Теми статей
Обрати теми

Методичні рекомендації про складання регістрів бухгалтерського обліку податкових різниць, валових доходів та валових витрат

Редакція ПБО
Методичні рекомендації від 29.01.2007 р. № 45

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від  9 січня  007 р. № 45

Методичні рекомендації про складання регістрів бухгалтерського обліку податкових різниць, валових доходів та валових витрат

 

Загальні положення

1.

Методичні рекомендації про складання регістрів бухгалтерського обліку податкових різниць, валових доходів та валових витрат (далі — Методичні рекомендації) визначають порядок ведення регістрів підприємствами — платниками податку на прибуток, визначеними відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств , крім банків, страховиків, неприбуткових установ і організацій (далі — підприємства).

Методичні рекомендації розроблено на підставі норм Положення

про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від  9.1 . 006 № 1316 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  4.01. 007 за № 60/133 7.

 .

Регістри призначені для систематизації даних бухгалтерського обліку для складання фінансової звітності, Розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку (далі — Розрахунок) та декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від  9.03. 003 № 143 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.04. 003 за №  71/759 . Форми регістрів наведені у додатку до цих Методичних рекомендацій.

Перелік регістрів наведено в таблиці.

 

Номери відомостей

Найменування регістрів

Синтетичні рахунки та субрахунки, за даними аналітичного обліку яких формуються інформація про податкові різниці, валові доходи та валові витрати

Номери журналів та відомостей, до яких складаються відомості аналітичного обліку

*

Код рядка
Розрахунку

журналів

відомостей

1

 

3

4

5

6

1-п

Відомість аналітичного обліку доходів

70, 71, 7 , 73, 74, 75

6

01.1,
01.4,
01.5,
01.6,
0 .1, 05.1

 -п

Відомість аналітичного обліку розрахунків за авансами одержаними

681

3

3.5

01.1,
01.3, 04.7

3-п

Відомість аналітичного обліку доходів майбутніх періодів

69

3

01.1

Розроблювальна таблиця 1. Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів

 0,   ,  3,  5,  6,  8

5

01. ,
04.1, 04. 

4-п

Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками

36

3

3.1

0 .3, 05.3

5-п

Відомість аналітичного обліку розрахунків з фінансової допомоги, наданої іншим підприємствам

01.6,
04.1 

Розроблювальна таблиця  . Розрахунок податкових різниць, сум амортизації необоротних активів

10, 11, 1 , 13

4

04.10, 07

6-п

Відомість 6.1-п аналітичного обліку витрат Відомість 6. -п аналітичного обліку витрат за елементами

90, 91, 9 , 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 80, 81, 8 , 83, 84

5

01.3,
01.4,
01.5,
01.6,

 

 

 

 

 

04.3,
04.4,
04.5,
04.7,
04.8,
04.11,
04.1 ,
05.1

7-п

Відомість аналітичного обліку розрахунків за виданими авансами

371

3

04.1,
04.11,
04.1 

8-п

Відомість аналітичного обліку витрат майбутніх періодів

39

5

04.1,
04.11,
04.1 

9-п

Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом

64

3

04.6

10-п

Відомість аналітичного обліку відстрочених податкових активів

17

3

 

11-п

Відомість аналітичного обліку відстрочених податкових зобов’язань

54

3

 

Розроблювальна таблиця 3. Розрахунок валових доходів і валових витрат від операцій з цінними паперами (до відомостей 1-п та 6.1-п)

01.4

Розроблювальна таблиця 4. Тимчасові податкові різниці для визначення відстрочених податкових активів і зобов’язань

17, 54

 

 

* В таблиці наведено номери журналів та відомостей відповідно до Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356 (далі — наказ № 356).

 

3. За своїм економічним змістом та характером узагальнення інформації зазначені регістри аналітичного обліку деталізують дані синтетичних рахунків і дані субрахунків з метою формування постійних і тимчасових податкових різниць.

За технічною будовою вони є відомостями та розроблювальними таблицями. Розроблювальні таблиці призначені для підготовки даних до складання відомостей і Розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку. У цьому Розрахунку здійснюється зведення даних бухгалтерського обліку та інших даних, необхідних для розрахунку податкового прибутку (збитку).

 

Відомості та розроблювальні таблиці складаються щомісяця

.

4.

Суб’єкти малого підприємництва, які є платниками податку на прибуток і застосовують спрощений План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.04. 001 № 186 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05. 001 за № 389/5580, можуть складати регістри, передбачені цими Методичними рекомендаціями, із позначенням у вільних графах номерів рахунків зазначеного Плану рахунків.

5.

Передбачені цими Методичними рекомендаціями облікові регістри узгоджуються з діючими формами обліку і у разі дублювання інформації можуть замінювати відповідні регістри бухгалтерського обліку, що застосовувалися підприємством.

 

Облік податкових різниць для формування валових доходів

6.

Інформація про податкові різниці та валові доходи формується у відомостях 1-п,  -п, 3-п, 4-п, 5-п.

7.

Відомість 1-п призначена для ведення аналітичного обліку доходів від звичайної діяльності і надзвичайних подій, виділення з їх складу доходів, які за податковим законодавством включаються до валових доходів з урахуванням звичайних цін та особливостей їх розрахунку, визначених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств  щодо пов’язаних осіб.

Дані, які відображаються у графі  1 «Сума валових доходів , визначаються як алгебраїчна сума доходів за звітний місяць без податку на додану вартість, інших податків і зборів відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств  та відповідних постійних, тимчасових податкових різниць. У графі  5 накопичуються дані з початку року, які переносяться до рядка 01.1 графи 7 Розрахунку.

У рядку 1.1 графи 16 відображається сума доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з початку року, що переноситься до рядка 01.1 графи 4 Розрахунку. У рядку 1.1 граф  0 та  4 зі знаком «мінус  відображається сума авансів, одержаних під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також сума попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи (послуги), що була включена до складу валових доходів у попередніх періодах (

Відомість  -п). Сума податкової різниці (постійної та тимчасової, рядок 1.1 граф  3 та  4) переноситься відповідно до рядка 01.1 граф 5, 6 Розрахунку з відповідним знаком.

У рядках   — 6 граф  1 та  5 відображаються суми доходів, які відповідно до податкового законодавства включаються до складу валових доходів, а у графах 19,  0,  3,  4 — постійні і податкові різниці, які виникають при невідповідності критеріїв і оцінки визнання доходів у бухгалтерському обліку і Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств .

Якщо підприємством здійснюється діяльність, яка підлягає патентуванню, то доходи від такої діяльності відображаються у додатковій відомості (відокремлено від інших видів операційної діяльності) із зазначенням виду діяльності.

Підсумкові дані

Відомості 1-п (рядок 7 граф 3 — 14) переносяться до регістрів, у яких ведеться синтетичний облік за відповідними рахунками (Журнал 6, форма якого затверджена наказом № 356, або відповідний регістр машиноорієнтованої форми).

8.

Відомість  -п призначена для аналітичного обліку авансів, одержаних під поставку матеріальних цінностей або виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками товарів, робіт і послуг.

У графі  5 наводяться залишки авансів, одержаних у поточному місяці та не погашених на кінець місяця, з урахуванням звичайних цін (якщо здійснюється таке перерахування). При виконанні підприємством довгострокових договорів (контрактів) сума авансових платежів наводиться у графі  7.

У графі  6 наводиться сума списаних авансів (списання кредиторської заборгованості, за якою строк позовної давності минув) та погашення авансів і передоплат, які були включені до тимчасових податкових різниць у минулих звітних періодах.

Підсумкові дані рядка «Усього  графи  5 переносяться до рядка 01.1 графи 6 Розрахунку. Підсумкові дані граф 15 —  1 Відомості  -п у кінці місяця переносяться до регістру, у якому ведеться синтетичний облік таких розрахунків (графа 11 розділу I Журналу 3, форма якого затверджена наказом № 356, або відповідний регістр машино-орієнтованої форми).

9.

Відомість 3-п призначена для ведення аналітичного обліку доходів, які одержані у звітному періоді та за своїм економічним змістом підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах (отримані авансові платежі за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи, передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв’язку тощо).

У графі 18 відображаються доходи майбутніх періодів, одержані у поточному періоді і включені до валових доходів, а у графі 19 — сума списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду. Віднесення таких доходів до складу валових доходів здійснюється відповідно до пункту 7.10.1  статті 1  Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств . Підсумки рядка 1  «Усього  граф 10 — 14 цієї Відомості переносяться до регістру синтетичного обліку доходів майбутніх періодів (графа 11 розділу II Журналу 3, форма якого затверджена наказом № 356, або відповідний регістр машиноорієнтованої форми).

Підсумок рядка 1  «Усього  графи 18 переноситься до рядка 01.1 графи 6 Розрахунку.

10.

Для визначення приросту (убутку) балансової вартості запасів на підставі даних аналітичного обліку запасів на підприємстві складається Розроблювальна таблиця 1. У зазначеній таблиці відображаються дані за субрахунками (або групами запасів) про їх залишки на початок та кінець місяця, а також рух (надходження та вибуття) протягом місяця (графи 3 —  9).

Дані для складання Розрахунку формуються в графах 3  — 40, при цьому балансова вартість надходження та вибуття запасів коригується відповідно до вимог статті 5.9 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств . Приріст балансової вартості запасів відображається у графі 39

Розроблювальної таблиці 1 і підсумки переносяться до рядка 01.  графи 5 Розрахунку.

11.

У Розроблювальній таблиці 3 здійснюється розрахунок валових доходів (прибутку) від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами.

1 . Дані для коригування валових доходів у результаті врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості відображаються у рядку 0 .3 Розрахунку на підставі

Відомості 4-п, яка ведеться до рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками . У цій відомості відображається заборгованість за відвантажену та неоплачену продукцію (товари, роботи, послуги) за кожним договором та рахунком. У кінці кожного місяця виводиться сума заборгованості за неоплаченими рахунками.

У графі  4 відображається дата виникнення і врегулювання заборгованості, сума якої має бути включена до валових доходів або валових витрат відповідно до податкового законодавства.

У кінці звітного місяця залишок непогашеної заборгованості поділяється на групи: заборгованість за рахунками, строк оплати яких не настав (рядок  9), рахунки з простроченою оплатою (рядок 40), прострочена заборгованість, включена до складу валових витрат (рядок 48), прострочена заборгованість, включена до складу валових доходів (рядок 56). На початку нового місяця залишок у такому розрізі переноситься до нової

Відомості 4-п.

До Розрахунку з цієї відомості переносяться:

сума простроченої заборгованості, що включається до валових доходів у звітному періоді;

пеня, нарахована на суму податкового зобов’язання, що включається до складу валових доходів у звітному періоді, тощо.

13.

Відомість 5-п призначена для аналітичного обліку розрахунків, що включаються до валових доходів і валових витрат у частині поворотної і безповоротної фінансової допомоги. Такі валові доходи та валові витрати відображаються в рядках 01.6, 0 .3, 04.13, 05.3 Розрахунку.

14. У рядку 01.6 графи 5 Розрахунку відображається сума безоплатно наданих товарів (робіт, послуг), переданих активів, яка за податковим законодавством включається до складу валових доходів, а при визначенні облікового прибутку така сума включається до складу витрат звітного періоду, тощо.

 

Облік податкових різниць для формування валових витрат

15.

Інформація про валові витрати у розрізі, необхідному для складання Розрахунку, формується у відомостях 6.1-п, 6. -п, 7-п, 8-п, 9-п.

Відомості 6.1-п та 6. -п

призначені для аналітичного обліку витрат. У графі  0 обох відомостей відображається сума витрат за податковим законодавством. У графах  1,    відображаються постійні та тимчасові податкові різниці відповідно, що виникають у звітному періоді. У графах 19,  4,  5,  3 накопичується інформація з початку року і переноситься з відповідним знаком у графи 4, 5, 6, 7 Розрахунку відповідно. Підсумкові дані за цими відомостями (графи 3 — 18) переносяться до регістру, у якому ведеться синтетичний облік витрат (розділ III Журналу 5 та розділ III А Журналу 5 А, форми якого затверджені наказом № 356, або відповідний регістр машиноорієнтованої форми). У рядках 1.1 — 1.5 графи  0 відображаються витрати виробництва за вирахуванням суми матеріальних та інших витрат, які не включаються до складу валових витрат.

До рядків 1.6 граф  0,   

Відомості 6.1-п та 3.4 граф  0,    Відомості 6. -п наводяться форми для розрахунку і формування необхідних для складання Розрахунку показників з урахуванням норм податкового законодавства.

Підприємства, які не ведуть рахунків класу 8 «Витрати за елементами ,

Відомість 6.1-п складають деталізовано в частині витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, зокрема, виділяються витрати на матеріальну допомогу, яка звільняється від оподаткування, витрати на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення тощо.

16. Інформація про аванси, видані іншим підприємствам, та здійснені передоплати за продукцію (товари, роботи, послуги) і не погашені на кінець звітного місяця, накопичуються за даними

Відомості 7-п.

Відомість 7-п призначена для аналітичного обліку розрахунків за виданими авансами. Підсумкові дані (графи 16 —   ) в кінці місяця переносяться до регістру, у якому ведеться синтетичний облік розрахунків (графа 6 розділу I Журналу 3, форма якого затверджена наказом № 356, або відповідний регістр машиноорієнтованої форми).

У графі  5

Відомості 7-п накопичуються дані для складання Розрахунку. У цій графі не наводяться видані аванси, які до валових витрат не включаються, зокрема попередня оплата за основні засоби, нематеріальні активи тощо. Підсумкові дані рядка «Усього  графи  5 переносяться до рядка 04.1 графи 6 Розрахунку.

У графі  6 наводиться сума списаних у поточному місяці виданих авансів (списання дебіторської заборгованості, за якою строк позовної давності минув) і погашення авансів та передоплат за продукцію (товари, роботи, послуги), які були включені до тимчасових податкових різниць і валових витрат у минулих звітних періодах.

17.

Відомість 8-п призначена для аналітичного обліку витрат, які здійснюються у звітному місяці та підлягають віднесенню в майбутніх звітних періодах (витрати, пов’язані з: підготовчими до виробництва роботами в сезонних виробництвах; освоєнням нових виробництв та агрегатів, запровадженням нових видів робіт та послуг, розробленням нових видів продукції, які планується випускати підприємством; сплаченими авансом орендними платежами; передплатою на газети, журнали, періодичні видання; передоплатою за користування Інтернетом та мобільним зв’язком тощо).

У графі  0 відображаються витрати майбутніх періодів, які за податковим законодавством включаються до валових витрат, а у графі  1 — суми списання та включення цих витрат до складу витрат поточного місяця.

Підсумки рядка 1  «Усього  граф 11 — 16 цієї відомості переносяться до регістру, у якому ведеться синтетичний облік витрат (графа 13 розділу III Журналу 5 або графа 10 розділу III Б; графа 13 розділу III А Журналу 5 А, форми яких затверджені наказом № 356, або відповідні регістри машиноорієнтованої форми). Підсумки рядка 1  графи  0 переносяться до рядка 04.1 графи 6 Розрахунку.

18. Інформація про вартість запасів, що надійшли і оприбутковуються у звітному періоді, накопичується у

Розроблювальній таблиці 1. До рядка 04.1 Розрахунку включається сума запасів, що надійшли у звітному періоді і відповідно до податкового законодавства включаються до валових витрат, за вирахуванням вартості запасів, що придбані за попередньою оплатою і у минулих звітних періодах були включені до валових витрат із відображенням у Відомості 7-п.

19. Розрахунок податкових різниць, сум амортизації необоротних активів, що підлягають включенню до Розрахунку, сум амортизації необоротних активів здійснюється у

Розроблювальній таблиці  .

У рядку 3 наводиться інформація про: рух необоротних матеріальних активів у розрізі необоротних матеріальних активів виробничого призначення, на які нараховується амортизація відповідно до податкового законодавства, та основних невиробничих засобів (споруди благоустрою, житлові будинки, бібліотечні й архівні фонди тощо); безоплатно одержані основні засоби; основні засоби, які знаходяться на консервації; інші групи необоротних матеріальних активів, на які амортизація відповідно до податкового законодавства не нараховується. Сума, зазначена у рядку 3 «Усього необоротних матеріальних активів , має дорівнювати сумі рядків 1.10 та  .8. Крім того, дані рядка 3 мають дорівнювати сумі рядків 3.1 — 3.14. У рядках 1 — 3 відображаються операції з надходження, переоцінки, збільшення вартості в результаті поліпшення, а також операції з вибуття необоротних матеріальних активів, які обліковуються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від  7.04. 000 № 9  та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05. 000 за №  88/4509.

Рядки 4.1 — 4.7

Розроблювальної таблиці   призначені для узагальнення інформації про нематеріальні активи. Підставою для їх складання є первинні документи або дані Відомості 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів Журналу 4, форма якого затверджена наказом № 356, або відповідного регістру машиноорієнтованої форми, в якій облік ведеться пооб’єктно.

У рядках 4.1 — 4.7 відображаються операції щодо руху нематеріальних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 №  4  та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 0 .11.99 за № 750/4043.

У рядках 6, 7 наводяться дані про рух основних виробничих фондів у розрізі 4-х груп та дані про рух нематеріальних активів (відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств .

У рядках 6, 7 графи 13 відображається сума витрат, пов’язаних з поліпшенням основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, у сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп станом на початок такого звітного періоду.

У графах 15 — 17 відображається вибуття необоротних активів внаслідок: ліквідації об’єкта основних фондів 1 групи; ліквідації об’єкта основних фондів груп   — 4 (за рішенням підприємства; з не залежних від підприємства обставин, а саме зруйновані, викрадені, підлягають ліквідації та інших норм, визначених підпунктом 8.4.8 пункту 8.4 статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств ; здійснення внеску до статутного капіталу інших підприємств тощо.

Сума рядків 6.5 та 7 графи   

Розроблювальної таблиці   переноситься до рядка 07 графи 6 Розрахунку.

 0. Убуток балансової вартості запасів розраховується у

Розроблювальній таблиці 1 (п. 10 цих Методичних рекомендацій), і підсумкове значення відображається у рядку 04.  графи 5 Розрахунку.

 1. Дані для коригування валових витрат, що виникли в результаті сумнівної (безнадійної) заборгованості, відображаються у рядку 05.3 Розрахунку на підставі

Відомості 4-п, як це викладено у пункті 1  цих Методичних рекомендацій.

  . Дані про формування валових доходів і валових витрат, що виникли в результаті одержання поворотної фінансової допомоги, формуються у

Відомості 5-п.

 3.

Відомість 9-п призначена для аналітичного обліку розрахунків з бюджетом.

 

Облік відстрочених податкових активів та зобов’язань

 4.

Узагальнення інформації про склад відстрочених податкових активів та зобов’язань відповідно здійснюється у відомостях 10-п, 11-п.

У

Розроблювальній таблиці 4 накопичується інформація про тимчасові податкові різниці, які підлягають вирахуванню, та тимчасові податкові різниці, які підлягають оподаткуванню. У графах 7 та 8 розраховуються відстрочені податкові активи та зобов’язання шляхом множення даних граф 5 та 6 (відповідно) на ставку податку на прибуток.

При провадженні видів діяльності, які оподатковуються за іншою, ніж встановлена пунктом 10.1 статті 10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств , ставкою, тимчасові податкові різниці відображають у

додатковій розроблювальній таблиці із зазначенням ставки податку на прибуток у графах 7, 8.

Аналітичні дані у відомостях 10-п, 11-п

мають узгоджуватися з даними синтетичного обліку, який ведеться за кредитом рахунків 17 «Відстрочені податкові активи  і 54 «Відстрочені податкові зобов’язання  в Журналі 3 (розділ II, графи 3 і 6 відповідно), форма якого затверджена наказом № 356, або у відповідному регістрі машиноорієнтованої форми, та з даними Головної книги.

 5. Перелік регістрів бухгалтерського обліку податкових різниць може доповнюватися підприємством у разі внесення змін до законодавства з метою накопичення і узагальнення у бухгалтерському обліку у необхідному розрізі інформації для складання Розрахунку, Звіту про фінансові результати (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від  1.06.99 за № 397/3690) і для визначення витрат (доходів) з податку на прибуток.

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку Л. Ловінська

 коментар редакції

«Поцілунок  Мінфіну: і перетворилася фінансова звітність на податкову...

Отже, Положення про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку, затверджене наказом Мінфіну від  9.1 . 006 р. № 1316 (далі — Положення), та Методичні рекомендації про складання регістрів бухгалтерського обліку податкових різниць, валових доходів та валових витрат, затверджені наказом Мінфіну від  9.01. 007 р. № 45 (далі — Методрекомендації), — це бухгалтерська реальність. З цієї причини ми зобов’язані донести ці документи до наших читачів.

Зауважимо, що Положення зареєстровано в Мін’юсті, що підтверджує обов’язковість дотримання його норм для всіх

підприємств — платників податку на прибуток крім банків страхувальників та неприбутників. Єдиним відчутним «продуктом  Положення є так званий Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Розрахунок податкових різниць за даними бухгалтерського обліку , який складається за затвердженою як додаток до Положення формою (форма № 7). І хоча в Положенні (пункт 6) стверджується, що «інформація для складання Розрахунку формується в регістрах бухгалтерського обліку щомісячно , але сама форма № 7 є додатком до річної фінансової звітності, тобто складається цей Розрахунок один раз на рік. Інакше кажучи: ніхто не вимагає складати форму № 7 щомісячно, а оскільки у підприємства, яке власне веде бухгалтерський облік, є відповідні регістри цього обліку, та оскільки інформація в них і так формується не те що щомісячно, а щодня, то йдеться, по суті, лише про переформатування цієї інформації. У цьому і криється, мабуть, найнегативніший з формальної точки зору момент новацій — серйозні додаткові трудовитрати.

Те, наскільки ці трудовитрати будуть значними, залежить від вибраного підприємством варіанта переформатування облікової інформації. Мінфін не вигадав нічого кращого, ніж

порекомендувати (робимо акцент на цьому слові!) свій варіант із 1  відомостей та 4 розроблювальних таблиць. Хотілося б запропонувати авторам цього геніального винаходу заповнити хоча б один комплект цих папірців, але якщо судити про вік новаторів за свіжістю та сучасністю їх «наукової  розробки, то вони дрімучі старики і вписати числа до клітинок у них навряд чи вийде. Ну, що поробиш, якщо наші професіонали ніколи не займалися реальним бухобліком? А тим більше обліком податковим...

У будь-якому випадку всі ці пустографки слід розглядати лише як ілюстрацію того, як

можуть виглядати реальні облікові регістри реального підприємства. Зрозуміло, що підприємствам доведеться піти шляхом розроблення своїх регістрів з відповідними коригуваннями свого програмного забезпечення (напевно не залишаться осторонь і розробники найпоширеніших бухгалтерських програм). Представити, що всі ці папірці заповнюватимуться вручну — це чисте маркшейдерство. Але ж неспроста Мінфін назвав своє дітище Метод
рекомендаціями: останнє слово у виборі форм регістрів залишається за підприємством, як це встановлено статтею 5 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні .

Як відомо, документи, що коментуються, викликали шквал критики з боку незаангажованих фахівців (у тому числі й податківців) ще на етапі розгляду проекту, зокрема Методрекомендацій. Утримаємося сьогодні як від емоційних оцінок, так і від предметного розгляду всіх «небіжчиків , заритих у шедеврах Мінфіну. Звичайно ж робимо це не на догоду Мінфіну, тому що дійсно — доброго слова документи, що коментуються, не заслуговують. Обмежимося одним словом — «профанація . На жаль, досвід критики згаданого проекту показав, що ні емоції, ні здорові міркування Мінфін сьогодні не сприймає, і йому навіть удалося забезпечити якийсь «одобрямс  своїх документів з боку якихось підприємств (цікаво б дізнатись їх перелік?).

Видно, що автори документів не розуміють (або вимушені це вдавати) таких прописних істин, як різноспрямованість цілей сучасного бухгалтерського обліку (недозволено завищення фінансового результату) та фіскального обліку (карається заниження об’єкта оподаткування); як то, що нова форма № 7 великою мірою не є фінансовою звітністю; як незастосовність П(С)БО 17 «Податок на прибуток  до форми № 7 через їх повну методологічну несумісність: адже форма № 7 передбачає пряму трансформацію величини облікового прибутку у величину податкового прибутку (що, по суті, відповідає так званому методу зобов’язань за звітом про фінансові результати, який застарів та давно не рекомендується МСБО), тоді як П(С)БО 17 засновано на рекомендованому МСБО методі зобов’язань за балансом. Перелік суперечностей дуже великий.

Урешті-решт необхідність складання та подання декларації з податку на прибуток і всі супутні санкції за порушення, пов’язані з цим, установлено

законом. Чого не скажеш про форму № 7, яка, по суті, відіграє роль шпаргалки для податківця, який перевіряє декларацію з податку на прибуток підприємства. Не схоже, що ця шпаргалка позбавить його від більшості тих труднощів, які виникають при перевірці декларації за даними звичних бухгалтерських регістрів. Про це потурбувався законодавець, про це ж потурбується і бухгалтер. І податківці це розуміють.

Тому всім нам залишається знайти варіанти (не бойкоту — ні!) таких дій, які з мінімальними втратами забезпечили б суворо формальне отримання результату. Ви хотіли отримати форму № 7? — Ви її отримаєте! Урешті-решт при кожній податковій перевірці бухгалтер і так успішно доводить перевіряючому

як показники бухгалтерського обліку трансформувалися на показники декларації з податку на прибуток підприємства. І якщо форма № 7 є, по суті, чернеткою декларації з податку на прибуток підприємства, то яка різниця між чим і чим обґрунтовувати трансформацію — між існуючими регістрами бухобліку та декларацією з податку на прибуток, чи між переробленими в тому або іншому ступені (за розсудом підприємства) регістрами бухобліку та формою № 7.

До речі, Податковий кодекс, що розробляється сьогодні, у частині оподаткування прибутку передбачає не уявне, як у вигадках Мінфіну, що обговорюються, а реальне базування правил оподаткування безпосередньо на показниках бухгалтерського обліку.

Незабаром ми продовжимо розмову і дамо конкретні практичні рекомендації щодо втілення в життя великих задумів Мінфіну...

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі