Теми статей
Обрати теми

Положення про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку

Редакція ПБО
Положення від 29.12.2006 р. № 1316

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 р. № 1316

Положення про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2007 р. за № 60/13327

 

I. Загальні положення

1.

Це Положення визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про податкові різниці для визначення валових доходів, валових витрат, відстрочених податкових активів, зобов’язань та розкриття зазначеної інформації у фінансовій звітності, а також установлює загальні вимоги до складання Розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку (далі — Розрахунок), наведеного в додатку.

2.

Це Положення застосовується підприєм-ствами — платниками податку на прибуток, визначеними відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», крім банків, страховиків, неприбуткових установ і організацій (далі — підприємства).

3.

Терміни, що використовуються в цьому Положенні, визначено Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 № 353 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.01.2001 за № 47/5238.

 

II. Визначення податкових різниць, валових доходів та валових витрат за даними бухгалтерського обліку

1. Порядок розрахунку об’єкта оподаткування, склад валових доходів і валових витрат визначені Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» та Порядком складання декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003 № 143 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.04.2003 за № 271/7592.

2.

Валові доходи і валові витрати розраховуються за даними бухгалтерського обліку шляхом коригування доходів і витрат, визнаних у бухгалтерському обліку, на податкові постійні та тимчасові різниці.

3.

Облік доходів здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за № 860/4153.

Облік витрат

здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2001 за № 433/5624, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 893/4186.

4.

Податковою різницею визнається різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань у бухгалтерському обліку та податковому законодавстві.

4.1.

Тимчасова податкова різниця виникає у звітному періоді та анулюється у наступних звітних періодах.

До складу тимчасових податкових різниць, що застосовуються для формування валових доходів і валових витрат, належать різниці, які виникають унаслідок:

невідповідності оцінки оборотних і необоротних активів, витрат майбутніх періодів;

невідповідності оцінки довгострокових та поточних зобов’язань, забезпечень;

невідповідності критеріїв визнання та оцінки доходів, зокрема від операцій з цінними паперами, доходів від безкоштовно одержаних необоротних матеріальних активів тощо;

невідповідності критеріїв та оцінки витрат, зокрема витрат на придбання товарів (робіт, послуг) при застосуванні різних методів нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів, в операціях з цінними паперами тощо.

4.2.

Постійною податковою різницею визнається податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та не анулюється у наступних звітних періодах.

До постійних податкових різниць належать:

різниця між сумою витрат, відображених у бухгалтерському обліку і включених до розрахунку облікового прибутку, та сумою цих витрат, яка може бути віднесена до валових витрат у межах норм податкового законодавства для визначення об’єкта оподаткування (податкового прибутку (збитку));

суми доходів та витрат, які не входять до складу валових доходів і валових витрат, але враховуються при визначенні облікового прибутку;

суми валових доходів та валових витрат, які не входять до складу доходів та витрат при визначенні облікового прибутку (приріст, убуток балансової вартості запасів тощо).

5. Підприємство самостійно обирає форми облікових регістрів.

Форма облікових регістрів, обрана підприємством, має забезпечувати накопичення інформації про:

постійні і тимчасові

податкові різниці для складання Розрахунку;

тимчасові

податкові різниці, що підлягають вирахуванню або оподаткуванню і використовуються для розрахунку відстрочених податкових активів або відстрочених податкових зобов’язань для відображення їх у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.

Накопичення зазначеної інформації потребує деталізації даних окремих синтетичних рахунків і аналітичних даних, за якими формуються постійні і тимчасові різниці.

Перелік постійних і тимчасових податкових різниць

, на суми яких здійснюється коригування доходів і витрат, визнаних у бухгалтерському обліку, що наведений у цьому Положенні, не є вичерпним і може доповнюватися (змінюватися) підприємством відповідно до його особливостей з метою дотримання всіх норм бухгалтерського обліку та податкового законодавства і забезпечення достовірних даних Розрахунку.

6.

Інформація для складання Розрахунку формується у регістрах бухгалтерського обліку щомісяця. Розрахунок підписується головним бухгалтером підприємства або іншою особою, визначеною власником (власниками) та уповноваженим органом, який здійснює керівництво підприємством, і керівником.

Розрахунок за звітний рік є додатком до Приміток до річної фінансової звітності

, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 № 302 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за № 904/5125.

7. Інформація про доходи, витрати, активи і зобов’язання з податку на прибуток, необхідна для складання фінансової звітності, формується у порядку, визначеному цим Положенням, з урахуванням обмежень пунктів 7, 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».

Відстрочені податкові активи та відстрочені зобов’язання

відображаються у бухгалтерському обліку відповідно до пунктів 14 — 18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».

 

III. Порядок формування інформації для складання Розрахунку

1.

У графі 3 «Джерело інформації (номери або назви регістрів бухгалтерського обліку)» наводяться дані про регістри, у яких відображена інформація про доходи і витрати підприємства з визначенням постійних і тимчасових податкових різниць. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати номер, назву, період реєстрації господарських операцій тощо.

2.

У рядку 01.1 «Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)» графи 4 відображається сума доходів, яка формується на основі даних аналітичного обліку доходів (субрахунків 701 «Дохід від реалізації готової продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів», 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг») підприємства, за вирахуванням ПДВ, акцизного збору, інших непрямих податків, у тому числі філій та інших відокремлених структурних підрозділів. У цьому рядку також відображаються доходи від продажу цінних паперів, деривативів — підприємствами, для яких фінансова діяльність є основним видом діяльності, та інші доходи.

У разі здійснення видів діяльності, що підлягають патентуванню, підприємство виділяє у регістрах бухгалтерського обліку необхідну інформацію відповідно до пункту 16.3 статті 16 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», зокрема доходи, отримані від таких видів діяльності.

У рядку 01.1 граф 5, 6 відображаються з відповідним знаком постійні і тимчасові податкові різниці, зокрема:

у графі 5 зі знаком «плюс»

відображається різниця, що виникає між визнаними в бухгалтерському обліку доходами та сумою доходів, перерахованих за звичайними цінами (якщо здійснюється таке перерахування) тощо;

у графі 6 зі знаком «плюс»

відображаються суми авансів, одержаних під поставку матеріальних цінностей або виконання робіт, надання послуг, попередньої оплати покупцями (замовниками) продукції (товарів, робіт, послуг), одержаних у поточному місяці та не погашених на кінець місяця; доходи, які одержані в звітному місяці та за своїм економічним змістом підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах, але відповідно до податкового законодавства відносяться до складу валових доходів тощо;

у графі 6 зі знаком «мінус»

відображаються сума авансів, одержаних під поставку матеріальних цінностей або виконання робіт, надання послуг, і сума попередньої оплати покупцями і замовниками за продукцію (роботи, послуги), що була включена до складу валових доходів у попередніх звітних періодах; сума нарахованих у бухгалтерському обліку доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за якими не відбулося жодної з подій — зарахування коштів від покупця (замовника), відвантаження продукції (товарів, робіт, послуг), але покупцеві (замовнику) передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товари, роботи, послуги) або інші умови визнання доходів у бухгалтерському обліку, які не збігаються з нормами податкового законодавства тощо.

Для забезпечення розрахунку постійних і тимчасових податкових різниць аналітичний облік має вестися з дотриманням таких вимог:

аналітичний облік за рахунком 36 «

Розрахунки з покупцями та замовниками» за звітний місяць з відокремленням:

залишку попередньої оплати, здійсненої покупцями і замовниками за продукцію (роботи, послуги) у поточному місяці та непогашеного на кінець місяця (із зазначенням за кожним покупцем та замовником, кожним договором дати і номера документа або договору, дати виникнення заборгованості);

суми залишку попередньої оплати з урахуванням перерахунку за звичайними цінами (якщо здійснюється таке перерахування);

суми коригувань за минулі звітні періоди (суми передоплат, отриманих і включених до складу валових доходів у минулих звітних періодах, та їх погашення у звітному місяці);

аналітичний облік за субрахунком 681 «

Розрахунки за авансами одержаними» за звітний місяць з відокремленням:

залишку авансів, одержаних під поставку матеріальних цінностей, під виконання робіт, надання послуг у звітному місяці та непогашених на кінець місяця (із зазначенням за кожним покупцем та замовником, кожним договором дати і номера документа або договору, дати виникнення заборгованості);

суми залишку авансів з урахуванням перерахунку за звичайними цінами (якщо здійснюється таке перерахування);

суми відшкодування безнадійної заборгованості (після її списання);

суми коригування за минулі звітні періоди;

аналітичний облік за рахунком 69 «

Доходи майбутніх періодів» за звітний місяць з відокремленням:

тимчасових податкових різниць за звітний місяць (за видами доходів із зазначенням дати надходження коштів (утворення доходів) і дати їх визнання у бухгалтерському обліку доходами звітного періоду);

суми коригування за минулі звітні періоди;

аналітичний облік за субрахунками 701

«Дохід від реалізації готової продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів», 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» за звітний місяць і з початку року з відокремленням постійних, тимчасових податкових різниць за звітний період і з початку року; доходів, перерахованих за звичайними цінами (якщо здійснюється таке перерахування) тощо;

аналітичний облік за іншими субрахунками обліку доходів

.

3

. У рядку 01.2 «Приріст балансової вартості запасів» графи 5 зі знаком «плюс» відображається сума приросту балансової вартості запасів, яка розраховується за даними аналітичного обліку запасів (рахунків 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 28 «Товари») та малоцінних необоротних матеріальних активів.

Аналітичний облік запасів

ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за № 751/4044.

Для забезпечення розрахунку постійних податкових різниць аналітичний облік має вестися в розрізі груп:

виробничих запасів на складах (місцях зберігання), зокрема підгруп: сировини й матеріалів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, паливно-мастильних матеріалів та дизельного палива (зокрема для легкових автомобілів), тари і тарних матеріалів, будівельних матеріалів, матеріалів, переданих у переробку, запасних частин, інших матеріалів;

малоцінних та швидкозношуваних предметів на складах (місцях зберігання);

незавершеного виробництва з виділенням матеріальних витрат;

напівфабрикатів з виділенням матеріальних витрат;

готової продукції з виділенням матеріальних витрат;

товарів на оптових складах (місцях зберігання);

товарів у роздрібній торгівлі (без торгової націнки).

Для розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів

накопичується інформація про рух матеріальних цінностей, що використовуються у господарській діяльності більше 365 календарних днів та вартість яких не перевищує 1000 гривень.

Групи запасів, інших необоротних матеріальних активів

(у частині матеріальних цінностей, що використовуються більше 365 календарних днів та вартість яких не перевищує 1000 гривень) мають поділятися на підгрупи за:

джерелами їх надходження

(від нерезидентів, що мають офшорний статус або які придбані за іноземну валюту; від пов’язаних осіб; від ліквідації основних засобів; власного виробництва; власників як внесок у статутний капітал; інших підприємств безкоштовно; за бартером тощо);

напрямами їх використання

(на виготовлення та поліпшення основних засобів; на виконання довгострокових договорів (контрактів); нерезидентам за іноземну валюту; пов’язаним особам; як внесок у статутний капітал інших підприємств; іншим підприємствам за бартером або безкоштовно; інші запаси використані не в господарській діяльності і впливають на формування об’єкта оподаткування тощо).

У залишку запасів та інших необоротних матеріальних активів на кінець звітного місяця виділяються

активи, за які отримано грошові кошти, але які не відвантажено на кінець звітного місяця.

4.

У рядку 01.3 «Доходи від виконання довгострокових договорів» графи 6 зі знаком «плюс» відображається сума валових доходів, яка розраховується за даними аналітичного обліку субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними». При розрахунку валових доходів, що належать до звітного періоду, використовується інформація, накопичена на рахунку 23 «Виробництво». У зв’язку з перерахунком податкових зобов’язань за завершеними довгостроковими договорами (контрактами) у графі 6 відображається тимчасова податкова різниця зі знаком «мінус».

У графі 4

відображаються визнані в бухгалтерському обліку доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) за довгостроковими договорами (контрактами).

Для забезпечення розрахунку постійних і тимчасових податкових різниць аналітичний облік незавершеного виробництва має виділяти виконання довгострокових договорів (контрактів), а саме накопичення інформації про фактичні витрати на виконання довгострокових договорів (у тому числі матеріальних витрат) за звітний місяць і з початку року (із зазначенням дати, номера документа або договору, а також дати погашення заборгованості за договором тощо).

5.

У рядку 01.4 «Прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами» графи 4 Розрахунку відображається сума доходів, яка формується за даними аналітичного обліку інших фінансових доходів, що узагальнюються на субрахунках 732 «Відсотки одержані», 733 «Інші доходи від фінансових операцій», а також 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій».

Для забезпечення Розрахунку аналітичний облік доходів має вестися за видами цінних паперів та за такими видами операцій: з акціями, корпоративними правами, облігаціями, векселями, деривативами (фондовими і товарними), іпотечними сертифікатами участі, іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю, сертифікатами фондів з нерухомістю, іншими цінними паперами.

У графі 5

відображається з відповідним знаком постійна податкова різниця, а в графі 6 — тимчасова податкова різниця, що виникає між сумою визнаного в бухгалтерському обліку фінансового доходу і прибутком від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами.

6.

У рядку 01.5 «Прибуток від операцій з землею» графи 4 відображається дохід від реалізації землі, що узагальнюється на субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних активів».

У графі 5

відображається з відповідним знаком постійна податкова різниця, що виникає між сумою визнаного в бухгалтерському обліку доходу і одержаного у звітному періоді прибутку від операцій із землею. Прибуток від реалізації землі як: окремого об’єкта власності; об’єкта, отриманого в процесі приватизації; об’єкта, придбаного з об’єктом нерухомого майна, визначається відповідно до пункту 8.9 статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

7.

У рядку 01.6 «Інші доходи, крім визначених у 01.1 — 01.5» графи 4 відображаються інші доходи, визнані в бухгалтерському обліку за звітний період.

Інформація про доходи формується на рахунках 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи» (крім доходів від операцій з цінними паперами, товарними та фондовими деривативами), 74 «Інші доходи» (крім доходів від реалізації землі), 75 «Надзвичайні доходи».

Аналітичний облік доходів має забезпечувати необхідну деталізацію даних щодо окремих видів доходів, зокрема:

доходів від безоплатно одержаних

оборотних активів, у тому числі в результаті безповоротної фінансової допомоги, дотацій і субсидій з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та бюджетів, безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг);

доходів від безоплатно одержаних

необоротних активів, у тому числі доходів від цільового фінансування капітальних інвестицій; від безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації; необоротних активів, одержаних від підприємств комунальної власності, тощо.

У рядку 01.6 граф 5, 6

відображаються з відповідним знаком постійні і тимчасові податкові різниці, які виникають у результаті невідповідності критеріїв визнання та оцінки доходів у бухгалтерському обліку та податковому законодавстві.

У графі 5 зі знаком «плюс»

також відображаються:

вартість безоплатно переданих товарів (робіт, послуг) іншим платникам податку на прибуток (крім їх надання неприбутковим організаціям (пункт 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»), що за податковим законодавством включається до складу валових доходів, а в бухгалтерському обліку — до складу витрат звітного періоду;

сума поворотної фінансової допомоги, отриманої підприємством у звітному періоді, що залишається не поверненою на кінець звітного періоду від осіб, що не є платниками податку на прибуток (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із законодавством мають пільги з цього податку, уключаючи право застосовувати ставку нижчу, ніж установлена пунктом 7.2 статті 7 або статті 10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». У бухгалтерському обліку така інформація має накопичуватися на рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями» тощо.

У графі 5 зі знаком «мінус»

— сума дооцінки об’єктів необоротних активів тощо.

Регістри аналітичного обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами мають забезпечувати накопичення окремої інформації про господарські операції щодо надання і отримання поворотної і безповоротної фінансової допомоги, зокрема дата, номер документа (договору); дата погашення заборгованості за договором; дата виникнення заборгованості; статус підприємства, яке надає або отримує таку фінансову допомогу (не є платниками податку на прибуток підприємств (неприбуткові установи і організації); платники податку на прибуток, які оподатковуються за ставкою нижчою, ніж звичайна (зазначеною у статті 10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»); дані про включення вартості допомоги і суми її відшкодування відповідно до валових доходів та валових витрат у звітному періоді і з початку року; сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги.

8

. У рядку 02.3 «Врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості» графи 5 відображається постійна податкова різниця, яка визначається за даними аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселями (рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»).

Аналітичний облік має забезпечувати відокремлення рахунків, строк оплати яких не настав, та рахунки з простроченою оплатою (із зазначенням простроченої заборгованості, пені, нарахованої на суму податкового зобов’язання, а також дати і номера документа (договору), дати виникнення заборгованості, дати погашення заборгованості за договором, іншої інформації відповідно до норм статті 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»).

9.

У рядках 04.1 — 04.13 графи 4 відображаються витрати, які накопичуються на рахунках 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати», 85 «Інші затрати» (якщо підприємство застосовує рахунки класу 8 без застосування 9 класу), 90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 99 «Надзвичайні витрати».

10.

У рядку 04.1 «Витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11» графи 6 відображається сума тимчасових податкових різниць, що виникають у результаті існуючої невідповідності критеріїв та оцінки витрат. У графі 6 зі знаком «мінус» відображаються тимчасові податкові різниці, що виникають у розрахунках за виданими авансами на придбання товарів (робіт, послуг), за вартістю отриманих і неоплачених товарів (робіт, послуг), включені до складу валових витрат у минулих звітних періодах, але погашених у бухгалтерському обліку в звітному періоді.

Зазначена інформація має накопичуватися у відповідних регістрах аналітичного обліку за рахунками (субрахунками):

371

«Розрахунки за виданими авансами» за звітний місяць (із зазначенням, за кожним дебітором та видами заборгованості дати і номера документа (договору), дати виникнення заборгованості, залишку авансів виданих і не погашених на кінець місяця тощо);

63

«Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» при надходженні запасів, виконанні робіт, наданні послуг без попередньої оплати. Інформація про джерела надходження запасів має деталізуватися при організації аналітичного обліку надходження запасів.

11.

У рядках 04.3 «Витрати на оплату праці», 04.4 «Сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов’язкового страхування» граф 5, 6 відображаються постійні й тимчасові податкові різниці, які виникають у результаті встановлених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» особливостей визначення складу валових витрат на оплату праці (пункт 5.6 статті 5) та сум внесків на соціальні заходи (пункт 5.7 статті 5).

У бухгалтерському обліку інформація

про витрати на оплату праці та на соціальні заходи має накопичуватися за даними аналітичного обліку рахунків 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 85 «Інші затрати» або рахунків 15 «Капітальні інвестиції», 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» та інші за звітний місяць і з початку року в розрізі (щонайменше):

витрати на оплату праці: виплати за окладами й тарифами; премії та заохочення, у тому числі матеріальна допомога в сумі, яка звільняється від оподаткування; компенсаційні виплати, інші витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи: відрахування на пенсійне забезпечення, на соціальне страхування, страхування на випадок безробіття тощо.

12.

У рядку 04.10 «Витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин» графи 4 відображаються капітальні інвестиції, здійснені у звітному періоді, якщо поліпшення об’єктів призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта, або витрати періоду, якщо поліпшення призводить лише до підтримання об’єкта в робочому стані. Зазначена інформація накопичується за даними аналітичного обліку за рахунками 15 «Капітальні інвестиції», 23 «Виробництво».

У графах 5, 6

відображаються постійні й тимчасові податкові різниці, які виникають у результаті невідповідності підходів до оцінки активів і витрат у бухгалтерському обліку і податковому законодавстві, зокрема:

збільшення вартості необоротних активів у результаті поліпшення об’єкта (модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції тощо) у межах, встановлених податковим законодавством норм (підпункт 5.2.10 пункту 5.2 статті 5, підпункт 8.7.1 пункту 8.7 статті 8, пункт 9.5 статті 9 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»), включення до складу валових витрат;

витрати на підтримання об’єкта основних засобів у робочому стані, що перевищують установлену податковим законодавством норму включення витрат на поліпшення до складу валових витрат (пункт 8.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»);

витрати, пов’язані з поліпшенням основних засобів, які належать за податковим законодавством до невиробничих основних фондів.

13.

У рядку 04.11 «85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних в офшорних нерезидентів» відображаються: у графі 4 — 100 % вартості таких товарів (робіт, послуг), у графі 5 — 15 % вартості товарів (робіт, послуг), придбаних в офшорних нерезидентів.

14. Постійні і тимчасові податкові різниці, що виникають у результаті невідповідності критеріїв та оцінки витрат, накопичуються протягом усього звітного року.

15.

У рядку 07 «Сума амортизаційних відрахувань» графи 4 відображається сума амортизації, розрахована за методами, визначеними Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за № 288/4509, та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за № 750/4043.

Аналітичний облік основних засобів та нематеріальних активів має організовуватися у розрізі виробничих і невиробничих об’єктів.

У графі 5

відображається постійна податкова різниця зі знаком «мінус» у сумі нарахованої амортизації об’єктів, які відповідно до податкового законодавства визначаються невиробничими основними фондами, та інші постійні податкові різниці.

У графі 6

відображається тимчасова податкова різниця з відповідним знаком, розрахована, виходячи з суми амортизації виробничих основних засобів і нематеріальних активів, нарахованої за методами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та 8 «Нематеріальні активи», та суми амортизації основних фондів відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

16.

У рядку 08 «Усього (фінансовий результат)» графи 4 відображається обліковий прибуток (збиток), розрахований за даними бухгалтерського обліку, і має відповідати значенню, що розраховується як сума значень рядка 170 (або 175) та різниці рядків 200 і 205 графи 3 Звіту про фінансові результати (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.06.99 за № 397/3690) відповідного періоду /р. 170 (або 175) + (200 - 205)/.

У графах 5, 6

відображаються підсумкові дані постійних і тимчасових податкових різниць, визначених як різниця значень рядків 03, 06, 07 (р. 08 = (±03) - (±06) - 07). У графі 7 відображається сума податкового прибутку (збитку), яка визначається як різниця значень рядків 03, 06, 07 (р. 08 = (±03) - (±06) - 07).

Для перевірки правильності складання Розрахунку значення рядка 08 графи 7 має дорівнювати алгебраїчній сумі значень граф 4, 5, 6 (гр. 7 = ±4 ± 5 ± 6)

.

17. Підприємства можуть застосовувати регістри бухгалтерського обліку податкових різниць, валових доходів і валових витрат, затверджені Міністерством фінансів України.

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку
Л. Ловінська

 

 

Додаток

до Положення про порядок розрахунку податкових
різниць за даними бухгалтерського обліку

Дата /рік, місяць, число/ _______ 01

Підприємство _______________________________________________________ за ЄДРПОУ______________

Територія __________________________________________________________ за КОАТУУ______________

Орган державного управління __________________________________________ за СПОДУ_______________

Галузь ____________________________________________________________ за ЗКГНГ________________

Вид економічної діяльності ____________________________________________ за КВЕД_________________

 

Одиниця виміру: тис. грн.                                                               Контрольна сума _________

 

 

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

«РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ»

за 20__ рік

Форма № 7

Код за ДКУД 1801010

 

Показники

Код рядка

Джерело інформації (номери або назви регістрів бухгалтерського обліку)

Обліковий прибуток (збиток) (сума до фінансової звітності)

Податкові різниці

Податковий прибуток (збиток)

постійні (+, -)

тимчасові (+, -)

1

2

3

4

5

6

7

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

х

 

 

 

 

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приріст балансової вартості запасів

01.2

 

х

 

х

 

доходи від виконання довгострокових договорів

01.3

 

 

х

 

 

 

 

х

 

прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами

01.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прибуток від операцій з землею

01.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші доходи, крім визначених у 01.1 — 01.5

01.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування валових доходів, у тому числі:

02

х

 

 

 

 

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

02.1

 

 

 

 

 

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

02.2

х

х

 

х

 

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

02.3

 

 

 

х

 

Скоригований валовий дохід (01 ± 02)

03

х

 

 

 

 

Валові витрати, у тому числі:

04

х

 

 

 

 

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

убуток балансової вартості запасів

04.2

 

х

 

х

 

витрати на оплату праці

04.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов’язкового страхування

04.4

 

 

 

 

 

сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення

04.5

 

 

 

 

 

сума податків, зборів (обов’язкових платежів), крім визначених у 04.4

04.6

 

 

 

 

 

витрати, пов’язані з виконанням довгострокових договорів

04.7

 

х

 

 

 

 

  

х

 

 

добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)

04.8

 

 

 

 

 

від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового року

04.9

х

х

 

х

 

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

04.10

 

 

 

 

 

 

85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів

04.11

 

 

 

х

 

 

 

  

х

сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у рядках 04.5)

04.12

 

 

 

 

 

інші витрати, крім визначених у 04.1 — 04.12

04.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування валових витрат, у тому числі:

05

х

 

 

 

 

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

05.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

05.2

х

х

 

х

 

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

05.3

 

х

 

х

 

Скориговані валові витрати

06

х

  

 

 

 

Сума амортизаційних відрахувань

07

 

 

 

 

 

Усього (фінансовий результат) /(±03) - (±06) - 07/

08

х

 

 

 

 

Поточний податок на прибуток

(р. 08 гр. 7 х ставку податку на прибуток)

09

х

х

х

х

 

 

Керівник  ________________________________________
(підпис)
Головний бухгалтер _________________________________________
(підпис)

 

 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі