Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2007/№ 53
Друк
Наказ від 01.06.2007 р. № 276

Міністерства та відомства України

Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Наказ від 1 червня 2007 року № 276

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 червня 2007 р. за № 669/13936

(витяг)

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», з метою забезпечення прав власників підприємств, установ та організацій, а також фізичних осіб, які використовують найману працю, на належний захист своїх інтересів при визначенні заборгованості зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та накладанні фінансових санкцій

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 № 339, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2001 за № 30/5221 (із змінами), що додаються.

<...>

Міністр

М. Папієв

ПОГОДЖЕНО:

<...>

<...>

 

 

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 1 червня 2007 р. № 276

Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 червня 2007 р. за № 669/13936

 

1.

У пункті 6.7:

в абзаці першому слова та цифри «до: 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня, 25 січня»

замінити словами та цифрами «до 20 (а за рік — 25) числа місяця, наступного за звітним періодом»;

після абзацу першого

доповнити пункт абзацом другим такого змісту:

«Якщо останній день строку подання розрахункової відомості припадає на вихідний, святковий або неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день».

У зв’язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.

2.

Абзаци третій — п’ятий пункту 7.4 викласти у такій редакції:

«У разі виявлення під час перевірки сум коштів, на які платником не нараховано та не сплачено страхові внески, такі страхові внески донараховуються та вважаються простроченою заборгованістю (недоїмкою) і стягуються з нарахуванням пені та накладанням штрафу (фінансових санкцій), а до винних посадових осіб застосовується адміністративна відповідальність у порядку, визначеному Інструкцією з оформлення органами Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженою постановою правління Фонду від 24.04.2003 № 196, зареєстрованою в Мін’юсті 21.05.2003 за № 382/7703.

Рішення про стягнення донарахованих сум страхових внесків та застосування фінансових санкцій (додаток 7) приймається директорами центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості, а в разі їх відсутності — заступниками директорів (відповідно до розподілу обов’язків) на підставі акта перевірки. Дане рішення протягом п’яти робочих днів направляється роботодавцю рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Роботодавець протягом десяти робочих днів, наступних за днем одержання рішення, зобов’язаний сплатити суми недоїмки та фінансових санкцій або оскаржити рішення у встановленому порядку».

3.

Доповнити розділ 7 Інструкції новим пунктом 7.5 такого змісту:

«

7.5. У разі коли роботодавець не згоден з розрахунком суми недоїмки та фінансових санкцій, зазначених у рішенні, він має право протягом десяти робочих днів, наступних за днем отримання рішення, звернутися до центру зайнятості, який його прийняв, із скаргою про перегляд цього рішення. Скарга подається у письмовій формі та може супроводжуватися документами, розрахунками та доказами, які роботодавець уважає за потрібне надати.

Центр зайнятості протягом двадцяти робочих днів, наступних за днем отримання скарги, зобов’язаний розглянути її та надіслати роботодавцю вмотивоване рішення. У разі, коли центр зайнятості відмовив у задоволенні скарги повністю або частково, роботодавець має право звернутися до центру зайнятості вищого рівня.

Днем подання скарги вважається день фактичного подання скарги до відповідного центру зайнятості, а в разі надсилання скарги поштою — дата відправлення скарги, зазначена відділенням поштового зв’язку з повідомленням про вручення поштового відправлення або на конверті чи на фіскальному чеку про оплату послуг зв’язку з пересилки скарги.

Рішення про стягнення донарахованих сум страхових внесків та застосування фінансових санкцій роботодавець також має право оскаржити в судовому порядку, про що він повідомляє центр зайнятості, який прийняв зазначене рішення».

4.

Абзац другий пункту 9.2 виключити.

5.

Доповнити Інструкцію додатком 7 до пункту 7.4 у редакції, що додається.

Начальник юридичного управління Державного центру зайнятості О. Заверуха

 

 

Додаток 7 до пункту 7.4 Інструкції

 

РІШЕННЯ
про стягнення донарахованих сум страхових внесків та застосування
фінансових санкцій

«

___» ____________ 200_ р.                                            ____________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                              (обласний центр зайнятості)

Я, ,____________________________________________________________________________________________________________________________


                                                                                                    (посада — директор, заступник директора, прізвище, ініціали)

розглянувши матеріали документальної перевірки (акта перевірки правильності нарахування, своєчасності і повноти перерахування страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття) _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________


                                                                         (ідентифікаційний код (номер), повна назва підприємства, установи, організації — для юридичних осіб,

_______________________________________________________________________________________________________________________________,


                                                                         прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, їх банківські реквізити, місцезнаходження (проживання))

проведеної ___________________________________ центром зайнятості (акт від ___________________________________ № ____),


                                                             (назва)

якою встановлено порушення Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» і за наслідками якої донараховано в дохід Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

_______________________________________________________________________________________________________________________________


                                                                                                                              (сума в гривнях цифрами і словами)

внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, на підставі пункту 1 статті 38 цього Закону

_______________________________________________________________________________________________________________________________


                                                                                                                        (за яке порушення передбачена відповідальність)

та керуючись пунктом 4 статті 38 цього Закону, прийняв рішення стягнути з __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________


                                                                                                               (назва підприємства, установи, організації, П. І. Б. фізичної особи)

донараховані страхові внески в розмірі ___________________________________________________________________________________ та застосувати


                                                                                                                                    (сума в гривнях цифрами і словами)

фінансові санкції в розмірі ________________________ гривень, у тому числі пені _______________________ гривень, які підлягають сплаті в дохід Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в , ____________________________________________________


                                                                                                                                                                                                                                               (найменування банку)

№ п/рахунку _______________________________________________ Код банку _____________________________________________________________

Це рішення виконується підприємством, організацією, установою чи фізичною особою, що використовує найману працю, самостійно в десятиденний термін з дня отримання рішення. Після закінчення терміну добровільної сплати недоїмки та фінансових санкцій питання щодо їх стягнення буде вирішуватись у судовому порядку.
Це рішення може бути оскаржене підприємством, організацією, установою, фізичною особою — підприємцем чи фізичною особою, що використовує найману працю, у порядку, визначеному пунктом 7.5 Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Мінпраці від 18.12.2000 № 339, зареєстрованої в Мін’юсті 16.01.2001 за № 30/5221.

________________________________________________________________                           ___________________________                       _________________________________________________________
                  (посада особи, яка прийняла рішення)                                                                                   (підпис)                                                                        (прізвище, ініціали)

                                     М. П.

 

Рішення складається у трьох примірниках: перший примірник надсилається підприємству, установі, організації, фізичній особі — підприємцю чи фізичній особі, що використовує найману працю; другий — залишається в справах центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського чи Севастопольського міських центрів зайнятості; третій — надсилається центру зайнятості, який проводив перевірку.

Начальник юридичного управління О. Заверухакоментар редакції

Новий порядок оскарження рішень про штрафи щодо страхування на випадок безробіття

Наказом, що коментується, унесено зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Мінпраці від 18.12.2000 р. № 339 (далі — Інструкція № 339).

Переважно зазначені зміни стосуються порядку накладення на страхувальників штрафних санкцій за порушення законодавства про соціальне страхування на випадок безробіття та оскарження страхувальником рішень про застосування фінансових санкцій.

Так, в Інструкції № 339 тепер чітко зазначено, що рішення про стягнення донарахованих сум та застосування фінансових санкцій (за формою згідно з додатком 7), підписане директором або заступником директора центру зайнятості АРК, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості, направляється роботодавцю

протягом 5 робочих днів рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Роботодавець

протягом 10 робочих днів, наступних за днем одержання рішення, зобов’язаний сплатити суму недоїмки та штраф. Якщо страхувальник не згоден з розрахунком суми недоїмки та фінансових санкцій, зазначених у рішенні, він має право протягом цього ж періоду звернутися до центру зайнятості, який прийняв рішення, з письмовою скаргою про його перегляд. До скарги можуть додаватися документи, розрахунки та докази, які роботодавець вважає за необхідне надати.

Центр зайнятості

протягом 20 робочих днів, наступних за днем одержання скарги , має відправити роботодавцю мотивоване рішення. У разі відмови у задоволенні скарги роботодавець може звернутися до центру зайнятості вищого рівня.

Рішення про стягнення донарахованих сум та застосування фінансових санкцій може бути також оскаржене

в судовому порядку, про що слід повідомити центр зайнятості, який прийняв зазначене рішення.

З Інструкції № 339 виключено згадку про штраф за несвоєчасну реєстрацію у Фонді соціального страхування на випадок безробіття. Такі зміни внесено до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III ще у 2006 році.

Коригування, унесені до п. 6.7 Інструкції № 339, фактично не змінили строків подання розрахункової відомості про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Вона, як і раніше, повинна подаватися до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня та 25 січня. Але при цьому,

якщо останній день строку подання розрахункової відомості припадає на вихідний, святковий чи неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день. Раніше перенесення граничних строків подання розрахункової відомості не було передбачене. На це вказував Мінпраці в листі від 27.11.2006 р. № 730/020/99-06.

Наталія Вороная

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі