова виручка (готівка) для переказу на банківські рахунки підприємства може здаватися до операторів поштового зв’язку та небанківських фінансових установ, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів».

1.3.

У главі 3:

у другому реченні абзацу другого пункту 3.11

слова «за цільовим призначенням» виключити;

абзац перший пункту 3.13

викласти в такій редакції:

«3.13. Касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються в окремі папки та зберігаються відповідно до законодавства України відповідальною особою, на яку керівником покладено обов’язок щодо їх зберігання».

1.4.

У главі 5:

абзац третій пункту 5.2

викласти в такій редакції:

«Підприємства, що розпочинають свою діяльність, а також підприємства, діяльність яких була пов’язана виключно з безготівковими розрахунками та які відповідно до встановленого законодавством України порядку отримують право на здійснення додаткового виду діяльності, що передбачає здійснення готівкових розрахунків, на перші три місяці їх роботи ліміт каси встановлюють згідно з прогнозними розрахунками. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси у двотижневий строк після закінчення перших трьох місяців їх роботи переглядається за фактичними показниками діяльності відповідно до вимог цього Положення»;

абзац шостий пункту 5.4

після слів «небанківські фінансові установи» доповнити словами «та оператори поштового зв’язку»;

пункт 5.10

викласти в такій редакції:

«5.10. Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби, які пов’язані з діяльністю підприємства.

Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті готівкові кошти, що надійшли до кас підприємств у вихідні та святкові дні та були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків наступного робочого дня банку та підприємства або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного робочого дня на потреби, які пов’язані з діяльністю підприємства».

1.5.

У главі 7:

в абзаці четвертому пункту 7.2

слова «(але не менше ніж один раз на три місяці)» виключити;

у другому реченні пункту 7.22

слова «пов’язані з оплатою» замінити словами «що належать до фонду оплати»;

пункт 7.24

виключити.

У зв’язку з цим

пункти 7.25 — 7.52 уважати відповідно пунктами 7.24 — 7.51;

пункт 7.34

виключити.

У зв’язку з цим

пункти 7.35 — 7.51 уважати відповідно пунктами 7.34 — 7.50.

1.6.

Рядок 3 колонки «Найменування показників» таблиці 1 «Касові обороти» додатка 2 після слів «на різні потреби» доповнити словами «а також на відрядження».

1.7.

У розділі V «Дотримання порядку витрачання готівки з виручки» додатка 3 таблицю та слова «на виплати, пов’язані з оплатою праці» виключити.

<...>

4.

Постанова набирає чинності через 10 днів після офіційного опублікування.

В. о. голови А. Шаповаловкоментар редакції

Операції з готівкою: правіше за правого

Відразу ж зауважимо, що зміни, які коментуються, не мають революційного характеру, а йдеться скоріше тільки про шліфування норм Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. Про все, важливе для суб’єктів Положення, по порядку.

Згідно з доповненим пунктом 2.8 Положення, тепер (тобто з 20.01.2007 р.), якщо поряд немає банку,

готівку для зарахування на банківський рахунок підприємства можна переказувати не тільки через операторів поштового зв’язку, як раніше, але і через небанківські фінансові установи, які мають відповідну ліцензію на переказ коштів.

Примітно, що з Положення (а точніше — з абзацу другого пункту 3.11) викорчувано останні сліди так званого «цільового призначення» готівки, адже як відомо, з набранням чинності Положенням, як власне це поняття, так і загроза супутніх йому в минулі часи штрафних санкцій канули в Лету.

Значно лібералізовано приписи Положення, що стосуються порядку зберігання касових документів (пункт 3.13):

вилучено минулі вимоги щодо «окремого сейфа або спеціального приміщення, що передається під охорону». І ще: автори документа зрозуміли, що тут про матеріальну відповідальність особи, на яку покладено обов’язки щодо зберігання таких документів, ітись не може.

Варто відмітити конкретизацію вимог Положення щодо тих підприємств,

яким ліміт каси має встановлюватися вперше (до речі, тепер у відповідному — абзаці третьому пункту 5.2 Положення серед таких зазначаються не тільки ті підприємства, які починають свою діяльність, але також — абсолютно справедливо — і ті діючі підприємства, яким до пори до часу проводити готівкові розрахунки не було потреби, а отже, ні власне каси, ні тим більше її ліміту у них просто не існувало). Як відомо, такі підприємства встановлюють собі ліміт каси на перші три місяці виходячи з прогнозних розрахунків, а потім цей розмір ліміту має бути переглянуто виходячи з фактичних показників (згідно із загальними правилами пункту 5.4 Положення — тобто виходячи з розміру середньоденного надходження або видачі готівки). Так от, якщо раніше певного строку перегляду первісно встановленого ліміту каси Положенням установлено не було, то тепер цей строк становить рівно два тижні після закінчення перших трьох місяців. При цьому подібну конкретику навряд чи варто розглядати як ужорсточення вимог (найімовірніше навпаки) хоча б тому, що колишнє «на перші три місяці» без конкретного строку для перегляду допускало і таке тлумачення, що без перегляду ліміту каси в перший же день після зазначених перших трьох місяців прогнозний ліміт просто припиняв свою дію, що за відсутності переглянутого негайно ліміту каси робило його розмір нульовим з усіма витікаючими наслідками.

До речі, акцентуємо увагу, що

ці норми не стосуються тих підприємств, ліміт каси (за її наявності) яких вважався нульовим згідно з пунктом 5.9 Положення унаслідок його невстановлення підприємством (незалежно від конкретної причини). Якщо таке підприємство нарешті приходить до розуму і встановлює ліміт каси, то йому слід керуватися загальними правилами пункту 5.4 Положення.

Дуже корисні зміни, унесені до амністуючого пункту 5.10 Положення:

«видані для використання підприємством... на потреби, які пов’язані з діяльністю підприємства» виглядає куди як зрозуміліше і відповідніше до ліберальної концепції Положення, ніж колишнє — «використані підприємством... на господарські потреби». Нарешті (з третьої спроби) автори документа чітко сформулювали думку, закладену в пункті 5.10 Положення, що мала право на життя із самого початку.

Розділ 7 Положення, що регламентує питання контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою, спіткали відразу чотири зміни: вилучено абсурдну і таку, що власне ніколи не дотримувалася на практиці, норму, згідно з якою підприємство слід було б перевіряти кожні три місяці (абзац четвертий пункту 7.2); вилучено непотрібні як за формою (пункт 7.24 — дублювання), так і за змістом (пункт 7.35 — навіщо перевіряти те, за що тепер не карають?) норми Положення; нарешті, внесено правку до пункту 7.22 Положення, про яку варто сказати окремо.

Із самого початку дії Положення ми звернули увагу на таку проблему (стаття «Горе без розуму» // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 25): пункт 2.10 Положення, по суті, дискримінує деякі виплати готівкою, пов’язані з оплатою праці. Виходить, що

виплати, пов’язані з оплатою праці (див. визначення пункту 1.2 Положення) і які відносяться до фонду оплати праці (з розділу 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5), дозволяється зберігати в касах понад ліміт три дні (і навіть п’ять — для щасливчиків), включаючи і день отримання готівки в банку, тоді як виплати, пов’язані з оплатою праці, але які не відносяться до фонду оплати праці (з розділу 3 тієї ж Інструкції), слід видати того самого дня (найпізніше — наступного, щоб встигнути повернути понадлімітні невиплачені суми до банку до кінця другого дня).

Ми не бачимо розумних підстав для подібної дискримінації тепер, не бачили ми їх і із самого початку, але НБУ на ній наполягав (див. лист НБУ від 13.05.2005 р. № 11-113/1569-4857 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 63), і от тепер підправив пункт 7.22 Положення: підправив так, щоб цей пункт, який раніше суперечив пункту 2.10 Положення, йому відповідав. Тому

виплати, пов’язані з оплатою праці, але які не входять до фонду оплати праці (крім стипендій, пенсій, дивідендів), наприклад лікарняні, не слід включати до спільної відомості з виплатами з фонду оплати праці, або в усякому разі врахувати, що на кінець другого дня (ураховуючи день отримання в банку) невиплачена частина цих сум може розглядатися як понадлімітна готівка. До речі, у листі НБУ від 18.07.2006 р. № 11-113/2701-7507 підтверджується наша думка (див. статтю «Не депонуй на завтра те, що можеш не робити сьогодні» // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 13) про те, що депоновані суми в межах ліміту каси до банку повертати не обов’язково (як, до речі, і що в грошовому чеку символ касових оборотів зазначати також не обов’язково).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі