Теми статей
Обрати теми

Бухгалтерам нудно не буде... ніколи!

Редакція ПБО
Стаття

Бухгалтерам нудно не буде... ніколи!

(останні бухгалтерські зміни)

 

Скучили за широкомасштабними змінами бухгалтерського законодавства?.. Уже набули чинності чергові такі зміни. Лякатися цього не варто. Просто спокійно прочитайте цей матеріал, що є тезовим коментарем. Він введе вас у курс справи.

Андрій РИНДЯ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Зміни, про які йтиметься, уведено в дію двома наказами Мінфіну: від 11.12.2006 р. № 1176 (далі — наказ № 1176) та від 19.12.2006 р. № 1213 (далі — наказ № 1213). Зміни до П(С)БО в кодифікованому вигляді наведено в сьогоднішньому номері.

 

Наказ № 1176 — багато і відразу!

Звертаємо увагу, що цей наказ

набув чинності з 01.01.2007 р.! Це означає, що скласти річну фінансову звітність за 2006 рік можна без огляду на наказ № 1176.

Нагадаємо, що з

01.01.2007 р. набули чинності два нові стандарти: П(С)БО 30 «Біологічні активи» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 102) та П(С)БО 31 «Фінансові витрати» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 48) — текст наказу № 1176 переважно містить положення, які приводять у відповідність нормативні акти з бухгалтерського обліку у зв’язку зі згаданими подіями. Далі за порядком.

 

П(С)БО 2 «Баланс»

Коли йдеться про форму № 1 (Баланс), чи не звучить майже сенсаційно: «... виклавши його в новій редакції...»? Насправді нічого сенсаційного в цьому немає, просто в активах Балансу тепер будуть рядки з показниками довгострокових та поточних біологічних активів: відповідно це ряд. 035 «Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість», ряд. 036 «Довгострокові біологічні активи: первісна вартість», ряд. 037 «Довгострокові біологічні активи: накопичена амортизація» та ряд. 110 «Поточні біологічні активи», що раніше мав назву «Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі».

Тепер у Балансі немає такого умовного підрозділу, як «Запаси», і ряд. 100 — 140 наведено як самостійні показники. Проте на думці тримаємо: показники ряд. 100 — 140 — це інформація про запаси підприємства.

Відповідні доповнення внесено і до тексту П(С)БО 2. Отже, зустрічаємо рік Свині вже з біологічними активами.

 

П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»

Велику частину змін пов’язано з П(С)БО 30. Так, дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції і дохід від зміни вартості біологічних активів віднесено до класу «Інші операційні доходи». Дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції, отриманої за результатами сільськогосподарської діяльності, виділяється у

вписуваному ряд. 061.

Відповідно витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції, від зміни вартості біологічних активів віднесено до класу «Інші операційні витрати». Витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, отриманих за результатами сільськогосподарської діяльності, виділяються у

вписуваному ряд. 091.

Є одна зміна, пов’язана з новим П(С)БО 31, — фінансові витрати, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31, не включаються до показника ряд. 140 «Фінансові витрати».

 

П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»

Ці зміни є наслідком набрання чинності П(С)БО 30 та П(С)БО 31.

Серед них відзначимо перейменування підгрупи основних засобів з «Робоча і продуктивна худоба» на «Тварини». Тепер звучить благородно і нам сподобалося.

Зміна, пов’язана з набранням чинності П(С)БО 31, стає абсолютно зрозумілою, якщо ознайомитися з нашими коментарями до норм П(С)БО 31 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 101).

Зміни до П(С)БО 8 пов’язані з набранням чинності П(С)БО 31 і по суті аналогічні таким же змінам до П(С)БО 7.

 

П(С)БО 9 «Запаси»

Перша зміна пов’язана з набранням чинності П(С)БО 31 і перекликається зі зміною до П(С)БО 3, яка стосується ряд. 140 «Фінансові витрати».

Друга зміна стосується порядку бухгалтерського обліку чистої вартості реалізації запасів — те, що раніше приписувалось сторнувати, тепер буде відображатися

зворотним записом з визнанням іншого операційного доходу.

 

П(С)БО 14 «Оренда»

Відповідно до зміни

оцінка біологічних активів — об’єктів оренди, які оцінюються за справед-ливою вартістю, яку зменшено на очікувані витрати на місці продажу згідно з П(С)БО 30, тепер поза сферою регулювання П(С)БО 14.

 

П(С)БО 15 «Дохід»

Дія цього стандарту не поширюється на доходи, пов’язані з первісним визнанням та зміною справедливої вартості біологічних активів, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю, та з первісним визнанням сільськогосподарської продукції.

 

П(С)БО 16 «Витрати»

Дія цього стандарту не поширюється на витрати, пов’язані з первісним визнанням та зміною справедливої вартості біологічних активів, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю, і з первісним визнанням сільськогосподарської продукції.

 

П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва»

Зміни до цього стандарту, внесені наказом № 1176, аналогічні тим, які внесено до П(С)БО 2 та П(С)БО 3, і пов’язані з набранням чинності П(С)БО 30 та П(С)БО 31.

У Фінансовому звіті суб’єкта малого підприємництва за формою № 1-м, викладеному в

новій редакції, з’явилися рядки з показниками біологічних активів, за аналогією з формою № 1. Відповідні зміни внесено і до тексту П(С)БО 25.

 

П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів»

Тепер норми цього стандарту не поширюються на біологічні активи, які оцінено за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.

Тут можна підвести деяку рису і зазначити, що в частині визнання відповідного доходу, витрат та оцінки П(С)БО 30 є

спеціальним стандартом.

 

П(С)БО 30 «Біологічні активи»

Норми п. 11 цього стандарту у своїй основі збережено, проте зроблено виняток для

поточних біологічних активів рослинництва, які визнаються та відображаються як незавершене виробництво.

Крім того, якщо раніше існувало обмеження періодичності розподілу загальновиробничих витрат рослинництва та тваринництва — один раз, наприкінці звітного (календарного) року, — то тепер такого обмеження немає.

 

Решта змін наказу № 1176

Левова частка решти змін припадає на План рахунків та Інструкцію до нього, і більшість таких змін пов’язана з набранням чинності П(С)БО 30. Перелічувати їх немає сенсу, достатньо переглянути в тексті документа.

Серед інших змін до Плану рахунків та Інструкції до нього можна виділити такі зміни:

— змінено назву рах. 18 на «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», текст рах. 18 викладено в новій редакції;

— змінено назву рах. 21 на «Поточні біологічні активи», текст рах. 21 викладено в новій редакції;

— з’явився новий субрах. 710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які враховуються за справедливою вартістю»;

— з’явився новий субрах. 940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які враховуються за справедливою вартістю»;

— з’явилася кореспонденція між рах. 15 «Капітальні інвестиції» та рах. 23 «Виробництво» та рах. 95 «Фінансові витрати»;

— виключено кореспонденцію між рах. 93 «Витрати на збут» та рах. 38 «Резерв сумнівних боргів».

Відносно змін, що стосуються порядку видачі довіреностей, коментувати нема чого: у тих випадках, коли бухгалтерський облік ведеться безпосередньо керівником (власником) підприємства, довіреність на отримання цінностей

підписується керівником (власником) самостійно.

Зміни до П(С)БО 17 «Податок на прибуток» звелися до зміни назви «тимчасова різниця» на «тимчасова податкова різниця».

 

Наказ № 1213 — державно-комунальний ухил

Зміни, унесені наказом № 1213, — це здебільшого наслідок затвердження відповідного Положення, і щоб зрозуміти їх суть, варто ознайомитися з нашим коментарем (див. с. 12). Навряд чи необхідні додаткові коментарі. Тут звернемо вашу увагу лише на істотні зміни, яких зазнала класифікація рах. 19 «Гудвіл» (стара назва «Гудвіл при придбанні»).

Серед інших змін виділимо ті, що внесено до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Їх суть зводиться до нової методології визначення величини резерву сумнівних боргів. Якщо раніше можна було умовно говорити про існування трьох методів визначення величини резерву сумнівних боргів, то тепер п. 8 П(С)БО 10 прямо встановлено, що таких методів

два:

— застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;

— застосування коефіцієнта сумнівності.

Нова конструкція методології визначення величини резерву сумнівних боргів потребує окремого поглибленого коментаря, з якого стане зрозумілим, чи змінилося що-небудь, і якщо змінилося, то як. Такий коментар буде підготовлений в одному з наступних номерів нашої газети.

На закінчення відзначимо, що бухгалтерський облік та складання фінансової звітності за звітні періоди поточного 2007 року вже відбуватиметься з урахуванням норм наказів № 1176 та № 1213.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі