Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Як ураховувати транспортно-заготівельні витрати в торгівлі

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2007/№ 8
Друк
Стаття

Як ураховувати транспортно-заготівельні витрати в торгівлі

 

Практично для кожного торговельного підприємства транспортні витрати є однією з незмінних складових собівартості товарів. У зв’язку з цим украй важливо правильно розрахувати суми таких витрат, що припадають на реалізовані протягом звітного періоду товари, та суми, що припадають на залишок товарів на кінець звітного періоду. Про те, як це зробити, і йтиметься в пропонованій публікації.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Порядок обліку транспортно-заготівельних витрат

Розглядаючи облік торговельних операцій, слід звернути увагу на особливості обліку підприємствами торгівлі транспортно-заготівельних витрат (далі — ТЗВ).

Так, згідно з

п. 9 П(С)БО 9 до складу первісної вартості запасів, придбаних за грошові кошти, включаються суми ТЗВ, пов’язаних з придбанням запасів, а саме:

— витрати на заготівлю запасів;

— оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту (включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів).

Суми ТЗВ можуть

відразу включатися до собівартості придбаних запасів або ураховуватися на окремому субрахунку рахунка обліку запасів (з відповідним розподілом після закінчення місяця).

У

першому випадку суми ТЗВ розподіляються між відповідними одиницями запасів при їх надходженні на підприємство. Розподіл сум ТЗВ може здійснюватися пропорційно вартісному, кількісному або ваговому критерію (за вибором підприємства).

У бухгалтерському обліку включення суми ТЗВ до первісної вартості товарів відображається записом Дт 281 — Кт 631.

У податковому обліку витрати на транспортування запасів, що використовуються в господарській діяльності платника податків, за наявності належним чином оформленої первинної транспортної документації включаються до складу його валових витрат на підставі

п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток та беруть участь у перерахунку за п. 5.9 цього Закону.

Приклад 1.

Підприємство придбало партію товару на суму 24000 грн. (без ПДВ — 20000 грн.; ПДВ 20 % — 4000 грн.) у кількості 1500 одиниць. При цьому транспортній організації за доставку товару сплачено 1200 грн. (без ПДВ — 1000 грн.; ПДВ 20 % — 200 грн.)

Припустимо, що підприємство розподіляє суми ТЗВ між одиницями товарів виходячи з їх кількості. Первісну вартість одиниці придбаного товару буде сформовано таким чином:

— вартість товару, сплачена згідно з угодою постачальнику (без урахування суми ПДВ) — 20000 грн.;

— сума ТЗВ (без урахування суми ПДВ) — 1000 грн.

Таким чином, первісна вартість одиниці товару складе 14 грн. [(20000 грн. + 1000 грн.) : 1500 одиниць].

У податковому та бухгалтерському обліку підприємства ці операції відображаються такими записами:

 


з/п

Зміст господарської операції

Сума,

грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет рахунка

кредит рахунка

валовий дохід

валові витрати

1

Отримано товари від постачальника

20000

281

631

20000

2

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ у складі вартості товарів

4000

641/ПДВ

631

3

Сплачено отримані товари

24000

631

311

4

Включено до первісної вартості товарів суму ТЗВ

1000

281

631

1000

5

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ у сумі ТЗВ

200

641/ПДВ

631

6

Сплачено послуги транспортної організації

1200

631

311

 

Проте підприємства роздрібної торгівлі застосовують, як правило,

другий спосіб обліку сум ТЗВ (з використанням окремого рахунка обліку ТЗВ та відповідним розподілом таких витрат після закінчення місяця).

Суть такого підходу полягає у визначенні відсоткового співвідношення всіх ТЗВ, понесених у зв’язку з придбанням товарів, до всієї продажної вартості отриманих товарів (тобто визначається, яка сума транспортних витрат у середньому припадає на одиницю товару). Виходячи з отриманого співвідношення, за підсумками місяця визначаються дві суми:

— сума ТЗВ, що припадають на залишок товарів на кінець місяця;

— сума ТЗВ, що припадають на реалізовані протягом місяця товари.

У цьому випадку розподілу ТЗВ безпосередньо при отриманні товарів не відбувається, ці суми нагромаджуються та обліковуються на окремому субрахунку 289 «Транспортно-заготівельні витрати» рахунка 28 «Товари»

.

Знайти середній відсоток ТЗВ можна за формулою:

Ср. % ТЗВ = ТЗВпоч + ТЗВзв
_______________________
Зпоч + Ззв

де

ТЗВпоч — залишок ТЗВ на початок звітного місяця;

ТЗВзв

— ТЗВ за звітний місяць;

Зпоч

— вартість залишку запасів на початок звітного місяця;

Ззв

— вартість запасів, що надійшли за звітний місяць.

Для визначення суми ТЗВ, яка припадає на запаси, що вибули, застосовується формула:

ТЗВвиб = Звиб х Ср. % ТЗВ,

де

ТЗВвиб — сума ТЗВ, яка припадає на запаси, що вибули у звітному місяці;

Звиб

— вартість запасів, що вибули;

Ср. % ТЗВ

— середній відсоток ТЗВ.

Приклад 2.

Основні дані прикладу наведемо в таблиці:

 

з/п

Показник

Первісна (купівельна) вартість товарів, грн.

Субрахунок 285
«Торгова
націнка», грн.

Субрахунок 282 «Товари
в торгівлі», грн.

Субрахунок 289 «ТЗВ», грн.

1

2

3

4

5

6

1

Залишок товарів на початок місяця

20000

8800

28800

600

2

Надійшли товари протягом місяця

34000

9200

43200

900

3

Реалізовано товари протягом місяця

39600

13200

52800

1100

4

Залишок товарів на кінець місяця

14400

4800

19200

400

 

У цьому випадку сума ТЗВ, що припадає на реалізовані товари (відображається по дебету субрахунку 902 та кредиту субрахунку 289 «ТЗВ»), складає:

600 + 900
________________
28800 + 43200
х 52800 = 1100 (грн.).

Подивимось, як такі операції відображаються в податковому та бухгалтерському обліку підприємства.

 


з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет рахунка

кредит рахунка

валовий дохід

валові витрати

1

2

3

4

5

6

7

1

Залишок товарів на початок місяця:

— продажна вартість

28800

282

— торгова націнка

8800

285

— ТЗВ

600

289

2

Отримано від постачальника
товари

34000

281

631

34000

3

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ у складі вартості товарів

6800

641/ПДВ

631

4

Сплачено отримані товари

40800

631

311

5

Відображено ТЗВ

900

289

631

900

6

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ у сумі ТЗВ

180

641/ПДВ

631

7

Сплачено послуги з транспортування товару

1080

631

311

8

Передано товари в роздріб

34000

282

281

9

Нараховано торгову націнку

9200

282

285

10

Відображено дохід від реалізації товарів

52800

301

702

44000

11

Нараховано податкові зобов’язання за ПДВ у складі вартості товарів

8800

702

641/ПДВ

12

Списано суму реалізованої торгової націнки

13200

285

282

13

Відображено собівартість реалізованих товарів

39600

902

282

14

Включено до собівартості реалізованих товарів суму ТЗВ

1100

902

289

15

Списано на фінансовий результат:

— дохід від реалізації товарів

44000

702

791

— собівартість реалізованих товарів (з урахуванням ТЗВ)

40700

791

902

16

Залишок товарів на кінець місяця:

— продажна вартість

19200

282

— торгова націнка

4800

285

— ТЗВ

400

289

 

Зазначимо дещо про ситуацію, коли підприємство одночасно здійснює витрати на доставку товарів, що продаються як оптом, так і вроздріб. Як один з варіантів можемо запропонувати відкрити два субрахунки ТЗВ: один — на оптовий продаж (наприклад, 289/опт), інший — на роздрібний (наприклад, 289/роздріб). Тоді під час надходження товарів на склад ТЗВ, що відносяться до них, підприємство спочатку зарахує на субрахунок 289/опт, а потім — при передачі товарів у роздріб — спише на субрахунок 289/роздріб. При визначенні середнього відсотка ТЗВ у цьому випадку слід орієнтуватися на кредитовий оборот за субрахунком 281 у частині вартості товарів, що передаються зі складу в роздріб (Дт 282 — Кт 281).

І ще один важливий момент: до первісної вартості запасів включаються лише суми транспортних витрат, пов’язаних

з придбанням товарів. Інші транспортні витрати, не пов’язані з придбанням товарів (наприклад, витрати на повернення постачальнику тари, в якій поставлявся товар на тор-говельне підприємство; транспортні витрати, пов’язані зі збутом товарів покупцям; транспортні витрати, понесені у зв’язку з внутрішніми перевезеннями тощо), не мають потрапляти до первісної вартості придбаних товарів. Їх місце — у складі витрат звітного періоду.

Зверніть увагу: якщо товари доставляються власним транспортом, витрати на доставку включаються до первісної вартості товарів. На це звертає увагу Міністерство фінансів України в

листі від 14.03.2005 р. № 31-04200-30-10/3778.

Тепер ви знаєте, як правильно розподілити ТЗВ та відобразити ці суми в обліку. То ж бажаємо вам розширення кола покупців та збільшення обсягу продажів!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі