Теми статей
Обрати теми

Порядок проведення камеральної перевірки податкової декларації з податку на прибуток

Редакція ПБО
Порядок від 11.12.2006 р. № 766

Додаток 1
до Методичних рекомендацій, затверджених наказом ДПА України від 11.12.2006 № 766

 

Порядок проведення камеральної перевірки податкової декларації з податку на прибуток

 

Складання декларації з податку на прибуток підприємства здійснюється на підставі норм Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств (далі — Закон України «Про прибуток») та Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» і застосовується виключно для розрахунку податку за відповідний звітний період.

Відповідно до пункту 11.1 статті 11 Закону України «Про прибуток» податковими періодами вважаються: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Податковий період розпочинається з 1 січня і закінчується 31 грудня року (крім виробників сільськогосподарської продукції, для яких річний податковий період починається з 1 липня звітного року).

Податок на прибуток за звітний період розраховується згідно з пунктом 3.1 Закону України «Про прибуток», з урахуванням положень пунктів 7.12, 7.13, 14.1, статей 6 та 13 цього Закону, наростаючим підсумком (пункт 16.4 статті 16 Закону України «Про прибуток»).

У зв’язку з тим, що декларація з податку на прибуток складається наростаючим підсумком з початку року, дані звітного податкового періоду не повинні бути менше даних попереднього звітного періоду протягом звітного року.

При цьому, у 2005 році діяли положення статті 89 Закону України від 23 грудня 2004 року № 2285-IV «Про Державний бюджет України на 2005 рік», якою встановлено, що в 2005 році при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток від’ємне значення об’єкта оподаткування (балансові збитки), яке обліковувалось у платника податку станом на 1 січня 2003 року і не було погашено на 1 січня 2005 року в порядку, визначеному пунктом 11 розділу II «Перехідні положення» Закону України 24 грудня 2002 року № 349-IV «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», не враховується у зменшення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за наслідками податкових періодів (кварталів) 2005 податкового року.

У зв’язку з цим рядок 09 Декларації з податку на прибуток підприємств починаючи з 2005 року не заповнюється.

У 2006 році відповідно до статті 86 Закону України від 20 грудня 2005 року № 3235-IV «Про Державний бюджет України на 2006 рік» сума від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, що рахувалася станом на 1 січня 2005 року і не була погашена протягом 2005 року, не підлягає протягом 2006 року врахуванню у складі валових витрат платника податку.

 

1. Перевірка наявності арифметичних помилок при заповненні рядків декларації з податку на прибуток.

Для виявлення арифметичних помилок дані рядків 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 14, 17 податкових декларацій звіряються з даними інших рядків декларації:

дані рядка 01 декларації повинні становити суму рядків 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 та 01.6;

дані рядка 02 декларації повинні становити суму рядків 02.1, 02.2 та 02.3

.

При перевірці рядка 02.2 декларації слід враховувати, що у ньому зазначаються суми помилок минулих податкових періодів, самостійно виявлені платником у звітному періоді — зі знаком «+» — раніше не враховані у валовому доході; зі знаком «-» — завищення валових доходів у минулих періодах.

У випадку виправлення помилки шляхом подання уточнюючого розрахунку рядок 02.2 декларації не заповнюється. При перевірці даних рядка 02 графи 3 декларації у разі його позитивного значення перевіряється заповнення рядка 22 декларації.

До рядка 02.3 «врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості» — переноситься значення із рядка 02.3 додатка К4 до декларації, який складають окремо за кожним договором. Відображаються суми заборгованості, які включають до валового доходу в порядку врегулювання сумнівної заборгованості у відповідності до ст. 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

дані рядка 03 декларації повинні становити суму рядків 01 та 02;

дані рядка 04 декларації повинні становити суму рядків 04.1, 04.2, 04.3, 04.4, 04.5, 04.6, 04.7, 04.8, 04.9, 04.10, 04.11, 04.12 та 04.13

При перевірці правильності віднесення до валових витрат виплат на оплату праці необхідно порівняти дані рядка 04.3 «витрати на оплату праці» з даними стовпчика 3а «Сума нарахованого доходу» за ознакою доходу «01» Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма 1ДФ), затвердженого наказом ДПА України від 29.09.2003 № 451.

Рядок 04.7 повинні заповнювати підприємства, які відповідно до пункту 7.10 статті 10 Закону України «Про прибуток» обрали особливий порядок оподаткування результатів за довгостроковими договорами (контрактами), а також для операції з передплати періодичних видань, оперативного лізингу (оренди), оренди землі, жилих приміщень при одержанні передоплати на строк, що перевищує звітний період. Відображають фактично оплачені (нараховані) витрати, пов’язані з виконанням довгострокового договору (контракту).

дані рядка 05 декларації повинні становити суму рядків 05.1, 05.2 та 05.3

При перевірці даних рядка 05 графи 3 декларації перевіряються суми даних у вказаних рядках, розрахована за формулою

± 05.1 ± 05.2 + 05.3.

У рядку 05.2 зазначаються суми помилок, самостійно виявлені платником податку, що раніше не були враховані у валових витратах, а також заниження амортизації (зі знаком «+»); завищенні у минулому валові витрати або амортизаційні відрахування (зі знаком «-»).

При перевірці даних рядка 05 графи 3 декларації у разі його позитивного значення перевіряється заповнення рядка 22 декларації. При виправленні помилки через подання уточнюючого розрахунку цей рядок декларації не заповнюється.

дані рядка 06 декларації повинні становити суму рядків 04 та 05;

дані рядка 08 декларації повинні розраховуватись за формулою: р. 03 - р. 06 - р. 07;

дані рядка 11 декларації повинні розраховуватись за формулою: р. 08 - р. 09 - р. 10;

дані рядка 14 декларації повинні розраховуватись за формулою: р. 12 - р. 13;

дані рядка 15 декларації порівнюються з даними рядка 14 декларації за попередній

податковий період;

дані рядка 16 декларації порівнюються з даними картки особового рахунку платника з податку на прибуток;

дані рядка 17 декларації дорівнюють позитивному значенню різниці даних рядків 14,15 та 16.

 

2. Співставлення даних рядків декларації з даними додатків до рядків декларації.

Для виявлення арифметичних помилок дані податкових декларацій звіряються з даними додатків до рядків декларації.

 

Таблиця 1 додатка К1/1 «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів».

При заповненні рядків 01.2 та 04.2 декларації перевіряються на наявність арифметичних помилок дані таблиці 1 додатка К1/1 «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів», в якому суми рядків А1 — А7 граф 3, 4, 5 та 6 дорівнюють рядку А графи 3, 4, 5 та 6 відповідно. Графа 6 кожного рядка повинна дорівнювати: (графа 3) - (графа 4) - (графа 5).

Кожний рядок графи 3 будь-якого звітного періоду поточного року повинен дорівнювати відповідному рядку графи 5 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації за минулий рік.

Позитивне значення рядка А графи 6 (убуток)

переноситься до рядка 04.2 декларації, від’ємне значення рядка А графи 6 (приріст) переноситься до рядка 01.2 декларації.

Для платників податку на додану вартість

при заповненні графи 4 «Запаси, використані не в господарської діяльності» доцільно з’ясувати, чи було зроблено коригування податкового кредиту відповідно до вимог підпункту 7.4.4 пункту 7.4 статті 7 Закону України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість».

При заповненні таблиці 1 додатка К1/1 платник податку обов’язково повинен

позначити, який метод (методи) оцінки убутку запасів застосовується на підприємстві.

У разі незаповнення таблиці 1 додатка К1/1 необхідно обов’язково з’ясувати, який вид діяльності здійснює підприємство та чому платник податку в порушення вимог пункту 5.9 статті 5 Закону України «Про прибуток» не веде податкового обліку приросту (убутку) балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення яких включаються до складу валових витрат.

 

Таблиця 2 додатка К1/1 «Розрахунок амортизаційних відрахувань».

При заповненні рядка 07 декларації перевіряються на наявність арифметичних помилок дані таблиці 2 додатка К1/1 «Розрахунок амортизаційних відрахувань», в якому рядки Б1 — Б8 та В графи 4 дорівнюють амортизаційним відрахуванням розрахункового кварталу, розраховані таким чином:

амортизація витрат, понесених (нарахованих) платником податку у зв’язку з придбанням, спорудженням та поліпшенням основних фондів груп 1, 2 і 3 до 01.01.2004, здійснюється за нормами амортизації, що діяли до 01.01.2004, а саме: група 1 — 1,25 %; група 2 — 6,25 %; група 3 — 3,75 %;

амортизація витрат, понесених (нарахованих) платником податку у зв’язку з придбанням, спорудженням та поліпшенням основних фондів груп 1, 2 і 3 після 01.01.04, здійснюється за нормами амортизації згідно з підпунктом 8.6.1 пункту 8.6 статті 8 Закону України «Про прибуток», а саме: група 1 — 2 %; група 2 — 10 %; група 3 — 6 %;

згідно з

Законом України від 24 грудня 2002 року № 349-IV, окремі основні фонди виділені у 4 групу, до них застосовуються норми амортизації у розмірі 15 % (до основних фондів групи 4, які придбані платником податку після 01.01.2003).

Амортизаційні відрахування за звітний період розраховані наростаючим підсумком з початку року (графа 5 декларації звітного періоду рядків з Б1 до Б8 та В) повинні дорівнювати сумі амортизаційних відрахувань розрахункового кварталу (графа 4 декларації звітного періоду рядків з Б1 до Б8 та В) та амортизаційних відрахувань за попередній звітний період поточного року (графа 5 декларації попереднього звітного періоду рядків з Б1 до Б8 та В).

Загальна сума рядків Б1 — Б8 та В графи 5 повинна дорівнювати рядку 07 декларації.

 

Таблиця 3 додатка К1/1 «Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат»

При заповненні рядка 04.10 декларації перевіряються дані таблиці 3 додатка К1/1 «Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат».

При цьому дані графи 3 «Сукупна балансова вартість на початок року» не повинні перевищувати дані рядка 07 графи 3 з таблиці 2 додатка К1/1 за I квартал поточного року «Балансова вартість основних фондів на початок розрахункового кварталу».

До валових витрат платники податку мають право віднести будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок звітного року.

До рядка 04.10 декларації переноситься найменша сума: або сума ліміту витрат на поліпшення, що включається до валових витрат (графа 4 таблиці 3 додатка К1/1), або сума фактичних поліпшень, розрахованих наростаючим підсумком з початку року (графи 5, 6, 7 та 8 відповідно до податкового періоду (I квартал, півріччя, 3 квартали та рік).

Якщо рядок 04.10 декларації не дорівнює нулю, то потрібно перевірити, чи дана сума за графою 3 не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості основних засобів на початок року.

У разі виникнення сумнівів щодо фактичних витрат на поліпшення основних фондів та з метою запобігання втрат бюджету доцільно запросити від платника податків пояснення та документальне підтвердження стосовно понесених витрат на поліпшення основних фондів.

 

Таблиця 4 додатка К1/1 «Прибуток від продажу землі»

При заповненні рядка 01.5 декларації перевіряються на наявність арифметичних помилок дані таблиці 4 додатка К1/1 «Прибуток від продажу землі». Рядок 01.5 таблиці 4 додатка К1/1 дорівнює: рядок 01.5.1 - рядок 01.5.2 х рядок 01.5.3.

Рядок 01.5 декларації може бути лише позитивним відповідно до вимог пункту 8.9 статті 8 Закону України «Про прибуток».

 

Таблиця 5 додатка К1/1 «Витрати зі страхування»

При заповненні рядка 04.12 декларації перевіряються на наявність арифметичних помилок дані таблиці 5 додатка К1/1 «Витрати зі страхування». Рядок 04.12 таблиці 5 додатка К1/1 дорівнює сумі рядків 04.12.1 та 04.12.2.

При цьому, відповідно до вимог підпункту 5.4.6 пункту 5.6 статті 5 Закону України «Про прибуток» рядок 04.12.2 таблиці 5 додатка К1/1 не може бути більше значення рядка 06 декларації за звітний період, обчисленого без урахування значення рядка 04.12.2 цієї таблиці х 5 / 95. Дані рядка 04.12 таблиці 5 додатка К1/1 переносяться до рядка 04.12 декларації.

У разі значних сум витрат зі страхування, відображених у рядку 04.12 декларації, з метою запобігання втрат бюджету доцільно запросити від платника податків пояснення та документальне підтвердження стосовно витрат із страхування.

 

Додаток К1/2

Додаток К1/2 надається до рядків 04.10 та 07 декларації у разі наявності у платника податків родовищ, кар’єрів, шахт, свердловин, у тому числі нафтогазових свердловин. Для перевірки достовірності відображення платником податку даних рядка 1 стовпчика 4 таблиці 1 «Амортизаційні відрахування звітного періоду наростаючим підсумком {Витрати, пов’язані з видобутком корисних копалин, крім нафтогазових свердловин}» проводиться співставлення з даними, зазначеними у таблиці 3: дані рядка 1 стовпчика 4 таблиці 1 = сумі значень, визначених за алгоритмом: дані стовпчиків (3 х 4 / 5) по рядках (1-п) таблиці 3.

У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та К1/2 у рядок 04.10 декларації переноситься сума рядка 04.10 таблиці 3 додатка К1/1 та рядка 04.10 таблиці 2 додатка К1/2 за відповідний звітний період, а у рядок 07 декларації — сума рядка 07 таблиці 2 додатка К1/1 та рядка 07 таблиці 1 додатка К1/2.

 

Таблиця 1 додатка К2 «Доходи та витрати, пов’язані з виконанням довгострокових договорів»

При заповненні рядків 01.3 та 04.7 декларації перевіряються на наявність арифметичних помилок дані таблиці 1 додатка К2 «Доходи та витрати, пов’язані з виконанням довгострокових договорів».

Рядок 01.3 граф 3, 4, 5 та 6 дорівнює сумі рядків 01.3.1 та 01.3.2 граф 3, 4, 5 та 6 відповідно. Дані рядка 01.3 таблиці 1 додатка К2 переносяться до рядка 01.3 декларації відповідного податкового періоду (I квартал, півріччя, 3 квартали, рік).

Дані рядка 04.7 таблиці 1 додатка К2 переносяться до рядка 04.7 декларації відповідного податкового періоду (I квартал, півріччя, 3 квартали, рік).

У таблиці 2 додатка К2 обов’язково надається довідкова інформація про суми авансів або передплат, не віднесених для цілей оподаткування до складу валового доходу звітного періоду, кількість довгострокових договорів, у тому числі, за якими продовжується виконання та виконання яких завершено.

 

Додаток КЗ «Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами»

При заповненні рядка 01.4 декларації перевіряються на наявність арифметичних помилок дані додатка КЗ «Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами».

Рядок 01.4 додатка КЗ дорівнює сумі

позитивних значень рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цього додатка. Дані рядка 01.4 додатка КЗ переносяться до рядка 01.4 декларації. Рядок 01.4 декларації не може мати від’ємне значення.

Дані рядків 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 та 7.3

(від’ємний фінансовий результат попереднього звітного року) при перевірці податковим інспектором узгоджується з даними звіту за формою 1-ПП (про податкові пільги) за кодом пільги 11020045.

Додаток К4 «Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості»

При заповненні рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації необхідно звернути увагу на повне заповнення додатка К4 «Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості». Додатком К4 передбачено, що платник податку, який здійснює коригування валових доходів (витрат), обов’язково вказує, з невиконанням умов якого договору здійснено таке коригування. Додаток К4 складається щодо кожного договору, по якому не виконуються зобов’язання по сплаті, за умови, що підстави для коригування відповідають пункту 12.1 статті 12 Закону України «Про прибуток». Одночасно у додатку К4 вказується назва сторони та її місцезнаходження, а також документи, згідно з якими здійснено коригування.

З метою недопущення втрат бюджету та встановлення дієвого контролю за застосуванням платниками податку на прибуток пункту 12.1 статті 12 при проведенні камеральних перевірок необхідно направляти платникам податку запити стосовно надання копій документів, згідно з якими здійснено коригування валових доходів (витрат), посилаючись на пункт 3 статті 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

У разі якщо платником податку здійснено збільшення валових витрат на підставі підпункту 12.1.1 пункту 12.1 статті 12 Закону України «Про прибуток», орган державної податкової служби, в якому знаходиться на обліку такий платник податку, повинен направити до органу податкової служби за місцезнаходженням платника податку контрагента повідомлення про збільшення валових витрат разом із копією додатка К4 та документами, на підставі яких здійснено коригування валових витрат.

Зазначене повідомлення стосовно платника податку, який знаходиться на обліку, в обов’язковому порядку підлягає врахуванню при проведенні камеральної перевірки такого платника.

У разі якщо платник податку — продавець скористався нормами підпункту 12.1.1 пункту 12.1 статті 12 Закону України «Про прибуток» і згодом збільшує валовий дохід на підставі підпункту 12.1.2 пункту 12.1 статті 12 цього Закону, зобов’язаний нарахувати пеню. Сума пені відображається в додатку К4 і в рядку 23 самої декларації з податку на прибуток. Пеня нараховується в розмірах, визначених законом для несвоєчасного погашення податкового зобов’язання, на суму додаткового податкового зобов’язання, розрахованого в результаті такого збільшення.

Звертаємо увагу, що при застосуванні норм пункту 12.1 статті 12 Закону України «Про прибуток» необхідно керуватись Узагальнюючим податковим роз’ясненням, яке затверджено наказом ДПА України від 11.07.2003 № 346.

При проведенні камеральних перевірок декларацій з податку на прибуток щодо застосування пункту 12.1 статті 12 Закону Закон України «Про прибуток» необхідно керуватись також листом ДПА України від 18.05.2006 № 9425/7/15-0317, а саме: платники податку на прибуток — продавці згідно з підпунктом 12.1.1 пункту 12.1 статті 12 Закону збільшують валові витрати у рядку 05.3 декларації на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) без урахування податку на додану вартість; платники податку на прибуток — покупці відповідно до підпункту 12.1.5 пункту 12.1 статті 12 Закону збільшують валові доходи у рядку 02.3 декларації на всю суму непогашеної заборгованості, включаючи суми податку на додану вартість.

 

Таблиця 1 додатка К5 «Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування»

При заповненні рядка 10 декларації перевіряється на наявність арифметичних помилок таблиця 1 додатка К5 «Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування».

Якщо підприємство здійснює діяльність, прибутки від здійснення якої звільняються від оподаткування згідно з чинним законодавством, та діяльність, прибутки якої оподатковуються на загальних підставах, то воно повинно вести окремий облік доходів, витрат, амортизаційних відрахувань, матеріальних запасів, які відносяться до діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування.

Прибуток, який звільняється від оподаткування за звітний період розраховується згідно з пунктом 3.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», з урахуванням положень пункту 5.9 статті 5 цього Закону, наростаючим підсумком.

Рядки 10.1, 10.2 і т. д. дорівнюють (А1 - А2 - АЗ), (Б1 - Б2 - БЗ) і т. д. відповідно. Рядок 10 таблиці 1 дорівнює сумі рядків 10.1, 10.2 і т. д.

Рядок 10 таблиці 1 додатка К5 переноситься до рядка 10 декларації.

Цей показник може бути як додатним, так і від’ємним. У випадку отримання збитків від пільгової діяльності значення р. 10 із додатка К5 переноситься до р. 10 декларації зі знаком «-».

При заповненні додатка К5 в обов’язковому порядку заповнюється таблиця 2 «Підстави для застосування пільги». У ході камеральної перевірки необхідно перевірити правомірність застосування платником податку пільги з податку на прибуток.

Рядок 10 декларації при перевірці податковим інспектором узгоджується з даними звіту за формою 1-ПП (про податкові пільги).

При перевірці рядка 10 додатка К5 потрібно керуватися пунктами 7.12, 7.13, 7.20 ст. 7, п. 18.1 ст. 18, ст. 19 Закону України «Про прибуток» та перевірити підстави для застосування даної пільги.

Для громадських організацій інвалідів — це дозвіл на право користування пільгою, який надається Міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України від 21 березня 1991 року № 875-ХII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Від оподаткування звільняється прибуток вказаних підприємств, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва. Якщо підприємство отримує тільки прибуток, що звільняється від оподаткування, то декларація такими підприємствами не подається, подається тільки Податковий звіт про прибуток, що звільняється від оподаткування, підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу, затверджений наказом ДПА України від 30.07.97 № 270 (далі — Звіт).

Якщо підприємство отримує інші доходи та несе за ними витрати, у тому числі від продажу підакцизних товарів і грального бізнесу, то такі доходи і витрати відображаються в декларації у загальновстановленому порядку. Звіт подається одночасно з декларацією протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Дані рядка 10.1 (10.2) додатка К5 порівнюються з даними рядка 4 «Прибуток ( + ), збиток (-) від продажу товарів, робіт, послуг» Звіту.

Дані рядка А1 (Б1) додатка порівнюються з даними рядка 1 «Дохід, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг)» Звіту.

Дані рядка А2 (Б2) додатка порівнюються з даними рядка 2 «Витрати, пов’язані з продажем товарів (робіт, послуг)» Звіту.

Дані рядка А3 (Б3) додатка порівнюються з даними рядка 3 «Амортизаційні відрахування» Звіту.

При перевірці права на звільнення від оподаткування прибутку підприємств, отриманого від продажу на території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, необхідно враховувати основні положення постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 1997 року № 859 «Про затвердження переліку спеціальних продуктів дитячого харчування і порядку віднесення таких продуктів до продукції власного виробництва» (далі — Постанова), а саме:

спеціальні продукти дитячого харчування визнаються продукцією власного виробництва, якщо вони були цілком зроблені в спеціалізованих цехах підприємств незалежно від форм власності на території України;

при їх виробництві використовувалася вітчизняна сировина відповідно до переліку, зазначеного у Постанові.

У пункті 3 Постанови вказується також продукція дитячого харчування, яку не може бути визначено продукцією власного виробництва.

Відповідні підприємства подають до органів державної податкої служби Звіт про отриманий прибуток від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, затверджений наказом ДПА України від 15.07.97 № 237 (далі — Звіт) разом із декларацією з податку на прибуток підприємства (квартальний — не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, річний — не пізніше 25 січня року, що наступає за звітним).

Дані рядка 10.1 (10.2) додатка порівнюються з даними рядка 6 розділу 2 стовпчика 3 «Прибуток, збиток (-) від продажу продукції {З початку звітного року}» Звіту.

Дані рядка А1 (Б1) додатка порівнюються з даними рядка 1 розділу 2 стовпчика 3 «Дохід від продажу продукції {З початку звітного року}» Звіту.

Дані рядка А2 (Б2) додатка порівнюються з даними рядка 4 розділу 2 стовпчика 3 «Витрати на виробництво реалізованої продукції {З початку звітного року}» Звіту.

Крім того, для співставлення прибутку, звільненого від оподаткування, із сумою пільг, зазначених платником податку у Звіті про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, затвердженого наказом ДПА України, Державним комітетом статистики від 23.07.2004 № 419/453, потрібно порівняти дані рядка 10.1 (10.2) додатка помножені на базову ставку оподаткування, з даними рядка 1-n розділу 2 стовпчика 5 «Сума пільг в оподаткуванні усього» Звіту.

 

Таблиця 1 додатка К6 «Зменшення нарахованої суми податку»

При заповненні рядка 13 декларації перевіряються на наявність арифметичних помилок дані таблиці 1 додатка К6 «Зменшення нарахованої суми податку», в якому рядок 13 дорівнює сумі рядків 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5.1. Дані рядка 13 таблиці 1 додатка К6 переносяться до рядка 13 декларації з податку на прибуток.

При заповненні рядка 13.1 таблиці 1 додатка К6 перевіряється на наявність арифметичних помилок дані

таблиці 3 додатка К6 «Розрахунок вартості придбаних торгових патентів, що враховуються у зменшення податкового зобов’язання платника податку», який дорівнює сумі рядків А, Б, В і Г, кожний із яких дорівнює рядку А6, Б6, В6 і Г6 відповідно, але не більше значення рядка А5, Б5, В5 і Г5 відповідно. Рядок А5, Б5, В5 і Г5 дорівнює рядку (А4, Б4, В4 і Г4)х 0,25 відповідно. Рядок А4, Б4, В4 і Г4 дорівнює (XI — Х2 — Х3) відповідно, де X — окремий вид діяльності, який підлягає патентуванню.

Слід звертати увагу, що рядки А2.2, Б2.2, В2.2 і Г2.2 вперше можуть бути заповнені у таблиці 3 додатка К6, який подається разом з декларацією за I квартал 2006 року, та відображають від’ємне значення об’єкта оподаткування 2005 року.

Таким чином, у зменшення податкових зобов’язань платника від усіх видів діяльності враховується вартість придбаних торгових патентів у сумі, яка не перевищує суму податку на прибуток, обчислену окремо щодо діяльності, на здійснення якої придбано такі патенти.

 

Умовний приклад:

Рядки

Приклад 1

Приклад 2

Приклад 3

Рядок 12

100

100

100

Рядок 13 (13.1)

0

4

3

Рядок А4

-50

20

12

Рядок А5

0

5

3

Рядок А6

4

4

4

Рядок А

0

4

4

 

Дані про вартість торгових патентів та сплату за відповідний звітний період обліковуються у картці особового рахунка платника.

При проведенні камеральних перевірок щодо відображення вартості торгових патентів у декларації з податку на прибуток підприємства необхідно керуватись листом ДПА України від 05.08.2005 № 15614/7/11-1117.

При заповненні

рядка 13.4 таблиці 1 додатка К6 перевіряються на наявність арифметичних помилок дані таблиці 2 додатка К6 «Розрахунок податку, що сплачується за місцем розташування філій» .

Таблиця 2 додатка К6 заповнюється лише платниками, які прийняли рішення щодо сплати консолідованого податку згідно з підпунктом 2.1.3 пункту 2.1 статті 2 Закону України «Про прибуток».

Вибір порядку сплати податку на прибуток, визначеного цим підпунктом, здійснюється платником податку самостійно до 1 липня року, що передує звітному, про що повідомляються податкові органи за місцезнаходженням такого платника податку та його філій (відокремлених підрозділів). Зміна порядку сплати податку протягом звітного року не дозволяється.

У рядку 12 графи 7 таблиці 2 додатка К6 відображається показник рядка 12 декларації, зменшений на суму рядків 13.1 — 13.3 та 13.5.1 таблиці 1 цього додатка.

Рядок 13.4 граф 3, 4, 5 та 7 таблиці 2 додатка К6 дорівнює сумі рядків 13.4.1 — 13.4.n граф 3, 4, 5 та 7 відповідно.

Рядок 13.4 графи 7 відображається у рядку 13.4 таблиці 1 цього додатку.

Філії (відокремлені підрозділи) подають податковому органу за своїм місцезнаходженням Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затверджений наказом ДПА України від 10.02.2003 № 68 (далі — Розрахунок).

З метою визначення суми консолідованого податку на прибуток платник податку веде узагальнюючий облік валових витрат та амортизаційних відрахувань філій відповідно до порядку їх нарахування, встановленого Законом.

Сума податку на прибуток філій за відповідний звітний (податковий) період визначається розрахунково, виходячи із загальної суми консолідованого податку, нарахованого платником податку та розподіленої пропорційно до питомої ваги суми валових витрат філій та амортизаційних відрахувань, нарахованих по основних фондах такого платника податку, які розташовані за місцезнаходженням філій, у загальній сумі валових витрат та амортизаційних відрахувань цього платника податку. Розрахунок подається незалежно від того, виникло у звітному періоді консолідоване податкове зобов’язання чи ні.

Для перевірки достовірності відображення платником податку даних таблиці 2 додатка К6 проводиться співставлення з даними, зазначеними у Розрахунку.

При заповненні

рядка 13.5 таблиці 1 додатка К6 дані цього рядка співставляються з даними рядка 20 декларації.

Згідно з підпунктом 7.8.2 пункту 7.8 статті 7 Закону України «Про прибуток» у разі прийняття платником рішення щодо виплати дивідендів та прирівняних до них платежів (відрахування частини прибутку (доходу), що вносяться до державного бюджету господарськими організаціями) платник податку нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі ставки, встановленої пунктом 10.1 статті 10 цього Закону. Згідно з підпунктами 7.8.3 та 7.8.4 пункту 7.8 статті 7 Закону України «Про прибуток» платник податку має право зменшити суму нарахованого податку на прибуток звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв’язку із нарахуванням дивідендів (рядок 13.5.1 таблиці 1 додатка К6). У разі коли сума такого внеску перевищує суму податкових зобов’язань такого звітного періоду, різниця переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступного податкового періоду (рядок 13.5.2 таблиці 1 додатка К6).

Зазначений

авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно із виплатою дивідендів та відображається у рядку 20 декларації та рядку 13.5 таблиці 1 додатка К6 до цієї декларації. Наприклад, якщо авансовий внесок сплачено у червні, то платник податку має право зменшити податок на прибуток за півріччя, при цьому сума авансового внеску повинна відобразиться одночасно у рядку 20 декларації та рядку 13.5 таблиці 1 додатка К6 за винятком випадку, коли за наслідками такого звітного періоду сума податкових зобов’язань платника податку має від’ємне значення (у даному випадку сума авансового внеску відображається лише у рядку 20 декларації).

 

Таблиця 1 додатка К7 «Розрахунок податку з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів»

При заповненні рядку 19.1 декларації перевіряються на наявність арифметичних помилок дані таблиці 1 додатка К7 «Розрахунок податку з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів», в якому рядок 19.1 дорівнює рядку А1 х (ставку податку з доходу фізичних осіб).

 

Таблиця 2 додатка К7 «Розрахунок відрахувань до Державного бюджету України оператора державної лотереї»

Таблиця 2 Додатка К7 «Розрахунок відрахувань до Державного бюджету України оператора державної лотереї» заповнюється

оператором державної лотереї відповідно з вимогами підпункту 10.2.3 пункту 10.2 статті 10 Закону України «Про прибуток».

 

3. Особливості документальної невиїзної перевірки декларації з податку на прибуток підприємств за податковий період, який дорівнює календарному року.

Додаток Р1 «Суми нарахованих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включаються до валових витрат»

При заповненні рядка 04.6 декларації перевіряються на наявність арифметичних помилок дані додатка Р1 «Суми нарахованих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включаються до валових витрат», в якому рядок 4.6 дорівнює сумі рядків 4.6.1 — 4.6.28.

Дані рядка 4.6 додатка Р1 переносяться до рядка 04.6 декларації.

Згідно з п.п. 5.2.5 Закону України «Про оподаткування прибутку» до валових витрат належать суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов’язкових платежів), визначених Законом України «Про систему оподаткування», включаючи акцизний збір та рентні платежі, а також збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію.

Необхідно врахувати, що в деклараціях за I квартал, півріччя і три квартали, рядок 04.6 без будь-якого розшифрування, а в річній — з оформленням додатка Р1. У додатку Р1 необхідно відображати тільки нараховані обов’язкові платежі.

Дані рядка 4.6.1 додатка Р1 до декларації

співставляються з даними:

стовпчика 13 «Сума податкового зобов’язання; підлягає сплаті до бюджету Усього» Розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПА України від 19.03.2001 № 111;

стовпчика 15 «Сума податкового зобов’язання; підлягає сплаті до бюджету Усього» Розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПА України від 19.03.2001 № 111. (Розрахунки акцизного збору — щомісячні (у гривнях)).

Дані рядка 4.6.2 додатка Р1 до декларації

співставляються з даними АС «Аудит» (режим: контроль за зовнішньоекономічною діяльністю).

Дані рядка 4.6.4 додатка Р1 до декларації

співставляються з даними:

рядка 4 «Разом нараховано податку за поточний рік {Загальна сума нарахованого земельного податку, що підлягає сплаті}» або із сумою рядків 4.1 — 4.12 Податкового розрахунку земельного податку, затвердженого наказом ДПА України від 26.10.2001 № 434. У разі заповнення платником податку рядка 6 «Сума податку, яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки» або рядка 7 «Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки» Податкового розрахунку перевіряється рядок 4.6.4 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми нарахованого земельного податку. (Податковий розрахунок земельного податку — річний (у гривнях));

рядка 1 «Нараховано орендної плати на ____ рік згідно з договором оренди, усього {Розмір орендної плати}» Податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, затвердженої наказом ДПА України від 20.12.2005 № 588. У разі заповнення платником податку рядка 2 «Нараховано недоплати, що збільшує податкове зобов’язання за __ місяць 20__ року, у зв’язку з виправленням помилки» (за податкові (звітні) періоди, за якими минув строк сплати), рядка 3 «Нараховано переплати, що виникла, у зв’язку з виправленням помилки» (за податкові (звітні) періоди, за якими минув строк сплати), рядка 5 «Нараховано додатково орендної плати на поточний рік, у зв’язку із збільшенням податкових зобов’язань за наслідками уточнень, усього» (за податкові (звітні) періоди, за якими не настав строк сплати) та рядка 6 «Нараховано до зменшення орендної плати на поточний рік, у зв’язку із зменшенням податкових зобов’язань за наслідками уточнень, усього» (за податкові (звітні) періоди, за якими не настав строк сплати) Податкової декларації перевіряється рядок 4.6.4 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми орендної плати. (Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності» — річна (у грн.)).

Дані рядка 4.6.5 додатка Р1 до декларації

співставляються з даними:

розділу I стовпчика 6 «Податкове зобов’язання з рентної плати, усього {Сума рентної плати} Податкового розрахунку рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат, затвердженого наказом ДПА України від 28.12.2005 № 610. У разі заповнення платником податку стовпчика 6 розділу III «Сума рентної плати (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки» або розділу IV стовпчика 6 «Сума рентної плати, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки» Податкового розрахунку перевіряється рядок 4.6.5 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми рентної плати. (Податковий розрахунок рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат — щомісячний (у грн.));

рядка 1 стовпчика 7 «Нараховано плати за звітний місяць, усього» Розрахунку рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами, затвердженого наказом ДПА України від 25.06.2003 № 311. У разі заповнення платником податку рядка 3 стовпчика 7 «Сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок) або рядка 4 стовпчика 7 «Сума плати, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки» Розрахунка перевіряється рядок 4.6.5 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми рентної плати. (Розрахунок рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами — щомісячний (у гривнях));

рядка 1 стовпчика 8 «Нараховано плати за звітний місяць, усього» Розрахунку рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України, затвердженого наказом ДПА України від 25.06.2003 № 311. У разі заповнення платником податку рядка 3 стовпчика 8 «Сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» або рядка 4 стовпчика 8 «Сума плати, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» Розрахунка перевіряється рядок 4.6.5 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми рентної плати. (Розрахунок рентної плати — щомісячний (в гривнях));

рядка 1 стовпчика 6 «Нараховано плати за звітний місяць, усього» Розрахунку рентної плати за транзитне транспортування природного газу територією України, затвердженого наказом ДПА України від 25.06.2003 № 311. У разі заповнення платником податку рядка 3 стовпчика 6 «Сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» та рядка 4 стовпчика 6 «Сума плати яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» Розрахунку перевіряється рядок 4.6.5 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми рентної плати. (Розрахунок рентної плати — щомісячний (у гривнях)).

Дані рядка 4.6.6 додатка Р1 до декларації

співставляються з даними рядка 11 «Сума податку, що підлягає сплаті {Усього}» Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, затверджених наказом ДПА України від 17.09.2001 № 373. (Розрахунок суми податку — річний (в гривнях). У разі придбання протягом року транспортних засобів подається до органу ДПС у 10-денний термін після реєстрації у відповідних органах).

Дані рядка 4.6.7 додатка Р1 до декларації

співставляються з даними:

рядка 6 «Податкове зобов’язання зі збору, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду» Розрахунку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію (для електричної енергії, що продається на оптовому ринку електричної енергії), затвердженого наказом ДПА України від 10.02.2004 № 84. У разі заповнення платником податку рядка 09 «Сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» або рядка 10 «Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» Розрахунку збору перевіряється рядок 4.6.7 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми збору;

рядка 08 «Податкове зобов’язання зі збору звітного періоду» Розрахунку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію (для електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії та теплової енергії), затвердженого наказом ДПА України від 10.02.2004 № 84. У разі заповнення платником податку рядка 11 «Сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» або рядка 12 «Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» Розрахунку збору перевіряється рядок 4.6.7 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми збору. (Розрахунки збору — щомісячні (в грн.).

Дані рядка 4.6.8 додатка Р1 до декларації

співставляються з даними рядка 7 стовпчика 6 «Усього {Сума збору}» Рохрахунку суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2005 року № 442.

У разі заповнення платником податку рядка 9 стовпчика 6 «Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки» або рядка 10 стовпчика 6 «Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки» перевіряється рядок 4.6.8 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми збору. (Рохрахунок суми збору — щомісячний (у грн.).

Дані рядка 4.6.9 додатка Р1 до декларації

співставляються з даними рядка 21 «Всього нараховано збору в площині кожного виду корисних копалин» Розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, затвердженого наказом ДПА України від 23.06.99 № 105/309.

У разі заповнення платником податку рядка 25 «Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» або рядка 26 «Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» перевіряється рядок 4.6.9 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми збору. (Розрахунок збору — квартальний (у гривнях)).

Дані рядка 4.6.10 додатку Р1 до декларації

співставляються з даними:

рядка 08 стовпчика 6 «Сума плати за звітний квартал» Розрахунку плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, затвердженого наказом ДПА України від 08.02.2001 № 37/45/73/44.

У разі заповнення платником податку рядка 10 стовпчика 6 «Сума плати (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» або рядка 11 стовпчика 6 «Сума плати, яка зменшує податкові зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» перевіряється рядок 4.6.10 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми плати;

рядка 11 «Сума плати, що включається до валових витрат виробництва» Розрахунку плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, природного газу (в тому числі супутнього при видобутку нафти), підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу, затвердженого наказом від 30.12.97 № 207/472/51/157.

У разі заповнення платником податку рядка 23 «Сума плати (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» або рядка 24 «Сума плати, яка зменшує податкові зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» перевіряється рядок 4.6.10 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми плати;

рядка 12 «Сума плати, що включається до валових витрат виробництва» Розрахунку плати за користування надрами для видобування вугілля кам’яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сировини, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету України по геології і використанню надр від 30.12.97 № 207/472/51/157.

У разі заповнення платником податку рядка 24 «Сума плати (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» або рядка 25 «Сума плати, яка зменшує податкові зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» перевіряється рядок 4.6.10 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми плати;

рядка 13 «Усього нараховано плати за користування надрами за період з початку року, у тому числі:» Розрахунку плати за користування надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) та облицьовувальних матеріалів, затвердженого наказом від 30.12.97 № 207/472/51/157.

У разі заповнення платником податку рядка 23 «Сума плати (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» або рядка 24 «Сума плати, яка зменшує податкові зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» перевіряється рядок 4.6.10 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми плати;

рядка 07 стовпчика 8 «Сума плати, що включається до валових витрат виробництва» Розрахунку плати за користування надрами для видобування мінеральної підземної води, затвердженого наказом від 30.12.97 № 207/472/51/157.

У разі заповнення платником податку рядка 13 стовпчика 8 «Сума плати (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» або рядка 14 стовпчика 8 «Сума плати, яка зменшує податкові зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» перевіряється рядок 4.6.10 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми плати.

рядка 09 стовпчика 7 «Сума плати, що включається до валових витрат виробництва» Розрахунку плати за користування надрами для видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини, затвердженого наказом від 30.12.97 № 207/472/51/157.

У разі заповнення платником податку рядка 15 стовпчика 7 «Сума плати (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» або рядка 16 стовпчика 7 «Сума плати, яка зменшує податкові зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» перевіряється рядок 4.6.10 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми плати;

рядка 16 стовпчика 3 «Усього нараховано з початку року» Розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, затвердженого спільним наказом Державного комітету лісового господарства України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Держав-ної податкової адміністрації України від 15.10.99 № 91/241/129/236/565.

У разі заповнення платником податку рядка 20 стовпчика 3 «Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» або рядка 21 стовпчика 3 «Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» перевіряється рядок 4.6.10 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми збору;

рядка 08 стовпчика 7 «Нарахована сума збору за спеціальне використання водних ресурсів у межах установленого річного ліміту з початку року» Розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики, затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 01.10.99 № 231/539/118/219.

У разі заповнення платником податку рядка 22 «Сума збору за спеціальне використання водних ресурсів (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки» або рядка 24 «Сума збору за спеціальне використання водних ресурсів, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки «перевіряється рядок 4.6.10 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми збору;

рядка 13 стовпчика 7 «Нарахована сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики з початку року {Усього}» Розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики, затвердженого наказом від 01.01.99 № 231/539/118/219.

У разі заповнення платником податку рядка 23 стовпчика 7 «Сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки «або рядка 25 «Сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки» перевіряється рядок 4.6.10 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми збору;

рядка 3 стовпчика 6 «Нарахована сума збору з початку року {Усього}» Розрахунку збору за користування водами для потреб водного транспорту, затвердженого наказом ДПА України від 01.01.99 № 231/539/118/219;

У разі заповнення платником податку рядка 07 стовпчика 6 «Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» або рядка 08 стовпчика 6 «Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» перевіряється рядок 4.6.10 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми збору;

стовпчика 5 «Нараховано за звітний період {Разом}» Розрахунку платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затвердженого наказом від 24.12.99 № 167/156/299/300/650.

(

Всі розрахунки — квартальні (в гривнях)).

Дані рядка 4.6.11 додатка Р1 до декларації

співставляються з даними рядка 5 стовпчика 10 «Нараховано збору з початку року, усього {Загальні суми збору} за «мінусом» суми рядків 3 та 4 стовпчика 9 «Нараховано збору за скиди у водні об’єкти, усього» та «Нараховано збору за розміщення відходів, усього» {Суми збору, обчисленого за понадлімітні обсяги}» Податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженого наказом від 17.03.2005 № 111.

У разі заповнення платником податку рядка 9 стовпчика 10 «Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» або рядка 10 стовпчика 10 «Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки» перевіряється рядок 4.6.11 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми збору (Податковий розрахунок — квартальний (у гривнях).

Дані рядка 4.6.12 додатку Р1 до декларації

співставляються з даними рядка 2 «Нараховано збору за звітний місяць» Звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого наказом ДПА України від 28.03.2002 № 133.

У разі заповнення платником податку рядка 5 «Сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, яка зменшує податкові зобов’язання у результаті виправлення помилки» або рядка 6» Сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, яка збільшує податкові зобов’язання у результаті виправлення помилки «перевіряється рядок 4.6.12 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми збору. (Звіт — щомісячний, у гривнях)

Дані рядка 4.6.14 додатка Р1 до декларації

співставляються з даними рядка 2.1 стовпчика 8 «Нараховано збору усього за звітний місяць» Податкової декларації про збір за користування радіочастотним ресурсом України, затвердженої наказом ДПА України від 24.01.2003 № 24.

У разі заповнення платником податку рядка 2.3 стовпчика 8 «Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки» або рядка 2.4 стовпчика 8 «Сума збору, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки» перевіряється рядок 4.6.14 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми збору. (Податкова декларація — щомісячна, в гривнях з двома десятковими знаками.)

Дані рядка 4.6.20 додатка Р1 до декларації

співставляються з даними рядка 03 «Нараховано збору» Податкового розрахунку збору за проведення гастрольних заходів, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2003 № 620.

У разі заповнення платником податку рядка 05 «Сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» або рядка 06 «Сума збору, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» перевіряється рядок 4.6.20 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми збору. (Податковий розрахунок подається протягом 10 днів з дня проведення гастрольних заходів, у грн.).

Дані рядка 4.6.22 додатку Р1 до декларації

співставляються з даними рядка 01 «Утримано податку вповноваженою особою — платником податку за базовий податковий (звітний) період» Податкового розрахунку податку з реклами, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2003 № 624.

У разі заповнення платником податку рядка 03 «Сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» або рядка 04 «Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» перевіряється рядок 4.6.22 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми податку. (Податковий розрахунок подається згідно з рішення органів місцевого самоврядування щомісяця, щоквартально, щорічно у грн.).

Дані рядка 4.6.23 додатка Р1 до декларації

співставляються з даними рядка 05 «Нараховано податку за базовий податковий (звітний) період» податкового розрахунку комунального податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2003 № 625.

У разі заповнення платником податку рядка 07 «Сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» або рядка 08 «Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» перевіряється рядок 4.6.23 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми податку. (Податковий розрахунок подається згідно з рішенням органів місцевого самоврядування щомісяця, щоквартально, щорічно у грн.).

Дані рядка 4.6.24 додатка Р1 до декларації

співставляються з даними рядка 01

«Утримано збору вповноваженою особою — платником збору за базовий податковий (звітний) період» Податкового розрахунку ринкового збору, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2003 № 627.

У разі заповнення платником податку рядка 03 «Сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» або рядка 04 «Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» перевіряється рядок 4.6.24 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми податку. (Податковий розрахунок подається згідно з рішенням органів місцевого самоврядування щомісяця, щоквартально, щорічно у грн.).

Дані рядка 4.6.25 додатка Р1 до декларації

співставляються з даними рядка 03 «Нараховано збору за базовий податковий (звітний) період» Податкового розрахунку збору за право використання місцевої символіки, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2003 № 622.

У разі заповнення платником податку рядка 06 «Сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» або рядка 07 «Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок)» перевіряється рядок 4.6.25 декларації щодо проведення коригування по збільшенню або зменшенню суми податку. (Податковий розрахунок подається згідно рішенню органів місцевого самоврядування щомісяця, щоквартально, щорічно в грн.).

Крім того, до валових витрат можуть бути включені нарахування по:

рядку 01 «Утримано збору вповноваженою особою — платником збору за базовий податковий період Усього» Податкового розрахунку курортного збору, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2003 № 628;

рядку 01 «Утримано збору вповноваженою особою — платником збору за базовий податковий період Усього» Податкового розрахунку збору за припаркування автотранспорту, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2003 № 629;

рядку 01 «Утримано збору вповноваженою особою — платником збору за базовий податковий період Усього» Податкового розрахунку збору за виграш на бігах на іподромі, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2003 № 621;

рядку 01 «Утримано збору вповноваженою особою — платником збору за базовий податковий період Усього» Податкового розрахунку збору за участь у бігах на іподромі, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2003 № 626;

рядку 01 «Утримано збору вповноваженою особою — платником збору за базовий податковий період Усього» Податкового розрахунку збору з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі та іподромі, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2003 № 623;

рядку 01 «Утримано збору вповноваженою особою — платником збору за базовий податковий період Усього» Податкового розрахунку збору з власників собак, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2003 № 630.

 

Додаток Р2 «Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг)».

При заповненні рядка 04.8 декларації перевіряються на наявність арифметичних помилок дані додатка Р2 «Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг)», в якому рядок 04.8 дорівнює сумі рядків 1, 2, 3, 4 і 5 та переноситься до рядка 04.8 декларації.

З метою недопущення втрат бюджету при перевірці рядка 04.8 декларації необхідно, посилаючись на пункт 3 статті 11 Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-III «Про державну податкову службу в Україні», направляти платникам податку запити стосовно надання копій документів про перерахування коштів або копій актів виконаних робіт тощо, згідно з якими дані витрати віднесені до валових.

Після отримання копій документів про перерахування коштів або копій актів виконаних робіт тощо податковий інспектор повинен порівняти ці дані з декларацією.

Для перевірки правомірності віднесення до валових витрат суми добровільно перерахованих коштів та/або вартості переданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 Закону України «Про прибуток», а також суми коштів, що перераховані юридичним особам — засновникам постійно діючого третейського суду (підпункт 5.2.2 Закону України «Про прибуток»), які відображені у

рядка 1 додатка Р2 , необхідно:

1. Звірити оподаткований прибуток попереднього звітного року, тобто рядок А додатка Р2 звітного року повинен дорівнювати рядку 11 декларації за попередній рік.

2. Рядок В повинен дорівнювати сумі рядків В1 та В2.

3. До рядка 1 додатка Р2 переноситься

частина суми, зазначеної у рядку В, що перевищує 2 відс., але не більше 5 відс. оподаткованого прибутку попереднього звітного року.

4. Податковий інспектор повинен з’ясувати: чи насправді включена неприбуткова організація, якій платник податку перерахував кошти, до реєстру неприбуткових організацій в податковому органі за місцем свого розташування. Для цієї мети податковий інспектор повинен навести необхідні довідки про таку неприбуткову організацію (з’ясувати повну назву організації, юридичну адресу, вид благодійної діяльності, а також з’ясувати з податковим органом за місцем розташування такої неприбуткової організації і запросити довідку про включення такої неприбуткової організації до реєстру).

Дані рядка 2 додатка Р2

заповнюються підприємствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (підпункт 5.2.3 пункту 5.2 статті 5 Закону України «Про прибуток»). Iнші підприємства цей рядок не заповнюють. Податковий інспектор перевіряє належність платника до такої категорії підприємств. Дані рядка 2 додатку Р2 не повинні бути більше 10 відсотків від рядку 11 декларації за попередній звітний рік.

Дані рядка 3 додатка Р2

заповнюються підприємствами вугільної промисловості (підпункт 5.2.11 пункту 5.2 статті 5 Закону України «Про прибуток»). Iнші підприємства цей рядок не заповнюють. Податковий інспектор перевіряє належність платника до такої категорії підприємств. Суми витрат, пов’язаних з безоплатним наданням вугілля на побутові послуги, відносяться до валових витрат за нормами, що встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Для перевірки правомірності віднесення до валових витрат суми коштів або вартості майна, добровільно перерахованих (переданих) організаціям роботодавців та їх об’єднанням, створеним відповідно до закону з цього питання, у вигляді вступних, членських та цільових внесків

(підпункт 5.2.17 Закону № 334/94), які відображаються у рядку 4 додатка Р2, необхідно:

1. Звірити рядок Б додатка Р2 звітного року з даними рядка 04.3 декларації за звітний рік.

2. Рядок 4 додатка Р2 повинен бути не більше 0,2 % від показника, зазначеного у рядку Б.

3. Податковий інспектор повинен з’ясувати, якій саме організації роботодавців здійснено перерахування коштів або передача майна; чи відповідає дана організація вимогам закону з

цього питання.

Для перевірки правомірності віднесення до валових витрат суми коштів та/або вартості майна, добровільно перерахованих з метою охорони культурної спадщини

(підпункт 5.2.13 Закону № 334/94), які відображаються у рядку 5 додатка Р2, необхідно:

1. Звірити оподаткований прибуток попереднього звітного року, тобто рядок А додатка Р2 звітного року повинен дорівнювати рядку 11 декларації за попередній рік.

2. До рядка 5 додатка Р2 переноситься частина суми, зазначеної у рядку Г, що перевищує 2 відсотки, але не більше 10 відсотків оподаткованого прибутку попереднього звітного року.

3. Податковий інспектор повинен з’ясувати, якій саме організації здійснено перерахування коштів або передача майна, чи є вона закладом науки, освіти, культури, заповідником чи музеєм — заповідником.

4. Методика розрахунку суми добровільних перерахувань, яка може бути віднесена до валових витрат

(рядок 5 додатка Р2), аналогічна, як при визначенні рядка 1 додатка Р2, але з урахуванням вимог підпункту 5.2.13 пункту 5.2 статті 5 Закону України «Про прибуток».

Дані рядка 04.8 декларації

при перевірці податковим інспектором обов’язково узгоджуються з даними звіту за формою 1-ПП (про податкові пільги) за кодами пільг 11020033 (рядок 1 додатку Р2), 11020034 (рядок 2 додатку Р2), 11020155 (рядок 3 додатка Р2), 11020162 (рядок 5 додатка Р2), 11020184 (рядок 4 додатка Р2).

 

Додаток РЗ «Розрахунок валових витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус»

При

заповненні рядка 04.11 декларації перевіряються на наявність арифметичних помилок дані додатка РЗ «Розрахунок валових витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус», в якому рядок 04.11 дорівнює сумі рядків 1 — n графи 4 додатка РЗ. Дані графи 4 додатка РЗ дорівнюють графі 3 х 0,85.

Дані рядка 04.11 додатка РЗ до декларації переносяться до рядка 04.11 декларації.

Для перевірки достовірності відображення платником податку даних рядка 04.11 додатка Р3 (у частині придбання товарів) проводиться співставлення з даними АС «Аудит» (режим: контроль за зовнішньоекономічною діяльністю, ВМД за імпортними операціями).

 

4. Особливості заповнення окремих рядків декларації з податку на прибуток.

Рядки 02.1 та 05.1 «Зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)».

При заповненні рядка 02.1 декларації зі знаком «-», тобто у разі зменшення валових доходів, та рядка 05.1 декларації зі знаком «+», тобто у разі збільшення валових витрат, з метою недопущення втрат бюджету при проведенні камеральних перевірок необхідно направляти платникам податку запити стосовно надання копій документів, згідно з якими здійснено коригування валових доходів (витрат), посилаючись на пункт 3 статті 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

Для платників податку на додану вартість при заповненні рядків 02.1 та 05.1 декларації доцільно з’ясувати, чи було зроблено відповідне коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту відповідно до вимог пункту 4.5 статті 4 Закону України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість».

 

Рядки 02.2 та 05.2 «Самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів»

При заповненні рядка 02.2 декларації зі знаком «+» та рядка 05.2 декларації зі знаком «-», тобто у разі заниження податкового зобов’язання, платник податку зобов’язаний нарахувати суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від суми недоплати відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону № 2181 та відобразити такий штраф у рядку 22 декларації.

Для платників податку на додану вартість при заповненні рядків 02.2 та 05.2 декларації доцільно з’ясувати, чи було зроблено відповідне коригування податкового зобов’язання (рядок 8.1 декларації з податку на додану вартість) та податкового кредиту (рядок 16.1 декларації з податку на додану вартість).

 

Рядок 04.9 «Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового року»

Рядок 04.9 декларації вперше платники податку могли заповнювати починаючи з першого звітного податкового періоду 2004 року, в якому відображалось від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток за 2003 рік (рядок 08 декларації за 2003 рік).

Рядок 04.9 декларації з податку на прибуток за звітні податкові періоди 2005 року повинен дорівнювати від’ємному значенню об’єкта оподаткування, відображеному у рядку 08 декларації за 2004 рік.

У рядку 04.9 декларації за звітні періоди 2006 року відображається зі знаком «+» від’ємне значення суми рядків 08 та 04.9 декларації за 2005 рік відповідно до статті 86 Закону України від 20 грудня 2005 року № 3235-IV «Про Державний бюджет України на 2006 рік».

Рядок 04.9 декларації при перевірці податковим інспектором узгоджується з даними звіту за формою 1-ПП (про податкові пільги) за кодом пільги 11020044. У разі, якщо від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток попереднього року (повністю або частково)

враховано при визначені об’єкта оподаткування звітного року, то сума пільги дорівнює 25 відсотків від врахованої суми.

 

Рядок 04.13 «Iнші витрати»

При заповненні рядка 04.13 «Iнші витрати» необхідно ретельно проаналізувати дані декларації з податку на прибуток. У разі якщо рядок 04.13 значно перевищує рядок 01.6 «Iнші доходи» або коли інші витрати складають значну питому вагу у складі валових витрат, з метою недопущення втрат бюджету при проведенні камеральних перевірок необхідно направляти платникам податку запити стосовно надання пояснень щодо структури інших витрат та документального підтвердження достовірності даних, відображених у декларації, посилаючись на пункт 3 статті 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

Рядок 11.2 «Прибуток, що підлягає оподаткуванню за пільговою ставкою» та рядок 12.2 «Нарахована сума податку за пільговою ставкою»

При заповненні рядка 11.2 декларації «Прибуток, що підлягає оподаткуванню за пільговою ставкою» у ході камеральної перевірки необхідно перевірити правомірність застосування платником податку пільги з податку на прибуток. У декларації з податку на прибуток пільгова ставка платником податку зазначається самостійно. Рядок 12.2 «Нарахована суму податку за пільговою ставкою» визначається як рядок 11.2 х розмір ставки податку.

Якщо підприємство здійснює діяльність, прибутки від здійснення якої оподатковуються за пільговою ставкою згідно з чинним законодавством, та діяльність, прибутки якої оподатковуються на загальних підставах, то воно повинно вести окремий облік доходів, витрат, амортизаційних відрахувань, матеріальних запасів, які відносяться до діяльності, прибуток від якої оподатковується за пільговими ставками.

Прибуток, який оподатковується за пільговими ставками за звітний період, розраховується згідно з пунктом 3.1 Закону України «Про прибуток», з урахуванням положень пункту 5.9 статті 5 цього Закону, наростаючим підсумком.

Рядок 11.2 та 12.2 декларації при перевірці податковим інспектором узгоджується з даними звіту за формою 1-ПП (про податкові пільги).

 

Рядок 15 «Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року»

У рядку 15 декларації відображається сума нарахованого податку за попередній звітний період поточного року. Рядок 15 звітного періоду повинен дорівнювати рядку 14 попереднього звітного періоду поточного року з урахуванням уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок за попередні звітні періоди. У декларації за I квартал поточного року рядок 15 не заповнюється.

 

Рядок 19 «Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків)»

Дані рядка 19 декларації повинні становити суму рядків 19.1, 19.2 та 19.3.

При цьому дані рядків 19.2 «з нерезидентів (крім 19.3)» та 19.3 з «фрахту» порівнюються з даними звіту про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів, затвердженого наказом ДПА України від 16.01.98 № 28 (далі — Звіт).

Відповідно до пункту 1.3 Порядку надання звітів про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів особи, що виплачують доходи нерезидентам, протягом терміну, передбаченого законодавством для квартального звітного періоду, подають до державного податкового органу за своїм місцезнаходженням звіти про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів.

Звіти подаються окремо про кожного нерезидента, якому було виплачено дохід.

Дані рядка 19.3 декларації порівнюються з даними рядка 7 колонки 4 Звіту.

Дані рядка 19.2 декларації порівнюються з даними рядка 12 колонки 4 Звіту за винятком рядка 7 колонки 4.

Механізм застосування положень міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування визначено Порядком звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 470, відповідно до пункту 4 якого підставою для використання переваг такого договору є подання нерезидентом особі, яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором. Довідка видається компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, за формою згідно з додатком № 1 до цього Порядку або згідно із законодавством такої країни.

Таким чином, особа, яка при виплаті доходу нерезидентові утримує та вносить до бюджету податок на доходи нерезидентів із врахуванням пільгових ставок оподаткування, передбачених міжнародними договорами, зобов’язана разом із такими звітами надавати довідку, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір.

 

Рядок 21 «Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами»

У рядку 21 декларації відображаються суми нарахованих дивідендів та частини прибутку (доходу), що сплачують до бюджету господарські організації: державні, казенні підприємства та їх об’єднання і дочірні підприємства, а також акціонерні, холдингові компанії та інші суб’єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірні підприємства.

При перевірці правильності відображення платником податку даних рядка 21 необхідно порівняти їх з даними рядка 10 «Частина прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності в 2005 році» та з даними рядка 15 «Частина прибутку (доходу) за звітний період 2006 року, що відраховується до загального фонду державного бюджету» Розрахунку частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності в 2005 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2006 році, затвердженого наказом ДПА України від 19.07.2006 № 421.

Господарські організації (крім підприємств, установ кримінально-виконавчої системи, державних банків та державного підприємства «Енергоринок»), які підпадають під дію статті 67 Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» (далі — господарські організації), заповнюють та подають до органу державної податкової служби Розрахунок частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності в 2005 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2006 році (далі — розрахунок).

Розрахунок подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного періоду.

 

5. Рекомендації щодо документальних невиїзних перевірок уточнених розрахунків податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Уточнений розрахунок подається за звітний податковий період, у якому виявлено помилки. Так, наприклад, якщо помилки виявлені у I кварталі, то уточнений розрахунок подається за I квартал, якщо помилки виявлені у II кварталі, то за півріччя, якщо у III, то за 3 квартали, якщо у IV, то уточнений розрахунок подається за рік.

Рядок 1 уточненого розрахунку

заповнюється у разі виявлення помилок при обчисленні валового доходу. При цьому платником податку самостійно вписуються коди рядків декларації з податку на прибуток із сумами виявлених помилок зі знаком «+» при заниженні валового доходу, зі знаком «-» при завищенні валового доходу. Загальна сума рядка 1 повинна дорівнювати сумі виправлених рядків.

Рядок 2 уточненого розрахунку

заповнюється у разі виявлення помилок при обчисленні валових витрат. При цьому платником податку самостійно вписуються коди рядків декларації з податку на прибуток із сумами виявлених помилок зі знаком «+» при заниженні валових витрат, зі знаком «-» при завищенні валових витрат. Загальна сума рядка 2 повинна дорівнювати сумі виправлених рядків.

Рядок 3 уточненого розрахунку

заповнюється у разі виявлення помилок при обчисленні амортизаційних відрахувань зі знаком «+» при заниженні амортизації, зі знаком «-» при її завищенні.

Рядок 4 уточненого розрахунку

дорівнює (рядок 1 — рядок 2 — рядок 3) зі знаком «+» при заниженні об’єкта оподаткування, зі знаком «-» при його завищенні.

У

рядку 5 уточненого розрахунку вказується ставка податку на прибуток, що діяла на момент допущення помилки.

Рядок 6 уточненого розрахунку

заповнюється у разі виявлення помилок, при зменшенні податкових зобов’язань (рядок 13 декларації). При цьому, платником податку самостійно вписуються коди рядків додатка К6 до декларації з податку на прибуток із сумами виявлених помилок зі знаком «+» при заниженні рядку 13 декларації, зі знаком «-» при завищенні рядка 13. Загальна сума рядку 6 повинна дорівнювати сумі виправлених рядків додатка К6 до декларації.

Рядок 7 уточненого розрахунку дорівнює (рядок 4 х рядок 5 - рядок 6)

або рядок 7.2 - рядок 7.1 у разі, якщо податкове зобов’язання періоду, у якому виявлено помилки, збільшується або зменшується.

При цьому

рядок 7.1 уточненого розрахунку «Сума податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка, дорівнює рядку 14 декларації з податку на прибуток звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка.

У рядку 7.2 уточненого розрахунку

вказується сума виправленого (вірного) податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка.

У випадку коли (рядок 4 х рядок 5 - рядок 6) відмінний від нуля, але це не впливає на податкові зобов’язання у зв’язку з від’ємним значенням об’єкта оподаткування у податковому періоді, у якому виявлені помилки, рядки 7, 7.1, 7.2 повинні дорівнювати нулю.

У випадку коли (рядок 4 х рядок 5 - рядок 6) дорівнює нулю, рядок 7.1 повинен дорівнювати рядку 7.2, тобто податкове зобов’язання періоду, у якому виявлено помилки, не змінюється при виправленні помилки.

Якщо рядок 7 уточненого розрахунку має позитивне значення, обов’язково заповнюється рядок 8 «Сума штрафу, нарахована платником у зв’язку з виправленням помилки», який дорівнює рядку 7 х 0,05.

У рядку 9 уточненого розрахунку виправляються помилки, допущені при заповненні рядків 19 — 23 декларації.

При камеральній перевірці уточненого розрахунку податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок в обов’язковому порядку використовуються дані декларації, показники якої виправляються.

 

6. Співставлення окремих показників податкової звітності, відхилення яких можуть свідчити про заниження об’єкта оподаткування податком на прибуток

Порівняльний аналіз податкової звітності у частині отриманих доходів від продажу товарів (робіт, наданих послуг) та понесених витрат

При перевірці правильності відображення у податковій звітності отриманих доходів від продажу товарів (робіт, наданих послуг)

необхідно порівняти рядок 01.1 декларації з податку на прибуток з сумарними даними рядка 5 (колонка А) декларації з податку на додану вартість за відповідний період.

При перевірці правильності відображення у податковій звітності понесених витрат необхідно порівняти

рядок 04.1 декларації з податку на прибуток з сумарними даними рядків 10 (10.1 + 10.2), 11 (11.1 + 11.2), 12 (12.1 + 12.3),
13 (13.1 + 13.2), 6 та 7 (колонка А) декларацій з податку на додану вартість
за відповідний період.

В обов’язковому порядку слід з’ясувати причину розбіжностей.

Аналіз правильності визначення підприємством авансових внесків при виплаті дивідендів.

При перевірці даних рядка 20 графи 3 декларації перевіряється правильність та своєчасність нарахування авансових внесків на суму дивідендів та прирівняних до них платежів. У разі заповнення рядка 21 декларації — рядок 20 повинен заповнюватись в обов’язковому порядку на підставі п.п. 7.8.2 п. 7.8 ст. 7 Закону України «Про прибуток»

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі